Etusivu » Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020

Valoe Oyj Puolivuosikatsaus 26.8.2020 klo 16.50

VALOE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

  • Huhti-kesäkuussa 2020 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto kasvoi 428 %. Liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,08 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa), kauden tulos -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,07 euroa), osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,07 euroa) ja käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
  • Toisella vuosineljänneksellä yhtiön taloudellinen tilanne parani yhtiön sovittua yhteensä noin 6,35 miljoonan euron uudesta rahoituksesta. Huhtikuussa 2020 Valoe allekirjoitti Winance Investmentin (”Winance”) kanssa enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO (”NEFCO”) teki Valoeen 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksen toukokuun 2020 alussa järjestetyssä osakeannissa ja antoi lisäksi Valoelle 1,25 miljoonan euron velkakirjalainan. Katsauskauden lopulla, kesäkuussa 2020, yhtiö järjesti toisen suunnatun osakeannin, jolla yhtiö keräsi yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa. Lisäksi touko-kesäkuussa järjestetyissä osakeanneissa yhtiön velat vähenivät yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla merkitsijöiden konvertoidessa saataviaan osakkeiksi.
  • Valoen Liettuassa sijaitsevan kennotehtaan kauppahinnan viimeinen erä maksettiin toukokuussa 2020. Kennotehtaan omistus oli siirtynyt yhtiölle jo lokakuussa 2019. Toukokuussa kennotehtaalla valmistettiin ensimmäiset IBC-testikennot. Covid-19 pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset sekä pandemiasta johtuvat materiaalien ja palvelujen toimitusvaikeudet haittasivat katsauskaudella, ja ovat edelleen haitanneet, kennotuotannon käynnistymistä ja toimitusten aloittamista asiakkaille. Tämänhetkisen arvion mukaan kennotoimitukset alkavat loka-marraskuussa 2020.
  • Huhti-toukokuussa 2020 Valoe siirsi aurinkopaneelituotantonsa Mikkelistä Juvalle, jossa yhtiö sai käyttöönsä pinta-alaltaan merkittävästi suuremmat tehdastilat. Paneelituotanto käynnistyi Juvan tehtaassa kesäkuussa 2020. Tehtaalla on rakenteilla Valoen itsensä suunnittelema tavanomaisten aurinkopaneelien modernisoitu tuotantolinja, joka mahdollistaa myös kaksipuolisten Chrystal Twin -aurinkopaneelien massavalmistuksen. Tavoitteena on saada uusi tuotantolinja käyttöön vuoden 2020 aikana. Lisäksi Juvan tehtaalle tulee niin ikään yhtiön omaa suunnittelua oleva tuotantolinja, jolla valmistetaan Valoe Odd Form -paneeleita ja -aurinkosähköjärjestelmiä mm. ajoneuvoteollisuudelle. Valoe Odd Form -paneelien massatuotannon suunnitellaan alkavan vuoden 2021 aikana.
  • Katsauskauden ja sen päättymisen jälkeisistä tapahtumista on kerrottu enemmän pörssitiedotteissa, jotka on julkaistu Valoen internet-sivuilla www.valoe.com. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Valoe on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

MARKKINAOHJEISTUS VUODELLE 2020

Valoe arvioi Valoe-konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2020 noin 2,1 miljoonaa euroa (2019: 0,3 miljoonaa euroa). Yhtiö arvioi Valoe-konsernin operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että Covid-19 pandemia ei suoraan tai epäsuorasti edelleen lykkää Liettuan tehtaan aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä ja täysimittaisten toimitusten aloittamista.

Covid-19 pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset sekä pandemiasta johtuvat materiaalien ja palvelujen toimitusvaikeudet ovat hidastaneet Valoen paneelituotantoa ja ovat haitanneet ja edelleenkin haittaavat erityisesti aurinkokennojen valmistuksen käynnistymistä ja toimitusten aloittamista Valoen yhdysvaltalaiselle ja muille asiakkaille. Tämänhetkisen arvion mukaan toimitukset alkaisivat loka-marraskuussa 2020.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Valoe pyrkii vielä vuoden 2020 aikana tuomaan markkinoille useita uusia tuotteita, joiden menestys on olennaisen tärkeää yhtiön tulevaisuuden mahdollisuuksia arvioitaessa. IBC-kennoihin perustuvien Chrystal- ja Chrystal Twin -paneelien myynti on jo alkanut, ja niitä on sovittu toimitettavaksi useisiin ForUs Capital Oy:n (”ForUs Capital”) projekteihin Suomessa. .

Valoe arvioi niin autonvalmistajien kuin kuljetusketjujenkin omistajien ja operaattoreiden pyrkivän ottamaan aurinkoenergian käyttöön ajoneuvoissaan laajamittaisesti lähivuosien aikana. Valoe aikoo olla hyvissä asemissa siinä vaiheessa, kun kasvu näissä VIPV (Vehicle Integrated Photovoltaics) sovellutuksissa alkaa. Valoen erityisesti ajoneuvoihin ja muihin liikkuviin asennuskohteisiin kehittämä aurinkosähköjärjestelmä ja siihen kuuluva Odd Form -paneeli on nyt valmis toimitettavaksi asiakkaille kenttätestausta varten. Muiden järjestelmän käytöllä saatavien etujen lisäksi Valoe on laskenut esimerkiksi kylmäkuljetusajoneuvon polttoaineen kulutuksen putoavan merkittävästi Suomenkin oloissa vähentäen näin logistiikan tuottaman CO2:n määrää vastaavasti. Valoen laskelmien mukaan henkilöauton polttoaineen kulutus voi pudota aurinkoenergiaa hyödyntämällä jopa yli 0,6 litraa 100 kilometrillä.

Valoe tiedotti huhtikuussa 2020 modernisoivansa ja laajentavansa aurinkopaneelituotantoaan ja siirtävänsä paneelivalmistuksensa Juvalle. Muutosta johtuneen tuotantokatkoksen takia toisen vuosineljänneksen tuotantomäärä putosi noin puoleen ennakoidusta. Tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä on paneelituotannon kapasiteetti jo palannut muuttoa edeltäneelle tasolle.

Valoen paneelituotannon kapasiteetti nousee merkittävästi uusien tuotantolinjojen käynnistyessä. Valoen itsensä suunnittelema tuotantolinja kaksipuoleisille Crystal Twin IBC-paneeleille valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja toinen linja Odd Form -paneeleille vuoden 2021 aikana.

Valoen Liettuan kennotehtaan IBC-aurinkokennoja on myyty komponenttikauppana jo ennen tehtaan valmistumista: Kesällä 2019 amerikkalaisen asiakkaan kanssa solmittiin toimitussopimus, jonka vuosittaiseksi arvoksi yhtiö on arvioinut noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö on aiemmin kertonut kennotehtaan tuotannon alkamisen siirtyneen Covid-19 viruksen aiheuttamista suorista ja epäsuorista syistä loppuvuoteen 2020. Tästä johtuen kennotehtaan vaikutus yhtiön liikevaihtoon tilikaudella 2020 jää vähäiseksi. Myöhästymisestä huolimatta Valoe arvioi IBC-kennon kysynnän olevan maailmalla hyvä. Valoen tuotantoteknologialtaan hyvin joustava kennovalmistuskapasiteetti soveltuu erinomaisesti odotettavissa olevien erikoissarjojen toimittamiseen.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS

Tilikauden 2020 toisella neljänneksellä Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi ja tappio pieneni 1,3 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonan euron tasolle. Ensimmäisen puolen vuoden liikevaihto nousi 0,8 miljoona euron tasolle ollen silti vielä yhtiön merkittäviin investointeihin nähden vaatimaton. Ensimmäisen puolen vuoden aikana yhtiö muun muassa toimitti Liettuasta satunnaisia komponenttitoimituksia, jatkoi tuotekehitysyhteistyötään Sono Motors GmbH:n kanssa liittyen itselataaviin sähköautoihin sekä toimitti SRV:lle Finnavian aurinkovoimalan Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Valoen ja ForUs Capitalin yhteistyö jatkui. Toisella vuosineljänneksellä toimitettiin yksi aurinkovoimala ForUs Capitalin projekteihin. Kaikissa Valoen vuonna 2020 toimittamissa aurinkovoimaloissa on käytetty Crome II -lasi-lasi-paneelia. Yhtiön on tarkoitus korvata Crome II -paneeli IBC-kennoon perustuvalla Chrystal- ja Chrystal Twin -lasi-lasi-paneelilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tilikauden 2020 toisella neljänneksellä Valoe sai neuvoteltua valmiiksi rahoitusratkaisun yhtiön tuotekehitysvaiheen loppuun saattamiseksi. Yhtiöllä on tämänhetkisen arvion mukaan nyt käytössään riittävä rahoitus siihen asti, kun liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi. Tulevaisuuteen liittyy tällä hetkellä kuitenkin paljon epävarmuutta COVID-19 pandemian toisen aallon ja siitä johtuvien viranomaismääräysten arvaamattomuudesta johtuen. Vaikka yhtiön rahoitusasema on parempi ei sillä ole kuitenkaan varaa arvioitujen kassavirtojen viivästymisiin. Valoen kassatilanne on edelleen erittäin tiukka siihen asti kun yhtiönliiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön taloudellinen tilanne parani yhtiön sovittua yhteensä noin 6,35 miljoonan euron uusista rahoitusjärjestelyistä. Huhtikuussa 2020 Valoe allekirjoitti Winancen kanssa enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO teki Valoeen 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksen toukokuun 2020 alussa järjestetyssä osakeannissa ja antoi lisäksi Valoelle 1,25 miljoonan euron velkakirjalainan. Katsauskauden lopulla, kesäkuussa 2020, yhtiö järjesti toisen osakeannin, jolla se keräsi yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa. Lisäksi edellä mainituissa osakeanneissa yhtiön velat vähenivät yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla merkitsijöiden konvertoidessa saataviaan osakkeiksi.

Rahoitusjärjestelyjen toteuduttua Valoe maksoi Liettuassa sijaitsevan kennotehtaansa kauppahinnan viimeisen erän, yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, toukokuussa 2020. Kennotehtaan omistus oli siirtynyt yhtiölle jo lokakuussa 2019. Rahoitusjärjestelyjen ansiosta yhtiö arvioi sillä olevan riittävät rahoitussitoumukset mm. Liettuan tehdasinvestoinnin loppuunsaattamiseksi. Tehdasinvestointiin ja sen aikatauluun vaikuttaa kuitenkin Covid-19 pandemia, johon liittyviä riskejä on kuvattu kohdissa RAHOITUS ja RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT.

Valoen rahoitustilanteesta kerrotaan enemmän jäljempänä kohdassa RAHOITUS.

Katsauskaudella yhtiö siirsi paneelituotantonsa ja pääosan tuotekehityksestään Juvan uudelle tehtaalle. Paneelituotanto saatiin käyntiin kesäkuun 2020 alussa. Katsauskauden liikevaihto koostui pääasiassa aurinkopaneeli- ja -voimalatoimituksista kotimaassa ja tuotekehitysprojekteista ulkomaisten asiakkaiden kanssa.

Valoen tilauskantaan sisältyy 15,8 miljoonaa euroa Etiopiaan tilatusta paneelitehtaasta. Tilauksesta ei ole toistaiseksi tuloutettu mitään. Yhtiöllä on taseessaan 0,7 miljoonan euron saatava, jonka yhtiö suunnittelee projektin edistyessä sijoittavansa paikallisen osakkuusyhtiön vähemmistöosuuteen. Valoe arvioi projektin loppuun saattamisen vaativan yhtiöltä merkittävästi henkilöresursseja ja ajankäyttöä. Liettuan kennotehdasprojektin ollessa kesken on epätodennäköistä, että Etiopian projektitoimitus alkaisi vielä kuluvan tilikauden aikana.

Taloudellinen tulos

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2019, jollei toisin mainita.

Huhtikuu – kesäkuu 2020:

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 428 prosenttia 0,4 miljoonaan euroon (vuonna 2019: 0,08 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,07 euroa)
– Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,07 euroa)

Tammikuu – kesäkuu 2020:

– Valoe-konsernin liikevaihto kasvoi 512 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (vuonna 2019: 0,1 miljoonaa euroa)
– Käyttökate oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa).
– Tulos ennen veroja oli -2,3 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa).
– Kauden tulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa).
– Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,02 euroa (-0,15 euroa)
– Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,02 euroa (-0,15 euroa)

VALOEN STRATEGIA

Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät merkittäviä riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Valoen strategia perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Menestyksekäs toiminta alalla edellyttää valmiutta kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Valoe seuraa liiketoimintaansa läheisesti liittyvää kehitystyötä ja sovittaa käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihinsa. Valoen ratkaisut perustuvat pääsääntöisesti Valoen omiin teknologioihin, jotka se on kehittänyt yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa nopeaan ja kannattavaan kasvuun.

Valoe on määritellyt strategiansa perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energiantuottomuoto. Aurinkosähköliiketoiminnan kokonaisvolyymi on ilman tuotetun sähkön hintaa maailmassa noin 100 miljardia euroa vuodessa ja liiketoiminta kasvaa noin 20 % vuosittain (Lähde: ITRPV 2019). Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Valoe on aktiivisesti aurinkosähkön käytön edistäjänä mukana alussa käyttö- ja myöhemmin myös varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Valoen teknologiapartnerit ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Valoen toiminta niin teknologian kehittämisessä kuin valmistuksessakin pohjautuu materiaalitekniikan syvälliseen osaamiseen, lasertekniikan tuntemukseen ja monipuoliseen käyttöön sekä kokemukseen automaation ja robotisoinnin sovellutusten toimittajana maailmanlaajuisesti.

Valoella on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia:

1. AURINKOSÄHKÖPANEELIEN JA -JÄRJESTELMIEN MYYNTI JA TOIMITUKSET (PANEELIT)

Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti on Valoen näkyvin tuoteryhmä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan kesäkuusta 2020 alkaen yhtiön paneelitehtaalla Juvalla. Paneeleja toimitetaan Valoen jakelijoille tai valmistuspartnereille. Lisäksi yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -järjestelmiä suoraan koti- ja ulkomaisille asiakkaille.

PANEELIT-strategiakonseptin nykytilanne:

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön myyntiin erikoistunut ForUs Capital on ollut Valoen tärkein asiakas. ForUs Capital myy Valoen toimittamilla voimaloilla tuotettua aurinkosähköä suomalaisille kiinteistöjen omistajille, tuotantoyrityksille ja yhteisöille.

Valoen strategian kulmakivenä on IBC-taustajohdinteknologia ja siihen perustuvat aurinkokennot ja -paneelit. Yhtiön on tarkoitus korvata nykyinen Chrome II –lasi-lasi-paneeli uudella IBC-kennoon perustuvalla Chrystal IBC–paneeliperheellä, johon kuuluu nimellisteholtaan yli 400 kW:n molemmilta puoliltaan sähköä tuottava Chrystal Twin -versio. Valoen paneelitehtaan koneet ja laitteet on tarkoitus uudistaa vuonna 2020 Chrystal-aurinkopaneeliperheen sekä epätyypillisten Valoe Odd Form -paneelien valmistukseen sopiviksi. Investointien jälkeen Mikkelistä Juvalle siirtynyt paneelitehdas käyttää paneeleihinsa vain Valoen tehtaalla Liettuassa valmistettuja IBC-kennoja.

PANEELIT-strategiakonseptin näkymät:

Yhtiön tavoitteena on tuoda uusille aurinkopaneelimarkkinoille polymeeri- ja komposiittirakenteisia kevyitä, joustavia ja tehokkaita epätavanomaisia Valoe Odd Form -paneeleita, joita se yhdessä asiakkaittensa kanssa alkoi kehittää vuonna 2018. Tällaisia paneeleita voi käyttää esimerkiksi ajoneuvoissa, logistiikkaketjujen paikasta riippumattomiin energiatarpeisiin tai ilmailu- ja avaruussovelluksissa. Näissä ympäristöissä energian saatavuusongelmat on yleensä jouduttu ratkaisemaan kalliilla ja vähemmän ympäristöystävällisillä tavoilla, eikä markkinoilla ole tavanomaista kilpailutilannetta. Edellytyksenä onnistumiselle tällaisissa sovellutuksissa on aurinkosähköjärjestelmän erittäin korkea hyötysuhde yhdistettynä tehokkaaseen tilankäyttöön. Valoe uskoo, että sen kehittämä taustavirtajohdeteknologia ja IBC-kennot yhdessä tarjoavat yhtiölle hyvät edellytykset kehittää aurinkosähkösovellutuksia näille markkinoille.

Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä, sekä yleisemminkin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapartnereihinsa.

2. TUOTANTOLINJOJEN JA NIIDEN OSIEN KEHITTÄMINEN JA MYYNTI (TUOTANTOLINJAT)

Tyypillisesti uusiin aurinkopaneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla toimivat valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähköpaneeleita. Valoen tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajohdinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksittäisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 0,3–1,0 miljoonan euron välillä.

TUOTANTOLINJAT-strategiakonseptin näkymät:

Valoe jatkaa kehitystyötään taustajohdinpaneelien valmistustekniikan tehokkuuden lisäämiseksi. Valoe on tehostanut paneelien tuotantotekniikan myyntiään ja yhteyksiä potentiaalisiin asiakkaisiin on luotu. Valoe uskoo tulevaisuudessa pääsevänsä toimittamaan tuotantolinjoja myös sen omien epätavanomaisten paneelien käyttöönottajille.

3. VALMISTUSPARTNERIVERKOSTON RAKENTAMINEN (PARTNERIT)

Valoen strategisena tavoitteena on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisensointisopimuksia , joissa alalle pyrkivät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirtajohdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset voivat esimerkiksi toimia kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille. Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa.

PARTNERIT-strategiakonseptin nykytilanne:

Valoe solmi ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei ole tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä vielä toteutettu.

Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten ensimmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muodossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain Valoen komponentteja. Valoen asiakkaan puolesta hankkimat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä komponentteja. Valoen kasvustrategia edellyttää valmistuspartnerisopimusten solmimista.

Valoe ilmoitti 25.2.2020 solmineensa partnerisopimuksen Sono Motors GmbH:n kanssa. Kyseessä on toinen Valoen solmima merkittävä yhteistyösopimus. Mikäli Sono Motors menestyy, Valoe odottaa yhteistyön johtavan myös merkittäviin kassavirtoihin. Tilikaudella 2020 kassavirta on vielä pieni ja se liittyy yhteiseen tuotekehitykseen ja teknologiakonseptien todentamiseen.

PARTNERIT-strategiakonseptin näkymät:

Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta. Tämän tason saavutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmatkaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan Valoen verkostoon verrattuna.

4. PANEELIEN KOMPONENTTIEN MYYNTI LÄHINNÄ VALMISTUSPARTNEREILLE (KOMPONENTIT)

Valoen strategian liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on yhtiössä itse kehitetty paneelin taustavirtajohdin. Tällä hetkellä oletettavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohtimia noin 5–11 miljoonan euron arvosta vuosittain.

Valoe tarjoaa partnereilleen ja muille asiakkailleen myös valmistamansa IBC-tekniikkaan perustuvat aurinkokennot sekä mahdollisesti muita erikoiskomponentteja. Täysimittainen paneelitehdas saattaisi yhtiön arvion mukaan ostaa Valoelta kennoja n. 18-25 miljoonalla eurolla vuosittain.

KOMPONENTIT-strategiakonseptin nykytilanne:

Valoe on aiemmin tiedotetun mukaisesti solminut ensimmäisen, vuosittain noin 12 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen Valoen Vilnan tehtaalla valmistettavien IBC-kennojen toimitussopimuksen. Tämänhetkisen tiedon mukaisesti toimitukset Yhdysvaltoihin alkavat loka-marraskuussa 2020.

KOMPONENTIT-strategiakonseptin näkymät:

Ottaen huomioon Valoen omiin sekä tavanomaisiin että epätyypillisiin paneeleihinsa tarvitsemat kennot ja kennoista ulkopuolisilta saadut tilaukset Valoe arvioi, että sen Liettuassa tuottamien IBC-kennojen kysyntä voi tulevaisuudessa ylittää Valoen tuotantokapasiteetin edellyttäen, että tuotanto käynnistyy odotetusti. Valoen on harkittava ja päätettävä, minkälainen liiketoimintamalli soveltuisi sille parhaiten, jos kysyntä ylittää yhtiön tuotantokyvyn.

MARKKINATILANNE

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleen kiihtyvällä vauhdilla parantumaan. Jo vuonna 2018 auringolla tuotetun sähkön tuotantokustannus alitti useilla maantieteellisillä alueilla perinteisillä tavoilla tuotetun sähkön hinnan. ITRPV 2019 -raportin mukaan nyt, ilman sähkönmyyntituloja, n. 100 miljardin euron arvoisen vuotuisen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain n. 20 % seuraavan 30 vuoden ajan. Taustajohdinpaneelien markkinaosuuden ennustetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä nykyisestä muutamasta prosentista n. kolmasosaan kokonaismarkkinasta, noin 150 miljardiin euroon vuosittain.

Valoen strategian tavoitteet perustuvat kasvavien markkinoiden tehokkaimpiin kuuluvaan kennoon ja sen yhdistämiseen Valoen käyttämään ja markkinaosuuttaan kasvattavaan taustavirtajohdintekniikkaan.

Ennusteiden mukaan aurinkosähkön osuus liikenteen käyttämästä energiasta kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi autoon ja muihin kulkuneuvoihin tullaan integroimaan aurinkopaneeleita. Valoe kehittää IBC-kennoihin perustuvia epätavanomaisia paneeleita mm. juuri tämän tyyppisiin kohteisiin.

Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen kilpailijat tuovat markkinoille omia taustajohdinpaneeleitaan sekä muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti.

Covid-19 pandemia on jo muuttanut perinteisesti kiinalaisten suurtuottajien hallitsemaa markkinaa. Viruksen aiheuttamat häiriöt kiinalaisten yhtiöiden toimituksissa ovat saattaneet muuttaa toimitusketjuja pysyvästi. Valoe arvioi mahdollisuuksiensa täysin eurooppalaisena valmistajana ja eurooppalaisia pääkomponentteja käyttävänä yhtiönä tällaisissa markkinamuutoksissa kehittyvän positiivisesti.

Valoe tähtää uuden sukupolven kennojen ja paneelien valmistusteknologian kehittämiseen. Korkeimmissa hintaluokissa ei hinnanlasku ole ainakaan tähän mennessä ollut yhtä merkittävä. Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sellaisia, joilla syntyvä liikevaihto ei kiinnosta suuria valmistajia ja joilla teknisillä innovaatioilla on hintaa suurempi merkitys. Yleisesti Valoen liiketoimintamallit perustuvat aina aurinkosähkön tuottamiseen käyttöpaikoillaan, olipa sitten kysymyksessä maantieteellinen alue tai sähkökäyttöinen laite. Näin Valoen luontaisia maantieteellisiä markkinoita ovat maat ja alueet, joissa sähkön jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Tällaisia alueita on ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Toisaalta Valoe pyrkii soveltamaan tekniikkaansa niin, että paneeli integroidaan sähköä tarvitsevaan laitteeseen tai vaikkapa vaatetukseen.

Yhtiö tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinpaneeleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat ja/tai OEM-valmistajat, joissa hintakilpailun kovuus saattaa vaikeuttaa Valoen kokoisen yhtiön menestymistä laadusta tai teknisistä eduista huolimatta.

Yhtiö uskoo hajautuneen paikallisen valmistuksen lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Valoe ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan päättäessään pyrkiä tietylle maantieteelliselle alueelle hakee aurinkosähköpaneeleja valmistavalle tehdashankkeelle aina paikallisen partnerin ja rahoittajan. Työnjako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat ja partnerit vastaavat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

RAHOITUS

Helmikuussa 2020 Valoe allekirjoitti Winancen kanssa 500.000 euron siltarahoitussopimuksen. Valoe maksoi toukokuussa 2020 lainan takaisin muuttamalla lainapääoman yhtiön ja Winancen välillä 20.12.2018 julkistetun rahoitussopimuksen mukaiseksi neljänneksi vaihtovelkakirjalainaeräksi.

Toisella vuosineljänneksellä 2020 yhtiö sopi yhteensä noin 6,35 miljoonan euron uudesta rahoituksesta: Huhtikuussa 2020 Valoe allekirjoitti Winancen kanssa enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. NEFCO teki Valoeen 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksen toukokuun 2020 alussa järjestetyssä osakeannissa ja antoi lisäksi Valoelle 1,25 miljoonan euron velkakirjalainan. Katsauskauden lopulla, kesäkuussa 2020, yhtiö järjesti toisen osakeannin, jolla se keräsi yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa. Lisäksi edellä mainituissa osakeanneissa yhtiön velat vähenivät yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla merkitsijöiden konvertoidessa saataviaan osakkeiksi.

22.4.2020 Valoe tiedotti allekirjoittaneensa Winancen kanssa enintään 3.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja (“Vvk-laina”) koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Valoen osakkeisiin oikeuttavia warrantteja (“Warrantit”). Vvk-lainat ovat nostettavissa enintään kuudessa 500 000 euron määräisessä perättäisessä erässä (“Lainaerä”) 24 kuukauden aikana ensimmäisen erän nostopäivästä lukien, mikäli kunkin Lainaerän ennakkoehdot täyttyvät. Kukin Lainaerä voidaan nostaa useammassa osassa. Winancella on oikeus vaihtaa jokainen Lainaerä Yhtiön uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin. Lisäksi Winance saa kunkin Lainaerän noston yhteydessä Vvk-lainasta irrallisia Warrantteja. Valoella on velvollisuus nostaa Vvk-lainaa yhteensä vähintään kaksi (2) Lainaerää eli yhteensä 1 000 000 euroa. Vvk-lainojen loppuosan, yhteensä neljä (4) Lainaerää eli 2 000 000 euroa Yhtiö voi nostaa harkintansa mukaan. Tämän osavuosikatsauksen päivämäärään mennessä yhtiö on nostanut rahoituksesta yhteensä 500.000 euroa.

6.5.2020 Valoe tiedotti sopineensa NEFCOn kanssa yhteensä 2,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestely koostuu NEFCO:n 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksesta yhtiöön ja NEFCO:n yhtiölle myöntämästä 1,25 miljoonan euron lainasta. Kokonaislaina-aika on kuusi vuotta ja laina maksetaan takaisin tasaerissä. Laina erääntyy elokuussa 2026 ja ensimmäiset 18 kuukautta ovat lyhennysvapaita.
Pääomasijoitus tehtiin samassa yhteydessä siten, että NEFCO osallistui Valoen 6.5.2020 julkistamaan osakeantiin merkitsemällä yhteensä 23.148.148 Yhtiön uutta osaketta 0,054 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Lisäksi osakeannissa Savisalojen perhe lähipiiriyhtiöineen konvertoi saamisiaan osakkeiksi 1,25 miljoonan euron edestä ja Liettuan tehtaan entinen omistaja Global BOD Group SIA 0,1 miljooonan arvosta.

Katsauskauden lopulla, 24.6.2020, yhtiö päätti suunnatusta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjosi sijoittajien sekä yhtiön kaikkien sellaisten velkojien (mukaan lukien yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijat), joilla oli merkintähetkellä vähintään 100.000 euron suuruinen riidaton saatava yhtiöltä, merkittäväksi yhteensä enintään 18.518.518 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Osakeannin ehtojen mukaisesti Uusien Osakkeiden merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta Merkitsijällä yhtiöltä olevia yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan. Osakeannissa merkittiin yhteensä 18.240.738 Uutta Osaketta ja yhtiö keräsi Osakeannilla yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa ja yhtiön velat vähenivät 0,135 miljoonalla eurolla. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valoella on tämän osavuosikatsauksen julkistamispäivänä yhteensä 209.619.195 osaketta.

Business Finland on vuonna 2015 myöntänyt Valoelle 4,1 miljoonan euron tuotekehityslainan, josta yhtiö nosti katsauskaudella noin 0,4 miljoonaa euroa ja katsauskauden jälkeen, heinäkuussa 2020, jäljellä olevan lainan, noin 0,4 miljoonaa euroa.

Valoe on mukana Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluvassa noin 15 miljoonan euron HighLite-tuotekehityshankkeessa ainoana kennoteknologian kehittäjänä. Valoen noin kahden miljoonan euron projektiosuudesta yhtiö saa Euroopan Unionilta avustusta noin 1,4 miljoonaa euroa, josta Valoe on jo saanut käyttöönsä vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi HighLite-hankkeeseen kuuluu Liettuassa tehtävä projektiosuus, joka siirtyi Valoelle Solitekin liiketoimintakaupan myötä. Tästä Liettuassa tehtävästä kehitystyöstä EU maksaa avustuksena arviolta noin 0,5 miljoonaa euroa, josta on katsauskauden päättymisen jälkeen saatu noin 0,2 miljoonaa euroa. Projektiin liittyvää rahoitusta on siten vielä saamatta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Yllä mainittujen rahoitussopimusten sekä Horizon 2020 HighLite-projektiin liittyvän rahoitussitoumuksen ansiosta yhtiö on arvioinut sillä olevan riittävät rahoitussitoumukset Liettuan tehdasinvestoinnin loppuunsaattamiseksi, IBC-kennotehtaan käynnistämiseen ja laajentamiseen, Juvalle siirretyn aurinkopaneelituotannon modernisointiin sekä yhtiön omaa suunnittelua olevan Valoe Odd Form -paneelien tuotantolinjan valmiiksi saattamiseen ja käynnistämiseen sekä kattamaan käyttöpääoman tarpeen liiketoiminnan jatkamiseen siihen asti, että yhtiön liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi.

Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei suunnitelmien mukaisesti kääntyisikään positiiviseksi esimerkiksi Liettuan kennotehtaan käynnistymisvaikeuksien takia, riittäisivät yhtiön rahavarat tämänhetkisen arvion mukaan elokuulle 2021 edellyttäen että rahoitussopimukset saadaan tuloutettua kassaan suunnitellusti.

Winancen 20.12.2018 tiedotetun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi Valoe merkitsi tammikuussa 2020 yhteensä 5.000.000 uutta osaketta ja helmikuussa 2020 yhteensä 11.000.000 uutta osaketta yhtiön 24.9.2019 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla. Lisäksi yhtiö merkitsi toukokuussa 2020 yhteensä 7.750.000 uutta osaketta yhtiön 15.7.2019 ja 24.9.2019 päättämien yhtiölle itselleen suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevien antipäätösten nojalla. Merkittyjä uusia osakkeita voidaan käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi ja siltä osin kuin kaikkia yhtiön merkitsemiä uusia osakkeita ei ole tarpeen antaa Winancelle rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti, yhtiö mitätöi ne.

Valoen ja BOD:n väliseen Solitekin kennoliiketoimintaa koskevaan kauppaan liittyen Valoe antoi marraskuussa 2019 BOD:lle 0,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalainan pääomasta 0,1 miljoonaa euroa kuitattiin maksetuksi yhtiön 6.5.2020 julkaisemassa osakeannissa BOD:n merkinnän merkintähintaa vastaan. Jäljelle jäänyt vaihtovelkakirjalainan 0,4 miljoonan euron pääoma muutettiin uudeksi pääomaehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi katsauskauden päättymisen jälkeen 23.7.2020 tiedotetun mukaisesti.

Yhtiön marraskuussa 2019 liikkeelle laskeman omanpääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan 4/2019 merkintäaika päättyi toukokuussa 2020. Vaihtovelkakirjalainaa merkittiin yhteensä 100.000 euroa. Vaihtovelkakirjalainan lainaosuudet vaihdettiin yhteensä 1.155.921 yhtiön uuteen osakkeeseen vielä katsauskaudella, kesäkuussa 2020, ja merkintähinta maksettiin kuittaamalla sitä vastaava osuus vaihtovelkakirjalainan 4/2019 maksamatonta lainapääomaa ja korkoja vastaan. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi – kesäkuussa -2,3 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,1 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -7,4 prosenttia (-71,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,01 euroa (-0,49 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 10,6 prosenttia (-16,1 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,8 miljoonaa euroa.

Rahoitukseen liittyvät epävarmuustekijät

Covid-19 viruksen aiheuttama yleinen epävarmuus ja maailmantalouden mahdollinen ajautuminen syvään lamaan lisää liiketoiminnan riskejä merkittävästi. Yhtiö arvioi Valoe-konsernin operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että Covid-19 ei suoraan tai epäsuorasti edelleen lykkää Liettuan tehtaan aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä ja täysimittaisten toimitusten aloittamista. Mikäli kassavirran kääntyminen positiiviseksi lykkääntyisi yli elokuun 2021, saattaisivat yhtiön nyt sopimat rahoitusjärjestelyt osoittautua riittämättömiksi. Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin tai julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista.

Yhtiö on budjetoinut käyttävänsä merkittävän osan sille myönnetystä rahoituksesta Liettuan kennotehtaan investointiin. Mikäli ennalta arvaamattomat tapahtumat johtaisivat siihen, ettei investointibudjetin merkittävältä ylitykseltä voitaisi välttyä, saattaisi nykyinen rahoitus osoittautua liian pieneksi.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän osavuosikatsauksen osiossa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Valoen tuotekehityksen tavoite on, että yhtiön teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Lisäksi Valoen tavoitteena on valmistaa aurinkopaneeleita, joiden materiaalien valinta tähtää paneelin taloudellisen käyttöiän pidentämiseen yli 100 vuoden.

Tuotekehityksen merkitystä yhtiölle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista noin 40 henkilöstä (20.8.2020) 20 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Valoen tuotekehityksen pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Vuonna 2019 tuotekehityksen resursseja lisättiin edelleen epätavanomaisten Valoe Odd Form- paneelien tuomiseksi nopeasti markkinoille. Valoe kehittää joustavia ja keveitä komposiittipaneeleita muun muassa auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin. Kun tällainen uusi sovellutus otetaan käyttöön, Valoelle tarjoutuu mahdollisuus päästä tiiviiseen tuotekehitys- ja teollistamisyhteistyöhön asiakkaansa kanssa. Asiakas sitoutuu ja Valoe saa pitkäaikaisen asiakkaan esimerkiksi robotisoiduille kokoonpanolinjoilleen. Valoe on varautunut tarjoamaan asiakkailleen myös kehittämiensä tuotteitten tai komponenttien sopimusvalmistusta.

Sono Motors GmbH:n kanssa tehty yhteistyö, koskien itselataavia sähköautoja on nostanut ja määrätietoistanut myös Valoen tuotekehityksen tasoa aurinkosähkön käyttösovellutuksien kehittämiseksi autoihin ja muuhun liikkuvaan kalustoon.

Valoen tuotekehityksen päähaasteeksi muodostui 2019 -2020 uudentyyppisen aurinkokennotehtaan suunnittelu ja rakentaminen Vilnaan ensimmäisenä ja toistaiseksi Valoen tietojen mukaan ainoana yhtiönä Euroopassa. Vuonna 2019 Valoe osti liettualaisen aurinkokennovalmistajan, Solitekin kennotehtaan. Valoe on rakentanut Solitekin kennotehtaan pohjalta Vilnassa, Liettuassa uutta IBC-aurinkokennotehdasta noin vuoden ajan. Tehdas on nyt lähes valmis. Valoe uskoo prosessin toimivan ja IBC-kennojen tuotannon alkavan loka-marraskuussa 2020.

Maaliskuussa 2019 hyväksyttiin EU:n Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluva noin 15 miljoonan euron HighLite-tuotekehitysprojekti, jossa Valoella on tärkeä rooli. Projektin tavoitteena on nostaa Eurooppa jälleen johtoasemaan aurinkosähköteknologiassa. Tämä projekti täydentää erinomaisesti yllä mainittua Valoen IBC-kennotehdasprojektia. Valoe on mukana projektissa tehtävänään kehittää aurinkokennojen suorituskykyä. Projekti käynnistyi lokakuun 2019 alussa.

Valoe on viimeisen kolmen vuoden aikana luonut oman tuotekehityksensä tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa Valoe kehittää tuotteitaan ja teknologiaansa yhtiön kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tilikaudella 2018 Valoe solmi tuotekehitysyhteistyö- ja teknologian siirtosopimuksen aurinkoenergia instituutti ISC Konstanzin kanssa, joka on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n, kukin oman maansa johtava tutkimuslaitos, sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Valoe panostaa tuotekehityksessään myös tuotantolinjakonseptinsa kehitykseen. Paneelien automatisoidussa valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet perustuvat yhtiön omille innovaatioille ja Valoe suunnittelee ne itse.

Valoe pyrkii suojaamaan keksintöjään kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– kesäkuu olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2020 lopussa 34 (24) henkilöä, joista 10 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2020 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 202.489.566 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2020 sen omia osakkeita 5.740.616 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2020 lopussa yhteensä 9 984 osakkeenomistajaa ja osakkeista 1,5 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2020 yhteensä 53,73 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 30.6.2020

osakkeita prosentteja
1 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 36 970 914 18,3
2 NEFCO 23 148 148 11,4
3 GASELLI CAPITAL OY 13 098 979 6,5
4 SAVISALO IIKKA 6 216 709 3,1
5 VALOE OYJ 5 740 616 2,8
6 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 5 550 000 2,7
7 SCI-FINANCE OY 5 406 722 2,7
8 OLLILA JORMA 4 525 640 2,2
9 SAVCOR OY 4 384 449 2,2
10 HISINGER-JÄGERSKIÖLD EVA CONSTANCE 3 750 000 1,8
MUUT 93 697 389 46,3
YHTEENSÄ 202 489 566 100,00

Tämän osavuosikatsauksen päivämäärällä yhtiön osakepääoma on 80.000,00 euroa ja sillä on 209.619.195 osaketta. 31.7.2020 yhtiön suurimmat omistajat olivat:

osakkeita prosentteja
1 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 39 470 914 18,8
2 NEFCO 23 148 148 11,0
3 GASELLI CAPITAL OY 13 098 979 6,3
4 OLLILA JORMA 7 303 417 3,5
5 SAVISALO IIKKA 6 216 709 3,0
6 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 5 550 000 2,7
7 SCI-FINANCE OY 5 406 722 2,6
8 RELANDER PÄR-GUSTAF 4 477 778 2,1
9 K22 FINANCE OY 4 447 777 2,1
10 KAKKONEN KARI 4 447 777 2,1
MUUT 96 050 974 45,8
YHTEENSÄ 209 619 195 100,00

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2020 yhteensä 56.029.459 osaketta, mikä oli noin 27,7 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 116.270 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 55.761.781 yhtiön osaketta ja 40.810 vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaista optio-oikeutta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,041 euron ja 0,103 euron välillä. Keskikurssi oli 0,068 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,069 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 4,2 miljoonaa euroa ja 62,3 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 14,0 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2020 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 150.000.000 osaketta. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti. Tämän osavuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 23.765.000 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

KATSAUSKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

16.4.2020 Valoe tiedotti laajentavansa aurinkopaneelituotantoaan ja siirtävänsä paneelien valmistuksen Juvalle. Lisäksi yhtiö kertoi palkkaavansa 15 – 30 uutta työntekijää vuoden 2020 aikana.

22.4.2020 Valoe tiedotti sopineensa Winancen kanssa enintään 3 000 000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja (“Vvk-laina”) koskevasta rahoitussopimuksesta, joka sisältää yhtiön osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Valoen tarkoituksena on tarvittaessa käyttää rahoitusta strategiansa tukemiseen siten, että puolet rahoituksesta eli 1,5 miljoonaa euroa on suunniteltu käytettävän Liettuan IBC-kennotehdasinvestointiin ja puolet eli 1, 5 miljoonaa euroa Valoen kotimaan käyttöpääomatarpeisiin sekä Valoen 16.4.2020 tiedottamaan Juvan paneelitehdasinvestointiin.

24.4.2020 Valoe kutsui koolle varsinaisen yhtiökokouksen, jossa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle.

6.5.2020 Valoe tiedotti, että yhtiön 5.11.2019 tiedottamasta vaihtovelkakirjalainasta 4/2019 merkittiin yhteensä 0,1 miljoonaa euroa, joka tehtiin uutena käteissijoituksena.
6.5.2020 Valoe tiedotti suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa enintään 48.148.148 uutta osaketta merkittäväksi sijoittajille sekä yhtiön kaikille sellaisille velkojille (mukaan lukien yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijat), joilla on merkintähetkellä vähintään 100.000 euron suuruinen riidaton saatava yhtiöltä.

6.5.2020 Valoe tiedotti sopineensa Nordic Environment Finance Corporationin (NEFCO) kanssa yhteensä 2,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä.

6.5.2020 Valoe tiedotti sopineensa vaihtovelkakirjan 3/2019 uudelleenjärjestelystä.

7.5.2020 Valoe julkisti yhtiön tilintarkastajan 7.5.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen.yhtiön tilinpäätöksestä vuodelta 2019. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon liittyen yhtiön kehittämismenojen arvostukseen.

8.5.2020 Valoe tiedotti maksaneensa Winancelle takaisin lyhytaikaisen lainan, laskeneensa liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja ja warrantteja liittyen yhtiön ja Winancen välisiin rahoitusjärjestelyihin sekä vaihtovelkakirjojen vaihtamisen osakkeiksi.

18.5.2020 Valoe julkisti 5.5.2020 päätetyn osakeannin tuloksen.

18.5.2020 Valoe tiedotti päättäneensä yhtiön ja Winancen välisen 19.12.2018 allekirjoitetun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi kokonaan korottaa rahoitusjärjestelyn mukaisten vaihtovelkakirjojen ja warranttien nojalla Winancelle annettavien osakkeiden määrää, 24.5.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla, yhteensä enintään 18.705.876 osakkeella, joista enintään 17.442.384 osaketta voidaan merkitä vaihtovelkakirjoilla ja enintään 1.263.492 osaketta warranteilla. Lisäksi yhtiö tiedotti päättäneensä merkitä yhteensä 7.750.000 uutta osaketta yhtiön 15.7.2019 ja 24.9.2019 päättämien yhtiölle itselleen suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevien antipäätösten nojalla.

27.5.2020 Valoe julkaisi ensimmäisten Liettuan kennotehtaallaan valmistamiensa IBC-kennojen saavuttaneen niille asetetut laatuvaatimukset. Kennot on valmistettu ISC Konstanzin toimittamista puolivalmisteista. Tämän hetkisen arvion mukaan Valoe aloittaa omista, Vilnassa tehdyistä IBC-kennoista valmistettavien paneeleitten koetuotannon Juvan aurinkopaneelitehtaallaan kesäkuussa 2020. Ensimmäiset kennotoimitukset asiakkaille voivat tämän hetkisen arvion mukaan alkaa loppukesällä 2020 edellyttäen, että tuotannon kaikkien prosessien ylösajo jatkuu odotetusti, eikä esimerkiksi Covid-19 pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset estä tai viivästytä tuotannon käynnistyksessä tarvittavien asiantuntijoiden saapumista Vilnaan.

28.52020 Pidettiin Valoen varsinainen yhtiökokous ja yhtiö julkaisi päätökset pörssitiedotteella.

8.6.2020 Valoe tiedotti päättäneensä yhtiön vaihtovelkakirjalainaan 4/2019 perustuvasta vaihtovelkakirjalainan osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltija merkitsee yhtiölle esitetyn vaihtovaatimuksen perusteella yhteensä 1.155.921 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla.

24.6.2020 yhtiö tiedotti suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 18.518.518 uutta osaketta merkittäväksi sijoittajille sekä yhtiön kaikille sellaisille velkojille, joilla on merkintähetkellä vähintään 100.000 euron suuruinen riidaton saatava yhtiöltä.

30.6.2020 Valoe tiedotti osakeannin lopputuloksen. Osakeannissa merkittiin yhteensä 18.240.738 uutta osaketta ja yhtiö keräsi yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa ja yhtiön velat vähenivät 0,135 miljoonalla eurolla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

23.7.2020 Valoe tiedotti järjestelleensä uudelleen Global BOD Group SIA:n vaihtovelkakirjalainan 3/2019 muuttamalla sen uudeksi vaihtovelkakirjalainaksi 1/2020.

13.8.2020 Valoe antoi tulosvartoituksen ja laski vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan.

RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan, ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Valoen rahoitukseen liittyy merkittäviä riskejä. Näitä riskejä on kuvailtu myös luvussa Rahoitus, sen erillisessä riskiosiossa.

Toisella vuosineljänneksellä 2020 yhtiö sopi yhteensä noin 6,35 miljoonan euron uudesta rahoituksesta: Yhtiö allekirjoitti Winancen kanssa enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO teki Valoeen 1,25 miljoonan euron pääomasijoituksen ja antoi lisäksi Valoelle 1,25 miljoonan euron velkakirjalainan. Kesäkuussa järjestetyllä osakeannilla yhtiö keräsi yhteensä 0,85 miljoonaa euroa uutta rahaa.

Näiden uusien rahoitussopimusten sekä EU:n Horizon 2020 HighLite-projektiin liittyvän rahoitussitoumuksen, josta on jäljellä 1,2 miljoonaa euroa, ansiosta yhtiö on arvioinut sillä olevan riittävät rahoitussitoumukset Liettuan tehdasinvestoinnin loppuun saattamiseksi ja IBC-kennotehtaan käynnistämiseen, Juvalle siirretyn aurinkopaneelituotannon modernisointiin sekä yhtiön omaa suunnittelua olevan Valoe Odd Form -paneelien tuotantolinjan valmiiksi saattamiseen ja käynnistämiseen sekä kattamaan käyttöpääoman tarpeen liiketoiminnan jatkamiseen siihen asti, että yhtiön liiketoiminnan kassavirta kääntyy positiiviseksi.

Mikäli yhtiön liiketoiminnan kassavirta ei suunnitelmien mukaisesti kääntyisikään positiiviseksi esimerkiksi Liettuan kennotehtaan käynnistymisvaikeuksien takia, riittäisivät yhtiön rahavarat tämänhetkisen arvion mukaan elokuulle 2021 edellyttäen, että rahoitussopimukset saadaan tuloutettua kassaan suunnitellusti.

Yhtiön rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa yhtiön arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen yhtiön aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan. Tarkempi kuvaus yhtiön suorittamasta arvonalentumistestauksesta on konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 12.

Maailmassa vallitsee Covid-19 viruksen aiheuttama yleinen epävarmuus ja poikkeukselliset olosuhteet, joiden myötä liiketoimintojen riskit lisääntyvät merkittävästi. Yhtiö arvioi Valoe-konsernin operatiivisen kassavirran kääntyvän kuukausitasolla positiiviseksi vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että Covid-19 pandemia ei suoraan tai epäsuorasti edelleen lykkää Liettuan tehtaan aurinkokennojen massavalmistuksen käynnistymistä ja täysimittaisten toimitusten aloittamista. Mikäli kassavirran kääntyminen positiiviseksi lykkääntyisi, esimerkiksi Valoen yhdysvaltalaisen asiakkaan markkinoiden supistumisen takia yli elokuun 2021, saattaisivat yhtiön nyt sopimat rahoitusjärjestelyt osoittautua riittämättömiksi.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa Yhtiön käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

Yhtiö on budjetoinut käyttävänsä merkittävän osan sille myönnetystä rahoituksesta Liettuan kennotehtaan investointiin. Mikäli ennalta arvaamattomat tapahtumat johtaisivat siihen, ettei budjetin merkittävältä ylitykseltä voitaisi välttyä, saattaisi nykyinen rahoitus osoittautua liian pieneksi.

Yhtiön strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Valoe kehittää aurinkopaneeli- ja kennoteknologiaa. Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli yhtiön tuotekehitysprojektit eivät tuottaisi tulosta,toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi yhtiön kyky tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa yhtiön kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan.

Mikäli Valoe ei saisi Liettuan kennotehdastaan tai sen prosesseja kunnolla käyntiin, eikä IBC-kennojen laatu- ja määrävaatimuksia saavutettaisi, saattaisi se vaikuttaa IBC-kennoteknologiaan liittyviin toimituksiin. Näitä ovat mm. Valoe Chrystal- ja Valoe Chrystal Twin -paneelien sekä Valoe Odd Form -paneelien toimitukset sisältäen myös alla mainitut suunnitellut kennotoimitukset yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Valoe tiedotti 15.8.2019 solmineensa yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa kennojen toimitussopimuksen. Yhtiö on arvioinut sopimuksen vuosittaiseksi arvoksi noin 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Jos sovittuja toimitusaikoja, laatua tai määriä ei saavutettaisi asiakas ei ehkä hyväksyisi toimituksia kannattavuustason takaavin hinnoin. Asiakkaan tarvitsemiin kennomääriin saattaisi vaikuttaa negatiivisesti myös Covid-19 pandemia alla Covid-19 riskejä käsittelevässä luvussa mainituilla tavoilla.

Yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiaan komponentteja. Komponenteissa käytettävät pääasialliset raaka-aineet ja tuotannontekijät ovat muun muassa muoveja ja metalleja, joiden markkinahinnat vaihtelevat markkinasuhdanteiden mukaan. Aurinkosähkömoduulituotteiden merkittävimmät raaka-aineet ovat pii ja hopea. Kennojen valmistuksessa tärkein komponentti on piikiekko. Näiden päämateriaalien maailmanmarkkinahintojen nousu saattaa vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan negatiivisesti, mikäli yhtiö ei onnistu siirtämään käyttämiensä komponenttien ja raaka-aineiden mahdollisesti kohoavia hankintakustannuksia asiakashintoihinsa.

Covid-19 pandemialla voidaan olettaa olevan vaikutusta komponenttien maailmanmarkkinahintoihin ja saatavuuteen. Lisäksi Covid-19 pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset sekä pandemiasta johtuvat materiaalien ja palvelujen toimitusvaikeudet ovat hidastaneet Valoen paneelituotantoa ja ovat haitanneet ja edelleenkin haittaavat erityisesti aurinkokennojen valmistuksen käynnistymistä ja toimitusten aloittamista Valoen yhdysvaltalaiselle ja muille asiakkaille. Valoen osalta pandemian lopullista vaikutusta on tällä hetkellä mahdoton arvioida.

Etiopian tilaukseen ja kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Yhtiö käyttää osan henkilöstöresursseistaan yhtiön ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Toistaiseksi kehittyviltä markkinoilta ei ole saatu merkittäviä tilauksia lukuun ottamatta Etiopiasta saatua tehdastilausta, jonka arvo on 15,8 miljoonaa euroa. Koska Valoen asiakas ei ole onnistunut järjestämään paikallista valuuttarahoitusta, rahoitussopimusten olemassaolosta huolimatta, Etiopian tehdastilausta ei ole tämän osavuosikatsauksen päivämääränä toimitettu. Tilauksesta ei ole toistaiseksi tuloutettu mitään, ja yhtiöllä on taseessaan 0,7 miljoonan euron saatava, jonka yhtiö suunnittelee projektin edistyessä sijoittavansa paikallisen osakkuusyhtiön vähemmistöosakkuuteen. Mikäli projekti ei missään vaiheessa etenisi, eikä yhtiö onnistuisi muuten kotiuttamaan saatavaansa, kohdistuisi saatavaan vastaavan suuruinen luottotappioriski.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ei voida varmuudella ennakoida tai poissulkea.

Covid-19 pandemiaan liittyvät riskit

Yhtiö ei pysty arvioimaan, tuleeko Covid-19 pandemia viranomaismääräyksineen ja -ohjeistuksineen suoraan tai epäsuorasti vielä muuttamaan yhtiön tällä hetkellä voimassa olevia arvioita esimerkiksi Liettuan kennotehtaan valmistumisajankohdasta. Jos valmistuminen lykkääntyisi olennaisesti, vaikuttaisi se sekä kennotoimitusten alkamisajankohtaan että IBC-kennoihin perustuvien voimaloiden toimittamisen aikatauluun. Myöhästymisiä voi syntyä esimerkiksi asiantuntijoiden matkustusrajoitusten, materiaalien ja palveluiden toimitusvaikeuksien tai loppuasiakkaan kysynnän äkillisen pienemisen takia.

Mikäli Covid-19 pandemia aiheuttaisi Liettuan kennotehtaan käyttöönoton merkittävän myöhästymisen tämän hetkisestä arviosta ja siten positiivisen kassavirran lykkääntymisen, saattaisi se jatkuessaan vaarantaa yhtiön kassavarojen riittävyyden. Yhtiö arvioi kassavarojen riittävän tällaisessa tapauksessa elokuuhun 2021 asti.

Tämän osavuosikatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Mikkelissä, 26.8.2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 428 81 759 124 328
Myytyjen suoritteiden hankintameno -630 -221 -1 155 -421 -1 147
Bruttokate -202 -140 -396 -297 -818
Liiketoiminnan muut tuotot 11 133 11 133 177
Tuotekehityskulut -151 -440 -468 -822 -1 873
Myynnin ja markkinoinnin kulut -116 -112 -234 -234 -467
Hallinnon kulut -143 -150 -372 -328 -649
Liiketoiminnan muut kulut 0 0 0 0 -45
Liikevoitto -601 -709 -1 457 -1 548 -3 674
Rahoitustuotot 0 0 0 0 0
Rahoituskulut -410 -561 -876 -1 060 -2 097
Tulos ennen veroja -1 011 -1 270 -2 333 -2 608 -5 771
Tuloverot 0 0 0
Kauden tulos -1 011 -1 270 -2 333 -2 608 -5 771
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1 011 -1 270 -2 333 -2 608 -5 771
Tulos/osake (laimentamaton), eur -0,01 -0,07 -0,02 -0,15 -0,14
Tulos/osake (laimennettu), eur -0,01 -0,07 -0,02 -0,15 -0,14
Kauden laaja tulos yhteensä -1 011 -1 270 -2 333 -2 608 -5 771
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoryityksen omistajille -1 011 -1 270 -2 333 -2 608 -5 771

Konsernitase, IFRS
(tilintarkastamaton)
Oikaistu
1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 500 4 695 8 996
Liikearvo 441 441 441
Muut aineettomat hyödykkeet 4 062 4 801 4 325
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 9
Pitkäaikaiset saamiset 672 672 672
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 684 10 618 14 443
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 766 739 833
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 061 667 429
Rahavarat 754 2 7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 581 1 409 1 268
Varat yhteensä 17 265 12 027 15 712
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 614 12 081 21 243
Kertyneet voittovarat -26 964 -20 726 -24 607
Oma pääoma yhteensä -1 270 -8 566 -3 284
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 6 602 5 299 4 934
Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat 3 095 6 628 4 013
Pitkäaikaiset muut velat 691 396 686
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 388 12 322 9 632
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 690 3 285 3 723
Ostovelat ja muut velat 4 216 4 787 5 391
Lyhytaikaiset varaukset 241 123 249
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 147 8 195 9 363
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 75 0
Velat yhteensä 18 535 20 593 18 995
Oma pääoma ja velat yhteensä 17 265 12 027 15 712
Tilinpäätöksessään 2019 Valoe luokitteli uudelleen aiemmin virheellisesti taseen tuotekehitysmenoihin sisältyneen aineellisen omaisuuden. Virhe on korjattu vertailukauden lukuihin 30.6.2019 ja korjaus pienentää tuotekehitysmenoja 3,9 miljoonalla ja kasvattaa vastaavasti koneiden ja kaluston arvoa 3,9 miljoolla eurolla. Oikaisun kumulatiivinen vaikutus 31.12.2019 oli 4,1 miljoonaa euroa.

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta
Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -2 333 -2 608 -5 771
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset + 594 831 1 699
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- 0 0 2
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- -315 -333 -130
Varausten muutos +/- -8 -184 -58
Rahoitustuotot ja -kulut +/- 876 1 060 2 095
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 186 -1 235 -2 163
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 67 -80 -56
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -600 -65 17
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -376 270 -136
Käyttöpääoman muutos -909 125 -174
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi
Maksetut korot 163 115 -223
Muut rahoituserät 31 8 30
Rahoituserät ja verot -194 -123 193
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -2 289 -1 232 -2 144
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 830 306 1 152
Tytäryritysten ja muiden liiketoimintayksiköiden hankinta 1 062 0 1 938
Saadut avustukset + 483 0 0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -1 409 -306 -3 090
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut + 1 911 0 3 159
Winance / Bracknor Investment rahoitusjärjestely + 1 000 0 1 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot + 1 659 960 1 010
Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 539 940 2 112
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut 664 381 2 062
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 4 445 1 519 5 219
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 747 -19 -15

Oman pääoman muutoslaskelma
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2019 80 21 243 -24 607 -3 284
Kauden voitto/tappio -2 333 -2 333
Muuntoero, laaja tulos 0 0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Winance 0 870 0 870
Osakeannit 0 3 689 0 3 689
Osakeannin kulut -189 -189
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 -24 -24
30.6.2020 80 25 614 -26 964 -1 270
1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2018 80 11 804 -18 927 -7 044
Kauden voitto/tappio -2 608 -2 608
Muuntoero, laaja tulos 0 0
Liiketoimet omistajien kanssa:
Omien osakkeiden myynti – Bracknor ja Winance 0 277 0 277
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 810 810
30.6.2019 80 12 081 -20 726 -8 566

Konsernin tunnusluvut
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 428 81 759 124 328
Liiketulos -601 -709 -1 457 -1 548 -3 674
% liikevaihdosta -140,3 % -876,8 % -192,0 % -1252,3 % -1118,9 %
Käyttökate -297 -307 -863 -717 -1 975
% liikevaihdosta -69,4 % -379,4 % -113,7 % -580,1 % -601,4 %
Tulos ennen veroja -1 011 -1 270 -2 333 -2 608 -5 771
% liikevaihdosta -236,1 % -1569,6 % -307,4 % -2109,7 % -1757,4 %
Taseen loppusumma 17 265 12 027 17 265 12 027 15 712
Omavaraisuusaste % -7,4 % -71,2 % -7,4 % -71,2 % -21,1 %
Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg. neg. neg.
Bruttoinvestoinnit 1 041 252 1 280 386 4 767
% liikevaihdosta 243,2 % 311,7 % 168,7 % 312,5 % 1451,8 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 151 440 468 822 1 873
% liikevaihdosta 35,3 % 544,3 % 61,6 % 664,7 % 570,3 %
Tilauskanta 16 673 17 064 16 673 17 064 17 187
josta Etiopia 15 834 15 834 15 834 15 834 15 834
Henkilöstö, keskimäärin 34 24 33 25 26
Henkilöstö, kauden lopussa 34 24 34 24 32
Koroton vieras pääoma 4 216 4 862 4 216 4 862 5 391
Korollinen vieras pääoma 14 078 15 608 14 078 15 608 13 355
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (laimentamaton) -0,01 -0,07 -0,02 -0,15 -0,14
Tulos/osake (laimennettu) -0,01 -0,07 -0,02 -0,15 -0,14
Oma pääoma/osake -0,01 -0,48 -0,01 -0,49 -0,08
Hinta/voitto-suhde (P/E) -10,65 -2,48 -4,18 -1,18 -0,69
Ylin kurssi 0,091 0,43 0,103 0,80 0,80
Alin kurssi 0,041 0,17 0,041 0,13 0,07
Keskikurssi 0,068 0,27 0,068 0,29 0,15
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,069 0,18 0,069 0,18 0,10
Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 14,0 3,2 14,0 3,2 11,4
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
Tilikauden liikevaihto
Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma – rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa
Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat
(tilintarkastamaton)
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
Savcor Oy – tuotannon palveluja 0 3 3
Yhteensä 0 3 3
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy – vuokra 24 24 48
Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut 79 0 0
SCI-Finance Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja 18 28 59
Savcor Technologies Oy – markkinointi- ja hallintopalveluja 60 39 61
Savcor Oy – taloushallinnon palveluja 3 4 8
Oy Marville Ab – lakipalveluja 0 6 8
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy 4 0 0
Muut 22 0 0
Yhteensä 210 101 183
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy 69 35 112
Savcor Technologies Oy 62 166 292
Savcor Oy 8 16 28
SCI Invest Oy 1 0 0
Muut 35 85 137
Yhteensä 175 302 569
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 461 2 461 415
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä 141 2 011 1 160
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 485 1 032 565
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 151 764 429
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 476 642 468
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 14 22 14
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Oy ja SCI-Finance Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Oy Marville Ab on Valoen hallituksen varapuheenjohtaja Ville Parpolan määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy on hallituksen jäsen Tuomas Honkamäen määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Palkat ja palkkiot
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 247 240 491

Käyvät arvot
(tilintarkastamaton)
Kirjanpito arvo Käypä arvo
1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2020
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat sijoitukset 9 9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 061 1 061
Rahavarat 754 754
Rahoitusvelat
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 5 352 5 352
Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset 3 095 3 095
Muut pitkäaikaiset velat 1 941 1 941
Vaihtovelkakirjalaina, lyhytaikainen 420 420
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 1 125 1 125
Tuotekehityslaina, lyhytaikainen 495 495
Muut lainat, lyhytaikaiset 755 755
Muut lyhytaikaiset velat 894 894
Ostovelat ja muut korottomat velat 1 862 1 862
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt kaksi vvk-lainaa, yhteensä 0,42 miljoonaa euroa.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 762 9 486 10 381
Poistot ja arvonalentumiset -597 -831 -1 699
Tytäryhtiön hankinta 0 0 3 433
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 280 1 282 998
Uuden standardin käyttöönotto (IFRS 16) 0 0 649
Vähennykset -443 0 0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 002 9 936 13 762
Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mikaiseet vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.

Vastuusitoumukset
(tilintarkastamaton)
1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet
Lainat rahoituslaitoksilta 425 475 450
Muut velat 281 281 281
Annetut yrityskiinnitykset 4 700 4 700 4 700
Vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 667 299 500
Myöhemmin erääntyvät 1 210 438 1 000

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti