Etusivu » HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

logo.jpg

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020
18.2.2021 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020

Liikevaihto kasvoi ja oikaistu tulos ennen veroja edellisvuoden tasolla – vuoden toisella puoliskolla tilauskanta kasvoi merkittävästi.

YHTEENVETO

Honkarakenteen liikevaihto kasvoi 5,3 miljoonaa euroa ja oli 11 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Oikaistu liiketulos ja oikaistu tulos ennen veroja olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tilauskanta oli vuoden 2020 lopussa 39,8 miljoonaa euroa eli 44 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin.

Tammikuu – joulukuu 2020

  • Honkarakenne-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa (47,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11 %.
  • Liiketulos oli 3,1 miljoonaa euroa (3,4) ja oikaistu liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (3,4).
  • Tulos ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (3,2) ja oikaistu tulos ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa (3,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,40).

Heinäkuu – joulukuu 2020

  • Honkarakenne-konsernin heinä-joulukuun liikevaihto oli 30,3 miljoonaa euroa (25,8 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 17 %.
  • Liiketulos oli 2,1 miljoonaa euroa (2,6). Oikaistu liiketulos oli 2,4 miljoonaa euroa (2,6).
  • Tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (2,4). Oikaistu tulos ennen veroja oli 2,3 miljoonaa euroa (2,4).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,31).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2021 liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisenä vuonna.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 39,8 miljoonaa euroa, joka on 44 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tilauskanta 27,6 miljoonaa euroa. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

AVAINLUVUT 7–12/
2020
7–12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liikevaihto, MEUR 30,3 25,8 52,9 47,5
Liikevoitto/-tappio, MEUR 2,1 2,6 3,1 3,4
Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR 2,4 2,6 3,4 3,4
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 1,9 2,4 2,9 3,2
Oikaistu voitto/tappio ennen veroja, MEUR 2,3 2,4 3,2 3,2
Henkilöstön määrä keskimäärin 171 156 168 155
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 161 142 153 139
Tulos/osake, euroa 0,37 0,31 0,48 0,40
Omavaraisuusaste, % 56 56
Oman pääoman tuotto, % 21 20
Oma pääoma/osake, euroa 2,49 2,14
Nettovelkaantumisaste, % -23 -15

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Honkarakenteen myynti on kehittynyt globaalista pandemiasta huolimatta hyvin ja tämä näkyy erityisesti korkeassa tilauskannassa. Päämarkkina-alueillamme panostimme digitaaliseen markkinointiin ja myynnissä perinteistä asiakaskohtaamista korvattiin onnistuneesti digitaalisten kanavien ja etäyhteyksien avulla. Tilauskanta vuoden 2020 lopussa oli lähes 40 miljoonaa euroa eli 44 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Suomesta kertynyt liikevaihto kasvoi. Kasvua oli sekä kuluttajaliiketoiminnassa että projektiliiketoiminnassa. Hirsi kiinnostaa rakennusmateriaalina entistä enemmän ja sen lisääntynyt käyttö näkyy myös projekti- ja aluerakentamiskohteissa. Panostimme myös mallistokehitykseen ja toimme markkinoille uusia, näyttäviä lippulaivamalleja.

Viennissä liikevaihto oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Pandemiatilanne vaikutti viennin markkina-alueilla negatiivisesti lähes koko vuoden. Pandemiasta johtuneet sulut ja rajoitukset pysäyttivät toistuvasti projektikohteita. Voimakkaimmin pandemian negatiiviset vaikutukset näkyivät Aasiassa ja siellä erityisesti Kiinassa ja Japanissa. Venäjän markkinan ennakoitua positiivisempi kehitys ilahdutti. Venäjän liikevaihto nousikin edellistä vuotta korkeammaksi.

Tutkimus- ja kehitystoiminnassamme kehitimme erityisesti julkisten rakennusten paloteknisiä ratkaisuja ja malleja älytalojärjestelmän tuomiseen osaksi hirsitalon taloteknistä järjestelmää. Karstulan tehtaalla tuotannon kehittäminen jatkui koko vuoden ja pandemiasta aiheutuvista viivästyksistä huolimatta uusi tuotantolinjasto otettiin käyttöön joulukuussa.”

LIIKEVAIHTO

Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 52,9 miljoonaan euroon (47,5). Konsernin vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 30,3 miljoonaan euroon (25,8).

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

LIIKEVAIHDON KEHITYS
Liikevaihdon jakauma, % 1-12
/2020
1-12
/2019
Suomi 70 % 66 %
Vienti 30 % 34 %
Yhteensä 100 % 100 %
Liikevaihto, milj. euroa 7-12
/2020
7-12
/2019
% muutos 1-12
/2020
1-12
/2019
% muutos
Suomi 20,8 16,8 24 % 36,9 31,3 18 %
Vienti 9,5 9,1 5 % 16,0 16,3 -2 %
Yhteensä 30,3 25,8 17% 52,9 47,5 11 %

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen.

Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 44 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden lopun tilauskanta oli 39,8 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 27,6 miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketulos heinä-joulukuulta oli 2,1 miljoonaa euroa (2,6) ja tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (2,4). Oikaistu liiketulos heinä-joulukuulta oli 2,4 miljoonaa euroa (2,6) ja oikaistu tulos ennen veroja oli 2,3 miljoonaa euroa (2,4).

Liiketulos koko vuodelta 2020 oli 3,1 miljoonaa euroa (3,4) ja tulos ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (3,2). Oikaistu liiketulos koko vuodelta 2020 oli 3,4 miljoonaa euroa (3,4) ja oikaistu tulos ennen veroja oli 3,2 miljoonaa euroa (3,2).

Vuonna 2020 oikaisuerät olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,0) ja ne koostuivat tuotannon uudelleen organisointikuluista. Uudelleen organisoinnista aiheutuvat kulut muodostuivat irtisanomisajan palkoista ja muista irtisanomisiin liittyvistä henkilöstökuluista.

Tuloskehitykseen ja kannattavuuteen vaikutti positiivisesti liikevaihdon kasvu etenkin Suomessa ja Venäjällä. Vuositulosta rasittivat kasvaneet panostukset markkinointiin ja toimihenkilöorganisaation vahvistamiseen.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden lopussa Honkarakenteen rahoitusasema oli vahva, konsernin omavaraisuusaste oli 56 % (56 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli negatiivinen ja oli -23 % (-15 %). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -3,3 (-1,9) miljoonaa euroa eli konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat. Likvidien varojen määrä oli 7,0 miljoonaa euroa (7,1). Tämän lisäksi konsernilla on 3,0 (4,5) miljoonan euron shekkitililimiitti, joka ei ollut käytössä tämän tilikauden lopussa kuten ei ollut edellisen tilikauden lopussakaan.

Vuonna 2020 yhtiö jatkoi edellisenä vuonna aloittamaansa tuotantolinjastonsa uudistamista ja se näkyi investoinneissa. Vaikka koronatilanne aiheutti viivästymiä uuden tuotantolinjaston laitetoimituksiin ja asennuksiin, investointia saatiin vietyä eteenpäin. Uusittu tuotantolinjasto otettiin käyttöön loppuvuonna 2020. Vuonna 2021 toteutetaan vielä joitain uuteen linjastoon liittyviä täydennysinvestointeja. Tuotannon investointeihin on saatu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelmasta.

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat 4,1 miljoonaa euroa (3,2) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja ilman saatua investointiavustusta. Suurimmat investoinnit kohdistuivat tuotannon kehittämiseen ja lisäksi yhtiö kehitti useita toiminnan tehostamiseen tähtääviä järjestelmiä.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Suomessa liikevaihto kehittyi positiivisesti. Koko vuoden ja etenkin toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua oli sekä kuluttajaliiketoiminnassa että projektiliiketoiminnassa. Kiinnostus hirteen rakennusmateriaalina on edelleen kasvanut ja näkyy esimerkiksi siinä, että hirsi valitaan rakennusmateriaaliksi yhä useammin myös asunto-osakeyhtiömuotoisiin sekä vapaa-ajan aluerakentamiskohteisiin. Lisäksi koulukohteita kilpailutetaan hirsirakenteisina enenevässä määrin. Puurakentamisen kasvu näkyy ja on huomioitu myös kaavoituksessa. Mallistoa uudistettiin tuomalla markkinoille näyttäviä lippulaivamalleja ja tehokkaita huone- ja asumisratkaisuja. Suomessa markkinoinnissa keskityttiin erityisesti vaikuttajamarkkinointiin ja sen lisäksi kehitettiin digitaalista markkinointia. Sekä palvelupakettien että myyjäverkoston kehittäminen jatkui edelleen. Suomen tilauskanta oli vuoden lopussa huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Viennissä koko vuoden liikevaihto laski 2 prosenttia, mutta jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Koronan aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat kaikilla markkina-alueilla lähes koko vuoden ajan ja osa projektikohteista oli pysähdyksissä toistuvasti pandemiasta johtuneiden sulkujen ja rajoitusten vuoksi. Voimakkaimmin koronan negatiiviset vaikutukset näkyivät Aasiassa ja siellä erityisesti Kiinassa ja Japanissa. Venäjän markkina kehittyi ennakoitua paremmin ja Venäjän liikevaihto nousikin edellistä vuotta korkeammaksi. Markkinoinnissa kehitettiin digitaalista markkinointia ja myynnissä perinteistä asiakaskohtaamista korvattiin onnistuneesti digitaalisten kanavien ja etäyhteyksien avulla. Koronatilanteesta huolimatta viennin tilauskanta oli vuoden lopussa huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Yhtiö pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erilaisilla markkinointitoimenpiteillä ja vientitoiminnalla.

Vuonna 2020 yhtiö kävi alalle tyypillisiin kausivaihteluihin varautuakseen yhteistoimintaneuvotteluita, joiden perusteella yhtiö sopi, että työntekijät siirtyvät tekemään lyhennettyä työviikkoa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnassa kehitettiin erityisesti julkisten rakennusten hirrestä rakentamisen mahdollistavia paloteknisiä ratkaisuja, rakenneratkaisuja uusiin mallistomalleihin ja ratkaisuja älytalojärjestelmän tuomiseen osaksi hirsitalon taloteknistä järjestelmää.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa 0,4 % liikevaihdosta (0,5 %). Konserni ei ole tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 153 (139) henkilöä. Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 14 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 168 (155) henkilöä vuonna 2020. Vuoden päättyessä konsernin palveluksessa oli 168 (158) henkilöä.

Lokakuussa 2020 yhtiö tiedotti aloittavansa yt-neuvottelut liittyen suunniteltuun tuotannon uudelleen organisointiin. Joulukuussa, yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen, yhtiö teki päätöksen tuotannon uudelleen organisoinnista, sen sisällöstä ja laajuudesta. Tuotannon uudelleen organisointiin liittyen yhtiö irtisanoi 11 henkilöä ja lisäksi 15 henkilölle tuli irtisanomisperusteisia ehtomuutoksia työsopimuksiin.

JOHTORYHMÄ

Vuonna 2020 yhtiön johtoryhmässä tapahtui useita muutoksia. Toukokuussa yhtiö tiedotti, että tuotantojohtaja Jari Fröberg ei jatka yhtiön palveluksessa. Joulukuussa yhtiö tiedotti, että Suomen ja Ruotsin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jari Noppa ei jatka Honkarakenteen palveluksessa ja että myynnistä sekä kotimaan että viennin osalta vastaa toistaiseksi toimitusjohtaja Marko Saarelainen. Samassa yhteydessä joulukuussa yhtiö tiedotti, että tehtaanjohtaja Juha-Matti Hanhikoski (36) on nimitetty Honkarakenteen tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Vuoden 2020 lopussa Honkarakenteen johtoryhmän muodostivat: toimitusjohtaja Marko Saarelainen, talousjohtaja Leena Aalto, tuotantojohtaja Juha-Matti Hanhikoski ja markkinointijohtaja Sanna Huovinen. Tammikuussa 2021 Honkarakenne tiedotti, että talousjohtaja Leena Aalto siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Leena Aalto jatkaa talousjohtajana helmikuun 2021 loppuun saakka.

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2020 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 29.5.2020. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Timo Kohtamäki, Arimo Ristola, Helena Ruponen, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Ristola. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti 29.5.2020, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6.211.419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300.096 ja B-lajin osakkeita 5.911.323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9.897.936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11.913.243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen ylin kurssi oli 4,43 euroa, alin 2,32 euroa ja katsauskauden päätöskurssi oli 4,28 euroa. B-osakkeen vaihdon arvo oli 10,5 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä oli 2,9 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne ei ole hankkinut katsauskaudella omia osakkeitaan. Honkarakenne luovutti kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajalle 15.000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2019 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 349.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.309.260,25 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,62 % ja kaikista äänistä 2,93 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

LIPUTUKSET

Tilikauden 2020 aikana Honkarakenne vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy:n omistamien Honkarakenne Oyj:n osakkeiden lukumäärä on noussut yli 10 prosenttiin 29.5.2020.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Vuonna 2020 Honkarakenne Oyj noudatti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen tuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys, valuuttakurssit ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa sekä toimialan kilpailu. Mikäli kysyntä putoaa voimakkaasti, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen.

Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida, mutta koronaviruspandemialla voi olla merkittäviä vaikutuksia Honkarakenteen liiketoimintaan.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Tämä tiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä 2020 laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 lukuun ottamatta 1.1.2020 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2020 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2021 Honkarakenne tiedotti, että talousjohtaja Leena Aalto siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Leena Aalto jatkaa talousjohtajana helmikuun 2021 loppuun saakka.

Honkarakenteella ei ole muita merkittäviä tilikauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, mutta emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 4,2 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto emoyhtiössä on 2,8 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,18 euroa osakkeelta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2021 liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisenä vuonna.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2021 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen markkinan kehittymisestä sekä yhtiössä tehtyihin kehittämistoimenpiteisiin.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 16.4.2021 klo 14.00.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai
talousjohtaja Leena Aalto, puh. 040 769 4590, leena.aalto@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi/fi/sijoittajat/.

Honkarakenne julkaisee viimeistään viikolla 12 yhtiön verkkosivuilla www.honka.fi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokonaisuudessaan sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Vuoden 2021 puolivuosikatsaus julkaistaan 26.8.2021.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2020 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 52,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 30 %. www.honka.fi 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tilintarkastamaton 7-12
/2020
7-12
/2019
1-12 /2020 1-12 /2019
Milj. euroa
Liikevaihto 30,3 25,8 52,9 47,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,5 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,8 -1,5 0,1 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -19,8 -14,9 -34,6 -30,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,9 -4,0 -9,3 -8,3
Poistot -0,9 -1,0 -1,8 -1,8
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut kulut -2,1 -2,0 -4,7 -4,2
Liikevoitto/-tappio 2,1 2,6 3,1 3,4
Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,1 0,1
Rahoituskulut -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 -0,1 0,0 0,0
Voitto/tappio ennen veroja 1,9 2,4 2,9 3,2
Tuloverot 0,2 -0,6 -0,1 -0,9
Katsauskauden voitto/tappio 2,1 1,8 2,8 2,3
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -0,1 0,0 -0,1 0,1
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2,1 1,8 2,8 2,4
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,1 1,8 2,8 2,3
Määräysvallattomille
omistajille
0,0 0,0 0,0 0,0
2,1 1,8 2,8 2,3
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 2,1 1,8 2,8 2,4
Määräysvallattomille
omistajille
0,0 0,0 0,0 0,0
2,1 1,8 2,8 2,4
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,37 0,31 0,48 0,40
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,37 0,31 0,48 0,40

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE
Tilintarkastamaton
31.12.2020 31.12.2019
Milj. euroa
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13,7 11,6
Liikearvo 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,3 0,3
Saamiset 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 1,7 1,6
16,3 14,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,6 4,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,3 2,4
Tuloverosaatavat 0,4 0,0
Rahavarat 7,0 7,1
16,3 13,9
Varat yhteensä 32,6 27,9
Oma pääoma ja velat 31.12.2020 31.12.2019
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 9,9 9,9
Ylikurssirahasto 0,5 0,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7,3 8,0
Omat osakkeet -1,3 -1,4
Muuntoerot 0,1 0,2
Kertyneet voittovarat -1,9 -4,7
14,6 12,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 14,6 12,5
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 0,2 0,1
Varaukset 0,3 0,2
Rahoitusvelat 3,0 4,4
3,4 4,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 13,5 9,6
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,1
Varaukset 0,4 0,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,8
14,6 10,7
Velat yhteensä 18,0 15,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 32,6 27,9

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
lyhennetty
Tilintarkastamaton
1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht.
Oma pääoma
1.1.2019
9898 520 8034 102 -1382 -7046 10126 5 10131
Tilikauden tulos 2321 2321 2321
Muuntoero 63 63 63
Vähemmistöosuuden lunastus 5 5 -5 0
Osakepalkkioiden vaikutus 24 24 24
Oma pääoma 31.12.2019 9898 520 8034 164 -1382 -4696 12539 0 12539
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht.
Oma pääoma
1.1.2020
9898 520 8034 164 -1382 -4696 12539 0 12539
Tilikauden tulos 2814 2814 2814
Muuntoero -54 -54 -54
Pääoman palautus -703 -703 -703
Osakepalkkioiden vaikutus 72 -45 28 28
Oma pääoma 31.12.2020 9898 520 7331 111 -1309 -1927 14623 0 14623

a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
d) Muuntoerot
e) Omat osakkeet
f) Kertyneet voittovarat
g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
lyhennetty
Tilintarkastamaton
1.1.-
31.12.2020
1.1.-
31.12.2019
Milj. euroa
Liiketoiminnasta 6,0 5,0
Investoinneista, netto -3,7 -3,1
Rahoituksesta yhteensä -2,4 1,1
Lainojen nostot 0,0 2,0
Lainojen takaisinmaksut -1,3 -0,5
Vuokravelan takaisinmaksut -0,4 -0,4
Pääoman palautus -0,7 0,0
Rahavarojen muutos -0,1 3,0
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin 0,1 -0,0
Rahavarat tilikauden alussa 7,1 4,1
Rahavarat tilikauden lopussa 7,0 7,1

KATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 lukuun ottamatta 1.1.2020 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. Uusien standardien ja tulkintojen vaikutus on kuvattu myöhemmin kohdassa ”Uudet standardit ja tulkinnat”.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2020 tai sen jälkeen voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Vuoden 2020 alusta lähtien Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Muut liitetiedot

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikauden aikana on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,2 miljoonalla eurolla (0,2) ja lähipiiriltä on ostettu 0,4 miljoonalla eurolla (0,5) tavaroita ja palveluita. Tilinpäätös sisältää lähipiiriin kuuluville velkaa 0,0 miljoonaa euroa (0,0) ja saatavia lähipiiriin kuuluvilta 0,1 miljoonaa euroa (0,0). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita vuonna 2020 tai vuonna 2019.

Emoyhtiö Honkarakenne Oyj on vuosina 2010 ja 2011 myöntänyt Honka Management Oy:lle yhteensä 0,9 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. Tästä lainasta tehtiin vuonna 2018 emoyhtiössä arvonalennuskirjaus 0,3 miljoonaa euroa, mutta alaskirjaus peruttiin vuonna 2019. Alaskirjauksella tai sen peruutuksella ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Konsernin aineelliset hyödykkeet
Tilintarkastamaton
Milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019
Hankintameno 1.1. 47,5 49,1
Lisäykset 3,8 5,4
Vähennykset -0,3 -6,9
Hankintameno 31.12. 51,0 47,5
Kertyneet poistot 1.1. -35,9 -41,0
Vähennysten kertynyt poisto 0,2 6,9
Tilikauden poisto -1,6 -1,8
Kertyneet poistot 31.12. -37,3 -35,9
Kirjanpitoarvo 1.1. 11,6 8,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 13,7 11,6

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole hankkinut katsauskaudella omia osakkeitaan. Honkarakenne luovutti kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajalle 15.000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2019 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 349.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.309.260,25 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,62 % ja kaikista äänistä 2,93 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

Konsernin vastuusitoumukset
Tilintarkastamaton 31.12.2020 31.12.2019
Milj. euroa
Omista veloista
– Kiinnitykset 6,0 8,1
– Muut takaukset 4,7 2,5
Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,0
Konsernin tunnusluvut
1-12/ 1-12/
Tilintarkastamaton 2020 2019
Tulos/osake euro 0,48 0,40
Oman pääoman tuotto % 21 20
Omavaraisuusaste % 56 56
Oma pääoma/ osake euro 2,49 2,14
Nettorahoitusvelat MEUR -3,3 -1,9
Nettovelkaantumisaste % -23 -15
Bruttoinvestoinnit MEUR 4,1 3,2
% liikevaihdosta 8 7
Tilauskanta MEUR 39,8 27,6
Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 97 87
Työntekijät 71 68
Yhteensä 168 155
Henkilöstö keskimäärin
henkilötyövuosina
Toimihenkilöt 93 83
Työntekijät 60 57
Yhteensä 153 139
Osakkeiden oikaistu lukumäärä (’000) Katsauskauden lopussa 5862 5847
Keskimääräinen tilikaudella 5856 5847

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja saatuja investointiavustuksia.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio
Tulos/osake: ———————————————————————
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Katsauskauden voitto / tappio
Oman pääoman tuotto-%: ——————————————————————— x 100
Oma pääoma yhteensä, keskiarvo
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma/osake: ——————————————————————–
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %: ——————————————————————– x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettorahoitusvelat: Rahoitusvelat – rahavarat
Rahoitusvelat – rahavarat
Nettovelkaantumisaste, ——————————————————————– x 100
% (gearing): Oma pääoma yhteensä

Alkuperäinen artikkeli