Etusivu » SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: SATO parantaa asiakaspalvelunsa saavutettavuutta

SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: SATO parantaa asiakaspalvelunsa saavutettavuutta

SATO Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: SATO parantaa asiakaspalvelunsa saavutettavuutta

SATO Oyj, Puolivuosikatsaus 16.7.2020 klo 9.00

Yhteenveto ajalta 1.1.–30.6.2020 (1.1.–30.6.2019)

 • Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 97,2 (98,0) %.
 • Liikevaihto oli 152,1 (146,5) milj. €.
 • Nettovuokratuotto oli 106,6 (97,2) milj. €.
 • Tulos ennen veroja oli 76,3 (85,5) milj. €.
 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 6,7 (39,2) milj. €.
 • Asuntoinvestoinnit olivat 59,8 (77,2) milj. €.
 • Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 335,0 (4 154,2) milj. €.
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 (6,7) %.
 • Oma pääoma oli 2 113,1 (1 582,8) milj. €, 37,32 (27,96) €/osake.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,20) €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 608 (0) asuntoa.
 • Rakenteilla on 410 uutta vuokra-asuntoa ja 57 omistusasuntoa.

Yhteenveto ajalta 1.4.–30.6.2020 (1.4.–30.6.2019)

 • Taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli 96,9 (98,0) %.
 • Liikevaihto oli 76,5 (73,4) milj. €.
 • Nettovuokratuotto oli 59,6 (53,7) milj. €.
 • Tulos ennen veroja oli 41,8 (39,0) milj. €.
 • Tulokseen sisältyvä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 1,8 (16,5) milj. €.
 • Asuntoinvestoinnit olivat 32,5 (46,8) milj. €.
 • Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 335,0 (4 154,2) milj. €.
 • Oma pääoma oli 2 113,1 (1 582,8) milj. €, 37,32 (27,96) €/osake.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,55) €.
 • Vuokra-asuntoja hankittiin ja valmistui yhteensä 397 (0) asuntoa.
 • Rakenteilla on 410 uutta vuokra-asuntoa ja 57 omistusasuntoa.

Toimitusjohtaja Sharam Rahi:

– Uudelleenorganisoimme SATOn asuntoliiketoiminnan 1.6.2020 alkaen vahvistaaksemme Asiakas ensin -strategiaamme. Tähtäämme muutoksella siihen, että asiakkaamme saavat yhä parempaa ja helpommin saavutettavaa palvelua. Keskeisenä osana muutosta käynnistimme katsauskaudella 11 henkilön lisärekrytoinnin uudenlaiseen palvelupäällikön tehtävään.

– Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät Suomen taloudessa laajasti. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta SATOn vuokrausaste heikentyi maltillisesti ja oli katsauskaudella 97,2 prosenttia (98,0%).

– Organisaatiomme on pystynyt toimimaan tehokkaasti ja palvelemaan asiakkaitamme hyvin myös koronaviruspandemiasta johtuneen etätyöjakson aikana. Olemme edelleen huolehtineet asiakkaittemme, henkilöstömme ja kumppaneidemme turvallisuudesta, ja käyneet asiakkaittemme kodeissa suorittamassa ainoastaan välttämättömimpiä huoltotoimenpiteitä.

– Katsauskaudella SATOn asuntomäärän kasvu jatkui omalla uudistuotannolla, ja uusia vuokra-asuntoja valmistui 608 kappaletta.

– SATOn ensimmäinen JoustoKoti valmistui Helsingin Taliin 1.6. JoustoKoti on uudenlainen osaomistamisen malli, jossa omistusasuntoon pääsee kiinni pienellä pääomalla viidessä vuodessa.

– SATOn rahoitusrakenne parani katsauskaudella entisestään, kun SATO Oyj laski liikkeelle eurooppalaisille sijoittajille tarkoitetun 300 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelmansa puitteissa.

– Lopuksi, haluan kiittää kaikkia satolaisia uskomattomasta luovuudesta ja päivittäisten tehtävien hienosta hoitamisesta tänä haastavana ajanjaksona.

Toimintaympäristö

Alkuvuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan merkittävästi Suomen talouteen. Suomen Pankin ennusteen mukaan kansantalous tulee tänä vuonna supistumaan 5-11 prosenttia. Pandemian negatiivista vaikutusta Suomen talouteen pyritään rajoittamaan Euroopan Keskuspankin, EU:n sekä Suomen valtion tukitoimenpiteillä. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien pessimistinen suhtautuminen Suomen talouteen kasvoi merkittävästi rajoitusten tultua voimaan.

Vuokra-asuntokysyntä on pysynyt edelleen hyvänä ja kaupungistumiskehitys on jatkunut vahvana.

KATSAUSKAUSI 1.1.–30.06.2020 (1.1.–30.6.2019)

Liikevaihto ja tulos

Tammi-kesäkuussa 2020 konsernin liikevaihto oli 152,1 (146,5) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 99,7 (119,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 93,1 (80,2) miljoonaa euroa. Tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 6,7 (39,2) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -23,4 (-33,9) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 76,3 (85,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli tammi-kesäkuussa 59,1 (31,3) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,07 (1,20) euroa.

Taloudellinen asema ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa yhteensä 4 915,6 (4 105,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 2 113,1 (1 582,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 37,32 (27,96) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 43,0 (38,6) prosenttia. Uutta pitkäaikaista rahoitusta nostettiin 358,6 miljoonaa euroa ja luototusaste oli kesäkuun lopussa 43,8 (49,9) prosenttia.

Konsernin oman pääoman tuotto oli vuositasolle suhteutettuna 5,8 (8,6) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,7 (6,7) prosenttia.

Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun lopussa 2 221,9 (2 049,6) miljoonaa euroa, josta markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 992,8 (1 755,0) miljoonaa euroa. Lainakannan keskikorko oli 2,0 (1,8) prosenttia. Nettorahoituskulut olivat yhteensä -23,4 (-33,9) miljoonaa euroa.

Korkosuojausten markkina-arvon muutosten laskennallinen vaikutus omaan pääomaan oli -3,1 (-11,2) miljoonaa euroa.

Reaalivakuudettoman rahoituksen osuus oli 80,6 (74,5) prosenttia kaikista lainoista. Reaalivakuudesta vapaan omaisuuden osuus oli kesäkuun lopussa 83,9 (80,2) prosenttia koko taseesta.

Asuntoliiketoiminta

Asuntoliiketoimintaamme kuuluu vuokraus, asiakaspalvelu, elinkaarihallinta ja ylläpito. Tehokkaalla vuokraustoiminnalla ja digitaalisilla palveluilla varmistetaan asunnontarvitsijoille nopea asunnon hankinta ja konsernille vakaasti kehittyvä kassavirta. Laadukkaalla ylläpitotoiminnalla varmistamme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen. Palvelemme asiakasta asumisen arjessa asiakaslähtöisellä palveluorganisaatiolla.
Vuokratuotot olivat 152,1 (146,5) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 97,2 (98,0) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 30,0 (28,2) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 17,44 (17,03) euroa/m2/kk.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 106,6 (97,2) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.6.2020 yhteensä 26 767 (25 848) asuntoa. Katsauskaudella valmistui 608 (0) vuokra-asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 106.

Käypä arvo

Vuokra-asuntojen arvon kehityksellä on keskeinen merkitys SATOlle. Asunto-omaisuus on keskitetty alueille ja asuntokokoihin, joihin kohdistuvan vuokra-asuntokysynnän odotetaan pitkällä tähtäimellä kasvavan. Kiinteistöjen korjausten kohdistaminen perustuu elinkaarisuunnitelmiin ja korjaustarvemäärityksiin.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 4 706,5 (4 038,2) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 48,6 (163,1) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 85 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 11 prosenttia Tampereella ja Turussa, 2 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 2 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investointitoiminnalla hallinnoidaan asuntosalkkua ja luodaan edellytykset kasvulle. SATO on 2000-luvulla investoinut vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin yhteensä yli 2,0 miljardia euroa. SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa sekä kokonaisia vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja. Kiinteistökehityksellä luodaan edellytykset SATOn uusien vuokra-asuntojen investoinneille Suomessa. Omistettujen vuokra-asuntojen vuokrattavuutta ja arvoa kehitetään peruskorjaustoiminnalla.

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 59,8 (77,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 89 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 54 prosenttia. Suomessa oli 30.6.2020 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 58,5 (79,6) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 61 (21). Yhteisarvoltaan nämä olivat 3,9 (4,0) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 59,3 (37,7) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 1,8 (0,0) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 400 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 608 (0) vuokra- ja 99 (0) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2020 yhteensä 410 (1 090) vuokra- ja 57 (131) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 33,8 (31,6) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli kesäkuun lopussa yhteensä 533 (534) asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 89,7 (92,8) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 224 (221) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 205 (202). Tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 223 (219) henkilöä.

KAUSI 1.4.–30.06.2020 (1.4.–30.6.2019)

Liikevaihto ja tulos

Huhti-kesäkuussa 2020 konsernin liikevaihto oli 76,5 (73,4) miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 54,2 (61,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta oli 52,4 (45,1) miljoonaa euroa. Tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 1,8 (16,5) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -12,4 (-22,6) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 41,8 (39,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta (kassaperusteinen tulos verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutosta) oli huhti-kesäkuussa 29,8 (11,3) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,55) euroa.

Asuntoliiketoiminta

Vuokratuotot olivat 76,5 (73,4) miljoonaa euroa. Asuntojen taloudellinen vuokrausaste Suomessa oli keskimäärin 96,9 (98,0) prosenttia ja vuokra-asuntojen ulkoinen vaihtuvuus 31,8 (28,0) prosenttia.

SATOn vuokra-asuntojen keskineliövuokrat Suomessa olivat katsauskauden lopussa 17,44 (17,03) euroa/m2/kk.

Asuntojen nettovuokratuotto oli 59,6 (53,7) miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöt

SATOn omistuksessa oli 30.6.2020 yhteensä 26 767 (25 848) asuntoa. Katsauskaudella valmistui 397 (0) vuokra-asuntoa. Realisoituja vuokra-asuntoja ja asukkaiden lunastamia osaomistusasuntoja oli 50.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 4 706,5 (4 038,2) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen arvon muutos, johon sisältyy katsauskauden aikana hankitut ja myydyt vuokra-asunnot, oli 17,4 (66,7) miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa asuntojen arvosta noin 85 prosenttia on pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella ja yhteensä noin 11 prosenttia Tampereella ja Turussa, 2 prosenttia Jyväskylässä ja Oulussa sekä noin 2 prosenttia Pietarissa.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Investoinnit vuokra-asuntoihin olivat 32,5 (46,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinneista 85 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle. Uudisasuntojen osuus investoinneista oli 41 prosenttia. Suomessa oli 30.6.2020 lisäksi sitovia hankintasopimuksia 58,5 (79,6) miljoonan euron arvosta.

Katsauskaudella vuokra-asuntoja realisoitiin Suomessa 5 (7). Yhteisarvoltaan nämä olivat 1,5 (1,3) miljoonaa euroa.

Omistetun tonttivarannon kirjanpitoarvo oli kesäkuun lopussa 59,3 (37,7) miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä hankittiin omistukseen uusia tontteja arvoltaan 1,8 (0,0) miljoonaa euroa.

Oman asuntokannan tonteille on kehitteillä rakennusoikeutta noin 2 400 asuntoa varten. Näin pystytään hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria, tiivistämään kaupunkirakennetta ja siten tuomaan lisää asiakkaita palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Suomessa valmistui 397 (0) vuokra- ja 99 (0) omistusasuntoa. Rakenteilla oli 30.6.2020 yhteensä 410 (1 090) vuokra- ja 57 (131) omistusasuntoa.

Asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 17,9 (17,5) miljoonaa euroa.

Pietarissa SATOlla oli kesäkuun lopussa yhteensä 533 (534) asuntoa. Pietarissa vuokra-asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli keskimäärin 88,2 (92,0) prosenttia. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investointipäätöksistä Venäjällä. Venäjän osuus konsernin asunto-omaisuudesta on rajattu 10 prosenttiin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 224 (221) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 205 (209). Huhti-kesäkuussa henkilöstömäärä oli keskimäärin 222 (220) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous 23.6.2020

SATO Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Erik Selinin. Hallituksen jäseninä jatkavat Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Johannus (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Eero Lumme, KHT.

Yhtiökokous päätti, että SATO Oyj ei jaa osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen järjestäytyminen

Järjestäytymiskokouksessaan 23.6.2020 yhtiön hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Hienosen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Erik Selinin sekä jäseniksi Jukka Hienosen ja Tarja Pääkkösen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskien hallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. SATOn liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit sekä rahoitusriskit.

Lähiajan merkittävin riski on koronapandemia, jonka kestoa ja vaikutusta Suomen talouteen on vaikea arvioida. COVID-19-pandemian jatkuminen voi vaikuttaa merkittävän haitallisesti talouskasvuun, yritystoimintaan Suomessa sekä Suomen työllisyyteen ja työn tekemisen tehokkuuteen. Tällaisella talouden tai toiminnan heikentymisellä sekä karanteenilla tai muilla rajoittavilla toimenpiteillä voi olla haitallinen vaikutus SATOn omistamien kiinteistöjen taloudelliseen tulokseen tai toimintaan, rahoituskustannuksiin tai arvoon. Koronapandemian liiketoiminnallisten negatiivisten vaikutusten minimoiseksi yhtiö on siirtänyt joidenkin uusien hankkeiden käynnistämistä sekä käynnistänyt kulusäästöihin liittyvän toimenpideohjelman tulevaisuuden vakauden turvaamiseksi, sekä tehostanut myyntitoimenpiteitä.

Asuntojen vuokrauksen merkittävimmät riskit liittyvät kaiken kaikkiaan suhdannevaihteluihin ja kysynnän muutoksiin. Asuntomarkkinan heikentyminen voi vaikuttaa negatiivisesti SATOn asuntokannan markkina-arvoon. SATO on strategiansa mukaisesti keskittynyt sijoituksissaan kasvukeskuksiin ja siten varmistamaan asuntojen vuokrattavuuden ja arvon kehityksen.

Viranomaissääntelyn ja lainsäädännön muutoksilla ja niihin liittyvällä epävarmuudella voi olla olennainen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen ja siten SATOn liiketoimintaan. SATO seuraa ja ennakoi näitä sekä tuo esiin haitalliseksi katsomansa sääntelyn vaikutuksia.

Rahoitusriskien hallintaa ohjaa konsernin rahoituspolitiikka. Riskienhallinnan periaatteemme on määritetty SATOn hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Keskeisimpiä rahoitusriskejämme ovat maksuvalmius-, jälleenrahoitus- ja korkoriski. Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskiä hallitsemme hajauttamalla velkasalkkumme rahoituslähteitä, maturiteettia sekä pitämällä riittäviä maksuvalmiusreservejä luottolimiittien ja muiden rahoitussitoumusten muodossa.

SATOn maksuvalmiusriskin hallinnan välineinä käytetään muun muassa kassavaroja, pankkitililimiittiä, sitovia luottolimiittejä sekä yritystodistusohjelmaa. Maksuvalmiusreservien määrää kasvatetaan rahoitustarpeiden kasvaessa. Tavoitteenamme on pitää aina tulevan 12 kuukauden rahoitusvaade katettuna sitovin sopimuksin.

Vaihtuvakorkoiset lainat muodostavat korkoriskin, jota hallitsemme tasapainottamalla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen velan suhdetta joko kiinteäkorkoisilla velkajärjestelyillä tai korkojohdannaisilla. Katsauskauden päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 73,7 % velkasalkusta.

Pietarin liiketoiminnassa on liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä, mukaan lukien valuuttariski. Vieraassa valuutassa arvostettujen omaisuuserien yhdistelystä konsernitilinpäätökseen syntyy myös translaatioriskiä, jonka suojausmahdollisuutta tarkastelemme rahoituspolitiikan mukaisesti. SATO pidättäytyy toistaiseksi uusista investoinneista Venäjällä.

Laajempi kuvaus riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy konsernin vuoden 2019 vuosikertomuksesta ja internetsivuilta www.sato.fi.

Näkymät

Toimintaympäristössä SATOn liiketoimintaan vaikuttavat voimakkaimmin kuluttajien luottamus, ostovoiman kehitys, asuntojen vuokra- ja hintakehitys, kilpailutilanne sekä korkotaso.

Alkuvuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan merkittävästi Suomen talouteen. Suomen Pankin ennusteen mukaan kansantalous tulee tänä vuonna supistumaan 5-11 prosenttia. Pandemian negatiivista vaikutusta Suomen talouteen pyritään rajoittamaan Euroopan Keskuspankin, EU:n sekä Suomen valtion tukitoimenpiteillä. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien pessimistinen suhtautuminen Suomen talouteen kasvoi merkittävästi rajoitusten tultua voimaan.

Euroopan heikosta talouskehityksestä johtuen korkotason arvioidaan pysyvän pidemmän aikaa matalalla tasolla, mikä vaikuttaa positiivisesti SATOn rahoituskustannuksiin.

Kaupungistuminen luo kuitenkin hyvät pitkän ajan edellytykset investointien jatkamiselle SATOn päätoimialueilla Suomessa. Nettomuuton osuuden väestönlisäyksestä on ennustettu olevan suurinta SATOn toiminta-alueilla. Noin 80 prosenttia SATOn asunnoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, jossa hintojen arvioidaan kehittyvän muuta maata positiivisemmin.

Haettujen rakennuslupien määrä on laskenut voimakkaasti, minkä vuoksi ennätysvilkkaan asuntorakentamisen odotetaan vähenevän tulevina vuosina.

SATO Oyj:n osakkeenomistajat 30.6.2020

Suurimmat osakkeenomistajat ja näiden omistusosuudet

kpl %
• Balder Finska Otas AB (Fastighets AB Balder) 31 001 003 54,6 %
• Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool 12 811 647 22,6 %
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 7 233 081 12,7 %
• Valtion Eläkerahasto 2 796 200 4,9 %
• Rakennusliitto ry 619 300 1,1 %
• Valkila Erkka 390 000 0,7 %
• Hengityssairauksien tutkimussäätiö 227 000 0,4 %
• Entelä Tuula 179 000 0,3 %
• SATO Oyj 160 000 0,3 %
• Heinonen Erkki 156 684 0,3 %
• Muut osakkeenomistajat (112 kpl) 1 217 349 2,1 %

SATOn osakkeiden lukumäärä 30.6.2020 oli 56 783 067 ja arvo-osuusjärjestelmään merkittyjä osakkeenomistajia oli 122. Osakkeiden vaihtuvuus oli 0,65 prosenttia 1.1.–30.6.2020.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sharam Rahi, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Puolivuosikatsaus esitysmateriaali 1.1.–30.6.2020

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.

Liitteet

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti