Etusivu » Raute Oyj – Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Raute Oyj – Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Raute Oyj – Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2020 KLO 9.00

RAUTE OYJ – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

– Konsernin liikevaihto 76,1 Me (112,0 Me) laski 32,1 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 49 Me (130 Me).
– Liiketulos -2,7 Me (6,6 Me) laski 141 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -2,3 Me (6,7 Me).
– Osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (1,27 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,54 euroa (1,26 e).
– Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,9 Me ja liiketulos 1,3 Me. Uusien tilausten määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä 11 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 62 Me (109 Me).
– Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.

AVAINLUVUT 1.7.-30.9.
2020
1.7.-30.9.
2019
1.1.-30.9.
2020
1.1.-30.9.
2019
1.1.-31.12.
2019
Liikevaihto, Me 27,9 33,7 76,1 112,0 151,3
Liikevaihdon muutos, % -17,3 -29,6 -32,1 -11,7 -16,4
Viennin osuus liikevaihdosta, % 92,7 90,5 93,7 86,9 88,3
Liiketulos, Me 1,3 1,7 -2,7 6,6 8,5
Liiketulos, % liikevaihdosta 4,8 5,1 -3,6 5,9 5,6
Tulos ennen veroja, Me 1,3 1,7 -2,3 6,7 9,3
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,5 4,9 -3,0 6,0 6,1
Kauden tulos, Me 0,8 1,4 -2,3 5,4 7,7
Kauden tulos, % liikevaihdosta 2,8 4,2 -3,0 4,8 5,1
Bruttoinvestoinnit, Me 3,1 0,8 5,2 2,1 3,0
% liikevaihdosta 11,1 2,4 6,9 1,9 2,0
Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 1,0 1,3 3,2 3,1 4,4
% liikevaihdosta 3,7 3,9 4,2 2,8 2,9
Tilauskanta, Me 62 109 62 109 88
Uudet tilaukset, Me 11 73 49 130 148
Henkilöstö kauden lopussa 749 783 778
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 747 763 761
Henkilöstö, keskimäärin 764 785 784

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: KESÄN NEUVOTTELUTYÖ PALKITTIIN SUURELLA TILAUKSELLA LOKAKUUSSA
Kolmannen kvartaalin liikevaihtomme jäi alhaiseksi, mutta saimme tuloksen käännettyä voitolliseksi. Liikevaihtomme alhaiseksi jääminen aiheutui suurelta osin asennusvalvonta-, käyttöönotto- ja kunnossapitotöiden vaikeutumisesta matkustusrajoitusten vuoksi. Pohjois-Amerikan toimipaikoissamme jouduimme yhä useiden viikkojen sopeutustoimiin. Tässä suhteessa kotimaan ja Kiinan toimipaikkojemme tilanne oli parempi.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaikutti yhä voimakkaasti asiakkaidemme investointipäätösten tekemiseen ja siten uusien tilaustemme määrään. Tilauskantamme on kuitenkin edelleen hyvä. Q1:n kohtuullisen hyvä uusien tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen koronakriisin alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia. Q2:n ja Q3:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan ja tilauksiaan markkinatilanteensa epävarmuuden takia. Suoranaisesti peruttuja hankkeita oli sen sijaan vähän, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin.

Lokakuun alussa onnistuimme viemään päätökseen pitkän ja olosuhteiden takia poikkeuksellisen neuvotteluprosessin ja saimme lähes 55 miljoonan euron tilauksen Venäjälle. Sen ansiosta näkymämme vuoteen 2021 vahvistuivat selvästi. Kuluvan vuoden näkymiin se ei kuitenkaan ehdi vaikuttamaan. Venäjällä kysyntä ja hankkeiden suunnittelu on yleisestikin aktiivista. Kiina oli ainoa markkina-alue, jossa toiminta on palautunut jokseenkin normaaliksi. Siellä tehtaamme toimi normaalisti ja asiakkaidemme hankkeet etenivät edelleen. Q3:n aikana tämä ei kuitenkaan johtanut merkittäviin tilauksiin. Myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa hankkeiden valmistelu on aktiivista, mutta päätöksenteko poikkeuksellisen epävarmaa.

Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Tästä huolimatta onnistuimme koko joukossa tällaisia töitä erilaisten etätyöjärjestelyjen avulla. Arvioin näiden rajoitusten valitettavasti jatkuvan ja siksi lisäämmekin paikallisia resurssejamme mahdollisuuksien mukaan sekä panostuksia näiden palveluiden tekemiseen etänä. Koronapandemian kokonaisvaikutusta liikevaihtoomme ja etenkin -tulokseemme luonnehdin merkittäväksi.

Koronapandemian takia muuttunut markkinoidemme kehitys vahvistaa strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen, tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon. Vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä ja tulemme tästä kriisistä ulos ketterämpänä ja vahvempana Rautena.

On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tämän vuoden tavoitteidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, viilu-, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Kolmannella kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät heikentyivät kokonaisuutena edelleen. Ennen pandemian alkua olimme arvioineet markkinatilanteen kääntyneen hienoisesti parempaan suuntaan. Tämä tilanne kuitenkin kääntyi selvästi huonompaan suuntaan pian pandemian alettua eikä ole toistaiseksi kääntynyt uudelleen parempaan. Emme arvioi tilanteen merkittävästi paranevan ennen pandemian hallintaan saamista.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat investoivat voimakkaasti useiden edellisten vuosien aikana. Kuluneen vuoden aikana tämä perinteinen asiakaskuntamme on palannut pääosin sitä alhaisempaan investointien määrään. Koronakriisin hillitsemisen toimenpiteet ovat entisestään hidastaneet etenkin juuri perinteisten asiakkaidemme investointien toteutusta ja päätöksentekoa. Näin ollen teknologiamme kysynnän painopiste siirtyi edelleen enemmän uusien asiakkuuksien suuntaan.

Kokonaisuutena Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus heikentyi muutaman edellisen vuoden tasolta, ja heikentyminen voimistui koronaviruspandemian leviämisen ja sen vastatoimien myötä. Katsauskaudella uusien kauppojen määrä oli olosuhteisiinkin nähden korkeintaan välttävällä tasolla.

Venäjällä kysyntä jatkui aktiivisena. Hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on kuitenkin aikaisempaakin vaikeampaa. Kehittyvillä markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa koronapandemian vaikutus oli erityisen voimakas ja markkinat lähes pysähtyivät. Ainoa poikkeus tähän oli Kiina. Koronavirusepidemian vastatoimien aiheuttaman katkoksen jälkeen kysyntä Kiinassa on nopeasti palautunut ja suunnittelussa olleiden hankkeiden pariin on palattu. Näillä markkinoilla mielenkiinto Rauten tarjoamaa kohtaan lisääntyi, mutta ei kesän aikana vielä johtanut merkittäviin tilauksiin. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa hankkeiden suunnittelu oli aktiivista, mutta päätösten tekeminen hidasta ja epävarmaa.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella. Kotimaan osalta pitkät työtaistelutoimet asiakkaidemme tehtailla aiheuttivat alkuvuonna varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän väliaikaisen hiljenemisen. Tämän jälkeen koronavirusepidemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat estäneet suurelta osin suunniteltujen kunnossapitopalveluiden toteuttamisen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Vahvasta tilauskannasta huolimatta arvioimme Rauten liikevaihdon laskevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasosta kysynnän ja loppuvuoden tilauskertymän epävarmuuden takia. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän selvästi edellisestä vuodesta aikaisemmin kerrotun mukaisesti markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen aiheuttamien kustannusten sekä markkinointi-, tuotekehitys- sekä digitalisaatiopanostusten takia sekä liikevaihdon alenemisen takia.

Raute tiedotti 16.10.2020 merkittävästä 55 miljoonan euron kaupasta Venäjälle. Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2020, mutta parantaa ja varmentaa näkymiä vuodelle 2021.

RAUTE OYJ
Hallitus
OSAVUOSIKATSAUKSEN ESITTELY VERKOSSA 29.10.2020 KLO 14:00:
Analyytikoilla, sijoittajilla ja tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata osavuosikatsauksen esittelyä 29.10.2020 klo 14:00 alkaen verkossa MS teamsin välityksellä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille osallistujille sähköpostitse. Ilmoittautumiset ir@raute.com.

Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen. Analyytikot, sijoittajat ja tiedotusvälineet voivat lähettää ennakkoon osavuosikatsaukseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen ir@raute.com 29.10.2020 klo 14:30 saakka, jonka jälkeen toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen vastaavat lähetettyihin kysymyksiin suorassa osavuosikatsauksen esittelyssä noin klo 15:00 saakka. Lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös Teamsin kautta sekä Teams chat -kanavalla.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski on myös varannut aikaa mahdollisiin kysymyksiin puhelimitse osavuosikatsauksen esittelyn jälkeen klo 15:00 alkaen. Puhelinnumero on 0400 814 148.

TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2021:
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2020 tilinpäätöksestä perjantaina 12.2.2021.

Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
– osavuosikatsaus tammi-maaliskuu torstaina 29.4.2021
– puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 23.7.2021
– osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 22.10.2021.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa keskiviikkona 31.3.2021.
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Liite

Alkuperäinen artikkeli