Etusivu » DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2020

DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2020

DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2020

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 26.8.2020 klo 09:00

DIGITALIST GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2020

DIGITALIST 2020 – POIKKEUKSELLINEN KEVÄT

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

·Liikevaihto 4,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa), laskua -34,9%.
·Käyttökate (EBITDA) – 0,8 milj. euro (-0,6 milj. euroa), -16,9 liikevaihdosta (-8,1%).
·Liiketulos -5,2 milj. euroa (-1,4 milj. euroa), -110,7% liikevaihdosta (-19,8%).
·Nettotulos -5,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa), -119,8% liikevaihdosta (-32,1%).
·Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 euroa (0,00 euroa).

Katsauskausi tammikuu – kesäkuu 2020 (vuoden 2019 vertailuluvut suluissa):

·Liikevaihto 11,2 milj. euroa (14,9 milj. euroa), laskua 24,5%.
·Käyttökate (EBITDA) -1,5 milj. euroa (-1,0 milj.euroa), -13,3% liikevaihdosta, (-6,6%).
·Liiketulos -6,7 milj. euroa (-2,7 milj.euroa), -59,8% liikevaihdosta (-18,0%).
·Nettotulos -7,8 milj. euroa (-3,4 milj.euroa), -69,5% liikevaihdosta ( -22,6%).
·Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,01) euroa.
·Liiketoiminnan rahavirta -0,3 milj.euroa (-0,7 milj. euroa).
·Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 208 (260), vähennystä 20%.

Katsausauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -3,7 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2019 ja käyttökatteen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2019.

Toimitusjohtajan katsaus

Digitalist Group yhdistää brändi-, design- ja teknologiaosaamista ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille kohderyhmilleen huippuluokan asiakaskokemuksia.

Yhtiössä oli kesäkuun lopussa yhteensä 208 työntekijää (vähennystä 20%), joiden joukossa yli 30 eri kansallisuutta neljässä eri maassa. Tämä kuvaa hyvin yhtiömme monimuotoisuutta, joka tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Digitalist Groupilla on mm. Helsingissä, Tukholmassa, Lontoossa ja Vancouverissa eri osaamisalueihin keskittyvät studiot, joissa työskentelee kovan tason osaajia strategia- ja brändisuunnittelijoista design- ja teknologia-asiantuntijoihin.

Digitalist Groupin suurimpien asiakkuuksien joukossa ovat mm. Honda, Volvo, Spotify, Forsea, Fennia ja Helsisingin kaupunki.

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana olemme jatkaneet töitä kannattavuuden parantamiseksi. Covid-19 pandemia vaikutti erityisesti matkailu- ja turismialan asiakkuuksiin ja aiheutti epävarmuutta liiketoiminnassa.

Aloitimme maaliskuussa (17.3.2020) koko konsernin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Digitalist Groupin henkilöstöä lomautettiin porrastetusti, osaltaan lyhennettiin työaikaa ja tehtiin monia nopeita sopeutustoimenpiteitä muuttuneen markkinatilanteen takia, kuitenkin asiakasprojektien toimitukset varmistaen. Useat näistä ratkaisuista auttavat myös toisen puolivuotiskauden kannattavuuden parantamisessa.

Arvioimme uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiota koskevien tehostamistoimenpiteiden kautta noin 2,3 miljoonan euron säästöt vuositasolla.

Liiketoimintanäkyvät paranivat kohti toisen vuosineljänneksen loppua. Olemme rakentamassa monessa asiakkuudessa uusia toimintatapoja vastaten kasvavaan kysyntään mm. online asiakaskokemuksen parantamisessa.

Olen erittäin otettu kaikkien Digitalist Groupin työntekijöiden työpanoksesta ja positiivisesta asenteesta vaikeiden aikojen keskellä. Lähes koko henkilökunta oli etätöissä toisen vuosineljänneksen, mutta pystyimme työskentelemään saumattomasti sekä sisäisesti että asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Digitalist Groupilla on erittäin hyvät lähtökohdat avustaa asiakasyrityksiä uusiutumaan, hankkimaan palautetta LeanLab-käyttäjätutkimustyökalulla ja parantamaan asiakas- ja työntekijäkokemusta – erityisesti verkossa. Uskon, että asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on yhä tärkeämpi prioriteetti asiakkaillemme.

Lähdimme vakavasta tilanteesta huolimatta hyvästä asemasta toiselle puolivuotiskaudelle. Olemme toteuttaneet kattavat sopeuttamisohjelmat ja kiteyttäneet tarjontaamme vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Kysyntätilanne on normalisoitumassa, asiakaspalaute on ollut positiivista ja koko Digitalist tiimi on valmiina suunnittelemaan ja toteuttamaan huippuluokan asiakaskokemuksia muuttuneessa maailmassa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

/ Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa), mikä on -34,9% vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti merkittävästi sekä Covid -19 johtuva asiakasprojektien vähentyminen että tehostamistoimenpiteiden johdosta tapahtunut kapasiteetin vähentyminen sekä vuonna 2019 että vuonna 2020.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 11,2 milj.euroa (14,9 milj. euroa), mikä oli 24,5% vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon vähentyminen johtui osin Covid -19 vaikutuksesta. Katsauskaudella ja vertailukaudella toteutetut tehostamistoimenpiteet vähensivät kapasiteettia merkittävästi. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti katsauskaudella jo lähes kolme neljäsosaa iikevaihdosta, ollen 74% (74%).

TULOS

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,8 milj. euroa (-0,6 milj. euroa), liiketulos oli –5.2 milj. euroa (-1,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -5,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen nettotulos oli -5,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (0,00 euroa). Toisen vuosineljänneksen nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus (-3,7 milj. euroa).

Katsauskaudella käyttökate (EBITDA) oli -1,5 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), liiketulos -6,7 milj. euroa (-2,7 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -7,9 milj. euroa (-3,5 milj. euroa). Katsauskauden käyttökatteen (EBITDA) negatiiviseen kehittymiseen vaikuttuivat liikevaihdon pienentyminen sekä se että tehtyjen tehostamistoimenpiteiden kulusäästöt eivät vielä kokonaisuudessaan näy katsauskauden kulujen pienentymisenä. Katsauskauden nettotulos oli –7,8 milj. euroa (-3,4 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli 0,00 euroa (-0,01 euroa). Katsauskauden liiketulokseen ja nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus (-3,7 milj. euroa)

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -15,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -153,2 (-23,8) prosenttia.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella investoinnit olivat 0,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Pääasiassa investoinnit olivat järjestelmä-hankkeeseen liittyviä kuluja. Katsauskauden päättyessä taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,8 milj.euroa (1,1 milj. euroa). Tuotekehitysmenot liittyvät Ticknovate-tuotteen kehittämiseen.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumman oli 20,0 milj. euroa (34,2 milj. euroa). Oma pääoma oli -15,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -77,5% (9,7%). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 1,5 milj. euroa (0,4 milj.).

Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 8,6 milj. euroa (8,6 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit.

Korolliset velat 30.06.2020 olivat yhteensä 27,3 milj. euroa (22,1 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 0,0 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Katsauskauden aikana lähipiirilaina on konvertoitu vaihtovelkakirjalainaksi, joiden yhteismäärä 30.6.2020 oli 17,8 milj. euroa. Lähipiiriyhtiöiden kanssa katsauskauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa), muutosta +0,4 milj. euroa. Yhtiön likviidien varojen positiiviseen kehittymiseen ovat vaikuttaneet eri viranomaisten kanssa sovitut maksujärjestelyt ja erimaiden myöntämät Covid -19 avustukset.

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Toisella vuosineljänneksellä myytiin myyntisaamisia 1,8 milj. euroa (2,8 milj. euroa).

LIIKEARVOT

Konsernin taseessa oli 30.6.2020 liikearvoa 7,2 milj. euroa (17,9 milj. euroa) tilikaudella kirjatun arvonalennuksen jälkeen. Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 30.6.2020 ja kirjannut testin perusteella arvonalennusta liikearvoon 3,7 milj. euroa. Tehty arvonalennus johtuu siitä, että yhtiö olettaa sen taseessa olevien, aiemmin hankittujen liiketoimintojen kasvuun liittyvän riskejä siitä, että kasvu toteutuu aiempaa oletettua maltillisemmin sekä hitaammin. Tämä muutos oletuksissa on osaltaan vaikuttanut testauksessa käytettyihin rahavirtoihin.

Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
– Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
– WACC diskonttokorko 14 prosenttia
– Kasvuolettama (”terminal value”) 1 prosentti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 227 (268) ja kauden lopussa 208 (260). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 74 henkeä (102) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 134 henkeä (158) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 36 henkilöllä pääosin konsernissa toteutettujen yhteistoimintaneuvottelujen johdosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,05 (0,08) euroa, alin 0,03 (0,05) euroa ja päätöskurssi 30.06.2020 oli 0,03 (0,05) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 0,04 (0,05) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 19 328 777 (6 259 768) kappaletta, mikä vastaa 2,97 (0.96) prosenttia osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.06.2020 oli 22 134 776 (31 900 115) euroa.

Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja eikä yhtiöllä ole katsauskauden lopussa hallussaan omia osakkeita.

Optio-ohjelmat 2016 ja 2019

Digitalist Group Oyj:llä on voimassa vuosien 2016 ja 2019 optio-ohjelmat, joilla yhteensä merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 15 360 000 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 30.06.2020 oli 4 173 (4 028). Yksityishenkilöt omistivat 8,9 (8,5) prosenttia ja yhteisöt 91,0 (91,2) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 0,01 (0,3) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 4,4 (4,8) prosenttia osakkeista.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Digitalist Group Oyj on sopinut 24.1.2020 Holdix Oy Ab:n kanssa 1.000.000 euron lyhytaikaisesta lainasta. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se sovittiin erääntyväksi 13.3.2020.

Vaihtovelkakirjalainat 12.3.2020

Digitalist Group Oyj on 12.3.2020 sopinut Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n kanssa yhteensä noin 9,2 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, jossa Yhtiön Turretilta ja Holdixilta olevia lyhytaikaisia velkoja on konvertoitu noin 8,2 miljoonan euron määrästä pitkäaikaisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi. Velkojen konvertoinnin lisäksi Turret maksaa osana vaihtovelkakirjojen merkintähintaa käteisellä Yhtiölle 1,0 miljoonaa euroa ehtojen mukaisesti.

Osana Järjestelyä on siirretty Turretin Yhtiön tytäryhtiöiltä Digitalist Sweden AB:ltä ja Grow AB:ltä olevat, yhteensä noin 1,375 miljoonan euron saatavat Digitalist Groupin vastattavaksi. Lisäksi Yhtiö, Turret ja Holdix ovat sopineet Järjestelyn yhteydessä Digitalist Groupin Vaihdettavan Lainan 31.5.2018 ehtojen muuttamisesta siten, että sen velkakirjojen pääomalle maksettava korko 12.3.2020 alkaen siirrettiin maksettavaksi yhdessä erässä kunkin velkakirjan osalta sen laina-ajan päättyessä 31.12.2021.

Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät yksityiskohdat 12.3.2020.

MUITA TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

7.4.2020 Yhtiö päätti koko konsernin henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, jotka käynnistettiin 17.3.2020.

Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Digitalist Groupin henkilöstöä lomautetaan Suomessa enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset toteutetaan porrastetusti osa- ja/tai kokoaikaisesti siten, että asiakasprojektien toimitukset varmistetaan. Lisäksi 5 työntekijää irtisanottiin Suomessa ja enintään yhteensä 22 työntekijää Yhtiön ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Digitalist Group on myös päättänyt sulkea Yhtiön Yhdysvalloissa olevan toimipisteen.

Yhtiö arvioi näiden uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiota koskevien tehostamistoimenpiteiden kautta arviolta 2,3 miljoonan euron säästöt vuositasolla.

4.6.2020 Finanssivalvonta hyväksyi yhtiön arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://digitalist.global/investors/releases

Yhtiökokous 14.4.2020

Yhtiö piti 14.4.2019 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinnointi/yhtiökokous

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin, sekä Maria Olofssonin.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 15.4.2020 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

22.7.2020 Yhtiö tiedotti Ticnovate-liiketoiminnan yhtiöttämisestä, yhteisyritys ABC Leisure Investments Ltd:n kanssa Digitalististin Ticnovate –liiketoiminnan kehittämiseksi. Digitalist UK Limited on 21.7.2020 myynyt ABC Leisure Investments Ltd:lle Ticknovate Limited:in osakkeita käteisellä 0,3 miljoonan euron arvosta, minkä lisäksi ABC Leisure Investments Ltd on samalla merkinnyt suunnatussa osakeannissa 0,5 miljoonan euron arvosta Ticknovate Limited:in uusia osakkeita.

Edellä toteutettujen toimenpiteiden jälkeen ABC Leisure Investments Ltd:n omistusosuus Ticknovate Limited:in osakkeista ja äänistä on 35 prosenttia ja Digitalist UK Limited:in omistusosuus on 65 prosenttia. Digitalist ja ABC Leisure Investments Ltd jatkavat Ticknovate Limited:issä Ticknovate™-tuotteen ja liiketoiminnan jatkokehittämistä ja kaupallistamista. Digitalist Group- konsernin kannalta Järjestely tuo lisäpanoksia Ticknovate™-tuotteen ja liiketoiminnan jatkokehittämiseen osana konsernin kansainvälistymisstrategiaa. Järjestelyn positiivinen kassavirtavaikutus on Digitalist Groupin osalta noin 0,7 miljoonaa euroa (netto).

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Kuitenkin toteutetut tehostamistoimenpiteet vuosina 2019 ja 2020 luovat kestävämmän kulurakenteen tuleville ajoille. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.
Alkuvuonna 2020 pandemiaksi kehittynyt Covid -19 virus ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttivat yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta vähensivät joidenkin asiakkaiden projekteja sekä vähensivät tilauksia, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli alkuvuonna 2020 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan uudelleen. Uudelleenjärjestellyt lainat ovat nyt yhtiön pitkäaikaisia velkoja ja siten lähiajan lainanmaksuvelvoitteet kevenivät.

Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurimman asiakkaan tuomasta liikevaihdosta. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Lisäksi osa projektisopimuksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä konsernin liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä Kiinteähintaisten projektien osalta riittävän kannattavuuden varmistaminen edellyttää, että projektin edellyttämä työmäärä ja/tai sopimusriskit osataan arvioida oikein. Edellä mainitut asiakassopimuksiin liittyvä seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa mitään takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2020 ja 2019 katsauskausilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvioitu olevan vähäinen.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2020 julkaistaan torstaina 22.10.2020.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
– Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, puh. 040 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com
– Talousjohtaja Mervi Södö, puh. 040 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://digitalist.global

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

PUOLIVUOSI KATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.06.2020

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4 .-30.06.20 1.4.-30.06.19 Muutos % 1.1.-30.06.20 1.1.-30.06.19 Muutos %
Liikevaihto 4 735 7 272 -34 9 11 244 14 894 -24,5
Liiketoiminnan kulut -9 976 -8 715 -14,5 -17 967 -17 569 -2,3
LIIKETULOS -5 241 -1 443 -263,6 -6 723 -2 675 -59,8
Rahoitustuotot ja -kulut -490 -892 45,1 -1 215 -828 -46,7
Tulos ennen veroja -5 730 -2 335 -145,4 -7 938 -3 504 -70,6
Tuloverot 59 68 -12,8 123 136 -9,7
TILIKAUDEN TULOS -5 671 -2 267 -150.2 -7 815 -3 367 -69,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -5 671 -2 267 -150,2 -7 815 -3 367 -69,5
Osakekohtainen tulos:
Laimentamaton, euroa -0,01 0,00 -0,01 -0,01
Laimennettu, euroa 0,00 0,00 -0,01 -0,01

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.4 .-30.06.20 1.4.-30.06.19 Muutos % 1.1.-30.06.20 1.1.-30.06.19 Muutos %
Tilikauden tulos -5 671 -2 267 -150,2 -7 815 -3 367 -132,1
Muut laajan tuloslaskelman erät
Muuntoeron muutos 854 259 229,8 620 -359 272,7
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -4 817 -2 008 -139,9 -7 196 -3 726 -93,1

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 3 842 3 991 4 903
Liikearvo 7 206 17 878 10 934
Aineelliset hyödykkeet 2 201 4 879 3 050
Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 1 887 3 278 2 673
Koneet ja kalusto 265 400 290
Muut aineelliset hyödykkeet 49 102 87
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2
PITKÄAIKAISET VARAT 13 252 26 750 18 889
LYHYTAIKAISET VARAT
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 963 7 033 6 032
Tuloverosaaminen 263 10 572
Rahavarat 1 525 381 787
LYHYTAIKAISET VARAT 6 751 7 424 7 391
VARAT 20 003 34 174 26 280
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajat
Osakepääoma 585 585 585
Ylikurssirahasto 219 219 219
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 185 73 185 73 185
Kertyneet voittovarat -81 681 -67 321 -67 648
Tilikauden tulos -7 815 -3 367 -14 662
Emoyhtiön omistajat -15 507 3 301 -8 321
OMA PÄÄOMA -15 507 3 301 -8 321
PITKÄAIKAISET VELAT 22 126 14 242 13 523
LYHYTAIKAISET VELAT 13 383 16 631 21 078
OMA PÄÄOMA JA VELAT 20 003 34 174 26 280

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
D: Muuntoero
E: Kertyneet voittovarat
F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
G: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G
Oma pääoma 1.1.2019 585 219 73 186 412 -67 375 7 027 7 027
Muut muutokset
Tilikauden tulos -14 662 -14 662 -14 662
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoeron muutos -541 -541 -541
Osakeperusteinen palkitseminen -145 -145 -145
Oma pääoma 31.12.2019 585 219 73 186 -129 -82 182 -8 321 -8 321
Oma pääoma 1.1.2020 585 219 73 186 -129 -82 182 -8 321 -8 321
Muut muutokset
Tilikauden tulos -7 815 -7 815 -7 815
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoeron muutos -639 -639
Osakeperusteinen palkitseminen -10 -10 -10
Oma pääoma 30.6.2020 585 219 73 186 510 -90 007 -15 507 -15 507

Oma pääoma 1.1.2019 585 219 73 186 412 -67 375 7 027 7 027
Muut muutokset
Tilikauden tulos -3 367 -3 367 -3 367
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoeron muutos -359 -359 -359
Osakeperusteinen palkitseminen
Oma pääoma 30.6.2019 585 219 73 186 54 -70 742 3 302 3 302

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.- 30.06.2020 1.1.- 30.06.2019 1.1.-31.12.2019
Tilikauden tulos ennen veroja -7 938 -3 504 -14 998
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut:
Poistot, arvonalentumiset 5 228 1 696 10 371
Rahoitustuotot ja –kulut 1 215 868 911
Muut oikaisut 200 -82 -489
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -1 295 -1 021 -4 205
Käyttöpääoman muutos -1 010 544 -594
Saadut korot 7 2
Maksetut korot -9 -273 -3
Maksetut verot -6 47 -17
Liiketoiminnan nettorahavirta -292 -705 -4 286
Investoinnit muihin sijoituksiin 1
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -198 -706 -1 045
Saadut investointiavustukset 318 0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -6
Maksetut verot investoinneista 7
Investointien nettorahavirta 119 -704 -1 045
Nettorahavirta ennen rahoitusta -172 -1 409 -5 864
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 000 392
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 000 2 234 7 502
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -207 3 -33
Maksetut korot ja maksut -234
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -648 -761 -1 525
Rahoituksen nettorahavirta 911 1 476 6 336
Rahavarojen muutos 739 67 473
Rahavarat kauden alussa 787 314 314
Rahavarat kauden lopussa 1 525 381 787

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.
Konserni on ottanut käyttöön vuoden 2020 alusta voimaan tulleita, uusia tai muuttuneita standardeja. Konserni ei ole joutunut muuttamaan soveltamiaan laatimisperiaatteita näiden standardien käyttöönoton takia, eikä muutoksilla ollut mitään vaikutusta aikaisemmilla kausilla esitettyihin lukuihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat raportointihetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuosikatsastus on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

  • Konserni on saattanut loppuun merkittäviä kulusäästöohjelmia, joiden vaikutuksen oletetaan parantavan konsernin kannattavuutta vuoden 2020 loppupuoliskolta eteenpäin. Operatiiviset kulut pienenivät toisen vuosineljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 2,4 milj. euroa ja katsauskauden aikana 3,3 milj. euroa.
  • Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.
  • Konsernin likviditeetti on parantunut aiemmin ennustettuun verrattuna, mikä johtuu sekä onnistuneista maksuaikoihin liittyvistä neuvotteluista eri yksiköissä että konsernin saamista Covid19 -avustuksista.
  • Yhtiö on uudelleenjärjestellyt rahoitustaan katsauskauden aikana lähipiiriltä saatujen lainojensa maksuaikaa pidentämällä sekä muuttamalla niitä vaihtovelkakirjalainoiksi sekä rahoituslaitoslainojen takaisinmaksun

Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2020. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo alitti testattavien erien kirjanpidollisen summan 3,7 milj. eurolla, joten liikearvosta kirjattiin vastaava arvonalennus. Kirjatun arvonalennuksen jälkeen liikearvon määrä katsauskauden lopun taseessa on 7,2 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Osavuosikatsauksen 30.6.2020 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2020-2024.
Ennusteperiodilla 2020-2024 uskotaan päästävän keskimäärin 18 prosentin liikevaihdon kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla noin 5 prosenttia.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 14%:n korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 1%:a. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.
Laskelmissa käytettyjen merkittävien yksittäisten oletusten negatiivinen muutos johtaisi liikearvon lisäalaskirjaus- tarpeeseen.

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Muut sijoitukset Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 18 059 4 183 1 652 7 23 896
IFRS 16 1.1.2019 3 817 3 817
Lisäykset 646 79 725
IFRS 16 lisäykset katsaskauden aikana 288 288
Vähennykset 0
IFRS 16 vähennykset katsastuskauden aikana 0
Arvonalennukset 0
Valuuttakurssimuutokset -181 -100 1 -280
Katsastuskauden poistot -738 -131 0 -869
IFRS 16 katsastuskauden poistot -827 -827
Kirjanpitoarvo 30.6.2019 17 878 3 991 4 879 2 26 750
Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Muut sijoitukset Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2020 10 934 4 903 377 2 16 216
IFRS 16 1.1.2020 2 673 2 673
Lisäykset -161 16 -145
IFRS 16 lisäykset katsaskauden aikana 0
Vähennykset 0
IFRS 16 vähennykset katsastuskauden aikana -128 -128
Arvonalennukset -3 700 -3 700
Valuuttakurssimuutokset -28 -103 -5 -136
Katsauskauden poistot -797 -74 -871
IFRS 16 katsauskauden poistot -658 -658
Kirjanpitoarvo 30.6.2020 7 206 3 842 2 201 2 13 251

TUNNUSLUKUJA

VARAT 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
Tulos/osake, EUR laimennettu -0,01 -0,01 -0,02
Tulos/osake, EUR -0,01 -0,01 -0,02
Omapääoma/osake, EUR -0,00 0,01 -0,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu 0,00 0,00 -0,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR 0,00 0,00 -0,01
Sijoitetun pääoman tuotto, % -153,2- -36,0 -69,9
Oman pääoman tuotto, % neg neg neg
Liikevoitto/liikevaihto, % -59,8 -18,8 -51,4
Gearing koko omasta pääomasta, % -175,8 657,8 -313,4
Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -77.5 9,7 -31,7
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 495 – 979 -3 716

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN
31.12.2019 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta
Rahoituslaitoslainat 3 418 3 905 807 3 098 0
Lainalimiitit 5 295 5 295 5 295
Vaihtovelkakirjalainat 8 672 9 712 520 9 192 0
Muut lainat lähipiiriltä 6 087 7 029 7 029 0 0
Vuokrasopimusvelat IFRS 16 2 949 3 125 1 661 1 098 366
Ostovelat 2 176 2 176 2 176
30.06.2020 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta
Rahoituslaitoslainat 3 364 3 524 243 3 281 0
Lainalimiitit 5 072 5 072 5 072
Vaihtovelkakirjalainat 17 881 19 475 0 19 475 0
Vuokrasopimusvelat
IFRS 16
2 071 2 147 881 1 266 0
Ostovelat 1 538 1 538 1 538 0 0
Yhtiö on sopinut päärahoittajansa kanssa lainojen lyhennysvapaasta 31.12.2021 saakka. Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
HENKILÖSTÖ, keskimäärin 227 268 262
Henkilöstö kauden lopussa 208 260 246
VASTUUT, 1000 EUR
Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 13 300 23 500 13 300
Leasing-ja muut vuokravastuut
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 101 0
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 0 69 0
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 0
Yhteensä 0 170 0
Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 0 0
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 2 000 2 000 2 000
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 0
Yhteensä 2 000 2 000 2 000
Korolliset velat yhteensä
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 871 2 871 2 871
Muut pitkäaikaiset velat 17 881 10 558 9 980
Lyhytaikaiset korolliset velat 5 678 8 672 14 015
Yhteensä 26 430 22 101 26 866

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti