Etusivu » Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Aspo Oyj
Tilinpäätöstiedote
11.2.2021 klo 10.00
Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Aspon Q4: Vahva päätös haastavalle vuodelle, neljänneksen liikevoitto ja rahavirta ennätystasolla

Loka-joulukuu 2020
Suluissa esitetty vuoden 2019 vastaavan ajanjakson luvut.
– Aspon liikevaihto laski ja oli 133,5 Me (147,0).
– Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta ja oli 7,6 Me (5,4).
– Katsauskauden voitto kasvoi ja oli 6,1 Me (3,7).
– Osakekohtainen tulos nousi ja oli 0,19 euroa (0,10).
– ESL Shippingin liikevoitto oli 4,8 Me (4,4), Leipurin 0,2 Me (1,1) ja Telkon 4,1 Me (0,9).
– Liiketoiminnan rahavirta oli 25,1 Me (18,9).

Tammi-joulukuu 2020

– Aspon liikevaihto laski ja oli 500,7 Me (587,7).
– Liikevoitto laski ja oli 19,3 Me (21,1).
– Katsauskauden voitto laski ja oli 13,4 Me (16,1).*
– Osakekohtainen tulos laski ja oli 0,39 euroa (0,47).*
– ESL Shippingin liikevoitto oli 7,6 Me (14,6), Leipurin 1,4 Me (3,0) ja Telkon 14,9 Me (8,0).
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 65,0 Me (52,5).

* Hallinto-oikeuden vuoden 2019 päätös alentaa Telkolle vuonna 2015 määrätyn veronlisäyksen määrää kasvatti etenkin rahoitustuottoja ja paransi vuoden 2019 osakekohtaista tulosta noin viisi senttiä.

Ohjeistus vuodelle 2021

Aspon liikevoitto vuonna 2021 on suurempi kuin vuonna 2020 (19,3 Me).

Hallituksen osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta (0,22), ja että osinko maksetaan kahdessa erässä. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä, 0,18 euroa/osake, maksettaisiin huhtikuussa ja toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksettaisiin marraskuussa.
Tarkemmat tiedot osinkoehdotuksesta ovat tässä tiedotteessa kohdassa ”Osinkoehdotus”.

Avainluvut

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto, Me 133,5 147,0 500,7 587,7
Liikevoitto, Me 7,6 5,4 19,3 21,1
Liikevoitto-% 5,7 3,7 3,9 3,6
ESL Shipping, liikevoitto, Me 4,8 4,4 7,6 14,6
Leipurin, liikevoitto, Me 0,2 1,1 1,4 3,0
Telko, liikevoitto, Me 4,1 0,9 14,9 8,0
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,19 0,10 0,39 0,47
Voitto ennen veroja, Me 6,4 4,5 14,8 18,2
Katsauskauden voitto, Me 6,1 3,7 13,4 16,1
Liiketoiminnan rahavirta, Me 25,1 18,9 65,0 52,5
Vapaa rahavirta, Me 21,5 18,5 56,0 45,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,4 13,5
Omavaraisuusaste, % 30,1 30,1
Nettovelkaantumisaste, % 149,0 162,2
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,63 3,92


Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi neljättä neljännestä ja koko vuotta 2020

Poikkeuksellisen haastava vuosi sai hienon päätöksen, kun Aspon liikevoitto kohosi vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä ennätykselliseen 7,6 miljoonaan euroon. Rahtimarkkinoiden normalisoituessa ESL Shipping pääsi ulosmittaamaan investointien ja yrityskauppojen kasvattamaa potentiaaliansa ja ylsi vahvaan tulokseen. Telko-segmentti jatkoi vakuuttavaa tuloskehitystään myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja segmentin koko vuoden liikevoitoksi muodostui ennätyksellinen 14,9 miljoonaa euroa. Leipurin liiketoiminta kärsi lähes koko vuoden merkittävästi pandemian aiheuttamista rajoituksista, mikä näkyi sekä liikevaihdon että liikevoiton huomattavana laskuna.

Kaiken kaikkiaan suoriuduimme hyvin harvinaislaatuisen vaativasta vuodesta. Koronapandemian vaikutuksista huolimatta Aspon koko vuoden 2020 liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellinen, 65 miljoonaa euroa. Tämä on mielestäni osoitus monialayhtiömme rakenteen ja strategian toimivuudesta sekä siitä, että pystymme yllättävissäkin talouden kriiseissä suojelemaan tulostamme ja toipumaan nopeasti markkinamyllerryksistä. Uskon, että Aspo nousee tästäkin kriisistä entistä vahvempana yhtiönä. Olen myös ylpeä Aspon hallituksen linjaamasta konsernin uudesta pitkän aikavälin vastuullistavoitteesta, jonka mukaan Aspon liiketoiminnot ovat alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Viime vuosien aikana olemme ottaneet merkittäviä askeleita tällä saralla, ja nyt tavoitetasoa nostetaan entisestään liiketoiminnoissamme. Tulemme vastaisuudessa raportoimaan säännöllisesti edistymisestämme myös vastuullisuustyön osalta.

Koronapandemian aiheuttamat vaikutukset Aspon liiketoimintaympäristöön ja koko yhteiskuntaan olivat ennennäkemättömän voimakkaita. Keväällä konsernin liikevaihto laski lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna ja kysyntä pysyi matalana aina alkusyksyyn saakka. Johtamisjärjestelmän tehostamisella sekä ripeillä ja määrätietoisilla toimenpiteillä onnistuimme kuitenkin minimoimaan heikon markkinaympäristön vaikutukset kannattavuuteemme. Sekä Telkon että ESL Shippingin liikevoittoprosentit nousivatkin vuoden neljännellä neljänneksellä pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaiselle tasolle. Aspon liikevoittoprosentti kohosi vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 5,7 %:iin – hyvin lähelle pitkän aikavälin tavoitetta 6 %:n liikevoittotasosta.

Kiitos menestyksestä kuuluu henkilökunnallemme. Henkilöstömme on työskennellyt läpi vuoden haastavissa olosuhteissa ja sopeutunut ansiokkaasti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Osassa toimintamaitamme pandemiatilanne on edelleen varsin kriittinen ja viranomaisrajoitukset vaikuttavat yhä liiketoimintaan. Arvioimme kuitenkin toimintaedellytysten parantuvan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.


ASPO-KONSERNI

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.

Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

Liikevaihto markkina-alueittain
1-12/2020 Osuus 1-12/2019 Osuus Muutos
Me % Me % %
Suomi 176,9 35,3 195,1 33,2 -9 %
Skandinavia 77,9 15,6 84,8 14,4 -8 %
Baltia 46,1 9,2 57,9 9,9 -20 %
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 141,5 28,3 171,2 29,1 -17 %
Muut maat 58,3 11,6 78,7 13,4 -26 %
Yhteensä 500,7 100,0 587,7 100,0 -15 %

Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Liikevaihto on laskenut kaikilla Aspon markkina-alueilla, joista itämarkkinoilla liikevaihdon laskuun on koronapandemian lisäksi vaikuttanut merkittävästi valuuttojen heikentyminen euroa vastaan. Muut maat -markkina-alueella lasku on aiheutunut raaka-aineiden kysynnän alenemisen sekä varustamon kuljetusten vähentymisen seurauksena.


Toimintaympäristö

Toimintaympäristö vuonna 2020 oli historiallisen haastava ja hyvin vaikeasti ennakoitava. Koronaviruksen aiheuttama vaikutus toimintaympäristöön on ollut nopea ja merkittävä, sillä pandemian ja siitä seuranneiden rajoitusten vaikutus on heikentänyt sekä tavaroiden että palveluiden kysyntää voimakkaasti. Valuuttakurssien muutokset ovat vaikuttaneet liikevaihdon negatiiviseen kehitykseen. Esimerkiksi Venäjän rupla on vuoden aikana devalvoitunut yli 30 prosenttia alentaen euroiksi muunnettua liikevaihtoa. Öljyn hinnan vaihtelu vaikuttaa sekä raaka-aineiden tuotantoon että puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden hintoihin. Teollisuuden toimitusketjujen hidastuminen ja osittainen tyhjentyminen ovat vaikuttaneet myös logistiikkapalveluiden kysyntään. Liiketoimintaympäristö toipui syksyllä ja loppuvuotta kohden voimakkaasti, mutta edelleen on vaikea arvioida kuinka kauan liiketoimintaa heikentävät liikkumista ja taloudellista toimintaa koskevat rajoitukset ovat voimassa.


Tulos ja taloudellinen asema

Aspon tulos kääntyi nousuun vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Kuljetuspalveluiden ja raaka-aineiden kysyntä lisääntyi ja raaka-aineiden hinnat nousivat. Myyntikatteiden pysyminen riittävällä tasolla liikevaihdon kasvaessa paransi konsernin kannattavuutta loppuvuotta kohti. Liiketoiminnan kannattavuus sekä varastojen ja saatavien pienentyminen ovat kasvattaneet rahavirtaa vuoden aikana.

Aspon pitkäaikaisista taloudellisista tavoitteista liikevoittoprosentti nousi vuonna 2020 ja oli 3,9 % (3,6) tavoitteen ollessa 6 %. Oman pääoman tuotto laski 11,4 prosenttiin (13,5) tuloksen heikennyttyä vertailukaudesta suhteessa omaan pääomaan. Tavoite oman pääoman tuotolle on keskimäärin yli 20 %.


Rahavirta ja rahoitus

Konsernin koko vuoden liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta ja kohosi 65,0 miljoonaan euroon (52,5). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus koko vuoden rahavirtaan oli 23,0 miljoonaa euroa (9,3) ja sen tehostumiseen vaikutti erityisesti kohentunut varastojenhallinta Telkossa.

Vuoden viimeisen neljänneksen vapaa rahavirta oli 21,5 miljoonaa euroa (18,5). Alhaisten investointien myötä konsernin koko vuoden vapaa rahavirta kohosi 56,0 miljoonaan euroon (45,2).

12/2020 12/2019
Me Me
Korolliset velat 201,4 221,6
Rahavarat 32,3 23,7
Korollinen nettovelka 169,1 197,9

Korollinen nettovelka laski 169,1 (197,9) miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste oli 149,0 % (162,2 %). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 30,1 % (30,1 %).

Nettorahoituskulut olivat -4,5 miljoonaa euroa (-2,9). Vertailukauden rahoitustuottoja nosti Telkon vuoden 2015 verotukseen liittynyt oikaisu 1,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,5 % (1,4).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 32,3 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 55,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 11 miljoonaa euroa (12/2019: 21). Konsernin kassanhallintaa tehostettiin ottamalla käyttöön pohjoismainen monivaluuttainen konsernitilijärjestelmä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Aspo toteutti vuoden aikana useita lainojen uudelleenjärjestelyitä, joilla parannettiin korollisten velkojen maturiteettirakennetta. Vuoden toisella neljänneksellä solmittiin ylimääräinen yksivuotinen 15 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus sekä sovittiin vuoden toisella vuosipuoliskolla erääntymässä olleiden 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitin ja 25 miljoonan euron velkakirjalainan erääntymisajankohtien siirtämisestä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle. Edellä mainitut 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitti ja 25 miljoonan euron velkakirjalaina uudelleenrahoitettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lainojen uudet eräpäivät ovat vuonna 2023 ja 2024, minkä lisäksi molemmissa lainoissa on yhden vuoden jatko-optiot.

Aspo laski huhtikuussa liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Uuden lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin vanhaa 25 miljoonan euron hybridilainaansa 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Vanhasta hybridilainasta lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksettiin takaisin 27.5.2020.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä hallitus päätti toisesta osingonjaosta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteensä 0,11 euroa osakkeelta. Aspo jakoi osinkoa vuonna 2020 yhteensä 0,22 euroa/osake eli noin 6,9 miljoonaa euroa.


Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet, jotka molemmat vaikuttavat kuluttajiin, kauppaan, teollisuuteen ja yhteiskuntarakenteisiin, muodostavat keskeisimmän lyhytaikaisen riskin Aspon liiketoiminnoille ja näiden tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Monissa maissa toteutetut sulkutoimenpiteet, epävarmuus pandemian kestosta sekä uusista ja toistuvista tartunta-alueista virusmuunnoksineen, meneillään olevat kauppajännitteet sekä geopoliittiset epävarmuustekijät vaikuttavat Aspon suurimpien asiakkaiden tuotantopäätöksiin ja logistisiin järjestelyihin. Pandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjuihin ovat riski kaikille Aspon liiketoiminnoille. Rahtipalveluiden vähentynyt kysyntä ja liikkumista koskevat rajoitukset vaikuttavat yleisesti varustamoiden tuloihin, mikä voi johtaa myös Aspon tuloksen ja rahavirran heikkenemiseen. Vastaavia vaikutuksia voi esiintyä kaikissa Aspon liiketoimintasegmenteissä asiakkaiden tuotantoleikkausten mahdollisesti heikentäessä kysyntää huolimatta siitä, että pandemian kokonaisvaikutukset Aspon tulokseen ovat jääneet vähäisemmiksi kuin pandemian alkuvaiheessa pelättiin.

Liikkumista koskevat rajoitukset saattavat vaikuttaa varustamoliiketoiminnan operointiin ja hidastaa muiden liiketoimintasegmenttien toimituksia. Taloudellisen toiminnan hidastumisen, valuuttakurssien heilahtelujen ja mahdollisten rahoitusta koskevien rajoitteiden seurauksena Aspon tulos ja taserakenne voivat heikentyä. Pandemian vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja sen vaikutus liiketoimintaympäristöön pitkäaikaista, mikä voi olla Aspolle strateginen riski.

Myös geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteet tai -rajoitteet luovat merkittäviä haasteita kysyntäympäristölle. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski.


ASPON LIIKETOIMINNAT

ESL Shipping
ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 50 aluksesta kantavuudeltaan 465 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (75 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 24 alusta (23 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

10-12/2020 10-12/2019 Muutos-% 1-12/2020 1-12/2019 Muutos-%
Liikevaihto, Me 41,2 45,3 -9,1 148,4 175,0 -15,2
Liikevoitto, Me 4,8 4,4 9,1 7,6 14,6 -47,9
Liikevoitto-% 11,7 9,7 5,1 8,3

ESL Shippingin neljäs vuosineljännes oli vahva ja liikevoitto parani 4,8 miljoonaan euroon (4,4). Varustamon kuljettamien lastien määrä aleni hieman vertailukauteen nähden ja oli 3,8 miljoonaa tonnia (4,0). Liikevaihto laski 9 % vertailukaudesta ja oli 41,2 miljoonaa euroa (45,3). Varustamon alusoperointi onnistui erittäin hyvin vaativista tuuliolosuhteista huolimatta ja kulutehokkuus parani tehtyjen toimenpiteiden ja säästöohjelmien seurauksena vertailukauteen nähden. Neljännen neljänneksen liikevoittoprosentti lähestyi pitkän aikavälin tavoitetta ja oli 11,7 (9,7).

ESL Shippingin pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit kääntyivät koronaviruspandemiasta johtuneiden heikkojen toisen ja kolmannen neljänneksen jälkeen nousuun syksyllä. Erityisesti terästeollisuuden raaka-ainekuljetukset kasvoivat vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Energiateollisuuden kuljetusmäärät laskivat poikkeuksellisen lämpimän sään seurauksena. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli neljänneksellä erittäin vahvaa.

ESL Shippingin kalusto saatiin täyskäyttöön lokakuun lopusta alkaen kuljetusmäärien ja rahtimarkkinan elpyessä. Neljännellä neljänneksellä kansainvälinen rahtitaso parani etenkin Kiinan raaka-ainekysynnän ja nousevien raaka-ainehintojen vetämänä. Suurempien alusluokkien kokonaiskuljetusmäärä ylitti jo edellisen neljänneksen ja myös vertailukauden määrät. Pienempien alusluokkien kuljetusvolyymit jäivät vielä vertailukautta alhaisemmiksi, mutta myös käytössä ollut aluskapasiteetti oli vertailukautta pienempi. Kaikkien alusluokkien kannattavuus parani merkittävästi niin vertailukauteen kuin etenkin edellisiin neljänneksiin nähden. Neljännellä neljänneksellä telakoitiin yksi pienemmän kokoluokan alus.

ESL Shipping on onnistunut säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät edelleenkään toimi normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi. Merihenkilöstön koronavirustapaukset on suunnitelmallisten toimenpiteiden johdosta kyetty rajaamaan siten, että niillä ei katsauskaudella ollut merkittävää vaikutusta alusliikenteeseen. Miehistöjen viruksen ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä on ollut kustannuksia nostava vaikutus.

LNG-käyttöisten alusten nosturiautomaation käyttöönotto on edelleen viivästynyt laitetoimittajasta ja koronapandemiasta johtuen. ESL Shippingin neljännen neljänneksen tulos sisältää Alppila-aluksen takuukorjauksiin liittyvän 0,3 miljoonan euron saatavan alaskirjauksen telakan maksukyvyttömyyden vuoksi.

ESL Shippingin tammi-joulukuun liikevaihto supistui koronaviruspandemian aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä johtuen 15 % vertailukauteen nähden ja oli 148,4 (175,0) miljoonaa euroa. Hyvästä neljännestä neljänneksestä huolimatta koko vuoden liikevoitto jäi toisen ja kolmannen neljänneksen heikon tuloksen seurauksena 7,6 (14,6) miljoonaan euroon.


ESL Shippingin näkymät 2021

Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on palannut kohti tyydyttävää tasoa ja eri asiakassegmenttien kuljetusmääräennusteet ovat normalisoitumassa. Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. ESL Shipping arvioi kuljetusmäärien kohoavan edellisvuodesta. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen. Suurten alusten rahtihintatasot kohosivat syksyn aikana, mutta ovat kuitenkin edelleen historiallisesti katsottuna alhaisella tasolla.

Koronaviruspandemia vaikuttaa yhä merkittävästi toimintaan yhtiön päämarkkina-alueilla. Mahdolliset yhteiskuntien toimintaa rajaavat uudet toimenpiteet ja liikkumisrajoitukset saattavat vaikuttaa pääasiakkaiden kysyntään negatiivisesti. Lentoyhteyksien puuttuminen ja matkustusrajoitukset aiheuttavat lisähaasteita etenkin alusten miehistöjen vaihtamiseen ja huoltojen järjestämiseen. Vaikutukset ovat tähän mennessä olleet hallittavia, mutta pitkittyessään tilanne voi aiheuttaa alusliikenteeseen viiveitä ja lisäkustannuksia.

ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Uusien asiakassopimusten ja yleisten kysyntäennusteiden parantumisen seurauksena varustamon aluskapasiteettia on kasvatettu aikarahtaamalla vuoden vaihteessa pienemmän alusluokan liikenteeseen kolme uutta 6 000 tonnin alusta. Aikarahtaussalkun kokoa ja koostumusta tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten mukaisesti. Pienemmässä laivaluokassa uusittujen ja uusien aikarahtisopimusten hintataso on kokonaisuudessa edellisvuotta alhaisempi, mikä parantaa varustamon kannattavuutta.

ESL Shipping tutkii eri mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille. Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Varustamo jatkaa kehitystyötä markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja.

Vuonna 2021 toteutetaan merkittävät, arvoltaan noin kahdeksan miljoonan euron ympäristöinvestoinnit yhteensä neljääntoista alukseen. Laiteasennusten vuoksi varustamo arvioi koko vuoden alusseisokkien määrän olevan normaalitasoa korkeampi ja painottuvan erityisesti kesäkauteen.


Leipurin

Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen: leipomoliiketoiminta, koneliiketoiminta ja foodservice-liiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen leipomoille sekä muulle elintarviketeollisuudelle. Koneliiketoiminnassa Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut konepaja Vulganus Oy. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää sekä raaka-aineita että palvelukonsepteja kuten esimerkiksi hankinta- ja logistiikkapalveluita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

10-12/2020 10-12/2019 Muutos-% 1-12/2020 1-12/2019 Muutos-%
Liikevaihto, Me 26,6 31,9 -16,6 101,0 115,7 -12,7
Liikevoitto, Me 0,2 1,1 -81,8 1,4 3,0 -53,3
Liikevoitto-% 0,8 3,4 1,4 2,6

Neljännellä neljänneksellä Leipurin toimintaympäristö oli edelleen haastava koronapandemiasta johtuen. Länsi- ja itämarkkinoilla leipomoraaka-ainekauppa on normalisoitumassa, mutta foodservice- ja koneliiketoiminta ovat kärsineet voimakkaasti alueellisista rajoitteista.
Leipurin liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä ja oli 26,6 miljoonaa euroa (31,9). Myös liikevoitto laski vertailukauteen nähden ja oli 0,2 miljoonaa euroa (1,1). Neljännen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 0,8 % (3,4). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski voimakkaasti 27 % ja oli 8,1 miljoonaa euroa (11,1) mutta markkina-alueen liikevoittoprosentti säilyi hyvänä ollen noin 8 % (11).

Leipomoliiketoiminnan liikevaihto, joka oli noin 88 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta, laski koronaviruspandemiasta ja siitä aiheutuneista rajoituksista sekä ruplan kurssin heikkenemisestä johtuen noin 9 % vertailukaudesta. Myös liikevoitto heikkeni myynnin laskusta johtuen. Erityisesti pienleipomot sekä foodservice-sektorille leipomopakasteita ja muita tuotteita valmistavat leipomot kärsivät merkittävästi rajoitustoimenpiteistä. Foodservice-sektori kärsii edelleen sekä etätyösuosituksista että aukioloaikojen ja asiakaspaikkojen rajoituksista, joita take away -myynti ja verkkokauppa eivät ole täysin kompensoineet.

Koneliiketoiminnan liikevaihto oli edelleen heikolla tasolla erityisesti oman konetuotannon osalta. Voimakkaista sopeutustoimista huolimatta koneliiketoiminta oli selkeästi tappiollista neljännellä vuosineljänneksellä.

Foodservice-liiketoiminta oli neljännellä neljänneksellä noin 3 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto laski koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten seurauksena ja oli 0,8 miljoonaa euroa (1,2).

Koronaviruspandemian seurauksena Leipurin tammi-joulukuun liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Liikevaihto oli 101,0 miljoonaa euroa (115,7) ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa (3,0). Tammi-joulukuun liikevoittoprosentti oli 1,4 % (2,6). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski noin 16 % ja oli 31,7 miljoonaa euroa (37,9) ja liikevoittoprosentti oli noin 7 % (9). Koneliiketoiminta oli tappiollista ja sen toimintaa on sopeutettu sekä rakenteita muutettu pysyvästi. Leipurin lopetti koneliiketoiminnan tappiollisen myynti- ja huoltotoiminnan Venäjällä kolmannella neljänneksellä.


Leipurin näkymät 2021

Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset ovat vaihdelleet Leipurin toimintamaissa. Pandemian pitkäaikaisvaikutuksia Leipurin asiakkaisiin ja markkinoihin on vielä ennenaikaista arvioida, mutta markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan hitaasti, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy jatkossa suotuisasti. Leipurin seuraa aktiivisesti kysyntä- ja kannattavuuskehitystä sekä valmistautuu tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kuluja tarvittaessa edelleen.

Koneliiketoiminnan tilauskanta koheni viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2020 ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunniteltujen merkittävien Venäjän konetoimitusten aikataulu on siirtynyt edelleen yhtiöstä riippumattomista syistä vuodelle 2021. Leipurin Vulganus Oy sopi neljännellä neljänneksellä merkittävästä konetoimituksesta, joka tuloutuu vuoden 2021 aikana. Koneliiketoiminnan odotetaan olevan voitollinen vuonna 2021.

Leipurin jatkaa kasvupanostuksia itämarkkinoilla. Leipomoraaka-aineiden tuotantoyksikköä Pietarissa kehitetään edelleen sekä panostetaan tuotetarjooman kehittämiseen uuden markkina- ja hintatilanteen mukaiseksi.


Telko

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Telko-segmentillä on yhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Saksassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Azerbaidzhanissa sekä Kiinassa.

10-12/2020 10-12/2019 Muutos-% 1-12/2020 1-12/2019 Muutos-%
Liikevaihto, Me 65,7 69,8 -5,9 251,3 297,0 -15,4
Liikevoitto, Me 4,1 0,9 355,6 14,9 8,0 86,3
Liikevoitto-% 6,2 1,3 5,9 2,7

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat edelleen merkittävästi liiketoimintaympäristöön vuoden viimeisellä neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä kysyntä kuitenkin laski vertailukauteen nähden vähemmän kuin edellisillä vuosineljänneksillä.

Muoviraaka-aineiden ja kemikaalien hinnat nousivat edellisestä neljänneksestä ja olivat vertailukauden tasolla. Hinnat olivat kuitenkin pitkän ajan keskiarvoon nähden keskimääräistä matalammalla tasolla. Voiteluaineissa hintataso pysyi vakaana. Keväällä voimakkaasti heikentynyt teollisuuden kysyntä alkoi normalisoitua hitaasti neljännen neljänneksen aikana.

Telko-segmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 6 % ja oli 65,7 miljoonaa euroa (69,8). Länsimarkkinoilla liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 36,3 miljoonaa euroa (35,7). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski 13 % ja oli 27,4 miljoonaa euroa (31,6).

Telko-liiketoiminnan liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 10 % vertailukauteen verrattuna. Korkeamman lisäarvon tuotteiden ja pääomatehokkaan liiketoiminnan osuus kasvoi selvästi. Liikevaihto laski kaikilla tuotealueilla ja markkinoilla voiteluaineliiketoimintaa lukuun ottamatta.

Telko vahvisti asemiaan Ruotsin ja Norjan voiteluainemarkkinoilla ostamalla 1.10.2020 ruotsalaisen ILS Nordic AB:n ja sen tytäryhtiön Autolubes Nordic AB:n osakekannan. Lisätietoa yrityskaupasta on kerrottu tilinpäätöstiedotteen Taloudelliset tiedot -osiossa.

Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 10 % ja oli 31,8 miljoonaa euroa (35,4). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 21 % ja oli 16,9 miljoonaa euroa (21,5). Voiteluaineliiketoiminnan, joka sisältää autokemikaalit, liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 9,1 miljoonaa euroa (7,0).

Telko-segmentin liikevoitto parani neljännellä neljänneksellä merkittävästi ja oli 4,1 Me (0,9). Liikevoittoprosentti parani ja oli 6,2 (1,3). Telko-liiketoiminnan liikevoitto kasvoi ja oli 3,2 miljoonaa euroa (1,1). Kaukon liikevoitto parani ja oli 0,9 miljoonaa euroa (-0,2). Kaukon liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvattivat viranomaisasiakkaille toimitetut IT-ratkaisut sekä julkishallinnolle toimitetut korkean laatutason suojainvälineet.

Vuonna 2020 Telko päivitti strategisia tavoitteitaan ja uudisti johtamisjärjestelmänsä. Hinnoittelua terävöitettiin, pääoman käyttöä tehostettiin ja kustannuksia karsittiin. Telko on keskittynyt toiminnassaan korkeamman lisäarvon tuotteisiin, ja osin luopunut matalakatteisesta pääomaa sitovasta liiketoiminnasta. Vuoden aikana tehdyt muutokset paransivat selkeästi Telkon kannattavuutta ja tehokkuutta. Vuonna 2020 Telko saavutti haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien aikojen parhaan liikevoiton.

Telko-segmentin tammi-joulukuun liikevaihto laski 15 % ja oli 251,3 miljoonaa euroa (297,0). Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 14,9 miljoonaa euroa (8,0). Liikevoittoprosentti lähestyi pitkän aikavälin tavoitetta 6 % ja oli 5,9 % (2,7). Telko-segmentin itämarkkinoiden eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski 21 % ja oli tammi-joulukuussa 104,4 miljoonaa euroa (132,8). Itämarkkinoiden liikevaihtoa laskivat voimakkaasti heikentyneet idän paikallisvaluutat sekä pandemian aiheuttama kysynnän lasku. Länsimarkkinoiden liikevaihto laski 11 % ja oli 138,4 miljoonaa euroa (155,8).

Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 19 % ja oli 122,9 miljoonaa euroa (152,2). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 17 % ja oli 74,6 miljoona euroa (90,1). Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto laski 2 % ja oli 27,4 miljoonaa euroa (28,0).

Telko-segmentin osana raportoitavan Kaukon vaikutus tammi-joulukuun liikevaihtoon oli 26,4 miljoonaa euroa (26,7) ja liikevoittoon 2,3 miljoonaa euroa (-0,2). Kaukon kannattavuutta ja liikevaihtoa paransi suojainvälineiden merkittävästi kasvanut myynti julkishallinnolle ja terveydenhuoltosektorille. Tappiollisesta energialaitteiden liiketoiminnasta luopuminen vuoden 2019 lopussa laski Kaukon vuoden 2020 liikevaihtoa, mutta paransi sen kannattavuutta.


Telkon näkymät 2021

Tehdyt muutokset luovat vahvan lähtötilanteen alkavaan vuoteen. Telkon asiakkaiden näkymiin liittyy kuitenkin edelleen merkittävää epävarmuutta. Pandemiatilanteen heikentymisellä ja siihen mahdollisesti liittyvillä rajoituksilla voi olla negatiivinen vaikutus Telkon asiakasyritysten ja päämiesten toimintaedellytyksiin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on nähtävissä haasteita tiettyjen tuotteiden sekä merikonttikapasiteetin saatavuudessa. Kysynnän kasvun ennakoidaan nostavan raaka-aineiden hintoja.

Telkon keskeisimpänä tavoitteena on säilyttää vuoden 2020 aikana saavutettu suhteellinen kannattavuustaso. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Telko tavoittelee yhä vahvempaa roolia arvoketjussa panostaen yhteistyöhön niin asiakkaiden kuin päämiestenkin kanssa.

Useiden Telkolle tärkeiden teollisuusasiakkaiden tuotanto laski merkittävästi vuoden 2020 aikana, mutta kuluvana vuonna kysynnän ennakoidaan elpyvän. Itämarkkinoiden kysyntätilanteen odotetaan säilyvän ennallaan tai paranevan jonkin verran. Ukrainan kriisin aiheuttamien Venäjä-pakotteiden muutoksilla saattaa olla vaikutuksia Venäjän markkinaan. Ukrainan liiketoiminnan ennakoidaan pysyvän vakaana.

Kauko jatkaa panostamista vaativien työympäristöjen tietotekniikkaan sekä terveydenhuoltosektorin tietotekniikkaan ja suojainvälineisiin.

ILS Nordic AB:n integrointi osaksi Telkoa aiheutti kustannuksia neljännellä neljänneksellä, mutta Telko arvioi yrityskaupan vaikuttavan positiivisesti segmentin tulokseen vuoden 2021 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Muu toiminta

Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos heikkeni viimeisellä neljänneksellä, mutta oli vuonna 2020 edellisvuoden tasolla -4,6 miljoonaa euroa (-4,5).


TIEDOT YHTIÖSTÄ

Osakepääoma ja osakkeet
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2020 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.
Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja
-palvelut.

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-joulukuussa 2020 yhteensä 6 797 908 osaketta ja 46,2 miljoonaa euroa, eli 21,6 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,56 euroa ja alin 5,50 euroa. Keskikurssi oli 6,80 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 8,40 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 262,6 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 10 904 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 397 537 osaketta eli 4,5 % osakekannasta.


Osinkoehdotus

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta (0,22) ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat
44 628 058,04 euroa, josta tilikauden voitto on 7 216 598,18 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 31 258 129 kappaletta.
Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,18 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 19.4.2021. Toinen erä 0,17 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 29.10.2021 ja osingon maksupäivä 5.11.2021.
Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.


Palkitseminen

Aspo Oyj:n hallitus päätti 18.6.2020 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen 36 kuukauden mittaisella sitouttamisjaksolla ja se maksetaan yhtiön osakkeina sekä enintään osakkeen arvoa vastaavana rahaosuutena. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 340 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Yhtiön osakkeiden lisäksi maksettavalla rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, joiden lisäksi avainhenkilöille ei makseta muita rahaosuuksia. Jos avainhenkilö irtisanoutuu toimestaan sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta yhtiölle. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua osakkeiden siirrosta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Osinko

Aspo Oyj:n 4.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osingon maksupäivä oli 13.5.2020.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutukseen perustuen Aspo Oyj:n hallitus päätti 1.10.2020 toisesta osingonjaosta, 0,11 euroa/osake. Osingon maksupäivä oli 12.10.2020.


Hallitus ja toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Tatu Vehmas sekä uudeksi jäseneksi Heikki Westerlund. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Tatu Vehmaksen ja Heikki Westerlundin.

Hallituksella oli vuoden 2020 aikana 18 kokousta. Koronapandemiasta johtuen kokouksia oli normaalia enemmän. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 100.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut eMBA Aki Ojanen. Aki Ojanen on ilmoittanut yhtiön hallitukselle käyttävänsä mahdollisuutta jäädä eläkkeelle vuonna 2021 täyttäessään kuusikymmentä vuotta.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.


Hallituksen valtuutukset
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinaisen yhtiökokouksen antamaan osakeantivaltuutukseen perustuen Aspo Oyj luovutti 29.6.2020 yhteensä 130 000 kpl ja 14.8.2020 5 000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuoden 2020 Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista
Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2020 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

Hallituksen kokoonpano

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam (o.s. Nyberg).

Gustav Nyberg on ilmoittanut, että hän ei ole yhtiökokouksessa 2021 käytettävissä Aspon hallitukseen.

Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

– hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi
– varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi
– puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

TALOUDELLISET TIEDOT

Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Me Me Me Me
Liikevaihto 133,5 147,0 500,7 587,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,5 0,5 0,9
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista -0,3 0,0 -0,4 0,0
Materiaalit ja palvelut -81,7 -96,3 -315,8 -389,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,0 -10,5 -44,0 -45,1
Poistot ja arvonalentumiset -4,0 -4,0 -15,8 -14,9
Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä -3,4 -3,3 -13,2 -13,7
Liiketoiminnan muut kulut -24,6 -28,0 -92,7 -104,7
Liikevoitto 7,6 5,4 19,3 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -0,9 -4,5 -2,9
Voitto ennen veroja 6,4 4,5 14,8 18,2
Tuloverot -0,3 -0,8 -1,4 -2,1
Tulos 6,1 3,7 13,4 16,1
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot -0,1 0,1 -7,7 4,4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 0,1 -7,7 4,4
Laaja tulos 6,0 3,8 5,7 20,5
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 6,1 3,7 13,4 16,1
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 6,0 3,8 5,7 20,5
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,10 0,39 0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,10 0,39 0,47

Aspo-konsernin lyhennetty tase

12/2020 12/2019
Varat Me Me
Aineettomat hyödykkeet 55,2 51,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 169,1 180,2
Käyttöoikeusomaisuuserät 20,1 21,5
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 1,0 1,4
Muut pitkäaikaiset varat 0,8 0,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 246,2 254,9
Vaihto-omaisuus 42,4 55,9
Myynti- ja muut saamiset 63,2 75,4
Rahavarat 32,3 23,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 137,9 155,0
Varat yhteensä 384,1 409,9
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0
Muu oma pääoma 91,5 100,1
Oma pääoma yhteensä 113,5 122,1
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 149,1 141,7
Vuokrasopimusvelat 7,2 8,8
Muut velat 4,5 4,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 160,8 155,4
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 32,5 58,2
Vuokrasopimusvelat 13,4 13,0
Osto- ja muut velat 63,9 61,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 109,8 132,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 384,1 409,9

Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1-12/2020 1-12/2019
Me Me
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto 19,3 21,1
Oikaisut liikevoittoon 29,2 28,1
Käyttöpääoman muutos 23,0 9,3
Maksetut korot -4,4 -5,0
Saadut korot 0,7 1,7
Maksetut tuloverot -2,8 -2,7
Liiketoiminnan rahavirta 65,0 52,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Käyttöomaisuusinvestoinnit -7,2 -5,4
Investointituki 2,5
Luovutustulot käyttöomaisuushyödykkeistä 0,2 0,2
Hankitut liiketoiminnat -4,7 -2,5
Myydyt liiketoiminnat 0,3
Saadut osingot 0,1 0,1
Investointien rahavirta -9,0 -7,3
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,8 0,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -18,9 -29,5
Vuokrasopimusvelan lyhennykset* -13,0 -27,7
Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -25,0
Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 20,0
Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,6 -1,7
Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3
Maksetut osingot -6,9 -13,7
Rahoituksen rahavirta -44,9 -41,9
Rahavarojen muutos 11,1 3,3
Rahavarat vuoden alussa 23,7 19,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,5 1,1
Rahavarat kauden lopussa 32,3 23,7

* Vuokrasopimusvelan lyhennys vuonna 2019 oli olennaisesti katsauskautta suurempi johtuen ESL Shippingin Alppila-aluksen leasing-sopimuksen ehtojen mukaisesta lunastuksesta elokuussa 2019.

Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto Muut rahastot Hybridi Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Me
Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 13,4 13,4
Muuntoerot -7,8 -7,8
Rahavirran suojaus 0,1 0,1
Laaja tulos yhteensä 0,1 -7,8 13,4 5,7
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako -6,9 -6,9
Hybridi-instrumentti -5,0 -5,0
Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut -2,0 -2,0
Osakepalkitseminen -0,5 -0,5
Liiketoimet omistajien -5,0 -9,3 -14,3
kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.12.2020 22,0 16,5 20,0 -27,0 81,9 113,5
Oma pääoma 1.1.2019 22,0 16,4 25,0 -23,6 76,9 116,6
IFRS 16 standardin vaikutus 0,0 0,0
Oikaistu oma pääoma 1.1.2019 22,0 16,4 25,0 -23,6 76,9 116,7
Tilikauden laaja tulos:
Tilikauden tulos 16,1 16,1
Muuntoerot 4,4 4,4
Rahavirran suojaus 0,0 0,0
Laaja tulos yhteensä 0,0 4,4 16,1 20,6
Liiketoimet omistajien kanssa:
Osingonjako -13,7 -13,7
Hybridi-instrumentin korot -1,7 -1,7
Osakepalkitseminen 0,2 0,2
Liiketoimet omistajien -15,2 -15,2
kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,7 122,1

Laatimisperiaatteet
Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Aineettomat hyödykkeet on otettu IFRS 16 Vuokrasopimukset
-standardin soveltamisen piiriin 1.1.2020 lähtien. Lisäksi myyntisaamisten ja varaston arvostusperiaatteisiin on tehty alla kuvattuja väliaikaisia muutoksia koronaviruspandemian johdosta. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2019. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Koronaviruspandemialla on vaikutuksia vaihto-omaisuuden kiertoon ja myyntisaamisten maksuaikatauluihin. Oletus on, että hitaammin kiertävien varastojen osalta koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet voivat aiheuttaa lisää hidastumista. Myyntisaamisten osalta on varauduttava siihen, että asiakkaat voivat tarvita lisää maksuaikaa, tai jopa menettää maksukykynsä.

Arvostusperiaatteisiin on tehty väliaikaisesti seuraavat muutokset, joita on sovellettu 31.3.2020 lähtien:

  • Hitaasti kiertävästä yli 18 kuukautta vanhasta (aikaisemmin 12 kk) vaihto-omaisuudesta tehdään 100% epäkuranttiusvaraus.
  • Luottotappiovarauksia myyntisaamisista tehdään tarvittaessa IFRS 9 edellyttämän tilastollisen mallin sijaan enemmän vastapuoliriskiä painottaen. Tämä periaate on linjassa ESMA:n 25.3.2020 julkaisemaan kannanottoon.

Muutoksia arvostus- ja laadintaperiaatteisiin ei ole sovellettu takautuvasti.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2019 -julkaisun sivulla 56.


Hankitut liiketoiminnat

Telko vahvisti asemiaan Ruotsin ja Norjan voiteluainemarkkinoilla ostamalla 1.10.2020 ruotsalaisen ILS Nordic AB:n ja sen tytäryhtiön Autolubes Nordic AB:n osakekannan. Liiketoiminnan hankintahinta oli 5,6 miljoonaa euroa, ja se maksettiin kokonaisuudessaan käteisvaroina. Kauppa kasvatti Telkon liikearvoa 2,8 miljoonaa euroa, joka perustuu odotettavissa oleviin synergiaetuihin. Hankittujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 9,2 miljoonaa euroa, ja niiden tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa. Aspo-konsernin lukuihin sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihto ja tulos vuoden kolmelta viimeiseltä kuukaudelta. Yhdistelty liikevaihto on 2,4 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,2 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 896 (931 vuoden 2019 lopussa).


Liikevaihto ja segmentti-informaatio

Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Leipurin ja Telko. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.


Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Me Me Me Me
ESL Shipping
ESL Shipping 41,2 45,3 148,4 175,0
41,2 45,3 148,4 175,0
Leipurin
Leipomoliiketoiminta 23,4 25,7 87,4 95,7
Koneliiketoiminta 2,4 5,0 10,4 15,3
Foodservice-liiketoiminta 0,8 1,2 3,2 4,7
26,6 31,9 101,0 115,7
Telko
Muoviliiketoiminta 31,8 35,4 122,9 152,2
Kemikaaliliiketoiminta 16,9 21,5 74,6 90,1
Voiteluaineliiketoiminta 9,1 7,0 27,4 28,0
Kauko 7,9 5,9 26,4 26,7
65,7 69,8 251,3 297,0
Yhteensä 133,5 147,0 500,7 587,7
Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Me Me Me Me
ESL Shipping
Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,7 1,6 2,3 1,6
Tuloutus ajan kuluessa 40,5 43,7 146,1 173,4
41,2 45,3 148,4 175,0
Leipurin
Tuloutus yhtenä ajankohtana 26,3 30,6 97,2 111,5
Tuloutus ajan kuluessa 0,3 1,3 3,8 4,2
26,6 31,9 101,0 115,7
Telko
Tuloutus yhtenä ajankohtana 65,4 69,6 250,7 296,1
Tuloutus ajan kuluessa 0,3 0,2 0,6 0,9
65,7 69,8 251,3 297,0
Yhteensä
Tuloutus yhtenä ajankohtana 92,4 101,8 350,2 409,2
Tuloutus ajan kuluessa 41,1 45,2 150,5 178,5
133,5 147,0 500,7 587,7

Liikevaihto markkina-alueittain
10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Me Me Me Me
ESL Shipping
Suomi 18,8 20,0 69,4 79,6
Skandinavia 11,4 12,1 41,3 46,9
Baltia 1,0 3,0 2,2 8,1
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 2,2 0,1 5,4 0,5
Muut maat 7,8 10,1 30,1 39,9
41,2 45,3 148,4 175,0
Leipurin
Suomi 10,7 11,8 39,8 43,9
Skandinavia 0,0 0,3 0,0 0,7
Baltia 7,4 8,1 27,9 31,5
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 8,1 11,1 31,7 37,9
Muut maat 0,4 0,6 1,6 1,7
26,6 31,9 101,0 115,7
Telko
Suomi 17,6 16,6 67,7 71,6
Skandinavia 10,3 8,6 36,6 37,2
Baltia 3,6 4,0 16,0 18,3
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 27,4 31,6 104,4 132,8
Muut maat 6,8 9,0 26,6 37,1
65,7 69,8 251,3 297,0
Yhteensä
Suomi 47,1 48,4 176,9 195,1
Skandinavia 21,7 21,0 77,9 84,8
Baltia 12,0 15,1 46,1 57,9
Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 37,7 42,8 141,5 171,2
Muut maat 15,0 19,7 58,3 78,7
133,5 147,0 500,7 587,7

Segmenttitiedot
Segmenttien tuloksen täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja
1-12/2020
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 7,6 1,4 14,9 -4,6 19,3
Nettorahoituskulut -4,5
Voitto ennen veroja 14,8
1-12/2019
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Liikevoitto 14,6 3,0 8,0 -4,5 21,1
Nettorahoituskulut -2,9
Voitto ennen veroja 18,2
Investoinnit segmenteittäin
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Investoinnit 1-12/2020 4,2* 0,0 0,5 0,0 4,7
Investoinnit 1-12/2019 18,6 0,5 0,7 0,1 19,9
* EU on tukenut ESL Shippingin vuonna 2018 käyttöönottamien LNG-käyttöisten alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. Tuen saannin edellytyksenä oli sopimuksessa mainittujen aktiviteettien toteuttaminen ja niistä aiheutuneiden kustannusten hyväksyttävä dokumentointi. ESL Shippingin sai marraskuussa 2020 tukea 2,5 miljoonaa euroa. Saatu tuki on kirjattu vähentämään alusten hankintamenoa ja on esitetty vuoden 2020 investointien vähennyksenä. Tuki tuloutuu pienempien poistojen muodossa laivojen taloudellisena vaikutusaikana.
Segmenttien varat ja velat
ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
Me yhteensä
Segmentin varat 1.1.2020 222,7 65,5 94,2 27,5 409,9
Segmentin varat 31.12.2020 210,4 59,9 77,7 36,1 384,1
Segmentin velat 1.1.2020 26,4 20,2 32,2 209,0 287,8
Segmentin velat 31.12.2020 27,7 19,9 31,9 191,1 270,6

Helsingissä 11.2.2021
Aspo Oyj
Hallitus


Tiedotustilaisuus

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina 11.2.2021 klo 14.

Tilaisuuteen voi osallistua suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2020-q4-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (32529535#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.


Varsinainen yhtiökokous
Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää torstaina 8.4.2021 klo 10.00 Helsingissä.


Taloudellinen tiedottaminen 2021
Aspon tilinpäätös 2020 julkaistaan viimeistään 5.3.2021 suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.aspo.fi.
Aspo Oyj julkaisee vuonna 2021 kaksi osavuosikatsausta ja puolivuosikatsauksen:
– osavuosikatsaus 1-3/2021 keskiviikkona 5.5.2021
– puolivuosikatsaus 1-6/2021 keskiviikkona 11.8.2021
– osavuosikatsaus 1-9/2021 keskiviikkona 27.10.2021

Helsingissä 11.2.2021
Aspo Oyj

Aki Ojanen Arto Meitsalo
toimitusjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Liite

Alkuperäinen artikkeli