Etusivu » Final Results

Final Results

Final Results

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2021 klo 9.35

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2020

Vuosi 2020 oli kaikin tavoin erityisen vahva Sampo-konsernin suurimmalle liiketoiminta-alueelle Ifille. Yhtiön koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia (84,5). Tämä on Ifin paras yhdistetty kulusuhde kautta aikain. Sampo-konsernin raportoitu tulos ennen veroja vuodelle 2020 aleni 380 miljoonaan euroon (1 541) Nordean osakkeisiin liittyvien 899 miljoonan euron arvonalentumistappion ja 262 miljoonan euron myyntitappion rasittaessa tulosta. Ilman Nordea-omistukseen liittyviä satunnaisia eriä tulos ennen veroja olisi ollut 1 541 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 1 696 miljoonaa vuonna 2019. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 434 miljoonaa euroa (1 565).

– Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (2,04). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (2,63). Osakekohtainen tulos ilman Nordeaan liittyviä satunnaisia eriä oli 2,16 euroa osakkeelta (2,31). Osinkopolitiikan mukaisesti tätä lukua käytettiin osinkolaskelmissa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 3,1 prosenttia (12,0). Osakekohtainen substanssi oli joulukuun 2020 lopussa 19,82 euroa (20,71).

– Sammon hallitus on tänään päättänyt johdon huolellista harkintaa käyttäen kirjata arvonalentumistappion Nordean osakkeiden kirjanpitoarvoon, jonka seurauksena osakkeiden arvoksi Sammon konsernitaseessa 31.12.2020 kirjattiin 7,50 euroa aiemman 8,90 euron sijaan.

– Sammon hallitus on ehdottanut 19.5.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,70 euroa osaketta kohti (1,50). Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 944 miljoonaa euroa (833).

– If-segmentin tulos ennen veroja nousi 901 miljoonaan euroon (884) ja vakuutustekninen tulos parani 811 miljoonaan euroon (685). Oman pääoman tuotto säilyi korkeana, 33,3 prosentissa (34,5). Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla Pohjoismaissa ja maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein lähes 5 prosenttia. If maksoi Sampo Oyj:lle osinkoa 6,3 miljardia Ruotsin kruunua (noin 600 miljoonaa euroa) joulukuussa 2020.

– Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 167 miljoonaa euroa (238). Yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (82,1). Liikekulusuhde oli 16,2 prosenttia (16,0).

– Topdanmarkin hallitus suosittaa 25.3.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle yhteensä 20 Tanskan kruunun osakekohtaista osinkoa. Yhtiökokouksen hyväksyessä esityksen Sammon osuus osingosta on 113 miljoonaa euroa.

– Sampo omistaa 70 prosenttia Hastings Group (Consolidated) Limited -yhtiöstä, josta tuli Sammon tytäryhtiö ja joka muodostaa oman segmenttinsä konsernin taloudellisessa raportoinnissa 16.11.2020 alkaen. Konsolidoituun 6 viikon ajanjaksoon sisältyy joukko satunnaisia eriä.

– Sammolle kirjattiin Nordean vuoden 2020 tuloksesta ennen veroja 429 miljoonaa euroa (290), jos ei huomioida konsernitaseeseen tehtyjä kirjauksia, jotka liittyivät 10.11.2020 myytyjen Nordean osakkeiden myyntitappioon ja jäljelle jääneen omistusosuuden arvonalentumistappioon vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kun nämä huomioidaan, raportoitu tulos oli -734 miljoonaa euroa (290). Vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee hyvin.

– Nordean hallitus ehdotti 4.2.2021, että tilikaudelta 2020 osinkoa maksetaan 0,39 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus päättää 0,07 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta 18.2.2021. Tämä on ensimmäinen erä tilikauden 2019 lykätystä 0,40 euron osakekohtaisesta osingosta. Hallitus ehdottaa myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa sen maksamaan jäljellä olevan osan tilikauden 2019 osingosta (0,33 euroa osakkeelta) ja tilikaudelta 2020 maksettavan osingon (0,39 euroa osakkeelta) – yhteensä 0,72 euroa osakkeelta – syyskuun 2021 jälkeen Euroopan keskuspankin suosituksen mukaisesti. Sammon osuus ehdotetusta osingosta on 508 miljoonaa euroa.

– Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 154 miljoonaa euroa (280). Laskuperustekorkoinen vastuuvelka jatkoi alenemistaan suunnitellusti vuonna 2020. Korkeampikorkoinen, 4,5 ja 3,5 prosentin laskuperustekorkoinen kanta laski 268 miljoonaa euroa vuoden kuluessa ja oli 1,9 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa. Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa ja vastuuvelan diskonttaukseen vuosina 2021 – 2023 käytettävä korko on 0,25 prosenttia. Tämän negatiivinen tulosvaikutus oli 77 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia (23,5). Mandatum Lifen hallitus ehdottaa Sampo Oyj:lle maksettavaksi osinkoa 200 miljoonaa euroa helmikuussa 2021.

AVAINLUVUT 2020 2019 Muutos, % 10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos, %
Milj. e
Tulos ennen veroja *) 380 1 541 -75 -675 468
If 901 884 2 285 228 25
Topdanmark 167 238 -30 82 58 41
Hastings -16 -16
Osakkuusyhtiöt *) -722 298 -1 030 143
Mandatum 154 280 -45 54 68 -20
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -103 -4 -50 -29 69
Tilikauden tulos 112 1 237 -91 -769 389
Muutos Muutos
Tulos/osake, euroa 0,07 2,04 -1,97 -1,44 0,66 -2,10
Tulos/osake ilman satunnaisia eriä, euroa 2,16 2,31 -0,15
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 0,65 2,63 -1,88 -0,47 1,19 -1,63
Substanssi/osake, euroa 19,82 20,71 -0,89
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 13 227 9 813 3 414
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 176 174 2
Oman pääoman tuotto, % 3,1 12,0 -8,9

*) Vuoden 2020 lukuun sisältyvät marraskuussa 2020 toteutuneeseen Nordean osakkeiden myyntiin liittyvä kirjanpidollinen tappio ja konsernin vuoden 2020 tilinpäätöksessä Nordea-omistuksen kirjanpitoarvoon tehty arvonalentumistappio, yhteensä 1 161 miljoonaa euroa. Vertailuajankohtaan sisältyy Nordean osakkeisiin liittyvä 155 miljoonan suuruinen arvostustappio.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit 1-12/2020 1-9/2020 1-6/2020 1-3/2020 1-12/2019 1-9/2019
EURSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,4882 10,5622 10,6621 10,6649 10,5853 10,5679
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,0343 10,5713 10,4948 11,0613 10,4468 10,6958
DKKSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4066 1,4157 1,4280 1,4279 1,4183 1,4158
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,3485 1,4197 1,4813 1,4813 1,3982 1,4326
NOKSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9778 0,9857 0,9932 1,0195 1,0749 1,0816
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9584 0,9523 0,9618 0,9610 1,0591 1,0809
EURDKK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4544 7,4581 7,4648 7,4714 7,4661 7,4644
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4409 7,4462 7,4526 7,4674 7,4715 7,4662
EURGBP
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,8892
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,8990


KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Haastavasta tilanteesta huolimatta vuosi 2020 oli Sampo-konsernille menestyksekäs. Olen erityisen tyytyväinen vahinkovakuutustoimintojemme vahvaan tulokseen. If on aivan omaa luokkaansa: Sen yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia ja siten yhtiön kaikkien aikojen paras. Maksutulo kasvoi 5 prosenttia ja tämän myötä vakuutustekninen tulos ylsi vuositasolla 17 prosentin kasvuun. Myös päivittäisessä liiketoiminnassa oli hyvä vauhti päällä, sillä asiakasuskollisuus oli 90 prosenttia ja Henkilöasiakkaiden asiakasmäärä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin. Yhtiöllä on nyt yli 3 miljoonaa henkilöasiakasta. Tämä osoitus vahvuuksistamme enenevässä määrin digitaalisessa liiketoiminnassamme, jota on osaltaan hyödyttänyt internetasioinnin kasvu koronapandemian aikana.

Strategisesti Sampo keskittyi vuonna 2020 luomaan vankan perustan vakuutustoiminnan tulevalle tuloskasvulle. Jatkoimme mittavia investointeja pohjoismaisten vahinkovakuutustoimintojemme digitalisoimiseen varmistaaksemme, että palvelumme ovat jatkossakin asiakkaille paras vaihtoehto. Hastings-kauppa avaa uuden väylän pitkän aikavälin kasvulle. Hastings on kilpailukykyisenä, digitaalisena vakuutusyhtiönä mielestäni Britannian vahinkovakuutusmarkkinan henkilöasiakassegmentin pitkän aikavälin voittaja ja voi uskoakseni myös tuoda lisäarvoa pohjoismaisiin liiketoimintoihimme. Odotan kyseisen kaupan tuovan meille merkittävää arvonnousua, kunhan yhtiön liiketoimintaa kehitetään fokusoituneesti, kuten Ifissä on tehty.

Toinen merkittävä askel Sammon entistä vahvemmassa fokusoitumisessa vahinkovakuutustoimintaan oli Sammon Nordea-omistuksen pienentäminen marraskuussa 2020. Osakkeiden myynnin myötä Sammon omistusosuus aleni 4 prosenttiyksikköä 15,87 prosenttiin. Osakkeiden myyntiin liittynyt raportoitu tappio ja viimeisen vuosineljänneksen lopussa konsernitaseeseen kirjattu jäljelle jääneiden osakkeiden arvonalentumistappio alensivat konsernin nettotulosta 1,2 miljardilla eurolla. Koska näillä kirjanpidollisilla erillä ei ole vaikutusta osingonmaksukykyymme, emme ole huomioineet niitä osinkolaskelmissamme.

Sääntelyyn ja makrotalouteen liittyvät epävarmuustekijät ovat painaneet Nordean markkina-arvoa yhtiön operatiivisen tuloksen huomattavasta paranemisesta huolimatta. Nordean liiketoiminnan volyymikehityksen käännös ja kohentunut kustannustehokkuus vuonna 2020 kertovat siitä, että myös Nordean liiketoiminnassa vallitsi hyvä momentum. Yhtiön vahva tase antaa hyvät mahdollisuudet houkuttelevan suuruisten osinkojen maksuun viranomaisten asettamien rajoitusten aikanaan poistuessa. Sampo luottaa edelleen siihen, että Nordean vuodelle 2022 asettamien tavoitteiden saavuttaminen etenee hyvin, mutta konserni tarkastelee vaihtoehtoja vähentääkseen ajan mittaan osallisuuttaan pankkitoimintaan.

Sammon sijoitustoiminnassa onnistuttiin selviämään hyvin vuoden 2020 aikana nähdystä markkinoiden volatiliteetista. Sijoitussalkku tarjosi vuositasolla 3,5 prosentin tuoton. Pääomamarkkinoiden toipuminen vuoden jälkipuoliskolla edesauttoi tuottokehitystä, mutta johti tilanteeseen, jossa uusia hyvin tuottavia sijoituskohteita on vaikea löytää. Tämän seurauksena investoinnit vakuutustoimintaan ovat entistäkin tärkeämpiä.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen vahva positio ja tuloskehitys vuonna 2020 saavat minut luottamaan siihen, että strategiamme on oikea ja että jatkossakin kykenemme luomaan arvoa osakkeenomistajillemme. Uskon vakuutusliiketoimintojen tekevän jatkossakin hyvää toiminnallista tulosta ja työ entistä fokusoidumman konsernirakenteen luomiseksi jatkuu.

Sammon tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen houkuttelevaa ja kestävällä tasolla olevaa osinkoa. Vuoden 2020 helmikuussa esitelty uusi osinkopolitiikka, jonka mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien), oli tärkeä merkkipaalu matkalla tähän. Sammon hallitus esittää vuodelta 2020 osinkoa jaettavaksi 1,70 euroa osakkeelta (2019: 1,50). Ehdotettu osinko on 79 prosenttia 2,16 euron suuruisesta konsernin osakekohtaisesta tuloksesta, kun osinkolaskelmissa ei huomioida Nordeaan liittyviä raportoituja tappioita. Pientä Nordealta odotettavissa olevaa osinkotuloa lukuun ottamatta osinkomme on rahoitettu yksinomaan omista vakuutustoiminnoistamme tulleella rahavirralla.

Odotan suuresti 24.2.2021 järjestettävää pääomamarkkinapäiväämme, jossa pääsen esittelemään strategiaamme ja taloudellisia suunnitelmiamme yksityiskohtaisemmin.

Torbjörn Magnusson
konsernijohtaja

VUODEN 2020 NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 486 miljoonaa euroa, mikäli ei huomioida Nordeaan liittyvää raportoitua tappiota. Raportoitu loka–joulukuun 2020 tulos ennen veroja oli -675 miljoonaa euroa (468). Osakekohtainen tulos -1,44 euroa (0,66) ja osakekohtainen tulos markkina-arvoin -0,47 euroa (-0,22). Osakekohtainen substanssi nousi 1,19 euroa loka-joulukuussa 2020 ja oli 19,82 euroa.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 81,3 prosenttia (85,0). Tulos ennen veroja oli 285 miljoonaa euroa (228). Vakuutustekninen tulos oli 216 miljoonaa euroa (165).

Topdanmarkin loka-joulukuun yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia (87,1) ja tulos ennen veroja 82 miljoonaa euroa (58).

Sampo on sisällyttänyt Hastingsin kirjanpitoonsa vasta kuuden viikon ajan, jolta ajalta Hastings-segmentti raportoi 16 miljoonan euron tappion. Tappio koostuu satunnaisista, kertaluonteisista eristä, kuten 9 miljoonan euron suuruisesta leimaverosta, jotka liittyvät kaupan loppuun saattamiseen.

Sammolle kirjattiin Nordean vuoden 2020 viimeisen neljänneksen nettotuloksesta 128 miljoonaa euroa. Nordean osakkeiden myynnistä marraskuussa 2020 aiheutunut myyntitappio ja Nordean osakkeiden kirjanpitoarvoon vuoden 2020 lopussa kirjattu arvonalentumistappio aiheuttivat -1 033 miljoonan euron suuruisen tappion (143).

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli 54 miljoonaa euroa (68). Vakuutuskannan diskonttaukseen vuosina 2021–2023 käytettävää korkoa alennettiin 0,25 prosenttiin, jolla oli 77 miljoonan euron suuruinen negatiivinen vaikutus tulokseen.

KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSET SAMPO-KONSERNIIN

Kun koronaviruspandemia iski Pohjoismaihin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, prioriteetiksi valittiin liiketoiminnan jatkuvuus ja asiakaspalvelun tarjoaminen kaikilla markkina-alueilla parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneet työskentelyolosuhteet huomioiden. Haastavista olosuhteista huolimatta tytäryhtiömme ovat pystyneet säilyttämään palvelutasonsa normaalina ja asiakastyytyväisyys on säilynyt erittäin hyvänä, Mandatum Lifessä asiakastyytyväisyys ylsi jopa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle.

Sampo-konsernin henkilöstöä ei ole lomautettu koronaviruspandemiaan liittyvistä syistä ja yksikään konsernin yhtiöistä ei ole ottanut vastaan valtion tukea koronaviruspandemian aikana.

If

Korvauskuluja kasvattivat vuonna 2020 korvaukset matkavakuutuksista, mihin oli pääosin syynä hallitusten koronaviruspandemian vuoksi asettamat matkustusrajoitukset. Korvaushakemusten määrä ylsi raportointiajankohdan lopussa noin 50 000:een, mikä vastaa noin 35 miljoonan euron bruttomääräisiä korvauskuluja. Vahingoista valtaosa kohdistui Henkilöasiakasliiketoimintaan ja Norjaan. Ifillä on tämäntyyppisten vahinkojen varalta jälleenvakuutussuoja, jossa yhtiölle itselleen jäävä osuus on noin 10 miljoonaa euroa.

Hallitusten asettamat rajoitukset ja yleisen aktiviteetin väheneminen normaaliin nähden vaikuttivat vahinkofrekvenssiin positiivisesti varsinkin toisella vuosineljänneksellä. Koronavirukseen liittyvillä muutoksilla oli Ifin riskisuhteeseen viimeisellä vuosineljänneksellä noin 4 prosenttiyksikön vaikutus ja koko vuoden tasolla noin 3 prosenttiyksikön suuruinen positiivinen vaikutus. Korjauskuluissa saattaa jatkossa olla edelleen nousupainetta hallitusten määräämien rajoitusten aiheuttaman materiaalipulan, toimitusviiveiden tai henkilöstöpulan vuoksi.

Koronakriisi vaikutti maksutulokehitykseen hieman myös viimeisellä vuosineljänneksellä vaikutuksen näkyessä varsinkin matkavakuutuksissa Henkilöasiakasliiketoiminnassa, ajoneuvojen väliaikaisten liikenteestä poistamisten jatkumisina ja vakuutusmäärien pienenemisinä Yritysasiakasliiketoiminnassa, mutta kaiken kaikkiaan näiden merkitys ei ollut suuri. Maksutulokehitykseen voivat kuitenkin vaikuttaa viipeellä epävarmuustekijät, kuten vakuutusmäärien pieneneminen ja liikevaihdon aleneminen yritysasiakassegmenteissä.

Topdanmark

Topdanmark on raportoinut koronaviruspandemian vaikutuksista 22.1.2021 julkaisemassaan tulostiedotteessa. Raportti on saatavilla englanninkielisenä osoitteessa www.topdanmark.com.

Hastings

Moottoriajoneuvovahinkojen tiheys aleni vuonna 2020 moottoriajoneuvojen käytön vähennyttyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettujen kansallisten ja paikallisten rajoituksien vuoksi. Vahinkokuluja kasvattivat koronaviruksesta johtuneet katkokset korjaamotoiminnassa ja varaosien toimituksissa sekä autonvuokrauskustannusten kasvu autonkorjaukseen kuluneen ajan oltua ennakoitua pidempi.

Hastings ei tarjoa vakuutuksia sellaisissa vakuutusluokissa, kuten matkavakuutuksissa tai keskeytysvakuutuksissa, joihin koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti.

Mandatum Life

Poikkeuksellisen tilanteen seurauksena Mandatum Life oli pakotettu siirtämään asiakasrajapinnan painopisteen keväällä useaksi kuukaudeksi uusmyynnistä olemassa olevien asiakkuuksien hoitamiseen. Painopisteen muuttaminen ja markkinatilanteen epävarmuus johtivat siihen, että maksutulo jäi jälkeen edellisen vuoden ennätystasosta.

Korvauskuluissa ei tapahtunut mitään normaalista heilunnasta poikkeavaa. Kaiken kaikkiaan koronaviruspandemian vaikutus yhtiön liiketoimintaan jäi koko vuoden mittakaavassa lopulta pieneksi.

Sijoitustoiminta

Vuoden viimeisellä neljänneksellä, varsinkin marras-joulukuussa, koettiin voimakkaita kurssinousuja hyvien rokoteuutisten ja keskuspankkien jatkuvien elvytystoimien seurauksena. Osakesalkuista saatiin parhaat tuotot, mutta myös korkosijoitusten tuotto oli hyvä viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä antoi Sammolle mahdollisuuden kotiuttaa voittoja varovaisesti. Merkittävä osa koko konsernin vuodelta 2020 raportoiduista erittäin hyvistä sijoitustuotoista saatiinkin lopulta nimenomaan parilta viime kuukaudelta.

Vakavaraisuus

Sampo-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema oli vahva vuoden 2020 lopussa. Lisätietoja on saatavilla Vakavaraisuus-osiossa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–joulukuun 2020 tulos ennen veroja oli 901 miljoonaa euroa (884). Verojen jälkeinen laaja tulos oli 866 miljoonaa euroa (836).

Yhdistetty kulusuhde parani 82,1 prosenttiin (84,5) ja riskisuhde 60,7 prosenttiin (62,7) vuonna 2020. Toimintakulusuhde oli 21,5 prosenttia (21,8). Koronavirustilanteen vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen oli noin 3 prosenttia tammi–joulukuussa 2020 ja 4 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 186 miljoonalla eurolla (190) vuonna 2020. Oman pääoman tuotto oli 33,3 prosenttia (33,4) ja käyvän arvon rahasto 557 miljoonaa euroa (457) joulukuun 2020 lopussa.

Vakuutustekninen tulos oli 811 miljoonaa euroa (685). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 18,2 prosenttia (15,9).

Suurvahingoista maksettiin korvauskuluja 88 miljoonaa euroa odotettua enemmän tammi–joulukuussa 2020. Yritysasiakkailla suurvahinkoja oli 3 miljoonaa euroa odotettua enemmän ja Suurasiakkailla 85 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Gjerdrumissa, Norjassa, joulukuun 2020 lopussa tapahtuneeseen maanvyöryyn liittyvät korvauskulut olivat 18 miljoonaa euroa.

Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko oli vuoden 2020 lopussa -0,72 prosenttia (-0,77) ja sillä oli 5 miljoonan euron positiivinen vaikutus koko vuoden tulokseen. Suomessa käytettävä diskonttokorko laskettiin kolmannella neljänneksellä 0,75 prosenttiin, mikä oli 51 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tulokseen.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 4 823 miljoonaa euroa (4 675) vuonna 2020 valuuttakurssit huomioon ottaen maksutulo kasvoi 4,7 prosenttia (5,7) tammi–joulukuussa 2020. Maksutulo kasvoi kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla.

Liiketoiminta-alueittain kasvu oli voimakkainta Suurasiakkaissa, 10,4 prosenttia ja seuraavaksi voimakkainta Yritysasiakkaissa, 4,2 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi 3,7 prosenttia. Tanskassa maksutulo kasvoi 10,6, Norjassa 5,0, Ruotsissa 4,4 ja Suomessa 2,5 prosenttia.

Asiakaspysyvyys säilyi korkealla ja vakaalla tasolla kaikilla liiketoiminta-alueilla. Asiakasmäärä kasvoi kaikissa maissa.

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Vuoden 2020 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,0 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 491 miljoonaa euroa 31.12.2020.

Topdanmarkin hallitus esittää 25.3.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 osinkoa jaetaan 1 035 miljoonaa Tanskan kruunua, eli 11,5 kruunua osakkeelta. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 jakamatta jäänyt 8,5 kruunun (765 miljoonaa kruunua) osinko osakkeelta jaetaan ylimääräisenä osinkona. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen yhtiökokouksen yhteydessä jaettava kokonaisosinko on 1 800 miljoonaa kruunua eli 20 kruunua osakkeelta.

Topdanmarkin tulos ennen veroja vuodelta 2020 oli 167 miljoonaa euroa (238) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (82,1) vuonna 2020. Liikekulusuhde oli 16,2 prosenttia (16,0). Liikekulusuhteen nousuun vaikutti runsas myynti uuden yhteistyökumppanin Nordean kautta sekä koronavirustilanteeseen liittyvät kulut.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-joulukuun 2020 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Hastings

Sampo Oyj omistaa 70 prosenttia englantilaisen vakuutuskonserni Hastingsin osakkeista ja se konsolidoitiin konsernin tytäryhtiöksi 16.11.2020. Hastings raportoidaan erillisenä segmenttinä Sampo-konsernin konsolidoiduissa raporteissa. Hastingsin tuloslaskelman erät raportoidaan rivi riviltä konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa.

Seuraavan seitsemän ja puolen vuoden ajan aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat poistot ovat noin 40 miljoonaa euroa vuositasolla, eli noin 10 miljoonaa euroa vuosineljänneksittäin. Vuoden 2020 lyhyt konsolidointijakso sisältää myös kertaluonteisia eriä.

Hastingsin ketteryys ja digitaalinen suorituskyky ovat mahdollistaneet toimintojen jatkumisen mahdollisimman vähäisin keskeytyksin huolimatta koronavirustilanteen ennennäkemättömistä häiriöistä Ison-Britannian yhteiskuntaan ja talouteen. Liiketoiminta on kehittynyt strategian mukaisesti luoden kannattavaa kasvua asiakasmäärän samalla kasvaessa 8 prosenttia 3,1 miljoonaan. Asiakasmäärän kasvua on tukenut koko vuoden 2020 vahvana jatkunut asiakaspysyvyys. Myös kotitalousasiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan ja nousi 28 prosenttia 0,3 miljoonaan.

Vuoden 2020 vahinkosuhde laski vuoteen 2019 verrattuna sulkutoimien laskettua vahinkotiheyttä, joskin korvausinflaatio pienensi vaikutusta. Vuoden 2020 lopun vastuiden varaustilanne heijastaa koronaviruspandemian myötä kasvanutta epävarmuutta korvauskuluihin liittyen.

Hastings jatkaa panostuksiaan digitaaliseen suorituskykyynsä, mikä on näkynyt mobiilisovelluksen kautta solmittujen vakuutussopimusten määrän kasvuna. Mobiilisovellusta on ladattu yli 1,2 miljoonaa kertaa ja sekä asiakkaiden sitoutuminen että palaute on ollut positiivista. Etenemistä on tapahtunut myös Hastingsin vahingonehkäisyyn liittyvissä aloitteissa, mukaan lukien onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutettuihin vahinkoihin ja henkilövahinkoihin liittyvät aloitteet.

Nordea

Joulukuun 2020 lopussa Sampo Oyj omisti 642 924 782 Nordean osaketta eli 15,87 prosenttia pankin osakkeista. Sammon omistusosuus aleni 4 prosenttiyksikköä Sammon myytyä 10.11.2020 nopeutetulla tarjousmenettelyllä institutionaalisille sijoittajille 162 miljoonaa Nordean osaketta.

Yhdestä osakkeesta maksettu keskimääräinen hankintahinta oli 6,46 euroa. Nordean osakkeen kirjanpitoarvo Sammon konsernitaseessa oli arvonalentumiskirjauksen jälkeen 7,50 euroa osakkeelta. Kuten 11.2.2021 tiedotettiin, Sammon hallitus päätti johdon huolellista harkintaa käyttäen tehdä alaskirjauksen aiempaan 8,90 euron osakekohtaiseen kirjanpitoarvoon. Nordean osakkeen päätöskurssi oli joulukuun 2020 lopussa 6,67 euroa.

Sammon osuus Nordean vuoden 2020 tuloksesta ennen veroja oli 429 miljoonaa euroa (290), jos ei huomioida 10.11.2020 toteutetun osakemyynnin kirjanpidollisia vaikutuksia ja Nordean osakkeiden kirjanpitoarvoon vuodelle 2020 kirjattua arvonalentumistappiota.

Nordean hallitus ehdotti 4.2.2021, että tilikaudelta 2020 osinkoa maksetaan 0,39 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus päättää 0,07 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta 18.2.2021. Tämä on ensimmäinen erä tilikauden 2019 lykätystä 0,40 euron osakekohtaisesta osingosta. Hallitus ehdottaa myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa sen maksamaan jäljellä olevan osan tilikauden 2019 osingosta (0,33 euroa osakkeelta) ja tilikaudelta 2020 maksettavan osingon (0,39 euroa osakkeelta) – yhteensä 0,72 euroa osakkeelta – syyskuun 2021 jälkeen Euroopan keskuspankin suosituksen mukaisesti.

Lisätietoja Nordean tuloksesta vuodelta 2020 on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Mandatum Life

Mandatum Lifen tammi–joulukuun 2020 tulos ennen veroja oli 154 miljoonaa euroa (280). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 213 miljoonaa euroa (308). Oman pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia (23,5).

Kustannusliikkeen tulos nousi 27 miljoonaan euroon (24) ja riskiliikkeen tulos nousi 38 miljoonaan euroon (35).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli 1 051 miljoonaa euroa (1 596). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertynyt maksutulo oli 960 miljoonaa euroa (1 476). Vuonna 2019 sekä maksutuloon että maksettuihin korvauksiin sisältyi henkivakuutustuotteiden verokohtelun muutoksesta aiheutunut 400 miljoonan euron kertaerä.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat 189 miljoonaa euroa (358) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 397 miljoonaa euroa (908). Käyvän arvon rahaston arvo kasvoi 534 miljoonaan euroon (438) vuonna 2020.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 12,3 miljardiin euroon (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli korkeimmillaan koskaan, 8,8 miljardia euroa (8,1) vuoden 2020 lopussa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 72 prosenttia (67) koko vastuuvelasta.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2020 suunnitelman mukaisesti ja oli 3,5 miljardia euroa (3,9) vuoden 2020 lopussa. Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2020 aikana 268 miljoonaa euroa 1,9 miljardiin euroon.

Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 218 miljoonalla eurolla (230). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko vuosille 2020 – 2023 on 0,25 prosenttia. Uusi diskonttokorko vuosille 2022 ja 2023 vaikutti tulokseen negatiivisesti 77 miljoonaa euroa.

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko oli 0,0 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen oli varattu 232 miljoonaa euroa (263).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisösegmentin tulos ennen veroja vuodelta 2020 aleni -826 miljoonaan euroon (139), kun huomioidaan Nordean osakkeisiin liittyvät, yhteensä 1 161 miljoonan suuruiset satunnaiset erät. Vertailuajankohtaan sisältyy 155 miljoonan suuruinen arvostustappio vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä Sammon osakkeenomistajille Nordean osakkeina jaetusta lisäosingosta.

Arvonalentumistappiokirjauksen jälkeen Nordean 31.12.2020 mukainen kirjanpitoarvo konsernitaseessa oli 4,8 miljardia euroa eli 7,50 euroa osakkeelta. Sammon Nordea-omistuksen markkina-arvo oli joulukuun 2020 lopussa 4,3 miljardia euroa eli 6,67 euroa osakkeelta.

Nordean osakkeisiin liittyvät arvonalentumistappio ja myyntitappio huomioiden Sammon osuus osakkuusyhtiöiden Nordean ja Nordaxin vuoden 2020 tuloksista oli -722 miljoonaa euroa. Ilman satunnaisia eriä tytäryhtiöiden tuloksista kirjattava osuus oli 439 miljoonaa (298), josta Nordean osuus oli 427 miljoonaa euroa (290) ja Nordaxin 12 miljoonaa (8) euroa.

MUUT TAPAHTUMAT

Nordean osakkeiden myynti

Sampo myi 10.11.2020 yhteensä 162 miljoonaa Nordean osaketta, 4 prosenttiyksikköä osakeomistuksestaan, nopeutetulla tarjousmenettelyllä institutionaalisille sijoittajille. Myyntihinta oli 7,25 euroa osakkeelta ja bruttomyyntitulo 1 174 miljoonaa euroa.

Sampo omistaa myynnin jälkeen 642 924 782 Nordean osaketta, mikä vastaa 15,9 prosenttia Nordean kaikista osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo kirjaa myynnistä 262 miljoonan euron raportoidun tappion vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle. Nordean asema osakkuusyhtiönä säilyy ennallaan.

Sampo on myynnin yhteydessä, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan myymättä Nordean osakkeita ajanjaksolla, joka päättyy 9.5.2021.


Hastings-kauppa

Hastings-ostotarjous toteutettiin Englannin lain mukaisella järjestelyllä, johon liittyi tuomioistuinmenettely. Järjestelyn edellyttämä asiakirja hyväksyttiin vaadittavalla enemmistöllä Hastingsin osakkeenomistajien kokouksissa 29.9.2020. Kaikki viranomaislupiin ja kilpailuoikeudellisiin hyväksyntöihin liittyvät ehdot täytettiin 27.10.2020 mennessä ja kauppa astui voimaan 13.11.2020 järjestetyn Englannin lain mukaisen tuomioistuinkäsittelyn jälkeen.

Sammon ja RMI:n yhteisesti omistama yhtiö on nykyään nimeltään Hastings Group (Consolidated) Limited. Yhtiöstä tuli Sammon tytäryhtiö ja se muodosti erillisen segmentin konsernin taloudellisessa raportoinnissa 16.11.2020 alkaen. Hastingsin tuloslaskelmaerät on raportoitu Sampo-konsernin konsernitilinpäätöksessä rivi riviltä.


Muutoksia konsernin johdossa

Raportointikauden jo päätyttyä 20.1.2021 Ivar Martinsen jätti tehtävänsä Ifin Yritysasiakasliiketoiminnasta vastaavana johtajana ja jäi samalla pois Sammon johtoryhmästä.


Palkitseminen

Vuonna 2020 maksettiin lyhytaikaisia kannustimia sosiaalikulut mukaan lukien 50 miljoonalla eurolla (41). Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella maksettiin palkkioita sosiaalikuluineen samalla ajanjaksolla 6 miljoonalla eurolla (18). Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tulosvaikutus vuonna 2020 oli 2 miljoonaa euroa (12).


Osakkeenomistajat

Sampo Oyj sai vuonna 2020 yhdeksän Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n (tax ID 32-0174421) suoraan tai sen rahastojen, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus oli joko laskenut alle 5 prosentin tai noussut yli 5 prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Sampo Oyj sai BlackRock, Inc.:ltä neljä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoitusta.

Liputusilmoituksien yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.


Sisäiset osingot

Mandatum Lifen hallitus ehdottaa Sampo Oyj:lle maksettavaksi osinkoa 200 miljoonaa euroa helmikuussa 2021.

Tanskan valvontaviranomaisen suosituksen seurauksena Topdanmarkin hallitus päätti 23.3.2020 lykätä vuoden 2019 osingon loppuosan maksua 25.3.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen saakka. Topdanmarkin hallitus ehdotti 22.1.2021 yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 osinkoa jaettaisiin yhteensä 1 035 miljoonaa Tanskan kruunua eli 11,5 Tanskan kruunua osakkeelta. Samalla hallitus suositti, että vuodelta 2019 maksamatta jäänyt 765 miljoonan euron osinko jaettaisiin ylimääräisenä osinkona. Yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotuksen osinkoa maksetaan kaikkiaan 1 800 miljoonan Tanskan kruunun edestä eli 20 Tanskan kruunua osaketta kohti. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, Sampo saa Topdanmarkilta osinkoa 113 miljoonaa euroa.

Nordean hallitus ehdotti 4.2.2021, että tilikaudelta 2020 osinkoa maksetaan 0,39 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus päättää 0,07 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta 18.2. Tämä on ensimmäinen erä tilikauden 2019 lykätystä 0,40 euron osakekohtaisesta osingosta. Hallitus ehdottaa myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa sen maksamaan jäljellä olevan osan tilikauden 2019 osingosta (0,33 euroa osakkeelta) ja tilikaudelta 2020 maksettavan osingon (0,39 euroa osakkeelta) – yhteensä 0,72 euroa osakkeelta – syyskuun 2021 jälkeen Euroopan keskuspankin suosituksen mukaisesti. Sammon osuus ehdotetun suuruisesta osingosta on 508 miljoonaa euroa.

If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.


Luottoluokitukset

Sampo-konsernin keskeiset luottoluokitukset 31.12.2020 on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
Luokitus Näkymät Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat
If Skadeförsäkring Holding AB – Issuer Credit Rating A Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating A+ Vakaat

Lisäksi Hastings Group (Finance) Plc on laskenut liikkeelle 250 miljoonan GBP:n suuruisen senioriehtoisen velkakirjan, jolle Fitch on antanut Issuer Default Rating (IDR) luokituksen A- ja jonka näkymät se on arvioinut vakaiksi.


Vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -direktiivin mukaisesti ja Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena. Konsernin Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuus oli joulukuun 2020 lopussa 176 prosenttia (174).

Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

Hastings konsolidoidaan vakavaraisuuslaskennassa kokonaisuudessaan Sampo-konsernin omaan varallisuuteen ja vakavaraisuusvaatimukseen (SCR). Lisäksi Hastings-konsernin yhtiöistä sen vakuutustoimintaa harjoittavan Advantage Insurance Company Limited -yhtiön (AICL) vakavaraisuus lasketaan erikseen Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen pro forma Solvenssi II -vaade 31.12.2020 oli 1 916 miljoonaa euroa (1 890) ja oma varallisuus 3 623 miljoonaa euroa (3 592). Vakavaraisuusaste oli 189 prosenttia (196).

S&P:n A+-luokituksen mukainen tavoitepääoma oli joulukuun 2020 lopussa 3 083 miljoonaa euroa (3 083) ja pääomat 3 234 miljoonaa euroa (3 151).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 170 prosenttia (177) joulukuun 2020 lopussa.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 31.12.2020 siirtymäsäännösten jälkeen 188 prosenttia (194). Oma varallisuus oli 2 308 miljoonaa euroa (2 290) ja Solvenssi II -pääomavaade 1 230 miljoonaa euroa (1 182). Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 977 miljoonaa euroa (1 929) ja vakavaraisuusvaade 1 245 miljoonaa euroa (1 212), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 159 prosenttia (159).


Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2020 velkarahoitusta 3 934 miljoonaa euroa (3 908) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 529 miljoonaa euroa (1 725). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit sekä 324 miljoonan euron (359) suuruiset tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemat pääomalainat.

Vuoden 2020 lopussa nettovelka oli 2 405 miljoonaa euroa (2 183). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 53 prosenttia (51) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 34 prosenttia (34).

Sampo Oyj maksoi 28.5.2020 erääntyneen 3 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen senioriehtoisen lainan.

Sampo Oyj laski 3.9.2020 liikkeeseen 1 000 miljoonan euron suuruisen toissijaisen pääoman ehtoisen Tier 2 -hybridilainan, jonka eräpäivä on 3.9.2032.

Sampo Oyj osti 1.12.2020 päättyneellä käteisostotarjouksellaan takaisin 655 miljoonan euron arvosta senioriehtoisia velkakirjojaan, jotka olisivat erääntyneet 18.9.2023, 16.9.2021, 23.5.2022 ja 30.5.2025.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2020 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 448 miljoonan euron (3 414) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista. Lisäksi Sampo Oyj oli laskenut liikkeelle pääomalainoja 1 486 miljoonalla eurolla (494). Pääomalainojen lisäys selittyy Hastings-kaupan rahoituksella. Maksamattomia yritystodistuksia ei ollut (0). Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.12.2020 ilman koronvaihtosopimuksia 1,6 prosenttia (1,2).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2021

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2021, mutta niiden markkinaehtoiset tulokset varsinkin henkivakuutustoiminnassa ovat vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan alle 85 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2021.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Hastings on edelleen hyvässä asemassa ja arvioi vahinkosuhteensa sekä tuloksensa kohentuvan edelleen koronaviruksen luomasta epävarmuudesta, lainsäädännöllisistä uudistuksista ja Britannian EU-erosta huolimatta.

Nordea keskittyy jatkossakin luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuutta. Vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee hyvin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemialla ja viruksen tukahduttamiseen liittyvillä toimilla on tällä hetkellä merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kansantalouksiin ja pääomamarkkinoiden kehitykseen. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla, demografiset muutokset sekä kestävän kehityksen teemat, joilla voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia finanssisektoriin.

VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 250 153 463,79 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 699 633 592,61 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,70 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 944 098 145,00 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.5.2021.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Nordean osakkeiden arvonalentumiskirjauksella ei ollut vaikutusta Sampo Oyj:n voitonjakokelpoisiin varoihin. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, +1 631 913 1422, +44 33 3300 0804 tai +46 8 5664 2651. Puhelinkonferenssin tunnus: 89421852#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi-maaliskuun 2021 osavuosiraporttinsa 5.5.2021.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
London Stock Exchange
Keskeinen media
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli