Etusivu » ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2020 KLO 11.00

ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: KASVU JATKUI HAASTAVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA

Tekstissä katsauskaudella viitataan ajalle 1.4.–30.6.2020 (Q2) ja H1 viittaa ajanjaksoon 1.1.–30.6.2020. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2019 on esitetty sulkeissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.4.–30.6.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 22,3 miljoonaa euroa (22,0).
 • EBITDA 1,0 miljoonaa euroa (0,6).
 • Vertailukelpoinen EBITDA 1,0 miljoonaa euroa (0,7)*.
 • EBITA -0,3 miljoonaa euroa (-2,0)**.
 • Vertailukelpoinen EBITA -0,3 miljoonaa euroa (-0,9)**.
 • Liiketulosprosentti (EBIT %) -2,3 prosenttia liikevaihdosta (-10,2).
 • Katsauskauden tulos -2,2 miljoonaa euroa (-3,2).

1.1.–30.6.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 43,7 miljoonaa euroa (42,1).
 • EBITDA 2,0 miljoonaa euroa (1,7).
 • Vertailukelpoinen EBITDA 2,0 miljoonaa euroa (1,9)*.
 • EBITA -0,6 miljoonaa euroa (-2,6)**.
 • Vertailukelpoinen EBITA -0,6 miljoonaa euroa (-1,5)**.
 • Liikevoittoprosentti (EBIT %) -2,3 prosenttia liikevaihdosta (-7,2).
 • Katsauskauden tulos -3,1 miljoonaa euroa (-3,6).
 • Operatiivinen kassavirta -0,4 miljoonaa euroa (-2,2).
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 45,5 prosenttia (49,5).
Keskeiset tunnusluvut Q2 2020 Q2 2019 Muutos % H1 2020 H1 2019 Muutos % 2019
Liikevaihto, 1000 euroa 22 256 22 012 1,1 % 43 746 42 078 4,0 % 86 482
EBITDA, 1000 euroa 1 001 556 79,9 % 1 998 1 695 17,9 % 1 605
Vertailukelpoinen EBITDA*, 1000 euroa 1 001 718 39,5 % 1 998 1 856 7,6 % 2 707
EBITA, 1000 euroa ** -314 -2 024 84,5 % -612 -2 602 76,5 % -4 927
Vertailukelpoinen EBITA**, 1000 euroa -314 -901 65,1 % -612 -1 479 58,6 % -3 720
Vertailukelpoinen EBITA % ** -1,4 % -4,1 % -1,4 % -3,5 % -4,3 %
EBIT, 1000 -517 -2 234 76,9 % -1 019 -3 025 66,3 % -5 767
EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -10,2 % -2,3 % -7,2 % -6,7 %
Katsauskauden tulos, 1000 euroa -2 201 -3 183 30,9 % -3 103 -3 563 12,9 % -7 265

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut Q2 2019 ja H1 2019 161 tuhatta. Lisätietoja vertailukelpoisista eristä löytyy laadintaperiaatteista kappaleesta 3.2.
** Yhtiö on täsmentänyt Q3/2019 arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja arvonalentumisiin. Vuokravastuun arvonalennuskirjaus 962 tuhatta euroa esitettiin H1 2019 osavuosikatsauksessa yritysjärjestelyihin liittyvänä arvonalentumisena ja se vaikutti liiketulokseen (EBIT), mutta ei EBITA:an. Osavuosikatsauksessa H1 2020 erä on oikaistu ja esitetty aineellisten hyödykkeiden arvonalentumisena, joka vaikuttaa EBITA:an.

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Robitin kohdemarkkinoiden näkymät vuodelle 2020 ovat tyydyttävät. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät kysynnässä erityisesti vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Tilanne vaihteli merkittävästi alueittain ja maittain. Kysynnän kehitys oli sidoksissa alueellisten viranomaisten asettamiin liiketoiminnallisiin rajoituksiin, ja vaihteli miltei normaalista kysyntätilanteesta – joista esimerkkeinä ovat Pohjoismaat, Australia ja Venäjä – madaltuneeseen kysyntään sisältäen Pohjois-Amerikan, ja päätyen äärimmillään kysynnän romahtamiseen – joista esimerkkeinä ovat Filippiinit ja Peru. Robitin kannalta merkittävimmät vaikutukset kohdistuivat Peruun ja Etelä-Afrikkaan, joissa paikallisten viranomaisten asettamien rajoitusten seurauksena pääosa Robitin asiakkaista keskeytti toimintansa kokonaan huhti–toukokuun ajaksi. Toiminta on käynnistymässä molemmissa maissa, mutta kehitys jäi vielä kesäkuussa matalalle tasolle verrattuna normaaliin markkinatilanteeseen. Yleisesti koronaviruspandemian vaikutukset lieventyivät kesäkuussa ja vastaavan kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevina kuukausina.

OHJEISTUS VUODELLE 2020

Robit luopui 24.3.2020 toistaiseksi tulosohjeistuksestaan tilikaudelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

Yhtiön aiemman ohjeistuksen mukaan Robit tavoitteli vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.

TOIMITUSJOHTAJA TOMMI LEHTONEN

Robitin laskutus ja tulos kehittyivät hyvin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana huomioiden haastava markkinatilanne. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen 4,0 prosenttia, tilauskertymä kasvoi 1,8 prosenttia ja EBITDA parani 17,9 prosenttia. Konserni reagoi nopeasti alueellisesti muuttuviin markkinatilanteisiin COVID-19-ympäristössä avainhenkilöistä koostuvan Korona-työryhmän johdolla, jatkaen kuitenkin samanaikaisesti kehitystyötä kolmen vuonna 2020 päivitetyn teeman alla – kasvu, kannattavuus ja liiketoimintaprosessit. Toisen vuosineljänneksen kehitys on hyvä osoitus siitä, että Robitin keskittyminen puhtaasti kaivos- ja rakennusteollisuuden kulutusosaliiketoimintaan suojaa konsernia markkinatilanteen nopeissa muutoksissa. Olen myös ylpeä Robitin henkilökunnasta, joka osoitti äärimmäistä sisukkuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin toimintaympäristöihin näinä poikkeuksellisina aikoina.

COVID-19 vaikutti negatiivisesti yrityksen liikevaihtoon toisella vuosineljänneksellä erityisesti tietyissä yhtiölle tärkeissä kaivosmaissa. Yhtiö pystyi kasvamaan markkinoilla, joihin COVID-19 tilanne ei vaikuttanut yhtä voimakkaasti, ja tätä kautta kompensoimaan myynnin tiputusta pahemmin tilanteesta kärsineissä kaivosmaissa. Yhtiö pystyi jatkamaan tuloksen parantamista reagoimalla nopeasti COVID-19 tilanteeseen ja sopeuttamalla kulutasoaan uudessa markkinatilanteessa.

Robitin tuotantolaitosten käyttöaste parani katsauskaudella mm. Robitin Etelä-Korean tehdas teki tuotantoennätyksiä useana kuukautena peräkkäin. Down the Hole -tuotteiden kysynnän kasvun seurauksena konserni lisäsi vuorojärjestelyin kapasiteettia Australiassa. Yhtiö varautuu kysynnän kasvuun arvioimalla vuorojärjestelyjä myös muissa tuotantolaitoksissa.

Alkuvuoden alueelliset kysynnän muutokset aiheuttivat Robitin varastoarvon hetkellisen nousun, mutta tämä kehitys saatiin nopeilla toimenpiteillä kääntymään takaisin oikeaan suuntaan. Asiakkaiden toiminta vaikeutui COVID-19-epidemian myötä nopeasti. Siitä huolimatta Robit hallitsi saatavien kehitystä poikkeuksellisessa ympäristössä hyvin.

CIS & East -alueen myynti kehittyi hyvin, jonka kasvu tuli pääosin konsernille strategisesti tärkeältä kaivossegmentiltä. Australia-alueella oli jonkin verran kasvua matalaan ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden. EMEA-alueella Pohjoismaiden myynti kehittyi vakaasti, samoin Lähi-Idässä myynti kehittyi positiivisesti. Eteläisen Afrikan tilanne oli haastava ja laskutus jäi näin ollen selkeästi normaalitason alapuolella. Americas- ja Asia-alueiden kysyntä heikkeni koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena.

Down the Hole -liiketoiminnan geotekninen osuus kehittyi hyvin Pohjoismaissa, kun taas Pohjois-Amerikan geotekninen kysyntä jäi heikolle tasolle. Kaivos- ja louhintasegmentissä Down the Hole -liiketoiminta kehittyi positiivisesti uusilla markkina-alueilla, joilla konserni voitti muutamia uusia merkittäviä toimitussopimuksia. Top Hammer -liiketoiminta kehittyi hyvin CIS & East -alueella, mutta konsernille tärkeiden alueiden Etelä-Afrikan ja Perun osalta koronaviruspandemiaan liittyvät liiketoiminnalliset rajoitukset heikensivät alueiden kokonaiskehitystä.

Katsauskaudella Robit sopi päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 MEUR lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Uuden sopimuksen mukaan yhtiö lyhentää lainojaan 31.12.2020 alkaen puolivuosittain 2,0 miljoonalla eurolla ja lyhennysten jälkeen jäljelle jäävät lainat (18,5 miljoonaa euroa) erääntyvät maksettavaksi 30.6.2022. Tällä järjestelyllä yhtiö pystyi vahvistamaan kassavalmiuttaan.

Kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon tulos on selkeä askel positiiviseen suuntaan. Kykenimme parantamaan taloudellista tulosta monella konsernin keskeisillä osa-alueilla haastavassa toimintaympäristössä. Robitin liiketoiminnan kannattavuus parantui ja konserni tuotti positiivista kassavirtaa ennen käyttöpääomamuutoksia toisen neljänneksen aikana. Robitin nykyinen rakenne antaa edellytykset strategian mukaiseen kasvuun sekä kannattavuuden parannukseen toimintaympäristön normalisoituessa.

ROBITIN MARKKINAT JA MARKKINAKEHITYS

Koronaviruspandemian vaikutukset vaihtelivat vuoden toisen neljänneksen aikana merkittävästi maittain ja alueittain hyvin pienistä kysynnän muutoksista aina ääritapauksiin, kaivosten ja rakennustoiminnan keskeytyessä yksittäisessä maassa. Kokonaisuudessaan kysyntä pysyi kohtuullisella tasolla Robitille tärkeissä maissa. Katsauskauden lopussa monilla alueilla kaivokset toimivat vielä vajaalla kapasiteetilla.

EMEA-alueella erityisesti Pohjoismaissa ja Lähi-Idässä kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Etelä-Afrikassa pääosa kaivoksista ja rakennusyhtiöistä keskeytti toimintansa huhtikuussa ja toiminta alkoi hiljalleen käynnistyä toukokuun lopussa.

Americas-alueella Etelä-Amerikan markkinakysyntä heikkeni merkittävästi huhti–toukokuussa. Robitin asiakkaat aloittivat operaatioiden uudelleenkäynnistämisen kesäkuussa. Pohjois-Amerikassa kysyntä jäi selkeästi normaalitason alapuolelle. Kaiken kaikkiaan Americas-alueen alueelliset erot olivat merkittäviä.

Australasia-alueella kysyntä pysyi hyvin lähellä normaalia tasoa.

Asia-alueella kysynnässä esiintyi merkittäviä maakohtaisia eroja. Filippiineillä kysyntä putosi rajuimmin, kun taas esimerkiksi Thaimaassa asiakkaiden toiminta säilyi hyvällä tasolla.

CIS & East-alueella pääosa asiakkaista jatkoi toimintaansa normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta, ja kysyntä pysyi hyvällä tasolla varsinkin kaivossegmentillä.

TARJONNAN KEHITTÄMINEN

Robitin tarjonnan kehitys jatkui aktiivisena kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Konserni on lanseeraamassa Top Hammer- ja Down the Hole -tuoteuutuuksia toisella vuosipuoliskolla.

Kaupallistamisvaiheessa oleva Down the Hole -tarjonta kaivonporausasiakkaille on saanut markkinoilta positiivista palautetta ja uuden tarjonnan kaupallistaminen on hyvässä vauhdissa Suomessa ja Ruotsissa.

Timanttinastaterät herättävät lisääntyvää kiinnostusta maanalaisessa kaivostoiminnassa. Miehittämättömien poravaunujen käyttöönotto lisääntyy alalla, ja timanttinastaterät tukevat tätä kehitystä.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Q2 2020 Q2 2019 Muutos % H1 2020 H1 2019 Muutos % 2019
Liikevaihto, 1 000 euroa 22 256 22 012 1,1 % 43 746 42 078 4,0 % 86 482
EBITDA, 1 000 euroa 1 001 556 79,9 % 1 998 1 695 17,9 % 1 605
EBITDA, osuus liikevaihdosta % 4,5 % 2,5 % 4,6 % 4,0 % 1,9 %
Vertailukelpoinen EBITDA * 1 001 718 39,5 % 1 998 1 856 7,6 % 2 707
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % * 4,5 % 3,3 % 4,6 % 4,4 % 3,1 %
EBITA, 1 000 euroa ** -314 -2 024 84,5 % -612 -2 602 76,5 % -4 927
EBITA, osuus liikevaihdosta, % ** -1,4 % -9,1 % -1,4 % -6,2 % -5,7 %
Vertailukelpoinen EBITA ** -314 -901 65,1 % -612 -1 479 58,6 % -3 720
Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % ** -1,4 % -4,1 % -1,4 % -3,5 % -4,3 %
EBIT, 1 000 euroa -517 -2 234 76,9 % -1 019 -3 025 66,3 % -5 767
EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -10,2 % -2,3 % -7,2 % -6,7 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -2 201 -3 183 30,9 % -3 103 -3 563 12,9 % -7 265
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -9,9 % -14,5 % -7,1 % -8,5 % -8,4 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,11 -0,15 -0,15 -0,17 -0,35
Oman pääoman tuotto (ROE) % -6,4 % -6,4 % -13,4 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -4,8 % -4,9 % -8,7 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -4,8 % -3,7 % -7,4 %
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 25 231 24 922 0,7 % 22 967
Omavaraisuusaste % 45,5 % 49,5 % 47,4 %
Nettovelkaantumisaste % 54,2 % 46,1 % 45,3 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa -111 -392 -71,7 % -202 -685 -70,6 % 1 375
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % -0,5 % -1,8 % -0,5 % -3,1 % 1,6 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 259 278 -6,7 % 274
Henkilöstö katsauskauden lopussa 266 269 -1,1 % 252

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät toimet Q2 2019 ja H1 2019 161 tuhatta euroa. Lisätietoja vertailukelpoisista eristä löytyy laadintaperiaatteista kappaleesta 3.2.
** Yhtiö on täsmentänyt arvonalennuskirjausten käsittelyä erän luonteen mukaisesti joko aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden poistoihin ja
arvonalentumisiin. Vuokravastuun arvonalennuskirjaus 962 tuhatta euroa esitettiin H1 2019 osavuosikatsauksessa yritysjärjestelyihin liittyvänä
arvonalentumisena ja se vaikutti liiketulokseen (EBIT), mutta ei EBITA:an. Osavuosikatsauksessa H1 2020 erä on oikaistu ja esitetty aineellisten
hyödykkeiden arvonalentumisena, joka vaikuttaa EBITA:an.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Huhti–kesäkuu 2020

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 22,3 miljoonaa euroa (22,0). Nousua vertailukauteen oli 1,1 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 5,0 prosenttia.

Liikevaihdosta 11,4 miljoonaa euroa (10,7) muodostui Top Hammer -liiketoiminnasta ja 10,9 miljoonaa euroa (11,3) Down The Hole -liiketoiminnasta.

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin, tuhatta euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos %
Top Hammer 11 355 10 736 5,8 %
Down the Hole 10 901 11 276 -3,3 %
Yhteensä 22 256 22 012 1,1 %

Konsernin liikevaihdosta EMEA-alueen osuus oli 10,0 miljoonaa euroa (9,4), Americas -alueen 2,7 miljoonaa euroa (3,9), Asia-alueen 2,8 miljoonaa euroa (3,0), Australasia-alueen 3,4 miljoonaa euroa (3,8) sekä East-alueen 3,3 miljoonaa euroa (1,9).

Liikevaihto markkina-alueittain, tuhatta euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos %
EMEA 10 026 9 434 6,3 %
Americas 2 711 3 862 -29,8 %
Asia 2 791 3 032 -8,0 %
Australasia 3 423 3 834 -10,7 %
East 3 305 1 849 78,7 %
Yhteensä 22 256 22 012 1,1 %

EBITA oli -0,3 miljoonaa euroa (-2,0). Vertailukelpoinen EBITA oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,9) eli -1,4 prosenttia (-4,1) liikevaihdosta. Katsauskaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (1,1 miljoonaa euroa).

Liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa (-2,2). Liiketulos oli -2,3 prosenttia (-10,2) katsauskauden liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-1,0), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten -1,4 miljoonaa euroa (-0,7) , joista pääosa tulee tytäryhtiölainoista ja ovat realisoitumattomia. Tulos ennen veroja oli -2,3 miljoonaa euroa (-3,3) ja verot 0,1 miljoonaa euroa (0,1).

Tammi–kesäkuu 2020

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 43,7 miljoonaa euroa (42,1). Nousua vertailukauteen oli 4,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 6,7 prosenttia.

Liikevaihdosta 22,8 miljoonaa euroa (20,0) muodostui Top Hammer -liiketoiminnasta ja 20,9 miljoonaa euroa (22,1) Down The Hole -liiketoiminnasta. DTH-liikevaihdon lasku vertailukaudesta johtui liikevaihdon putoamisesta Australiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin, tuhatta euroa H1 2020 H1 2019 Muutos %
Top Hammer 22 830 19 999 14,2 %
Down the Hole 20 916 22 080 -5,3 %
Yhteensä 43 746 42 078 4,0 %

Konsernin liikevaihdosta EMEA-alueen osuus oli 19,8 miljoonaa euroa (17,9), Americas -alueen 6,6 miljoonaa euroa (7,1), Asia-alueen 6,0 miljoonaa euroa (6,1), Australasia-alueen 6,4 miljoonaa euroa (7,5), sekä East-alueen 4,9 miljoonaa euroa (3,4).

Liikevaihto markkina-alueittain, tuhatta euroa H1 2020 H1 2019 Muutos %
EMEA 19 757 17 894 10,4 %
Americas 6 620 7 129 -7,1 %
Asia 6 004 6 099 -1,6 %
Australasia 6 423 7 509 -14,5 %
East 4 943 3 448 43,3 %
Yhteensä 43 746 42 078 4,0 %

EBITA oli -0,6 miljoonaa euroa (-2,6). Vertailukelpoinen EBITA oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,5) eli -1,4 prosenttia (-3,5) liikevaihdosta. Katsauskaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (1,1 miljoonaa euroa).

Liiketulos (EBIT) oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,0). Liiketulos oli -2,3 prosenttia (-7,2) katsauskauden liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat -2,2 miljoonaa euroa (-0,8), josta korkokulujen osuus oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7) ja valuuttakurssimuutosten -1,5 miljoonaa euroa (-0,1), joista pääosa tulee tytäryhtiölainoista ja ovat realisoitumattomia. Tulos ennen veroja oli -3,1 miljoonaa euroa (-3,9) ja verot 0,2 miljoonaa euroa (0,3).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-2,2). Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli -2,5 miljoonaa euroa (-2,8). Yhtiö pystyi kääntämään liiketoiminnan nettorahavirran positiiviseksi toisella vuosineljänneksellä, jolloin liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 37,6 miljoonaa euroa (39,5) katsauskauden lopussa.

Investointien nettorahavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (0,3). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,6).

Rahoituksen nettorahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (-11,5) muodostui lainojen nettomuutoksista 0,3 miljoonaa euroa sekä 1,0 miljoonaa euroa leasing velkojen takaisinmaksusta mukaan lukien IFRS 16 mukaisesti raportoitujen vuokravelkojen lyhennykset.

Konsernilla oli korollisia velkoja 37,9 miljoonaa euroa (39,0), joista 6,3 miljoonaa euroa (6,2) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 12,7 miljoonaa euroa (14,0).
Korolliset nettovelat olivat 25,2 miljoonaa euroa (24,9) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta 18,9 miljoonaa euroa (18,8).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 46,6 miljoonaa euroa (54,1).

Konsernin omavaraisuusaste oli 45,5 prosenttia (49,5) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 54,2 prosenttia (46,1).

Poistot ja alaskirjaukset olivat 3,0 miljoonaa euroa (4,7). Poistoista 0,4 miljoonaa euroa (0,4) liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä laski vertailukauden loppuun verrattuna kolmella henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 266 (269). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 70,1 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Tommi Lehtonen (toimitusjohtaja), Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja) sekä Arto Halonen (talousjohtaja). Johtoryhmästä jäivät pois Ilkka Miettinen (22.2.2017–7.5.2020) ja Jukka Pihamaa (12.10.2017–31.3.2020). Johtoryhmän jäsenenä aloitti Arto Halonen 31.3.2020.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2020 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2019 ja päätti, että tilikaudelta 2019 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sjöholm, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen ja Kalle Reponen sekä uusiksi jäseniksi Kim Gran ja Anne Leskelä.

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 108 390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 108 390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.6.2020 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 3 563. Osakevaihto oli tammi–kesäkuussa 2 813 652 osaketta (3 045 972).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 152 793 (0,7 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2020 oli 43,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 2,03 euroa ja tammi-kesäkuun ylin kurssi 3,18 ja alin 1,70.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronavirus aiheuttaa edelleen epävarmuutta markkinatilanteeseen lyhyellä aikavälillä. Vaikka yleisesti koronaviruspandemian vaikutukset lieventyivät kesäkuussa ja vastaavan kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevina kuukausina, tautitapausten määrä on maailmalla edelleen korkea ja rajoitukset asiakkaiden toimintaan ja sitä kautta Robitin kysyntään ovat edelleen mahdollisia. Maaliskuussa aloittanut yhtiön koronatyöryhmä jatkaa edelleen toimintaansa ja analysoi laajalti liiketoimintaan liittyviä riskejä nykyisessä tilanteessa.

Robit jatkaa toimenpiteitä yhtiön henkilöstön terveyden ja toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla, eikä toimitusketjussa ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystyttäisi nykyisillä varastotasoilla tai vaihtoehtoisella toimittajalla korvaamaan.

Pandemia jatkuminen vaikuttaa myös konsernin rahoitusriskien ilmentymiseen. Yhtiön arvion mukaan riskit tulevat lyhyellä tähtäimellä liittymään valuuttakurssien epäedullisiin muutoksiin. Valtaosa kurssieroista on toistaiseksi realisoitumattomia ja konserni pystyy osittain myötävaikuttamaan kurssieroihin konsernin sisäisiä maksuja järjestelemällä. Yhtiön katsauskaudella neuvottelema lainojensa uudelleenjärjestely pienensi merkittävästi rahoitusriskiä lyhyellä aikavälillä.

Pandemian kehittymisellä ja valtioiden asettamilla rajoituksilla saattaa olla vaikutusta käyttöpääoman tasoon varastojen kierron ja myyntisaamisten kotiutumisen hidastumisen vuoksi. Vaihto-omaisuuteen ei tämänhetkisen tiedon ja näkemyksen mukaan kohdistu olennaisia normaalista poikkeavia epäkuranttiusriskejä. Pandemian pitkittyessä etenkin joidenkin jakelijoiden maksuvalmius saattaa heikentyä. Myyntisaamisten osalta epävarmojen saamisten perintää on tehostettu edelleen. Luottotappiovarausta on tarkistettu tarpeen mukaan Q2 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Pidemmällä aikavälillä vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat siitä, miten kauan rajoitustoimet jatkuvat. Robit toimiessa porauksen kulutusosaliiketoiminnassa vaikutukset ovat lievempiä kuin investointihyödykkeiden liiketoiminnassa. Lisäksi monet Robitin asiakkaista toimivat aloilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen maan talouden kannalta, kuten kaivosteollisuudessa ja siten tämän liiketoiminnan voidaan olettaa kärsivän vähemmän koronaviruspandemian talouteen kohdistuvista vaikutuksista.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja käyttöönotto, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiö tiedotti 10.1.2020, että Arto Halonen (s. 1981), DI, KTM, on nimitetty Robitin operatiiviseksi johtajaksi (COO) ja johtoryhmän jäseneksi.

Yhtiö tiedotti 24.1.2020 uudelleenorganisoivansa myyntitoimintojaan Hong Kongissa. Robit uudelleenorganisoi ja siirsi tytäryhtiönsä liiketoiminnan Hongkongissa Millionbase International Ltd:lle. Millionbase International Ltd jatkaa Robitin myyntiä ja asiakaspalvelua yhtiön DTH- tarjonnan jakelijana Hongkongissa. Millionbase otti vastatakseen myös paikallisen varaston.

Yhtiö tiedotti 14.2.2020 kirjaavansa 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2019 EBITA-tulokseen viimeiselle neljännekselle. Robit Oyj tarkensi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Down the Hole -liiketoimintansa valmistusstrategiaa ja päätti yhdistää Halco-tuotteiden valmistuksen Brighousessa (UK) yhtiön Chesterfieldin (UK) ja Perthin (AU) tuotantoyksiköihin. Päätös tuotannon siirtämisestä tehtiin heinäkuun alussa 2019 ja tähän liittyen yhtiö kirjasi noin 1,0 miljoonan euron alaskirjauksen Halco Brighousen tuotantotilojen käyttöoikeudesta. Helmikuussa 2020 Robit edelleen vuokrasi nämä tilat ja arvioi uudelleen kirjauksen perusteet. Arvioinnin perusteella yhtiö kirjasi vuoden 2019 viimeiselle neljännekselle noin 0,8 miljoonan euron tuloutuksen. Vuositasolla tästä vastuusta ei syntynyt olennaista tulosvaikutusta.

Yhtiö tiedotti 20.2.2020 päivittävänsä yhtiön taloudelliset tavoitteet sekä ohjeistuksen vuodelle 2020. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 15 prosentin liikevaihdon orgaaninen kasvu vuodessa sekä 13 prosentin vertailukelpoinen EBITDA-kannattavuus. Vuonna 2020 Robit ohjeistaa tavoittelevansa liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA–kannattavuutta.

Yhtiö tiedotti 9.3.2020, että Jukka Pihamaa (s. 1966), DI, MBA, jättää Head of Supply Chain -tehtävänsä.

Yhtiö tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset. Yhtiön aiempi ohjeistus: Robit Oyj tavoittelee vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.

Robit Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön avainhenkilöille. Yhtiö tiedotti 25.3.2020, että pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet. Tavoitteet perustuvat Robit Oyj:n pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin siten, että niillä edistetään yhtiön pitkänaikavälin taloudellista menestystä. Osakeohjelma käsittää vuodet 2020-2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 450.000 osaketta, mikä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Yhtiö tiedotti 25.3.2020 käynnistävänsä YT-neuvottelut Suomen yksiköissään mahdollisista lomautuksista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista johtuen. Neuvottelujen piiriin kuuluu yhtiön koko Suomen henkilöstö, yhteensä noin 65 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä. Mahdolliset lomautukset ovat määräaikaisia ja kestoltaan enintään 90 päivää. Suomen lisäksi myös yhtiön ulkomaisissa yksiköissä tehdään toimenpiteitä tarpeen mukaan. Neuvottelut alkavat 27.3.2020. ja kestävät maksimissaan kaksi viikkoa. Lomautettavien tarkka määrä sekä lomautusten pituus ja muoto ratkeavat neuvotteluissa.

Yhtiö tiedotti 27.3.2020 muuttavansa aiempaa varojenjakoesitystä. Robit ilmoitti 24.3.2020 luopuvansa vuoden 2020 ohjeistuksesta liittyen koronavirusepidemian tuomaan epävarmuuteen ja tulevaisuuden näkymien lyhentymiseen. Mainituista epävarmuustekijöistä ja ennustamisen haastavuudesta johtuen yhtiö tiedotti pyrkivänsä turvaamaan hyvän kassavalmiuden myös poikkeuksellisen markkinatilanteen pitkittyessä. Siksi hallitus päätti muuttaa aiempaa ehdotustaan yhtiökokoukselle. Tarkennetun ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin, koronaviruksen aiheuttaman markkinahäiriön selkiydyttyä, mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.

Yhtiö tiedotti 2.4.2020, että Robit-konsernin Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskeneet YT-neuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö lomauttaa henkilöstöään Suomessa jaksoittain huhti-elokuun 2020 välisenä aikana. Lomautusten kesto vaihtelee riippuen työtehtävästä, ollen kuitenkin enintään 90 päivää per henkilö ajanjaksolla 14.4.2020–31.8.2020. Neuvottelujen piirissä oli noin 65 henkilöä. Toimenpiteiden taustalla on koronaviruspandemian aiheuttama lisääntynyt epävarmuus. Robit varautuu pandemian aiheuttamaan mahdolliseen kysynnän vähenemiseen sekä muutoksiin liiketoimintaympäristössä. Mahdolliset muutokset saattavat vaikeuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta sekä logistiikkaa ja täten hidastaa normaalia työn etenemistä.

Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2020 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet palkitsemisvaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan. Hallitus valitsi Harri Sjöholmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion varapuheenjohtajaksi. Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Mikko Kuitunen (pj), Mammu Kaario ja Anne Leskelä. Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Kalle Reponen (pj), Kim Gran ja Harri Sjöholm. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (pj), Anne Leskelä ja Harri Sjöholm.

Yhtiö tiedotti 7.5.2020, että Ilkka Miettinen (s. 1963), KTM, jättää CFO:n tehtävänsä. Yhtiö ilmoitti samalla, että Arto Halonen toimii yhtiön CFO:na ja toimitusjohtajan varamiehenä 7.5.2020 lähtien. Yhtiön johtoryhmän muodostavat Tommi Lehtonen (CEO), Arto Halonen (CFO) sekä Jaana Rinne (HR Director).

Robit Oyj:n hallitus päätti 11.6.2020 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakeantipäätös perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen sekä hallituksen 25.3.2020 tekemään päätökseen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön avainhenkilöille. Annissa laskettiin liikkeelle enintään 96 500 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään osallistuvien avainhenkilöiden merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena oli sitouttaa yhtiön avainhenkilöt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä. Osakkeiden merkintäaika oli 11.6.2020–18.6.2020, jonka aikana osakkeet oli maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille. Osakkeiden merkintähinta oli 1,91 euroa per osake, joka oli sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.5.2020–31.5.2020 ja kunkin merkinnän minimiraja oli 500 kappaletta ja maksimi 10 000 kappaletta. Kannustinjärjestelmä käsittää kalenterivuodet 2020–2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Avainhenkilö saa lisäosakeohjelmassa jokaista osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden yhden osakkeen (matching share) ja suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa Robit Oyj:n hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella enintään kolme osaketta (performance matching share). Yhtiön kannustimena annettavat lisäosakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Osakkeissa on yhden vuoden luovutusrajoitus maksuhetkestä lukien. Robit Oyj:n avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista tiedotettiin 25.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Yhtiö tiedotti 11.6.2020 vastaanottaneensa 10.6.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Athanase Industrial Partnerilta. Yhtiön saamien tietojen mukaan Athanase Industrial Partnerin omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 9.6.2020.

Yhtiö tiedotti 17.6.2020 sopineensa päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 MEUR lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Uuden sopimuksen mukaan yhtiön vuosina 2020 ja 2021 erääntyvien nykyisten lainojen (yhteensä noin 17,0 miljoonaa euroa) osalta lainojen takaisinmaksua lykätään vuodella eteenpäin, jolloin lainat erääntyvät 30.6.2022. Yhtiön lyhennettävän lainan (noin 7,5 miljoonaa euroa) lyhennyksiä siirretään siten, että ensimmäinen 2,0 miljoonan euron suuruinen lyhennys erääntyy 31.12.2020. Tämän jälkeen 2,0 miljoonan euron suuruiset lyhennykset erääntyvät puolivuosittain, jolloin viimeinen 1,5 miljoonan euron suuruinen lyhennys erääntyy 30.6.2022. Rahoittaja myönsi Robit Oyj:lle erillisen suostumuksen (waiver), mikäli kovenantti rikkoutuisi 30.6.2020. Tällä järjestelyllä yhtiö varmistaa omaa kassavalmiuttaan.

Robit Oyj:n hallitus päätti 22.6.2020 osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Yhtiön hallitus päätti 11.6.2020 suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, jossa yhtiön avainhenkilöiden merkittäväksi tarjottiin yhteensä enintään 96 500 yhtiön uutta osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta osakkeelta oli 1,91 euroa. Osakeannissa merkittiin hyväksytysti yhteensä 96 000 uutta osaketta. Osakeannissa merkityt osakkeet vastasivat noin 0,45 prosenttia Robit Oyj:n kaikista osakkeista. Uudet osakkeet laskettiin liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet osakkeet merkittiin merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet oli rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin arviolta 24.6.2020. Edellä mainittujen rekisteröintien jälkeen uudet osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä Robit Oyj:n muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: ROBIT ja ISIN-tunnus: FI4000150016). Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Robit Oyj:llä oli yhteensä 21 179 900 osaketta. Yhtiöllä oli hallussa 150 793 omia osakkeita, jotka vastasivat noin 0,71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Robit Oyj:n avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista tiedotettiin 25.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Yhtiö tiedotti 26.6.2020, että Robit Oyj:lle on 25.6.2020 palautunut 2 000 omaa osaketta. Osakkeet oli myönnetty yhtiön pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinohjelman osallistujalle. Osakkeet palautuivat yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen johdosta. Robit Oyj:n hallussa oli palautuksen jälkeen 152 793 omaa osaketta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Robit Oyj järjestää analyytikko- ja lehdistötilaisuuden tänään torstaina 6.8.2020 klo 14.00–15.00, Scandic Simonkentän Mansku-kokoustilassa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Katsauksen esittelevät yhtiön toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja talousjohtaja Arto Halonen. Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.enchant.fi/robit/h1-2020. Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla.

Lempäälässä 6.8.2020

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Arto Halonen, talousjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
EUR tuhatta Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 1–12 2019
Liikevaihto 22 256 22 012 43 746 42 078 86 482
Liiketoiminnan muut tuotot -332 391 672 1 197 1 703
Materiaalit ja palvelut* -14 483 -13 974 -27 467 -26 358 -55 088
Henkilöstökulut -4 022 -4 314 -7 922 -8 657 -17 308
Poistot ja arvonalentumiset -1 518 -2 791 -3 017 -4 720 -7 372
Liiketoiminnan muut kulut* -2 418 -3 559 -7 031 -6 565 -14 184
EBIT (Liikevoitto/-tappio) -517 -2 234 -1 019 -3 025 -5 767
Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 240 -448 334 170 807
Korko- ja rahoituskulut -2 035 -596 -2 570 -1 000 -1 700
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 794 -1 044 -2 236 -829 -893
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -2 311 -3 279 -3 254 -3 854 -6 660
Verot
Tulovero 6 3 -2 83 -488
Laskennallisten verojen muutos 105 93 153 208 -116
Tuloverot 111 96 152 291 -604
Katsauskauden tulos -2 201 -3 183 -3 103 -3 563 -7 265
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -2 201 -3 183 -3 103 -3 563 -7 265
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0
-2 201 -3 183 -3 103 -3 563 -7 265
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 643 -822 -1 509 -233 273
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 643 -822 -1 509 -233 273
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 558 -4 004 -4 612 -3 796 -6 992
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 558 -4 004 -4 612 -3 796 -6 992
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0
Konsernin laaja tulos -1 558 -4 004 -4 612 -3 796 -6 992
Osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,11 -0,15 -0,15 -0,17 -0,35

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.

KONSERNITASE
EUR tuhatta 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 5 060 5 148 5 420
Muut aineettomat hyödykkeet 4 575 6 127 5 412
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25 099 28 265 26 779
Lainasaamiset 365 317 266
Muut saamiset 3 3 3
Laskennalliset verosaamiset 1 065 1 480 1 069
Pitkäaikaiset varat yhteensä 36 167 41 339 38 949
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 32 934 32 584 32 771
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 857 20 916 20 112
Lainasaamiset 130 354 154
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 81 108 127
Rahavarat 12 691 14 046 15 248
Lyhytaikaiset varat yhteensä 66 694 68 008 68 412
Varat yhteensä 102 860 109 347 107 361
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 705 705 705
Ylikurssirahasto 202 202 202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 452 82 266 82 269
Muuntoerot -3 220 -2 216 -1 710
Kertyneet voittovarat -30 467 -23 330 -23 480
Tilikauden voitto/tappio -3 103 -3 563 -7 265
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 46 569 54 064 50 721
Velat
Pitkäaikaiset velat
Lainat 21 346 25 344 18 035
Vuokrasopimusvelat 5 000 5 095 4 070
Laskennalliset verovelat 1 081 1 406 1 264
Henkilöstövelvoitteet 588 761 512
Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 015 32 603 23 881
Lyhytaikaiset velat
Lainat ja käytetyt luottolimiitit 9 855 6 838 13 409
Vuokrasopimusvelat 1 722 1 694 2 700
Ennakkosaamiset 412 143 266
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 6 -117 289
Ostovelat ja muut velat 16 239 14 029 15 921
Muut varaukset 43 67 174
Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 276 22 655 32 759
Velat yhteensä 56 291 55 258 56 640
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 102 860 109 347 107 361
KASSAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 1–12 2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja -2 429 -3 250 -3 363 -3 737 -6 660
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 518 2 329 3 017 3 732 5 538
Rahoitustuotot ja -kulut 1 795 940 2 236 622 479
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 26 46 84 89 197
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) -6 69 -8 -107 263
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät* 466 598 890 654 1 476
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 379 732 2 856 1 253 1 293
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -734 -3 213 -2 949 -2 331 -1 047
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1 181 -384 -2 110 -1 333 -695
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1 829 1 594 2 599 897 2 251
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 1 292 -1 271 395 -1 514 1 802
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -472 -298 -548 -560 -992
Saadut korot ja muut rahoituskulut 4 13 14 27 74
Maksetut verot -42 -90 -259 -196 -444
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 783 -1 647 -398 -2 243 439
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -109 -362 -198 -617 -1 243
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -1 -30 -3 -68 -132
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 51 822 54 1 076 2 133
Lainasaamisten takaisinmaksut -195 -217 -428 -136 131
Investointien nettorahavirta -255 213 -576 256 889
Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti 79 0 79 0 0
Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0 -328
Pitkäaikaisten lainojen muutokset 506 -2 889 -313 -10 425 -11 278
Luotollisten tilien muutos -81 1 123 -14 96 74
Leasingvelkojen maksut -481 -587 -986 -1 197 -2 237
Rahoituksen nettorahavirta 22 -2 352 -1 235 -11 527 -13 770
Rahavarojen nettolisäys (+) /-vähennys (-) 550 -3 786 -2 209 -13 514 -12 442
Rahavarat kauden alussa 12 123 17 959 15 248 27 470 27 470
Valuuttakurssierot rahavaroista 15 -127 -348 90 219
Rahavarat kauden lopussa 12 691 14 046 12 691 14 046 15 248
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
EUR Tuhatta Osakepääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 705 202 82 266 -1 983 -23 426 57 764
Katsastuskauden tulos -3 563 -3 563
Muut laajan tuloksen erät 0
Muuntoerot -233 -233
Laaja tulos 0 0 0 -233 -3 563 -3 796
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 89 89
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 0 0 89 89
Oma pääoma 30.6.2019 705 202 82 266 -2 216 -26 899 54 058
EUR Tuhatta Osakepääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertynyt muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2019 705 202 82 269 -1 710 -30 744 50 721
Muut muutokset* 202 202
Oma pääoma 1.1.2020 705 202 82 269 -1 710 -30 542 50 923
Katsastuskauden tulos -3 103 -3 103
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -1 509 -1 509
Laaja tulos -1 509 -3 103 -4 612
Osakeanti 183 183
Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 75 75
Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 0 0 183 0 75 258
Oma pääoma 30.6.2020 705 202 82 452 -3 220 -33 570 46 569

*Muut muutokset sisältää IFRS 16 laskentaan liittyviä korjauksia, jotka kohdistuivat tilikaudelle 2019

LIITETIEDOT

Sisältö

 1. Laatimisperiaatteet
 2. Tunnusluvut ja laskentakaavat
 3. Liikevaihdon jaottelu
 4. Rahoitusjärjestelyt
 5. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä
 6. Liikearvon arvonalentumistestaus
 7. Annetut takaukset
 8. Yrityshankinnat
 9. Johdannaiset


1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKUTAULUKKO Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 2019
Liikevaihto, 1000 euroa 22 256 22 012 43 746 42 078 86 482
EBIT, 1000 euroa -517 -2 234 -1 019 -3 025 -5 884
EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -10,2 % -2,3 % -7,2 % -6,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,11 -0,15 -0,15 -0,17 -1,49
Oman pääoman tuotto (ROE) % -6,4 % -6,4 % -12,9 %
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -4,8 % -4,9 % -8,3 %
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 25 231 24 922 1,2 %
Omavaraisuusaste % 45,5 % 49,5 % 49,9 %
Nettovelkaantumisaste % 54,2 % 46,1 % 32,9 %
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa -111 -392 -202 -685 -1 375
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 0,5 % 1,8 % 0,5 % 3,1 % 1,6 %
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 027 107 21 083 900 21 027 107 21 083 900 21 083 900
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 152 793 28 634 148 793
Osuus äänistä / osakkeista % 0,73 % 0,14 % 0,71 %
VERTAILUKELPOISTEN TUNNUSLUKUJEN TAULUKKO Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 2019
Vertailukelpoinen EBITDA, 1000 euroa 1 001 718 1 998 1 856 2 707
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 4,5 % 3,3 % 4,6 % 4,4 % 3,1 %
Vertailukelpoinen EBITA, 1000 euroa -314 -901 -612 -1 479 -3 720
Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -4,1 % -1,4 % -3,5 % -4,3 %
Vertailukelpoinen EBIT, 1000 euroa -517 -1 111 -1 019 -1 901 -4 560
Vertailukelpoinen EBIT, osuus liikevaihdosta % -2,3 % -5,0 % -2,3 % -4,5 % -5,3 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) % -6,3 % -4,2 % -12,5 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -4,8 % -3,7 % -7,4 %

3.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA
EUR tuhatta Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 1–12 2019
EBIT (Liikevoitto) -517 -2 234 -1 019 -3 025 -5 767
Poistot ja arvonalentumiset 1 518 2 791 3 017 4 720 7 372
EBITDA (Käyttökate) 1 001 556 1 998 1 695 1 605
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0 161 0 161 1 102
Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 1 001 718 1 998 1 856 2 707
EBIT (Liikevoitto) -517 -2 234 -1 019 -3 025 -5 767
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 203 211 407 423 840
EBITA -314 -2 023 -612 -2 602 -4 927
EBIT (Liikevoitto) -517 -2 234 -1 019 -3 025 -5 767
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 0 161 0 161 1 102
Alaskirjaus 0 962 0 962 104
Vertailukelpoinen EBIT (Liikevoitto) -517 -1 111 -1 019 -1 901 -4 560
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 203 211 407 423 840
Vertailukelpoinen EBITA -314 -901 -612 -1 479 -3 720

3.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA* = EBIT + Poistot ja arvonalentumiset
EBITA = EBIT + Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot
Nettokäyttöpääoma = Varasto + Myyntisaamiset ja muut saatavat – Ostovelat ja muut velat
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = Tilikauden voitto (tappio)
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (tappio) x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut x 100
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana)
Korolliset nettovelat = Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – Rahat ja pankkisaamiset – Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – Saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma

4. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
Tuhatta euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos % H1 2020 H1 2019 Muutos % 1–12 2019
Top Hammer 11 355 10 736 5,8 % 22 830 19 999 14,2 % 40 322
Down the Hole 10 901 11 276 -3,3 % 20 916 22 080 -5,3 % 46 160
Yhteensä 22 256 22 012 1,1 % 43 746 42 078 4,0 % 86 482
Liikevaihto markkina-alueittain
Tuhatta euroa Q2 2020 Q2 2019 Muutos % H1 2020 H1 2019 Muutos % 1–12 2019
EMEA 10 026 9 434 6,3 % 19 757 17 894 10,4 % 36 190
Americas 2 711 3 862 -29,8 % 6 620 7 129 -7,1 % 15 501
Asia 2 791 3 032 -8,0 % 6 004 6 099 1,6 % 10 482
Australasia 3 423 3 834 -10,7 % 6 423 7 509 -14,5 % 15 405
East 3 305 1 849 78,7 % 4 943 3 448 43,3 % 8 903
Yhteensä 22 256 22 012 1,1 % 43 746 42 078 4,0 % 86 482

5. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Katsauskaudella Robit Oyj sopi päärahoittajapankkinsa kanssa 24,5 MEUR lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Uuden rahoitussopimuksen mukainen nettovelkojen ja käyttökatteen suhde seuraavalla kovenanttiehtojen tarkasteluhetkellä 31.12.2020, joka saa olla korkeintaan 4,0. Tilikaudella 2021 palataan alkuperäiseen kovenanttiehtoon nettovelkojen ja käyttökatteen suhteesta, joka saa olla korkeintaan 2,5.

Yhtiöllä on käytettävissään 12,7 miljoonaa euroa 30.6.2020 ja näin ollen yhtiö pystyy huolehtimaan velkojen hoidostaan sekä maksuvalmiudestaan.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT
Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 20 762 24 760 17 450
Muut lainat 584 584 585
Vuokravelat 5 000 5 092 4 070
Pitkäaikaiset lainat yhteensä 26 345 30 436 22 106
Lyhytaikaiset lainat
Lainat rahoituslainoksilta 5 951 2 821 9 414
Muut lainat 76 76
Luotolliset tilit 3 905 3 941 3 919
Vuokravelat 1 722 1 694 2 700
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 11 577 8 532 16 109
Lainat yhteensä 37 922 38 968 38 215

6. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ
Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Hankintameno kauden alussa 45 952 39 890 39 890
Lisäykset 2 593 617 9 832
Vähennykset -46 -1 334 -4 177
Erien väliset siirrot -1 353 -169 0
Valuuttakurssierot -1 416 -493 407
Hankintameno kauden lopussa 45 729 44 707 45 952
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -19 193 -14 066 -14 066
Poistot -2 322 -2 894 -5 957
Vähennykset 0 348 949
Erien väliset siirrot 349 62 81
Valuuttakurssierot 535 108 -200
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -20 630 -16 442 -19 193
Kirjanpitoarvo kauden alussa 26 759 25 824 25 824
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 25 099 28 265 26 759

7. LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilanteessa 30.6.2020 yhtiö on suorittanut ylimääräisen liikearvotestauksen Down the Hole ja Top Hammer -rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta. Osana liikearvotestausta yhtiö on tarkastellut liikearvotestauksessa käytettäviä oletuksia, kuten kuluvan sekä tulevien vuosien ennusteita ja korkotasojen muutoksia. Lisäksi yhtiö on arvioinut covid-19 pandemian aiheuttamia muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta liikearvon alaskirjauksille.

8. ANNETUT TAKAUKSET
Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 46 025 46 025 46 025
Muut takausvastuut 261 261 261
Yhteensä 46 286 46 286 46 286

9. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

10. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät ajallisesti ja määrällisesti ennustettavissa olevat nettovaluuttapositiot. Raportointijaksolla suojauksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen ja raportointijakson lopussa ei ollut avoimia johdannaisia.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti