Etusivu » Tornatorin liikevaihto kasvoi 32 % – yhtiö tuki suomalaisen metsätalouden toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa

Tornatorin liikevaihto kasvoi 32 % – yhtiö tuki suomalaisen metsätalouden toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa

Tornatorin liikevaihto kasvoi 32 % – yhtiö tuki suomalaisen metsätalouden toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa

Puolivuosikatsaus – pörssitiedote 24.8.2020 klo 15.00

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2020 (1.1.–30.6.2019)

  • Liikevaihto kasvoi 32 prosenttia ollen 51,2 milj. euroa (38,9). Puun luovutuksen* osuus oli 48,2 milj. euroa (37,1).
  • Operatiivinen liikevoitto parani 48 prosenttia, 35,1 milj. euroon (23,8) onnistuneen puun luovutuksen ansiosta. Raportoitu IFRS liikevoitto oli 36,1 milj. euroa (31,1).
  • ”Torna-meininki” -kampanjalla mahdollistettiin suomalaisille urakoitsijoille ennakoivia metsänhoitotöitä helpottamaan koronavuoden epävarmaa taloustilannetta
  • Suomen suurimpana kulottajana Tornator edisti metsäluonnon monimuotoisuutta
  • Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa. Uusia metsiä hankittiin yli 5000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä yli 20 milj. euroa.
  • Yhtiö uusi pankkilainarahoituksensa, minkä ansiosta valtaosa taseen lainoista on pitkäaikaista. Samalla likviditeetti ja investointikapasiteetti vahvistuivat.
  • Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 5,0 prosenttia (3,2) ja sijoitetun pääoman tuotto 4,8 prosenttia (3,7). Omavaraisuusaste oli 42,8 prosenttia (40,0).
  • Biologisten hyödykkeiden (=puusto) käypä arvo oli 1.702,4 milj. euroa (31.12.2019: 1.682,6)

* Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

Tunnuslukuja (konserni)

H1/2020 H1/2019 Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa 51,2 38,9 32 %
Operatiivinen liikevoitto,
milj. euroa
35,1 23,8 48 %
Operatiivinen
liikevoittoprosentti, %
68,5 61,1 12 %
Liikevoitto (IFRS),
milj. euroa
36,1 31,1 16 %
Vertailukelpoinen nettotulos, milj. euroa 20,4 10,7 91 %
Tilikauden tulos (IFRS),
milj. euroa
-9,8 -20,8 -53 %
Vertailukelpoinen oman
pääoman tuotto, %
5,0 3,2 58 %
Oman pääoman tuotto, % -2,4 -6,2 -61 %
Vertailukelpoinen sijoitetun
pääoman tuotto, %
4,8 3,7 30 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
5,0 4,8 4 %
Omavaraisuusaste, % 42,8 40,0 7 %
Henkilöstö keskimäärin 183 175 5 %
IFRS = International Financial Reporting Standards

Vertailukelpoiset tunnusluvut
Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, IFRS 36,1
– Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -1,0
= Operatiivinen liikevoitto 35,1
Tilikauden tulos, IFRS -9,8
– Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -1,0
– Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos +38,9
– Verojen osuus yllä mainituista eristä -7,7
= Vertailukelpoinen nettotulos 20,4

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:
” COVID-19 laittoi yhtiöiden toimintamallit ympäri maailmaa suureen testiin. Suomen metsäsektorilla pandemian lisäksi epävarmuutta aiheuttivat alkuvuoden työmarkkinahäiriöt sekä erittäin märät puun korjuukelit. Tornatorin resepti finanssikriiseihin, pandemioihin ja muihin merkittäviin haasteisiin on toimivaksi testattu: tarvitaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen perustuvat asiakassuhteet, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä vastuullista metsänhoitoa arvostavat omistajat ja lainarahoittajat. Tornatorin liikevaihto kasvoi 32 prosenttia ja operatiivinen liikevoitto 48 prosenttia vertailukaudesta. Puun luovutuksen suunnittelu ja toteutus onnistuivat hyvin, ja puun hintataso oli ennakoitua parempi. Tonttimarkkinan vuosia jatkunut alavire kääntyi, kun kansainväliset matkustusrajoitukset lisäsivät sekä vapaa-ajanasuntojen että rakennuspaikkojen kysyntää Suomessa.

Työntekijöiden terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on Tornatorin riskien hallinnan keskiössä. Pandemian johdosta ohjeistuksia ja viestintää lisättiin tuntuvasti. Yhtiön henkilöstö sopeutui poikkeusoloihin esimerkillisesti, ja panostukset digitalisaatioon sekä toimiviin etätyömahdollisuuksiin kantoivat hedelmää. Tiivis yhteydenpito asiakkaisiin ja muihin sopimuskumppaneihin auttoi kehittämään prosesseja entisestään. Vuosien saatossa muodostuneet vahvat luottamussuhteet lainarahoitusmarkkinoille ovat luonnollisesti ensiarvoisen tärkeitä poikkeusoloissa. Tornator pystyi toteuttamaan pankkien kanssa merkittäviä rahoitusjärjestelyitä keskellä varsin myrskyisää rahoitusmarkkinaa. Yhtiö uusi pankkilainarahoituksensa, minkä ansiosta valtaosa taseen lainoista on pitkäaikaista. Samalla likviditeetti ja investointikapasiteetti vahvistuivat.

Tornator jatkoi metsien ostoa Suomessa: uutta metsämaata hankittiin yli 5 000 hehtaaria. Metsien vuokrauksessa tehtiin alkukesästä ensimmäiset sopimukset. Virossa metsämaan markkinahinnat eivät ole mahdollistaneet merkittäviä kasvuinvestointeja. Sekä Virossa että Romaniassa Tornator on keskittynyt olemassa olevan metsäomaisuuden ja toiminnan kehittämiseen.

Tornatorin visiona on olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Yhtenä esimerkkinä vastuullisuudesta yhtiö lanseerasi ”Torna-meininki” -kampanjan, joka mahdollisti koronavuonna ennakoivia metsänhoitotöitä kotimaisille urakoitsijoille. Tällä luotiin uskoa viruksen aiheuttamien taloushaasteiden selättämiseen yhdessä tekemällä. Lisäksi Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti ennallistettiin soita ja tehtiin kulotuksia sekä jatkettiin neuvotteluja uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi yhtiön maille.

Komission tuore esitys EU:n monimuotoisuusstrategiaksi herätti paljon keskustelua julkisuudessa. Tornatorille monimuotoisuuden edistäminen on luonnollinen osa kaksoissertifioitujen metsien hoitoa. Digitaalisten työvälineiden avulla yhtiö havaitsee arvokkaat elinympäristöt entistä tarkemmin, ja henkilöstön sekä sopimusurakoitsijoiden koulutuksessa monimuotoisuusasiat ovat merkittävässä roolissa. Tornator on Suomen suurin kulottaja eli joka vuosi palautamme metsiin olosuhteita, joissa uhanalaiset lajit saavat mahdollisuuden elää ja lisääntyä.

Tornatorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Yhtiön metsät toimivat hiilinieluna, tarjoavat biotalouden tuotteisiin kestävästi tuotettua raaka-ainetta sekä mahdollistavat osaltaan hyvinvointivaltion sosiaalisen kestävyyden ylläpitämisen. Ilmastoasioissa yhteiskunnan tärkein tavoite tulee olla fossiilisista raaka-aineista luopuminen ja uusiutumattomien tuotteiden korvaaminen uusiutuvaan, kierrätettävään raaka-aineeseen perustuvilla tuotteilla.

Tornatorin tehtävä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä, ja se jatkaa strategiansa toteuttamista määrätietoisesti tavoitteenaan olla kannattavasti kasvava, kilpailukykyisesti kehittyvä ja vastuullisesti vaikuttava.”

COVID-19 pandemian vaikutukset

Yhtiön toiminta jatkui normaalisti poikkeusoloissa, eikä pandemialla ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin. Tornatorin liikevaihto, liikevoitto ja liiketoiminnan rahavirta olivat katsauskaudella vertailukautta paremmat. Yhtiön luottotappioiden määrä ei ole lisääntynyt pandemian myötä, eikä yhtiö koe rahoitusriskiensä nousseen tai omaisuuserien arvon laskeneen.

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus toteutui suunnitellusti ollen noin 1,4 milj. kuutiometriä (1,2) eli 48,2 milj. euroa (37,1). Leudon talven ansiosta metsänhoitotöitä päästiin tekemään normaalia aikaisemmin, ja yhtiö tarjosi lisäksi Suomessa urakoitsijoille mahdollisuuden tehdä ennakoivia metsätalouden töitä koronan aiheuttamien taloushaasteiden helpottamiseksi.

Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 1,6 miljoonaa euroa (1,0). Metsäpalveluliiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 1,4 miljoonaa euroa (0,8).

Markkinakorkojen voimakas lasku painoi yhtiön korkoinstrumenttien käypiä arvoja. Tulosvaikutus oli -38,9 milj. euroa (-46,8) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä –179,9 milj. euroa (31.12.2019: -141,1). Markkinakorot ovat hieman laskeneet myös katsauskauden jälkeen. Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1.702,4 milj. euroa (31.12.2019: 1.682,6).

Toimintaympäristö

Suomessa puukauppa kävi heikosti lähes koko alkuvuoden. Teollisuuspuuta hakattiin lopulta tammi-kesäkuussa noin 27,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 6,4 miljoonaa kuutiometriä (-19 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Puun markkinahinnat ovat tasaantuneet vuoden 2018 hintapiikin jälkeen. Tukkipuun hintataso on pysytellyt viime vuoden lopun tasolla, joka oli noin 5 % vuoden 2019 alkupuoliskoa alhaisempi. Kuitupuun hinta on noussut alkuvuoden aikana ja keskimääräinen hintataso oli lähellä vertailukauden hintatasoa.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä piristyi pitkästä aikaa. Metsärahastojen ja muiden metsäsijoittajien kysyntä metsätiloista jatkui kovana ja tarjonta oli edelleen merkittävästi kysyntää pienempi.

Virossa puun kysyntä oli normaalia, mutta korjuukelit olivat poikkeuksellisen haastavat märän talven johdosta. Puun markkinahinnoissa ei ollut suurta muutosta vuoden alusta. Metsätilamarkkinalla hintataso oli erittäin korkea, kysyntä ylitti tarjonnan selvästi.

Romaniassa puun kysyntä oli normaalia ja hinnat edellisvuoden tasolla. Metsätilamarkkina oli hiljainen.

Rahoitus
Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli 22,3 milj. euroa (10,0). Suurin yksittäinen erä liiketoiminnan rahavirran muutoksessa on tuloverot, jotka katsauskaudella olivat +3,2 milj. euroa ja vertailukaudella -3,4 milj. euroa. Verotettavan tuloksen ja veroista aiheutuvan kassavirran muutokset vuosien välillä johtuvat pitkälti johdannaisten käyvän arvon muutoksista.

Konsernin nettorahoituskulut tammi – kesäkuun aikana olivat -48,7 miljoonaa euroa (-57,7). Tornatorin korolliset velat olivat 644,5 miljoonaa euroa (31.12.2019: 648,2), joista pitkäaikaisia velkoja oli 549,6 miljoonaa euroa (31.12.2019: 1,0) ja lyhytaikaisia velkoja 94,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 647,2).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Lainoihin ja johdannaisiin sisältyvä tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 38,9 milj. euroa negatiivinen (46,8 milj. euroa negatiivinen). Katsauskaudella käyvän arvon muutos kohdistui kokonaisuudessaan johdannaisiin ja vertailuvuonna johdannaisiin kohdistuva arvon muutos oli -48,7 miljoonaa euroa ja lainoihin kohdistuva arvonmuutos +2,0 miljoonaa euroa. Korkokuluihin kirjattu kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli 0,0 (+4,6) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -23,5 miljoonaa euroa (-19,3). Rahoituksen rahavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (+4,8). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2020 olivat 17,8 miljoonaa euroa (31.12.2019: 20,8). Yhtiöllä on lisäksi 100 milj. euron valmiusluotto (revolving credit facility), joka on kokonaan käytettävissä sekä 300 milj. euron yritystodistusohjelma, josta on käytettävissä 270 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 10 miljoonan euron pankkitililimiitti.

Tornator sopi katsauskauden aikana yhteensä 350 miljoonan euron vihreän pankkilainakokonaisuuden, joka erääntyy vuosina 2025 ja 2026. Lisäksi Tornator solmi 100 miljoonan euron pankkilainarahoituksen, joka erääntyy vuonna 2022 sekä vuoden jatkon viime vuonna nostettuun bridge-lainaan, jolla maksettiin takaisin joulukuussa 2019 erääntynyt joukkovelkakirjalaina.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Globaalien megatrendien, kuten ilmastonmuutos ja väestön kasvu, odotetaan edelleen vahvistavan kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen kysyntää pitkällä aikavälillä. Vallitsevasta epävarmuudesta (mm. COVID-19, kauppasota, USA:n presidentinvaalit, Brexit) johtuen puun kysyntään ja hakkuisiin voi kuitenkin kohdistua tilapäisesti paineita. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna. Tonttikaupan piristyneen kysynnän odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti, ja lannoitusohjelmaa sekä digitiekartan kehityshankkeita toteutetaan suunnitellusti. Vuotuinen metsän käyvän arvon päivitys toteutetaan syyskuun tilanteen mukaisesti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä säilyvän vakaana loppuvuonna.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2020 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 6,0 euroa osakkeelta, yhteensä 30 miljoonaa euroa. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti hallitus arvioi keväällä COVID-19 pandemian aiheuttamaa epävarmuutta yleiseen taloustilanteeseen ja päätti lykätä osingonmaksua. Hallituksen kokouksessa 24.8.2020 päätettiin uudeksi osingonmaksupäiväksi 1.9.2020. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Tomi Viia
Jorma Länsitalo Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 9.3.2020 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Erkko Ryynänen. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jorma Länsitalo.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.

Osakkeenomistajat 30.6.2020

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %

Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975
www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma
1 000 euro 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1-31.12.2019
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liikevaihto 51 216 38 872 105 823
Liiketoiminnan muut tuotot 1 922 1 895 5 718
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -405 -773 -1 428
Materiaalit ja palvelut -8 935 -7 143 -17 217
Henkilöstökulut -4 136 -4 366 -9 065
Poistot ja arvonalentumiset -1 564 -1 543 -3 183
Liiketoiminnan muut kulut -2 995 -3 171 -5 961
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
982 7 312 189 910
Liikevoitto 36 085 31 085 264 599
Rahoitustuotot 139 112 199
Rahoituskulut -9 919 -11 057 -22 559
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -38 891 -46 752 -46 993
Rahoituserät (netto) -48 670 -57 697 -69 354
Voitto/tappio ennen veroja -12 585 -26 612 195 245
Tuloverot 3 129 7 546 373
Laskennallisten verojen muutos -330 -1 744 -30 846
Tilikauden tulos -9 786 -20 811 164 772
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -9 786 -20 811 164 772
Konsernin laaja tuloslaskelma
Tilikauden tulos -9 786 -20 811 164 772
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0 0 29
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoero -449 -581 -980
Kauden laaja tulos yhteensä -10 235 -21 392 163 821
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -10 235 -21 392 163 821

Konsernin lyhennetty tase

1 000 euro 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 639 1 703 1 800
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 111 102 105 139 109 398
Käyttöoikeusomaisuuserät 2 109 1 961 2 284
Biologiset hyödykkeet 1 702 406 1 473 665 1 682 631
Muut sijoitukset 111 111 111
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 817 367 1 582 580 1 796 224
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 47 98 51
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 230 26 232 21 913
Johdannaiset 0 5 597 0
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 3 023 1 221 2 161
Rahavarat 14 810 9 434 18 651
Lyhytaikaiset varat yhteensä 42 110 42 581 42 775
VARAT YHTEENSÄ 1 859 477 1 625 161 1 838 999
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 741 060 596 083 781 296
Oma pääoma yhteensä 791 060 646 083 831 296
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 192 370 162 931 192 041
Rahoitusvelat 549 566 293 001 1 003
Johdannaiset 179 911 140 530 141 059
Vuokravastuuvelat 1 839 1 733 1 965
Muut pitkäaikaiset velat 183 229 183
Pitkäaikaiset velat yhteensä 923 869 598 423 336 250
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 94 914 336 075 647 181
Johdannaiset 0 0 23 933
Vuokravastuuvelat 330 247 0
Ostovelat ja muut velat 49 303 44 333 340
Lyhytaikaiset velat yhteensä 144 548 380 655 671 453
Velat yhteensä 1 068 417 979 078 1 007 704
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 859 477 1 625 161 1 838 999

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 50 000 29 995 -9 576 0 760 877 831 296
Laaja tulos
Tilikauden tulos -9 786 -9 786
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)
Muuntoero -449 -449
Kauden laaja tulos 0 0 -449 0 -9 786 -10 235
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -30 000 -30 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -30 000 -30 000
Oma pääoma 30.6.2020 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -10 025 0 721 090 791 060
Oma pääoma 1.1.2019 50 000 29 995 -8 597 0 631 076 702 475
Laaja tulos
Tilikauden tulos -20 811 -20 811
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)
Muuntoero -581 -581
Kauden laaja tulos 0 0 -581 0 -20 811 -21 392
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -35 000 -35 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -35 000 -35 000
Oma pääoma 30.6.2019 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -9 178 0 575 265 646 083
Oma pääoma 1.1.2019 50 000 29 995 -8 597 0 631 076 702 475
Laaja tulos
Tilikauden tulos 164 772 164 772
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
29 29
Muuntoero -980 -980
Kauden laaja tulos 0 0 -980 0 164 801 163 821
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -35 000 -35 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -35 000 -35 000
Oma pääoma 31.12.2019 50 000 29 995 -9 576 0 760 877 831 296

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 46 385 38 679 107 720
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 1 642 980 2 744
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 671 1 931 5 719
Maksut liiketoiminnan kuluista -19 320 -16 789 -31 786
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
30 378 24 801 84 397
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-11 331 -11 597 -22 728
Saadut korot liiketoiminnasta 139 112 199
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
3 160 -3 364 -8 983
Liiketoiminnan rahavirta 22 346 9 952 52 884
Investointien rahavirta
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -19 469 -16 280 -43 561
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin,
metsämaapohja
-2 414 -2 012 -5 384
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-740 -815 -3 238
Investoinnit rahasto-osuuksiin -871 -179 -1 117
Investointien rahavirta -23 494 -19 286 -53 299
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 300 000 35 000 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -38 -38 -52
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 295 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -302 500 -15 000 -254 500
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -143 -124 -305
Maksetut osingot 0 -15 000 -35 000
Rahoituksen rahavirta -2 682 4 839 5 143
Rahavarojen muutos -3 830 -4 495 4 728
Rahavarat kauden alussa 18 651 13 957 13 957
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -12 -29 -35
Rahavarat kauden lopussa 14 810 9 434 18 651

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti