Etusivu » OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP Yrityspankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Pörssitiedote 22.10.2020 klo 9.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

  • Konsernin tulos ennen veroja oli 319 miljoonaa euroa (331). Vakuutuskate kasvoi 16 prosenttia 463 miljoonaan euroon (399) ja korkokate 16 prosenttia 244 miljoonaan euroon (211). Saamisten arvonalentumiset, 65 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 54 miljoonaa euroa. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 22 prosenttia 137 miljoonaan euroon (176). Konsernin tuotot yhteensä laskivat 2 prosenttia 838 miljoonaan euroon (854), mutta väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot kasvoivat 7 prosenttia 860 miljoonaan euroon (806).
  • Yrityspankin tulos ennen veroja laski 3 prosenttia 194 miljoonaan euroon (201). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 46 prosenttia 104 miljoonaan euroon (71) ja korkokate 6 prosenttia 298 miljoonaan euroon (281). Yrityspankin tulosta heikensi saamisten arvonalentumisten 55 miljoonan euron kasvu 66 miljoonaan euroon (11). Luottokanta kasvoi vuodessa 4 prosenttia 24,6 miljardiin euroon (23,7).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 2 prosenttia 169 miljoonaan euroon (166). Vakuutuskate kasvoi 16 prosenttia 463 miljoonaan euroon (399). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 74 prosenttia ja olivat 21 miljoonaa euroa (80). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,0 prosenttia (91,8).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -43 miljoonaa euroa (-36). Maksuvalmius säilyi hyvänä koronakriisistä huolimatta.
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,6 prosenttia (14,9).
Tulos ennen veroja, milj. € 1–9/2020 1–9/2019 Muutos, % 1–12/2019
Yrityspankki 194 201 -3,4 262
Vakuutus 169 166 2,1 200
Muu toiminta -43 -36 -50
Konserni yhteensä 319 331 -3,7 412
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,6 8,4 -0,8* 7,8
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,45 0,52 -0,07* 0,49
30.9.2020 30.9.2019 Muutos, % 31.12.2019
CET1-vakavaraisuus, % 14,6 14,1 0,5* 14,9
Luottokanta, mrd. € 24,6 23,7 3,5 23,7
Talletukset, mrd. € 14,2 10,3 38,2 11,1
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,0 0,5 0,4* 0,5
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,32 0,06 0,27* 0,19

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2019 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2019 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos

Loppuvuoden näkymät

Maailmantalous alkoi palautua kevään romahduksesta kolmannella vuosineljänneksellä. Elpyminen oli kuitenkin epätasaista, ja kansantuote oli selvästi alle edellisvuoden tason lähes kaikkialla. Syksyllä koronapandemiatapausten määrä kääntyi jälleen kasvuun, mutta seuraukset ovat toistaiseksi olleet lievempiä kuin keväällä. Rahoitusmarkkinat ovat säilyneet rauhallisina osin keskuspankkien merkittävän tuen vuoksi. Korot ovat kauttaaltaan poikkeuksellisen matalat.

Mikäli koronapandemia pysyy kohtuullisesti hallinnassa, talous jatkaa vähitellen elpymistään. Näkymät ovat kuitenkin yhä epävarmat niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Yrityspankkiin kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Yrityspankin oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät koronapandemian myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttaa markkinoiden kasvuvauhti, kilpailutilanteen muutos ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoon.

Vuonna 2020 arvio koko vuoden tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Vuoden 2020 raporttien julkaisuajankohdat:

OP Yrityspankin toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 vko 10, 2021
Selvitys OP Yrityspankin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 vko 10, 2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2021 osavuosikatsausten sekä puolivuosikatsauksen julkaisupäivämäärät:

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 10.2.2021
Osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2021 28.4.2021
Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2021 28.7.2021
Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2021 27.10.2021

Helsingissä 22.10.2020

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.

Alkuperäinen artikkeli