Etusivu » Raute Oyj – Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Raute Oyj – Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Raute Oyj – Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

RAUTE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 23.7.2020 KLO 9.10
Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2020. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ – PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

– Konsernin liikevaihto 48,2 Me (78,3 Me) laski 38,5 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 38 Me (58 Me).
– Liiketulos -4,0 Me (4,9 Me) laski 182 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -3,6 Me (5,1 Me).
– Osakekohtainen tulos oli -0,73 euroa (0,94 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,73 euroa (0,94 e).
– Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,4 Me ja liiketulos -1,0 Me. Uusien tilausten määrä oli toisella vuosineljänneksellä 13 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 80 Me (72 Me).
– Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2019 ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuodesta 2019.

AVAINLUVUT 1.4.-30.6.
2020
1.4.-30.6.
2019
1.1.-30.6.
2020
1.1.-30.6.
2019
1.1.-31.12.
2019
Liikevaihto, Me 24,4 37,0 48,2 78,3 151,3
Liikevaihdon muutos, % -34,1 -15,3 -38,5 -0,8 -16,4
Viennin osuus liikevaihdosta, % 93,5 82,4 94,4 85,4 88,3
Liiketulos, Me -1,0 2,3 -4,0 4,9 8,5
Liiketulos, % liikevaihdosta -4,2 6,3 -8,4 6,3 5,6
Tulos ennen veroja, Me -0,7 2,3 -3,6 5,1 9,3
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,8 6,3 -7,4 6,5 6,1
Kauden tulos, Me -0,9 1,9 -3,1 4,0 7,7
Kauden tulos, % liikevaihdosta -3,5 5,1 -6,4 5,1 5,1
Bruttoinvestoinnit, Me 1,2 0,7 2,1 1,3 3,0
% liikevaihdosta 5,0 2,0 4,3 1,7 2,0
Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 0,8 0,8 2,2 1,8 4,4
% liikevaihdosta 3,2 2,3 4,5 2,4 2,9
Tilauskanta, Me 80 72 80 72 88
Uudet tilaukset, Me 13 26 38 58 148
Henkilöstö kauden lopussa 784 810 778
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 750 758 761
Henkilöstö, keskimäärin 768 781 784

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: JATKAMME PANOSTUKSIAMME PANDEMIASTA HUOLIMATTA

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi. Liikevaihtomme aleneminen ja sen myötä tuloksen heikkeneminen oli odotettua tilauskannan ajoituksen takia. Koronapandemian vaikutus näkyi voimakkaimmin toisella neljänneksellä uusien tilausten määrässä. Kanadan, USAn ja Kiinan toimipaikoissamme jouduimme useiden viikkojen seisokkeihin. Kenttätoimintamme estyivät suurelta osin matkustusrajoitusten vuoksi.

Tilauskantamme on edelleen vahva. Q1:n kohtuullisen hyvä uusien tilausten määrä sisälsi suurelta osin jo ennen koronakriisin alkua lähes valmiiksi neuvoteltuja tilauksia. Q2:n aikana sen sijaan useat asiakkaat lykkäsivät suunnitelmiaan ja tilauksiaan vedoten nimenomaan oman markkinatilanteensa epävarmuuteen. Selvästi peruttuja hankkeita sen sijaan ei juuri ollut, joten tilanteen aikanaan tasaantuessa arvioin nyt lykättyjen hankkeiden voivan käynnistyä nopeastikin.

Koronaviruspandemian vastatoimien takia asetetut rajoitukset ja sen myötä lisääntynyt epävarmuus vaikuttivat liiketoimintaamme täydellä voimallaan toisella neljänneksellä. Kiina oli ainoa markkina-alue, jossa kehitys kääntyi takaisin normaalimmaksi. Siellä tehtaamme toiminta palautui ennalleen ja asiakkaidemme hankkeet käynnistyivät uudelleen. Saimme päänavauksena pidettävän tilauksen Kiinan markkinoille. Pohjois-Amerikan toimipaikoissamme jouduimme viranomaismääräysten takia rajoittamaan toimintaamme. Koska niin erikoiskunnossapidossa kuin projektien asennusvalvonnassa ja käyttöönotossa vaaditaan usein sellaista ammattitaitoa, minkä olemme keskittäneet päätoimipaikkoihimme, matkustusrajoitukset aiheuttivat meille ja asiakkaillemme haittaa globaalisti. Koronapandemian vaikutusta liikevaihtoomme ja -tulokseemme voinee luonnehtia merkittäväksi.

Koronapandemian takia muuttuneet näkymät vahvistavat strategisten tavoitteidemme, kehittyvien markkinoiden osuuden kasvattaminen, teknologiapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatioon panostaminen, tärkeyttä. Jatkamme siis panostuksiamme tuotekehitykseen, markkinointiin ja digitalisaatioon. Hiottu Oy:n enemmistön ostaminen oli yksi näistä toimista. Käynnistimme myös Q2:n aikana merkittävän järjestelmäinvestoinnin, jolla parannamme niin omaa toimintaamme kuin teknisiä mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme. Vahva taseemme, markkina-asemamme ja pitkät asiakassuhteemme ovat meille tärkeitä kilpailuetuja ja tällaisen pitkäjänteisen työn mahdollistajia. Yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme kanssa onnistumme tässä ja tulemme tästä kriisistä ulos ketterämpänä ja vahvempana Rautena.

On ilmeistä, että näissä olosuhteissa emme saavuta tämän vuoden alkuperäisten tavoitteidemme ja aikaisempien arvioidemme mukaista liikevaihtoa ja -tulosta. Toistamme siis 24.4. antamamme arvion: liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee selvästi viime vuodesta.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ
Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät heikentyivät merkittävästi. Arvioimme, että ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa epävarmuuden kärjistymistä ja sen hillitsemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta taloustilanne oli jopa hienoisesti vahvistumassa.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat investoivat voimakkaasti useiden edellisten vuosien aikana. Kuluneen vuoden aikana tämä perinteisen asiakaskuntamme on näin ollen vähentänyt investointejaan. Koronakriisin hillitsemisen toimenpiteet ovat entisestään hidastaneet etenkin juuri perinteisten asiakkaidemme investointien toteutusta ja päätöksentekoa. Näin ollen teknologiamme kysynnän painopiste siirtyi edelleen enemmän uusien ja uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan.

Kokonaisuutena Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus heikentyi muutaman edellisen vuoden tasolta, ja heikentyminen voimistui koronaviruspandemian leviämisen ja sen vastatoimien myötä. Katsauskaudella uusien kauppojen määrä oli olosuhteisiin nähden välttävällä tasolla.

Venäjällä kysyntä jatkui aktiivisena. Hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on kuitenkin aikaisempaakin vaikeampaa. Kysynnän piristyminen kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, jatkui. Koronavirusepidemian vastatoimien aiheuttaman katkoksen jälkeen kysyntä Kiinassa on nopeasti palautunut ja suunnittelussa olleiden hankkeiden pariin on palattu. Näillä markkinoilla mielenkiinto Rauten tarjoamaa kohtaan lisääntyi. Tämä kehitys johti katsauskaudella päänavauksena pidettävän tilauksen saamiseen Kiinaan (tiedotettu lehdistötiedotteella 14.5.2020).

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella. Kotimaan osalta pitkät työtaistelutoimet asiakkaidemme tehtailla aiheuttivat alkuvuonna varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän väliaikaisen hiljenemisen. Tämän jälkeen koronavirusepidemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat estäneet suurelta osin suunniteltujen kunnossapitopalveluiden toteuttamisen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Vahvasta tilauskannasta huolimatta arvioimme Rauten liikevaihdon laskevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasosta kysynnän ja loppuvuoden tilauskertymän epävarmuuden takia. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän selvästi edellisestä vuodesta aikaisemmin kerrotun mukaisesti markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen aiheuttamien kustannusten sekä markkinointi-, tuotekehitys- sekä digitalisaatiopanostusten takia sekä liikevaihdon alenemisen takia.
RAUTE OYJ
Hallitus
TIEDOTUSTILAISUUS 23.7.2020 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 23.7.2020 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen.
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS:
Raute Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 julkaistaan torstaina 29.10.2020.
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti