Etusivu » DNA:n käyttökate, tulos ja matkaviestinliikevaihto paranivat, investoinnit 5G-verkon rakentamiseen merkittäviä – Tilinpäätöstiedote 2020

DNA:n käyttökate, tulos ja matkaviestinliikevaihto paranivat, investoinnit 5G-verkon rakentamiseen merkittäviä – Tilinpäätöstiedote 2020

DNA:n käyttökate, tulos ja matkaviestinliikevaihto paranivat, investoinnit 5G-verkon rakentamiseen merkittäviä – Tilinpäätöstiedote 2020

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2021 KLO 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tilinpäätöstiedotteesta 2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Heinä–joulukuu 2020

 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 1 % ja oli 276 miljoonaa euroa (272).
 • Liikevaihto laski 2 % ja oli 476 miljoonaa euroa (483).
 • Käyttökate kasvoi 13 % ja oli 171 miljoonaa euroa (152).
 • Vertailukelpoinen käyttökate1) kasvoi 10 % ja oli 171 miljoonaa euroa (156).
 • Liiketulos kasvoi 20 % ja oli 76 miljoonaa euroa (63).
 • Vertailukelpoinen liiketulos2) kasvoi 7 % ja oli 76 miljoonaa euroa (71).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 2 % ja oli 16,7 euroa (16,5).

Tammi–joulukuu 2020

 • Matkaviestinliikevaihto kasvoi 3 % ja oli 552 miljoonaa euroa (536).
 • Liikevaihto laski 1 % ja oli 934 miljoonaa euroa (946).
 • Käyttökate kasvoi 9 % ja oli 333 miljoonaa euroa (306).
 • Vertailukelpoinen käyttökate1) kasvoi 7 % ja oli 333 miljoonaa euroa (310).
 • Liiketulos kasvoi 13 % ja oli 151 miljoonaa euroa (134).
 • Vertailukelpoinen liiketulos2) kasvoi 7 % ja oli 151 miljoonaa euroa (141).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 3 % ja oli 16,8 euroa (16,3).
 • Matkaviestinverkon liittymämäärä3) laski ja oli 2 694 000 (2 696 000). Postpaid-liittymien määrä kasvoi 9 000 liittymällä ja prepaid-liittymien määrä laski 16 000 liittymällä.
 • Kiinteän verkon liittymämäärä4) laski ja oli 900 000 liittymää (909 000). Laajakaistayhteyksien määrä kasvoi 41 000 liittymällä.

Keskeiset tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu poiketen DNA:n aikaisemmin esittämistä tunnusluvuista ja samalla tavalla kuin DNA:n emoyhtiön, Telenor ASA:n julkistamat luvut DNA:sta liikevaihtoa ja käyttökatetta lukuun ottamatta. Liikevaihto ja käyttökate eroavat tiettyjen erien luokittelueroista johtuen. Lukujen vertailukelpoisuutta ja sanastoa on avattu 28.4.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessa, joka on nähtävissä DNA:n verkkosivuilla5).

Milj. euroa 7–12/2020 7–12/2019 Muutos-% 1–12/2020 1–12/2019 Muutos-%
Liikevaihto6) 476 483 –2 934 946 –1
Käyttökate6) 7) 171 152 13 333 306 9
osuus liikevaihdosta, % 36 31 36 32
Vertailukelpoinen käyttökate1) 171 156 10 333 310 7
osuus liikevaihdosta, % 36 32 36 33
Poistot ja arvonalentumiset 96 88 181 172
Liiketulos 76 63 20 151 134 13
osuus liikevaihdosta, % 16 13 16 14
Vertailukelpoinen liiketulos2) 76 71 7 151 141 7
osuus liikevaihdosta, % 16 15 16 15
Tulos ennen veroja 59 59 –1 130 125 5
Tilikauden tulos 48 47 2 104 99 6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12 12 12 12
Oman pääoman tuotto (ROE), % 17 17 17 17
Investoinnit8) 257 101 154 324 159 104
Rahavirta investointien jälkeen 80 52 54 99 61 64
Nettovelka 597 559 7 597 559 7
Nettovelka/käyttökate 1,8 1,8 1,8 1,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 91 101 91 101
Omavaraisuusaste, % 41 39 41 39
Osakekohtainen ja laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,37 0,36 0,79 0,75
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 609 1 624 –1 1 609 1 624 –1

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liiketoiminta kehittyi vakaasti läpi vuoden 2020. Vaikka liikevaihtomme laski vertailukaudesta 1 % 934 miljoonaan euroon (946), kasvoi matkaviestinliike­vaihtomme 3 % 552 miljoonaan euroon (536). Lasku kokonais­liikevaihdossa johtui pääasiassa vuodenvaihteessa myydystä antenniverkon maksu-TV-liiketoiminnasta sekä pienentyneestä laitemyynnistä, johon koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet heijastuivat läpi vuoden. DNA:n vertailukelpoinen käyttökate kehittyi vuoden aikana vahvasti ja kasvua tuli yhtiön molemmilta liiketoiminnoilta. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 7 % vertailukaudesta 333 miljoonaan euroon (310), mikä oli 36 % liikevaihdosta.

Matkaviestinverkkomme kokonaisliittymämäärä laski vertailukaudesta 2 000 liittymällä, mikä johtui yksinomaan prepaid-liittymien määrän laskusta. Postpaid-liittymien määrä kasvoi 9 000 liittymällä. Samalla kasvatimme liittymä­kohtaista keskimääräistä liikevaihtoa vertailu­kaudesta 3 % 16,8 euroon (16,3).

Pandemiavuoden aikana DNA:n rooli nopeiden ja tieto­turvallisten yhteyksien mahdollistajana on ollut merkittä­vämpi kuin koskaan. Videopohjaisten palvelujen hyödyntäminen on kasvanut vuoden aikana merkittävästi aiemmasta, koska fyysisten tapaamisten määrää on jouduttu vähentämään. Tämä on näkynyt datamäärien valtavassa kasvussa ja nopeiden yhteyksien aiempaakin suuremmassa tarpeessa. Kansainvälisen tutkimusyhtiö Tefficientin tuorein raportti syyskuulta9) kertoo, että DNA:n asiakkaat käyttivät jälleen koko maailmassa eniten mobiilidataa liittymää kohden. Lisäksi Omnitele Oy:n tuoreessa mittauksessa10) juuri DNA:n liittymällä saavutettiin korkein keskimääräinen tiedonsiirtonopeus saapuvan liikenteen suunnassa. Mittaukset tehtiin marras–joulukuussa Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa.

Laadukkaan digitaalisen yhteydenpidon kasvanut tarve näkyi vuoden mittaan myös DNA:n laitemyynnissä. 5G-puhelimien myynti kasvoi merkittävästi, ja joulukuussa niiden osuus oli jo lähes 50 % myydyistä puhelimista. Älykellojen myynti kaksinkertaistui ja kannettavien tietokoneiden lisäksi myös pöytätietokoneiden myynti kasvoi vuoteen 2019 verrattuna. Myös kiinteän DNA Koti 5G -palvelun asennukset ovat jatkuneet, ja asiakaspalaute palvelun toimivuudesta on ollut kiittävää.

DNA:n operatiiviset investoinnit kasvoivat tammi–joulukuussa 22 % ja olivat 171 miljoonaa euroa (140). Merkittävimmät yksittäiset investoinnit kohdistuivat radioverkon kapasiteetin kasvattamiseen ja 5G-valmiuden kehittämiseen sekä kuituverkkoihin ja siirtojärjestelmiin. 5G-verkon rakentaminen onkin edennyt suunnitellussa aikataulussa, ja verkon kuuluvuusalue kattoi vuoden päättyessä jo liki 1,8 miljoonaa ihmistä, noin kolmanneksen suomalaisista. Verkkoa rakennetaan edelleen tauotta, ja kymmeniä tukiasemia avataan viikoittain eri puolille Suomea. Vuoden 2021 alusta rakentaminen jatkuu sekä kasvattamalla peittoaluetta suurissa kaupungeissa että tuomalla 5G-palvelut suureen määrään uusia paikkakuntia. Lisäksi rakentamista kohdennetaan eri puolille Suomea nykyisen mobiilidataliikenteen kapasiteettitarpeen perusteella.

Lokakuussa kerrottiin myös, että DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteisesti omistama yhtiö Suomen Yhteisverkko Oy alkaa rakentaa Pohjois- ja Itä-Suomeen uutta 5G-verkkoa yhteistyössä Nokian kanssa. Kolmivuotinen rakennusprojekti käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Vuoden 2020 päättyessä yli 95 % DNA:n henkilöstöstä oli edelleen etätöissä. Säännöllisten henkilöstökyselyidemme perusteella etätyö jatkui sujuvana läpi vuoden.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

***

1) Vuoden 2019 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikutti 4 miljoonan euron kertaluonteinen kuluerä, joka tuli yritysjärjestelystä johtuvista asiantuntijapalveluista sekä osakepalkkiojärjestelmien lakkauttamisesta. Vuonna 2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2) Vuoden 2019 liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat yhteensä 7 miljoonan euron kertaluonteiset erät, josta 4 miljoonaa euroa johtui yritysjärjestelyyn liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä osakepalkkiojärjestelmien lakkauttamisesta, ja 3 miljoonan euron kertaluonteisesta poistosta DNA:n VHF-antenniverkon liiketoiminnasta luopumisesta. Vuonna 2020 ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
4) Kiinteän verkon liittymämäärä sisältää puhe-, laajakaista- ja kaapeli-maksu-TV-liittymät.
5) DNA:n 28.4.2020 julkaistu lehdistötiedote: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69879905&scrollTo=UJpEOgFgPw1f
6) DNA raportoi luvut osana Telenor-konsernia. DNA:n julkistama liikevaihto ja käyttökate eroavat Telenorin vastaavista luvuista muutamasta luokitteluerosta johtuen.
7) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA arvioi uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus käyttökatteeseen oli 2 miljoonaa euroa.
8) Uuden omistajan ja uuden pitkäaikaisen ennusteen perusteella DNA arvioi uudelleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten kestoa. Uudelleenarvioinnin vaikutus taseeseen oli 121 miljoonaa euroa.
9) Tefficientin raportti H1/2020. Tefficient on kansainvälinen tietoliikennealan analyysi-, vertailu- ja konsulttiyritys, jonka raportit ovat ladattavissa osoitteessa
https://tefficient.com/mobile-data-operators–1h–2020/
10) Omnitelen tutkimus mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksista, 11/2020. Tutkimus toteutettiin kymmenessä Suomen suurimmassa kaupungissa. Tulokset perustuvat mittausten keskimääräisen saapuvan liikenteen (tukiasemalta päätelaitteeseen päin) tiedonsiirtonopeuksiin. Tutkimuksen tulokset ja operaattoreiden tulosjärjestys vaihtelivat kaupunki- ja paikkakohtaisesti. Keskimääräisissä latausnopeuksissa eri kaupungeissa oli varsin isoja eroja ja 5G-peittoalueen laajuus vaihteli varsin paljon kaupunkikohtaisesti. Tutkimus toteutettiin operaattoreiden nopeimmilla 5G-kuluttajaliittymillä ja 5G-kyvykkäillä älypuhelimilla. Saatavilla osoitteessa https://www.dna.fi/documents/753910/1424803/Omnitele_5G_Benchmark_2020_Loppuraportti.pdf

***

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
Talous- ja rahoitusjohtaja Maria Strömberg, DNA Oyj, puh. 044 044 3270, maria.stromberg@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 934 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Liite

Alkuperäinen artikkeli