Etusivu » OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP-Asuntoluottopankki Oyj
Osavuosikatsaus
Pörssitiedote 22.10.2020 klo 10.00

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastata OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

Taloudellinen asema

OPAn väliluotot ja luottokanta olivat syyskuun lopussa 15 056 miljoonaa euroa (14 335)*. OPA laski liikkeeseen tammikuussa 8,25 vuoden mittaisen kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun kiinteäkorkoisen kiinteistövakuudellisen 1 miljardin euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, josta väliluottoina välitettiin huhtikuussa 984 miljoonaa euroa 77 osuuspankille. Helmikuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus vuoden 2019 helmikuussa liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2029. Laajennuksessa 7 osuuspankkia haki OPAn väliluottoa yhteensä 185 miljoonalla eurolla.

OPA laski liikkeeseen huhtikuussa 2 vuoden mittaisen vaihtuvakorkoisen kiinteistövakuudellisen 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, josta välitettiin kesäkuussa väliluottona 100 miljoonaa euroa yhdelle osuuspankille. Lisäksi OPA laski liikkeeseen huhtikuussa 8 vuoden mittaisen vaihtuvakorkoisen kiinteistövakuudellisen 300 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, joka välitettiin kokonaan väliluottoina viidelle osuuspankille. Huhtikuun joukkovelkakirjalainat toteutettiin OP Ryhmän sisäisinä liikkeeseenlaskuina.

Syyskuun lopussa OPAn väliluottoja oli 120 osuuspankilla yhteensä 10 255 miljoonalla eurolla (8 706).

Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 1,3 miljoonaan euroon (0,0). Asiakkaat ovat aktiivisesti hakeneet luottoihin lyhennysvapaita koronakriisin johdosta, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti odotettavissa olevia luottotappioita. Odotettavissa olevien luottotappioiden määrää kasvatti myös maaliskuussa käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Tulos ennen veroja oli 6,3 miljoonaa euroa (11,8).

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2019. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi–syyskuun 2019 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2019) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 20 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun 2020 lopussa 15 392 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli syyskuun lopussa 61,0 prosenttia (69,8). Suhdeluvun laskuun vaikutti erityisesti uuden maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönoton aiheuttama riskipainojen nousu. Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 prosenttia, eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu ydinpääomaan (CET1).

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti.

Omat varat ja vakavaraisuus, teur 30.9.2020 31.12.2019
Oma pääoma 369 781 376 616
Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä 369 781 376 616
Eläkevastuun ylikate -69 -69
Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu -5 055 -11 892
Arvonalentumiset – odotetut tappiot alijäämä -3 815 -5 589
Ydinpääoma (CET1) 360 841 359 066
Ensisijainen pääoma (T1) 360 841 359 066
Toissijainen pääoma (T2)
Omat varat yhteensä 360 841 359 066
Kokonaisriski
Luotto- ja vastapuoliriski 556 575 476 138
Operatiivinen riski 34 748 38 237
Yhteensä 591 323 514 375
Suhdeluvut, %
Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde 61,0 69,8
Tier 1 -vakavaraisuussuhde 61,0 69,8
Vakavaraisuussuhde 61,0 69,8
Pääomavaatimus
Omat varat 360 841 359 066
Pääomavaatimus 62 089 54 012
Puskuri pääomavaatimukseen 298 751 305 055

Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet. Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia olivat 30.9.2020 yhteensä 138 osuuspankkia sekä OP Yrityspankki Oyj, OPA ja OP-Korttiyhtiö Oyj.

Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.

Katetun joukkovelkakirjalainan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa kuusi henkilöä. OPA on digitalisoinut toimintaansa ja ostaa kaikki keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen tytäryhtiöiltä, mikä vähentää OPAn oman henkilöstön tarvetta.

Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja Vesa Aho Talous- ja rahoitusjohtaja, OP Osuuskunta
Jäsenet Kaisu Christie Johtaja, Henkilöasiakasrahoitus ja asumisen palvelut, OP Osuuskunta
Lauri Iloniemi Johtaja, Keskuspankki ja tasehallinta, OP Yrityspankki Oyj

OPAn toimitusjohtajana toimii Sanna Eriksson. Toimitusjohtajan sijaisena toimi 30.6.2020 asti Keskuspankin päällikkö Pekka Moisio. Toimitusjohtajan sijaisena toimii 1.7.2020 alkaen OPAn Senior Covered Bonds Manager Tuomas Ruotsalainen.

Riskiasema

OPA lähti vuoteen 2020 vahvalla vakavaraisuudella, pääomapuskureilla ja riskinkantokyvyllä. Vuoden 2020 alussa voimakkaasti levinnyt koronaviruspandemia vaikutti maailmanlaajuisesti yhteiskuntien toimintaan, mikä on vaikuttanut edelleen talouskehitykseen ja finanssisektorin toimintaedellytyksiin myös Suomessa.

Koronaviruspandemia voi vaikuttaa eritoten riskeihin, jotka liittyvät luotonantoon, maksuvalmiuden ylläpitämiseen ja liiketoimintaprosesseihin. OPAn pääomat ovat riittävät turvaamaan toiminnan jatkuvuuden.

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. OPAn keskeiset luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty OP Yrityspankkiin, ja tästä syystä myös OPA voi hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen ja väliluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on OP Yrityspankki Oyj. OPAn korkoriskiä voidaan pitää pienenä, ja se on ollut asetetun limiitin puitteissa.

Loppuvuoden näkymät

Maailmantalous alkoi palautua kevään romahduksesta kolmannella vuosineljänneksellä. Elpyminen oli kuitenkin epätasaista, ja kansantuote oli selvästi alle edellisvuoden tason lähes kaikkialla. Syksyllä koronapandemiatapausten määrä kääntyi jälleen kasvuun, mutta seuraukset ovat toistaiseksi olleet lievempiä kuin keväällä. Rahoitusmarkkinat ovat säilyneet rauhallisina osin keskuspankkien merkittävän tuen vuoksi. Korot ovat kauttaaltaan poikkeuksellisen matalat.

Mikäli koronaviruspandemia pysyy kohtuullisesti hallinnassa, talous jatkaa vähitellen elpymistään. Näkymät ovat kuitenkin yhä epävarmat niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Ryhmään kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Ryhmän oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

OPAn vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen erittäin vahvana ja luottosalkun laadun hyvänä. Tämä mahdollistaa uuden kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskun loppuvuoden aikana.

Vuoden 2020 raporttien julkaisuajankohdat

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 viikolla 10, 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 viikolla 10, 2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2021 osavuosikatsausten julkaisupäivät

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 10.2.2021
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 28.4.2021
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 28.7.2021
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 27.10.2021

Helsingissä 22.10.2020

OP-Asuntoluottopankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh. +358 10 252 2517

JAKELU
LSE London Stock Exchange
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
Kansallinen tiedotevarasto (Officially Appointed Mechanism, OAM)
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

Alkuperäinen artikkeli