Etusivu » HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

logo.jpg

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 20.8.2020 klo 9:30

HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

LIIKEVAIHTO KASVOI, TULOSPARANNUS TOIMINNAN TEHOSTAMISELLA

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 22,6 miljoonaa euroa (H1 2019: 21,7 miljoonaa euroa). Sekä liiketulos että tulos ennen veroja paranivat vuoden takaisesta. Liiketulos kasvoi 18 prosenttia ja oli 1,0 miljoonaa euroa (H1 2019: 0,9 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja kasvoi 17 prosenttia ja oli 1,0 miljoonaa euroa (H1 2019: 0,8 miljoonaa euroa).

Tammikuu – kesäkuu 2020

  • Honkarakenne-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa
    (H1 2019: 21,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 4 prosenttia.
  • Liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9). Oikaistu liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9).
  • Tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,09).

Honkarakenne antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2020.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto on samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Oikaistu tulos ennen veroja jää kuitenkin edellisvuodesta.

Näkymän perusteet

Yhtiön näkemys vuoden 2020 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen markkinan kehittymisestä. Loppuvuodelle ajoittuvien toimitusten projektiluonteisuus voi tuoda mukanaan projektikaupalle ominaisia viime hetken muutoksia ja toimitusten siirtymisiä. Lisäksi koronatilanteen vaikutukset tilauskertymään ja toimituksiin, erityisesti Aasiassa ja Euroopassa, heikentävät näkymäämme. Panostukset liiketoiminnan kehittämiseen loppuvuodesta laskevat koko vuoden tulosta.

Aikaisempi tulosohjeistus

Huhtikuussa Honkarakenne antoi tulosvaroituksen ja ilmoitti, että ei anna uutta tulosohjeistusta vuodelle 2020, koska koronaviruspandemian aiheuttamaa epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 29,2 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 28,2 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa tilauskanta oli 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

AVAINLUVUT 1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liikevaihto, MEUR 22,6 21,7 47,5
Liikevoitto/-tappio, MEUR 1,0 0,9 3,4
Oikaistu liikevoitto/-tappio MEUR 1,0 0,9 3,4
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 1,0 0,8 3,2
Oikaistu voitto/tappio ennen veroja, MEUR 1,0 0,8 3,2
Henkilöstön määrä keskimäärin 166 153 155
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 145 136 139
Tulos/osake, euroa 0,12 0,09 0,40
Omavaraisuusaste, % 52 51 56
Oman pääoman tuotto, % 5 5 20
Oma pääoma/osake, euroa 2,15 1,83 2,14
Nettovelkaantumisaste, % 10 6 -15

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Suomessa liikevaihto kehittyi positiivisesti ja oli 11 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Omakotitalojen myynti on kehittynyt edelleen positiivisesti. Vapaa-ajan mallistoa uudistettiin alkuvuonna ja uusi mallisto on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Päiväkotikohteiden kysyntä on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta kiinnostus koulukohteita kohtaan on kasvanut ja odotettavissa on hirsikoulujen määrän kasvua. Tilaus-toimitusketjuun ja myyntiprosessiin tehdyt tehostustoimet alkavat näkyä: toiminta on tehostunut ja asiakaskokemukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Olemme kehittäneet ja vahvistaneet palveluliiketoimintaa ja tuotteistaneet uusia palvelumalleja. Kotimaan myyjäverkoston kehittäminen jatkuu edelleen.

Viennissä liikevaihto laski 12 prosenttia, mutta tilauskanta kesäkuun lopussa oli suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Teollisuusliiton toteuttama työtaistelu ja korona aiheuttivat viennin toimitusten siirtymisiä. Koronan negatiiviset vaikutukset näkyvät etenkin Aasiassa. Osa viennin projektikohteista oli pysähdyksissä, mutta Venäjällä projekti- ja aluerakentamiskohteita on pystytty viemään eteenpäin paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

Konsernin liikevaihto oli 4 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin. Sekä liiketulos että tulos ennen veroja paranivat verrattuna vuoden takaiseen. Liiketulos kasvoi 18 prosenttia ja tulos ennen veroja kasvoi 17 prosenttia. Tulosparannukset kertovat, että olemme onnistuneet tehostamaan toimintojamme.”

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne muutti raportointiansa vuoden 2020 alusta ja esittää liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen osaan: Suomi ja Vienti. Alla on esitetty uuden jaon mukaisena sekä vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon että viime vuoden liikevaihtotiedot.

Honkarakenne-konsernin vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 22,6 miljoonaan euroon (21,7).

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

Liikevaihdon jakauma, % 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Suomi 71 % 67 % 66 %
Vienti 29 % 34 % 34 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %
Liikevaihto, milj. euroa 1-6/2020 1-6/2019 muutos%
Suomi 16,1 14,5 11 %
Vienti 6,5 7,3 -12 %
Yhteensä 22,6 21,7 4 %
7-12/2019 1-12/2019
Suomi 16,8 31,3
Vienti 9,0 16,3
Yhteensä 25,8 47,5

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen.

Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 29,2 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 28,2 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa tilauskanta oli 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Konsernin liiketulos ja tulos ennen veroja paranivat verrattuna vuoden takaiseen. Liiketulos tammi-kesäkuulta oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9) ja tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,8). Oikaisueriä ei ollut tällä katsauskaudella eikä vuotta aikaisemmin. Tulosparannus kertoo toimintojen tehostumisesta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä katsauskauden aikana. Kesäkuun lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 52 % (51 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli 10 % (6 %).

Katsauskauden lopussa konsernin nettorahoitusvelat olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,6). Konsernin likvidit varat olivat 3,7 miljoonaa euroa (3,1). Lisäksi konsernilla on 4,5 miljoonan euron (4,5) shekkitililimiitti, joka ei ollut käytössä tämän katsauskauden lopussa kuten ei ollut vuotta aikaisemminkaan.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,7) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Karstulan tehtaan investoinnit ovat edenneet, joskin koronatilanne aiheutti viivästymiä laitetoimituksiin ja asennuksiin. Uusitun linjaston arvioidaan olevan tehokkaassa tuotantokäytössä loppuvuonna 2020.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Suomessa liikevaihto kehittyi positiivisesti ja oli 11 prosenttia parempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Omakotitalojen myynti on kehittynyt edelleen positiivisesti. Vapaa-ajan mallistoa uudistettiin alkuvuonna ja uusi mallisto on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Päiväkotikohteiden kysyntä on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta kiinnostus koulukohteita kohtaan on kasvanut ja odotettavissa on hirsikoulujen määrän kasvua. Tilaus-toimitusketjuun ja myyntiprosessiin tehdyt tehostustoimet alkavat näkyä: toiminta on tehostunut ja asiakaskokemukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Palveluliiketoimintaa kehitettiin ja vahvistettiin sekä uusia palvelumalleja tuotteistettiin. Myyjäverkoston kehittäminen jatkuu edelleen.

Viennissä liikevaihto laski 12 prosenttia, mutta tilauskanta kesäkuun lopussa oli suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Teollisuusliiton toteuttama työtaistelu ja korona aiheuttivat viennin toimitusten siirtymisiä. Koronan negatiiviset vaikutukset näkyvät etenkin Aasiassa. Osa viennin projektikohteista oli pysähdyksissä, mutta Venäjällä projekti- ja aluerakentamiskohteita on pystytty viemään eteenpäin paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Yhtiö pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erilaisilla markkinointitoimenpiteillä, kuten talvikauteen ajoitetuilla markkinointikampanjoilla.

Vuonna 2020 yhtiö kävi alalle tyypillisiin kausivaihteluihin varautuakseen yhteistoimintaneuvotteluita, joiden perusteella yhtiö sopi, että työntekijät siirtyvät tekemään lyhennettyä työviikkoa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 0,1 miljoonaa euroa (0,1), mikä vastasi 0,5 % (0,6) liikevaihdosta. Konserni ei ole katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin henkilöstömäärä kasvoi etenkin toimihenkilöiden osalta. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 145 (136) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä työsuhteiden perusteella mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 166 (153) henkilöä.

JOHTORYHMÄ

Toukokuussa yhtiö tiedotti, että tuotantojohtaja Jari Fröberg ei jatka yhtiön palveluksessa. Muilta osin johtoryhmä säilyi samana. Honkarakenteen johtoryhmän muodostavat: toimitusjohtaja Marko Saarelainen, talousjohtaja Leena Aalto, markkinointijohtaja Sanna Huovinen ja Suomen liiketoimintajohtaja Jari Noppa.

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 29.5.2020. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,12 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Timo Kohtamäki, Arimo Ristola, Helena Ruponen, Kari Saarelainen ja Kyösti Saarimäki. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Ristola. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Laitinen, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti 29.5.2020, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300 096 ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9 897 936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11 913 243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen ylin kurssi oli 4,42 euroa, alin 2,42 euroa ja katsauskauden päätöskurssi oli 3,20 euroa. B-osakkeen vaihdon arvo oli 6,5 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä oli 1,9 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne luovutti kesäkuussa yhtiön toimitusjohtajalle 15 000 kappaletta yhtiön B-lajin osaketta osana toimitusjohtajan vuoden 2019 tulospalkkiota. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-lajin osakkeita 349 385 kappaletta hankintahinnaltaan 1 309 260,25 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,62 % ja kaikista äänistä 2,93 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

LIPUTUKSET

Katsauskauden aikana Honkarakenne vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy:n omistamien Honkarakenne Oyj:n osakkeiden lukumäärä on noussut yli 10 prosenttiin 29.5.2020.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen tuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys, valuuttakurssit ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa sekä toimialan kilpailu. Mikäli kysyntä putoaa voimakkaasti, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen.

Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida, mutta koronaviruspandemialla voi olla merkittäviä vaikutuksia Honkarakenteen liiketoimintaan.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Honkarakenteella ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tämä puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 lukuun ottamatta 1.1.2020 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2020 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu ja katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Honkarakenne antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2020.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2020 liikevaihto on samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Oikaistu tulos ennen veroja jää kuitenkin edellisvuodesta.

Aikaisempi tulosohjeistus

Huhtikuussa Honkarakenne antoi tulosvaroituksen ja ilmoitti, että ei anna uutta tulosohjeistusta vuodelle 2020, koska koronaviruspandemian aiheuttamaa epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida.

UUDEN NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2020 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan ja näkemykseen markkinan kehittymisestä. Loppuvuodelle ajoittuvien toimitusten projektiluonteisuus voi tuoda mukanaan projektikaupalle ominaisia viime hetken muutoksia ja toimitusten siirtymisiä. Lisäksi koronatilanteen vaikutukset tilauskertymään ja toimituksiin, erityisesti Aasiassa ja Euroopassa, heikentävät näkymäämme. Panostukset liiketoiminnan kehittämiseen loppuvuodesta laskevat koko vuoden tulosta.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

talousjohtaja Leena Aalto, puh. 040 769 4590, leena.aalto@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tilintarkastamaton 1-6
/2020
1-6
/2019
1-12
/2019
Milj. euroa
Liikevaihto 22,6 21,7 47,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,9 1,3 -0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14,9 -15,2 -30,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,3 -4,2 -8,3
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,8 -1,8
Liiketoiminnan muut kulut -2,6 -2,1 -4,2
Liikevoitto/-tappio 1,0 0,9 3,4
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,1
Rahoituskulut -0,1 -0,2 -0,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,1 0,0
Voitto/tappio ennen veroja 1,0 0,8 3,2
Tuloverot -0,3 -0,3 -0,9
Katsauskauden voitto/tappio 0,7 0,5 2,3
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 0,0 0,1 0,1
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,7 0,6 2,4
Katsauskauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,7 0,5 2,3
Määräysvallattomille
omistajille
0,0 0,0 0,0
0,7 0,5 2,3
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,7 0,6 2,4
Määräysvallattomille
omistajille
0,0 0,0 0,0
0,7 0,6 2,4
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,09 0,40
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,12 0,09 0,40

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE
Tilintarkastamaton
30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Milj. euroa
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13,0 12,3 11,6
Liikearvo 0,1 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet 0,4 0,2 0,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,3 0,3 0,3
Saamiset 0,1 0,1 0,1
Laskennalliset verosaamiset 1,5 2,0 1,6
15,4 15,0 14,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 5,4 6,0 4,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,8 3,3 2,4
Rahavarat 3,7 3,1 7,1
13,9 12,4 13,9
Varat yhteensä 29,3 27,4 27,9
Oma pääoma ja velat 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 9,9 9,9 9,9
Ylikurssirahasto 0,5 0,5 0,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7,4 8,0 8,0
Omat osakkeet -1,3 -1,4 -1,4
Muuntoerot 0,2 0,2 0,2
Kertyneet voittovarat -4,1 -6,5 -4,7
12,6 10,7 12,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 12,6 10,7 12,5
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 0,1 0,1 0,1
Varaukset 0,2 0,2 0,2
Rahoitusvelat 4,1 2,9 4,4
4,4 3,2 4,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 11,3 12,2 9,6
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,3 0,1
Varaukset 0,1 0,1 0,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,9 0,8
12,3 13,5 10,7
Velat yhteensä 16,7 16,7 15,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 29,3 27,4 27,9

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
lyhennetty
Tilintarkastamaton
1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma
pääoma
yht.
Oma pääoma
1.1.2019
9898 520 8034 102 -1382 -7046 10126 5 10131
Tilikauden tulos 509 509 0 509
Muuntoero 61 61 61
Muut erät 6 6 -5 1
Oma pääoma 30.6.2019 9898 520 8034 163 -1382 -6531 10702 0 10702

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma
pääoma
yht.
Oma pääoma
1.1.2020
9898 520 8034 164 -1382 -4696 12539 0 12539
Tilikauden tulos 673 673 0 673
Muuntoero 7 7 7
Pääoman palautus -611 -611 0 -611
Osakepalkkioiden vaikutus 72 -61 12 0 12
Oma pääoma 30.6.2020 9898 520 7424 171 -1309 -4083 12620 0 12620

a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
d) Muuntoerot
e) Omat osakkeet
f) Kertyneet voittovarat
g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
lyhennetty
Tilintarkastamaton
1.1.-
30.6.2020
1.1.-
30.6.2019
1.1.-
31.12.2019
Milj. euroa
Liiketoiminnasta -0,1 2,1 5,0
Investoinneista, netto -2,2 -2,6 -3,1
Rahoituksesta yhteensä -1,0 -0,4 1,1
Lainojen nostot 0,0 0,0 2,0
Lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -0,5
Vuokravelan takaisinmaksut -0,2 -0,2 -0,4
Pääoman palautus -0,6 0,0 0,0
Rahavarojen muutos -3,3 -1,0 3,0
Rahavarat tilikauden alussa 7,1 4,1 4,1
Rahavarat tilikauden lopussa 3,7 3,1 7,1

KATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 lukuun ottamatta 1.1.2020 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu ja katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2020 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Vuoden 2020 alusta lähtien Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Konsernin aineelliset hyödykkeet
Tilintarkastamaton
Milj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Hankintameno kauden alussa 47,5 49,1 49,1
Lisäykset 2,2 5,0 5,4
Vähennykset -0,1 -0,9 -6,9
Hankintameno kauden lopussa 49,6 53,2 47,5
Kertyneet poistot kauden alussa -35,9 -41,0 -41,0
Vähennysten kertynyt poisto 0,1 0,9 6,9
Tilikauden poisto -0,8 -0,8 -1,8
Kertyneet poistot kauden lopussa -36,6 -40,9 -35,9
Kirjanpitoarvo kauden alussa 11,6 8,1 8,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13,0 12,3 11,6

Konsernin vastuusitoumukset
Tilintarkastamaton 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Milj. euroa
Omista veloista
– Kiinnitykset 8,1 8,1 8,1
– Muut takaukset 2,5 2,4 2,5
Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,0 0,0

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Katsauskaudella on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,1 miljoonalla eurolla (0,1) ja lähipiiriltä on ostettu 0,3 miljoonalla eurolla (0,3) tavaroita ja palveluita. Katsauskauden lopussa saatavat lähipiiriin kuuluvilta olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0) ja velat lähipiiriin kuuluville olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0).

Konsernin tunnusluvut
1-6/ 1-6/ 1-12/
Tilintarkastamaton 2020 2019 2019
Tulos/osake euro 0,12 0,09 0,40
Oman pääoman tuotto % 5 5 20
Omavaraisuusaste % 52 51 56
Oma pääoma/ osake euro 2,15 1,83 2,14
Nettorahoitusvelat MEUR 1,2 0,6 -1,9
Nettovelkaantumisaste % 10 6 -15
Bruttoinvestoinnit MEUR 2,2 2,7 3,2
% liikevaihdosta 10 12 7
Tilauskanta MEUR 29,2 28,2 27,6
Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 94 85 87
Työntekijät 72 68 66
Yhteensä 166 153 155
Henkilöstö keskimäärin
henkilötyövuosina
Toimihenkilöt 90 80 83
Työntekijät 56 56 57
Yhteensä 145 136 139
Osakkeiden oikaistu lukumäärä (’000) Katsauskauden lopussa 5862 5847 5847
Keskimääräinen tilikaudella 5850 5847 5847

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio
Tulos/osake: ——————————————————————–
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Voitto / tappio ennen veroja – verot
Oman pääoman tuotto-%: ——————————————————————– x 100
Oma pääoma yhteensä, keskiarvo
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa
Oma pääoma/osake: ——————————————————————–
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %: ——————————————————————– x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettorahoitusvelat: Rahoitusvelat – rahavarat
Rahoitusvelat – rahavarat
Nettovelkaantumisaste, ——————————————————————– x 100
% (gearing): Oma pääoma yhteensä

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti