Etusivu » Kreate Group Oy harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Kreate Group Oy harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Kreate Group OyKreate Group Oy harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

25.1.2021 08:45:00 EET | Kreate Group Oy

Kreate Group Oy Lehdistötiedote 25.1.2021 klo 8:45 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kreate Group Oy harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Kreate Group Oy (jonka nimi tulee muuttumaan Kreate Group Oyj:ksi, "Kreate") ilmoittaa suunnittelevansa listautumisantia ("Listautumisanti") ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle.

Listautumisannin tavoitteena on edistää Kreaten kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa sekä tuoda taloudellista joustavuutta toiminnan kehittämiseen. Listautumisannin odotetaan myös parantavan Kreaten tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, mikä vahvistaisi Kreaten kilpailukykyä. Lisäksi Listautumisanti mahdollistaisi Kreatelle pääsyn pääomamarkkinoille ja omistajapohjan laajentamisen, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Osakkeiden lisääntyneen likviditeetin johdosta Kreate voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeita henkilöstön palkitsemisessa ja maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakemyynnistä, jossa eräät Kreaten osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, sekä noin 10 miljoonan euron osakeannista (Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen). Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Kreaten pääomarakenteen vahvistamiseen, mikä luo Kreatelle paremmat edellytykset toteuttaa sen kasvustrategiaa.

Suomalainen perheyhtiö Harjavalta Oy ja Tirinom Oy (Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö) ovat sitoutuneet tulemaan suunnitellun Listautumisannin ankkurisijoittajiksi ("Ankkurisijoittajat"). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Kreaten koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (annista saatavien varojen jälkeen) enintään 73 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet ostamaan Kreaten osakkeita määrät, jotka johtavat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin Kreaten kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista mahdollisen Listautumisannin toteuttamisen jälkeen: Harjavalta Oy 15,5 prosenttia ja Tirinom Oy 10,5 prosenttia.

Timo Vikström, Kreaten toimitusjohtaja, kommentoi:

"Suunnitellun listautumisen tavoitteena on edistää kasvustrategiamme toteutumista sekä vahvistaa kilpailukykyämme parantuneen tunnettuuden myötä. Erikoistumisemme teknisesti haastavien ja monipuolista infrarakentamista vaativien kohteiden toteuttamiseen sekä henkilöstömme korkea ammattitaito tukevat yhtiömme kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa."

Petri Rignell, Kreaten hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Olen ylpeä Kreaten liiketoiminnan kehityksestä viime vuosina. Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti ja pitänyt kannattavuutensa sekä pääoman tuoton hyvällä tasolla. Kiihtyvä kaupungistuminen lisää infrarakentamisen tarvetta ja vaikeuskerrointa. Uskon, että Kreaten laaja ja erikoistunut tarjoama sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen tuovat yhtiölle kilpailuetua projekteissa, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista. Uskon myös, että markkina tarjoaa Kreatelle useita kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia. Suunniteltu listautuminen tarjoaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä osaksi tätä kasvua ja kehitystä."

Kreate lyhyesti

Kreate on suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Kreaten johdon mukaan Kreate on alan johtava toimija erityisesti silta- ja pohjarakentamisessa sekä liikevaihdolla että osaamisella mitattuna. Kreaten toimintaa ohjaavat vahvat perusarvot: suoraselkäisyys, yrittäjähenkisyys, inhimillisyys ja mutkattomuus, joilla se tuo laajalle sekä yksityisistä että julkisista asiakkaista koostuvalle asiakaskunnalleen ratkaisukeskeisyyttä.

Kreaten palvelutarjonta jakautuu väylärakentamiseen ja taitorakentamiseen, joiden lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita. Väylärakentaminen koostuu ratarakentamisesta sekä teiden ja katujen rakentamisesta. Taitorakentamiseen kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betoni-rakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen.

Kreate panostaa palveluissaan kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä joustavuuteen asiakkaan toiveita kunnioittaen. Tilikaudella 2019 Kreatella oli käynnissä yhteensä noin 160 infrarakentamisen projektia.1 Kreaten johto uskoo, että useita infrarakentamisen lajeja kattava tarjoama tuo Kreatelle kilpailuetua vaativiin hankkeisiin, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista.

Kreatella on toimintaa pääasiallisesti Suomessa, ja Kreate työllisti keskimäärin 376 henkilöä tilikaudella 2019.2 Kreaten johto näkee Kreaten olevan houkutteleva työnantaja alan parhaille työntekijöille ja uskoo tämän tuovan kilpailuetua, sillä osaava henkilöstö on keskeisessä roolissa Kreaten liiketoiminnassa ja kannattavan kasvun saavuttamisessa. Kreaten työtekijöiden tyytyväisyyttä mittaava eNPS-indeksi3 on viime vuosina noussut tasaisesti ja oli vuoden 2019 tutkimuksessa 64.

Kreaten asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi julkisen sektorin asiakkaista. 1.1.2019–30.9.2020 välillä 31 prosenttia Kreaten myynnistä tuli valtio-omisteisilta tahoilta, 30 prosenttia kunnallisen puolen asiakkailta ja loput 39 prosenttia yksityisen sektorin asiakkailta.4 Kreate on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti ja pitänyt kannattavuutensa sekä pääoman tuoton hyvällä tasolla. Kreaten liikevaihto kasvoi keskimäärin 24,0 prosenttia vuosien 2017–2019 välillä. Kasvu oli suurimmaksi osaksi orgaanista, keskimäärin noin 19 prosenttia vuodessa. Samalla ajanjaksolla Kreaten EBITA-marginaali on pysynyt hyvällä tasolla ollen keskimäärin 4,4 prosenttia.

______

1 Vuonna 2019 liikevaihtoa tuottavien projektien määrä Kreaten täysin omistamissa tytäryhtiöissä Kreate Rata Oy:ssä ja Kreate Oy:ssä.

2 Henkilöstömäärässä ei ole otettu huomioon Kreaten yhteisyritys KFS Finland Oy:n henkilöstöä.

3 eNPS, Employee Net Promoter Score (suomeksi: työntekijän nettosuositteluindeksi). Pistevälillä -100–100. Perustuu Kreaten tekemään työntekijöiden tyytyväisyyskyselyyn. Kreaten yhteisyritys KFS Finland Oy:n työntekijät ovat osallistuneet tyytyväisyyskyselyyn.

4 Myynnin jakautuminen perustuu asiakaslaskutukseen. Kyseisiä tietoja ei ole laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ja ne sisältävät tiettyjä johdon tekemiä oletuksia. Näin ollen kyseisten tietojen tulee katsoa kuvaavan Kreaten asiakassegmentointia suuntaa antavasti, eivätkä ne ole välttämättä suoranaisesti vertailukelpoisia Kreaten IFRS-standardien mukaisesti raportoitujen tietojen kanssa.

______

Kreaten vahvuudet

Kreaten johto uskoo seuraavien tekijöiden olevan Kreaten keskeisiä vahvuuksia:

 • Suuri ja resilientti markkina vakailla kasvunäkymillä
 • Laaja ja erikoistunut tarjooma asemoitu megatrendeihin ja vaativiin projekteihin
 • Ensiluokkaiset referenssit ja vahvaa näyttöä vaativista infrastruktuuriprojekteista
 • Tyytyväinen asiakaskunta, joka koostuu suurimmaksi osaksi julkisen sektorin asiakkaista
 • Kreate on houkutteleva työnantaja alan parhaille työntekijöille
 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja riskien hallinta sekä integroitu ja tehokas liiketoiminta-alusta
 • Vahva taloudellinen profiili, johon sisältyy vahva kasvu, kannattavuus ja kassavirta

Kreaten strategia

Kreaten tavoitteena on olla yksi Suomen johtavista vaativien infrarakentamisen projektien toteuttajista. Kreate tarjoaa jatkossakin laajan osaamisen ja palveluvalikoiman avulla toimivia kokonaisratkaisuja vaativiin infrarakentamisen projekteihin. Kreaten tavoitteena on myös olla toimialan mielenkiintoisin työpaikka ja säilyttää yrittäjähenkinen tekeminen toiminnassaan.

Kreaten strategian kulmakivet ovat seuraavat:

 • Asemoituminen kasvaviin markkinasegmentteihin
 • Asiakkuuksien ja tarjooman vahvistaminen ja laajentaminen
 • Strategian tukeminen valikoiduilla yritysostoilla
 • Kannattavuuden tukeminen operatiivisen tehokkuuden kehittämisellä

Kreaten taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Kreaten hallitus on asettanut Kreatelle seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Liikevaihdon kasvattaminen 300 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysostojen tasapainoisen yhdistelmän kautta;
 • EBITA-marginaali yli 5 prosenttia keskipitkällä aikavälillä; ja
 • Nettovelka/käyttökate alle 2,0.

Kreaten tavoitteena on jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet.

Kreaten taloudellisia tunnuslukuja

Kreaten liikevaihdon arvioidaan alustavien ennakkotietojen mukaan olevan 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella noin 235 miljoonaa euroa. EBITA:n arvioidaan tilikaudella 2020 olevan noin 10,5 miljoonaa euroa (pois lukien Listautumisannin aiheuttamat kustannukset), mikä vastaa noin 4,5 prosentin EBITA-marginaalia.

Seuraavassa taulukossa esitetään Kreaten keskeisiä tunnuslukuja:

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

Tunnusluvut(1)

2020

2019

2019

2018

2017

(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto……………………………………..

173,3

149,0

221,1(2)

192,4(2)

143,9

Liikevaihdon muutos, %……………………

16,3

8,5

14,9

33,7

Käyttökate……………………………………..

10,9

9,3

14,9

10,7

7,5

Käyttökate %………………………………….

6,3

6,3

6,7

5,6

5,2

EBITA……………………………………………

8,2

7,1

11,7

8,3

5,3

EBITA %………………………………………..

4,7

4,7

5,3

4,3

3,7

Liiketulos……………………………………….

8,1

6,9

11,5(2)

7,7(2)

4,5

Liiketulos %……………………………………

4,7

4,7

5,2

4,0

3,2

Tilikauden tulos………………………………

5,9

4,9

8,7(2)

3,8(2)

1,0

Osakekohtainen tulos, €…………………..

0,81

0,67

1,00

0,53

0,13

Tilauskanta…………………………………….

149,0

204,1

177,2

126,6

120,7

Sijoitettu pääoma…………………………….

58,8

60,8

53,6

57,5

48,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %…………….

21,1

16,2

20,7

14,5

–(3)

Oman pääoman tuotto, %…………………

25,3

27,6

26,3

20,0

–(3)

Operatiiviset nettoinvestoinnit…………..

-2,9

-3,8

-5,0

-3,7

-2,0

Operatiivinen vapaa kassavirta………….

2,4

2,1

14,5

3,6

16,0

Nettokäyttöpääoma………………………….

1,0

3,6

-4,0

1,3

-0,9

Nettovelka……………………………………..

16,5

25,7

17,3

27,5

40,9

Nettovelka/käyttökate………………………

1,0

2,0

1,2

2,6

5,5

Omavaraisuusaste, %……………………..

38,7

33,6

34,5

31,3

39,1

Henkilöstö kauden lopussa……………….

404

391

395

342

272

Henkilöstö keskimäärin…………………….

413

371

376

319

276

______

(1) Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu.

(2) Tilintarkastettu.

(3) Tilikaudella 2018 toteutetusta IFRS-siirtymästä johtuen sijoitetun pääoman tuottoa (%) sekä oman pääoman tuottoa (%) ei voida antaa vertailukelpoisena IFRS-vertailulukuna tilikaudelta 2017.

______

Tietoja Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Kreate laskisi liikkeeseen uusia osakkeita sekä osakemyynnistä, jossa eräät Kreaten osakkeenomistajat, mukaan lukien Kreaten suurin osakkeenomistaja Intera Fund II Ky, myisivät osakkeitaan. Kreate, myyvät osakkeenomistajat, Kreaten hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat työntekijät sitoutuvat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Intera Fund II Ky jää merkittäväksi osakkeenomistajaksi suunnitellun Listautumisannin jälkeen. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Kreaten työntekijöille.

Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (Listautumisannista saatavien varojen jälkeen) enintään 73 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet ostamaan Kreaten osakkeita määrät, jotka johtavat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin Kreaten kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista mahdollisen Listautumisannin toteuttamisen jälkeen: Harjavalta Oy 15,5 prosenttia, ja Tirinom Oy 10,5 prosenttia.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä") ja OP Yrityspankki Oyj toimii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä järjestäjänä ("Järjestäjä", ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa "Järjestäjät"). Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Kreaten oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Kreaten viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa

Timo Vikström, toimitusjohtaja, Kreate Group Oy, puh. +358 400 740 057

Antti Heinola, talousjohtaja, Kreate Group Oy, puh. +358 40 352 1033

Tietoa Ankkurisijoittajista

Harjavalta Oy

Harjavalta Oy on vuonna 1920 perustettu suomalainen perheyhtiö, joka on tänä päivänä johtava rakennusalan konserni ja työllistäjä Suomessa. Harjavalta-konserniin kuuluvat Puustelli Group Oy (keittiökalusteiden valmistaja), Kastelli Group Oy (pientalovalmistaja) sekä Lapti Group Oy (asuntojen ja hoivakiinteistöjen rakentaja). Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 491 miljoonaa euroa, ja vakituisessa työsuhteessa oli 1100 henkilöä. Harjavalta Oy pyrkii omistuksissaan pitkän aikavälin arvonnousuun toimimalla aktiivisena omistajana ja tukemalla yhtiöiden kasvua.

Tirinom Oy

Tirinom Oy on Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pitkäaikaisesti listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin ja kiinteistöihin. Timo Pekkarinen on Lapti Group Oy:n perustaja ja merkittävä osakkeenomistaja, lisäksi hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2000 lähtien. Pekkarinen on ollut yksi Suomen Hoivatilat Oyj:n perustajista, toimitusjohtaja (2009–2010) ja hallituksen jäsen (2008-2019), jonka lisäksi hän lukeutui Hoivatilat Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien joukkoon yhtiöstä tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen asti marraskuussa 2019.

Tietoa Kreatesta

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Kreate Group Oy:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kreate.fi/listautuminen.

Sijoittaja kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Järjestäjät toimivat suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote