Etusivu » KUTSU YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.1.2021 klo 11:00

KUTSU YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.2.2021 klo 12:00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Yleiselektroniikan hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 3.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain postin tai tietoliikenneyhteyden välityksellä jäljempänä tässä kokouskutsussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTK Antti Ikonen. Mikäli Ikosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Aku Rumpunen. Mikäli Rumpusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää rooleihin parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen tämän kutsun mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

6. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 74,04 % yhtiön osakkeista ja 74,04 % niiden tuottamista äänistä ehdottavat, että Yleiselektroniikka Oyj:n toiminimeksi muutettaisiin konsernin strategia- ja brändiuudistuksen yhteydessä Boreo Oyj. Yleiselektroniikka-nimi toimisi jatkossa yhtiön aputoiminimenä, jolla harjoitetaan elektroniikkateollisuuden tuotteiden kauppaa, kuten tähänkin saakka. Emoyhtiö Boreo Oyj:n ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden kauppaa harjoittavan Yleiselektroniikka-liiketoiminta-alueen ohella konserniin kuuluu lisäksi teknistä tukkukauppaa harjoittava Machinery-liiketoiminta-alue sekä betoniteollisuuden tuotteiden ja rakentamisen alan asiakkaita palveleva raskaan kaluston liiketoiminta-alue.

Toiminimen muutos edellyttää Yleiselektroniikka Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 74,04 % yhtiön osakkeista ja 74,04 % niiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

7. Yhtiön toiminimi on Boreo Oyj ja kotipaikka Vantaa.

8. Yhtiön toimialana on sen tytäryhtiöiden ja muiden toimintayksikköjen toiminnan valvonta ja hallinnoiminen, rahoituksen ja strategisen suunnittelun järjestäminen sekä taloudellisesti tarkoituksenmukaisten uusien investointien suunnittelu ja toteuttaminen. Yhtiö voi harjoittaa elektroniikkateollisuuden tuotteiden kauppaa sekä omistaa ja hallita teollista liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita sekä ostaa, myydä ja omistaa kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat 74,04 % yhtiön osakkeista ja 74,04 % niiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiökokous hyväksyisi yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen sekä valtuuttaisi toimitusjohtajan tai määräämänsä huolehtimaan muutoksen rekisteröimisestä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Valtuutus käsittää myös Patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisesti edellyttämien muutosten tekemisen yhtiön toimialakirjaukseen.

9. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.yeint.fi.

Hallituksen ehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.2.2021.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.1.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.1.2021

  • sähköpostitse osoitteeseen aku.rumpunen@yeint.fi
  • postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Aku Rumpunen, PL 73, 02201 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Aku Rumpunen, PL 73, 02201 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.1.2021.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.1.2021 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuuden- hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.577.500 osaketta ja ääntä.

4. Koronaviruspandemian vuoksi erityiset järjestelyt

Kokous järjestetään yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo. Kokoukseen on mahdollista osallistua vain postin sekä tietoliikenneyhteyden välityksellä, johtuen tämänhetkisistä kokoontumisrajoituksiin liittyvistä suosituksista.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.2.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aku.rumpunen@yeint.fi tai postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Aku Rumpunen, PL 73, 02201 Espoo.

Näillä järjestelyillä yhtiö pyrkii varmistamaan Yleiselektroniikan osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuuden ja terveyden.

5. Osakkeenomistajan vastaehdotukset ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla olevaan päätösehdotukseen. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen aku.rumpunen@yeint.fi tai postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Aku Rumpunen, PL 73, 02201 Espoo 22.1.2021 mennessä. Vastaehdotuksen tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. Vastaehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 25.1.2021 mennessä.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 27.1.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aku.rumpunen@yeint.fi tai postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Aku Rumpunen, PL 73, 02201 Espoo. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kysymyksiin yhtiön internet-sivuilla 29.1.2021 mennessä.

Espoossa 15.1.2021

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514
Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen
+358 40 556 3546

Yleiselektroniikka konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj.€ ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Vuoden 2021 alussa muodostettu betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palveleva liiketoimintayksikkö, joka koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Alkuperäinen artikkeli