Etusivu » RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2020: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT COVID-19 PANDEMIAN SEURAUKSENA; ONNISTUNEET SOPEUTUSTOIMENPITEET PARANSIVAT LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTAA SEKÄ LASKIVAT MERKITTÄVÄSTI VARASTOA JA NETTOVELKAA

RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2020: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT COVID-19 PANDEMIAN SEURAUKSENA; ONNISTUNEET SOPEUTUSTOIMENPITEET PARANSIVAT LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTAA SEKÄ LASKIVAT MERKITTÄVÄSTI VARASTOA JA NETTOVELKAA

RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2020: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT COVID-19 PANDEMIAN SEURAUKSENA; ONNISTUNEET SOPEUTUSTOIMENPITEET PARANSIVAT LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTAA SEKÄ LASKIVAT MERKITTÄVÄSTI VARASTOA JA NETTOVELKAA

Rapala VMC Oyj
Puolivuosikatsaus
16.7.2020 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2020: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT COVID-19 PANDEMIAN SEURAUKSENA; ONNISTUNEET SOPEUTUSTOIMENPITEET PARANSIVAT LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTAA SEKÄ LASKIVAT MERKITTÄVÄSTI VARASTOA JA NETTOVELKAA

Tammi-kesäkuu (H1) lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 117,1 MEUR, 17 % alle viime vuoden tason (141,2). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto laski 17 %.
  • Liikevoitto oli -0,8 MEUR (11,4).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 4,2 MEUR (12,0).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,12 EUR (0,17).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 13,4 MEUR (11,5).
  • Vaihto-omaisuus oli 83,5 MEUR (108,6), laski 23 %.
  • Korollinen nettovelka oli 63,5 MEUR (104,1).
  • Lähiajan näkymät: Kuluttajakysyntä on tällä hetkellä hyvällä tasolla avainmarkkinoilla, mutta edelleen on mahdotonta antaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2020 heikon näkyvyyden ja COVID-19 pandemiaan liittyvien merkittävien epävarmuuksien takia

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski: “Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli erittäin poikkeuksellinen COVID-19 pandemian aiheuttaessa merkittäviä vaikutuksia konserniin. Tämän seurauksena liikevaihto laski edellisvuodesta 17 prosenttia 117,1 miljoonaan euroon. Myynnin lasku oli suurinta Pohjois-Amerikassa sekä Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa jakelukeskuksemme olivat suljettuina hallinnollisten rajoitustoimenpiteiden seurauksena yli kuukauden. Lisäksi lauhat talvisäät vaikuttivat voimakkaasti talviurheiluliiketoimintaan sekä Pohjoismaissa myyntiä laskivat muutokset eräissä kolmansien osapuolien jakelusopimuksissa.

Kalastus vapaa-ajan urheilulajina on kasvattanut suosiotaan pandemian aikana ja harrastajamäärät ovat kasvaneet monissa maissa kesäkalastuskauden aikana. Pandemian aiheuttaman alun vahvan negatiivisen vaikutuksen jälkeen konsernin tuotteiden kysyntä kasvoi toukokuun lopusta alkaen ja kesäkuussa myynnin kasvu oli vahvasti kaksinumeroista. Lisäksi investointimme kuluttajaverkkokauppaan tuottivat tulosta. Euroopan verkkokaupan myynti tuplaantui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja Yhdysvalloissa myynnin kasvu oli kaksinumeroista varaston tilapäisestä sulkemisesta huolimatta.

Reagoimme pandemiaan nopeasti maaliskuussa ja implementoimme voimakkaan COVID-19 sopeutus- ja lieventämissuunnitelman, jossa tärkeimmät prioriteetit olivat maailmanlaajuisesti työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden suojeleminen sekä konsernin taloudellisen aseman turvaaminen. Implementoimme nopean ja voimakkaan toiminnan supistamissuunnitelman, jossa liiketoiminnan kulut laskivat, ostoja leikattiin ja kassanhallinta sekä myyntisaamiset otettiin erikoistarkkailuun. Toteutimme onnistuneesti tämän ohjelman ja sen seurauksena nettovelka laski vuoden 2019 lopusta 11,1 miljoonalla eurolla 63,5 miljoonaan euroon. Keskitettyjen ostobudjettien käyttöönoton ja uusien tiukkojen myynti sekä toiminnansuunnittelurutiinien seurauksena vaihto-omaisuus oli 25,1 miljoonaa euroa matalampi kuin kesäkuussa 2019 varaston arvon ollessa 83,5 MEUR, joka on matalin taso yli kymmeneen vuoteen. Lisäksi liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi viime vuodesta ja oli 13,4 MEUR.

Strategian toteuttaminen ja lokakuussa 2019 käynnistetty uudelleenjärjestelyohjelma on edennyt suunnitellusti ja osin kiihdytetysti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Uudelleenjärjestelyohjelman tavoitteena on tehostaa operatiivista toimintaa sekä lisätä sisäisiä synergioita ja näiden myötä pienentää liiketoiminnan kuluja sekä alentaa nettokäyttöpääomaa. Euroopan liiketoimintojen johtaminen on keskitetty ja varastoja tullaan yhdistelemään, mikä kasvattaa synergioita ja siirtää fokusta myynnin kasvattamiseen tulevaisuudessa. Toinen merkittävä osuus kustannussäästöistä liittyy Aasian uistintoimintoihin, jotka tullaan ajamaan asteittain alas seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kaikenkaikkiaan olemme erittäin luottavaisia strategiaamme ja sen toteuttamiseen tehdäksemme tuotetarjoamastamme aiempaa innovatiivisemman tulevaisuuden kuluttajille.

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2020 2019 % 2019
Liikevaihto 117,1 141,2 -17 % 275,4
Liikevoitto/-tappio -0,8 11,4 -107 % 13,4
% liikevaihdosta -0,7 % 8,1 % 4,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto * 4,2 12,0 -65 % 17,8
% liikevaihdosta 3,6 % 8,5 % 6,5 %
Liiketoiminnan nettorahavirta 13,4 11,5 +17 % 25,9
Nettovelkaantumisaste % 43,7 % 81,1 % 49,2 %
Tulos per osake, EUR -0,12 0,17 -171 % 0,10
*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoi-suuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.
Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

COVID-19-pandemialla oli merkittävä vaikutus markkinaympäristöön ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pandemia alkoi jossain määrin heikentää Aasian markkinaympäristöä helmikuussa ja kevään aikana vaikutukset olivat merkittävät Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämän lisäksi epätavallisen lauhat talvisäät Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa vaikuttivat negatiivisesti talviurheilu- sekä jääkalastusliiketoimintoihin. Konsernin myynti alkoi toipumaan toukokuun lopun aikana ja kesäkuun myynti oli suurimmalla osalla konsernin päämarkkinoita jo edellisvuotta edellä.

Liiketoimintakatsaus tammi–kesäkuu 2020

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 17 % edellisvuotta alhaisempi pääasiassa COVID-19-pandemian suorista ja epäsuorista vaikutuksista johtuen. Valuuttakurssien muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta liikevaihtoon ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski myös orgaanisesti 17 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 17 % vertailukautta alhaisempi raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto oli 19 % alhaisempi Yhdysvaltain ja Kanadan dollarien heikennyttyä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden.

Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa COVID-19-pandemiasta ja sitä seuranneista hallinnollisista rajoitustoimenpiteistä, jotka koskettivat konsernin Pohjois-Amerikan jakelukeskuksia. Myynti alkoi kuitenkin jälleen toipumaan toukokuussa rajoitusten päätyttyä. Yhdysvaltain jakelukeskuksen väliaikaisesta sulkemisesta huolimatta verkkokaupan myynti kasvoi voimakkaasti Pohjois-Amerikassa.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden liikevaihto laski 28 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto oli 27 % alhaisempi kuin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Konsernin jakeluyksiköt olivat toiminnassa koko ensimmäisen vuosipuoliskon, mutta COVID-19 pandemialla oli negatiivinen vaikutus vähittäiskaupan ja asiakkaiden kysyntään. Sen lisäksi heikot talviolosuhteet sekä muutokset eräissä kolmansien osapuolien jakelusopimuksissa heikensivät Pohjoismaiden myyntiä. Kesäkalastuskauden alku oli kuitenkin vahva, jonka myötä konsernin omien kalastustuotteiden myynti oli korkeampi kuin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Muu Eurooppa

Raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna muun Euroopan liikevaihto oli 9 % vertailukautta alhaisempi. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto oli myös 9 % alhaisempi kuin vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Valtiollisten rajoitustoimenpiteiden vaikutus alueen vähittäiskauppoihin oli merkittävä, mikä puolestaan vaikutti negatiivisesti konsernin myyntiin. Valtiolliset rajoitteet olivat erityisen voimakkaita osassa alueen isoimpia markkinoita Ranskassa, Venäjällä ja Espanjassa. Tämän lisäksi tulevat muutokset kolmansien osapuolien vapa- ja kelajakelussa laskivat myyntiä vertailukaudesta.

Muu maailma

Muun maailman liikevaihto laski 18 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein ja 13 % vertailukelpoisia kursseja käyttäen.

COVID-19-pandemia alkoi näkyä Itä-Aasian markkinoiden myynnissä jo helmikuussa. Valtiollisten liiketoiminnan sulkemisten ja muiden rajoitustoimenpiteiden myötä vaikutukset levisivät kevään aikana asteittain muun maailman markkinan muihin osiin. Toukokuussa myynti alkoi hiljalleen toipumaan ja kesäkuun myynti ylitti vuoden 2019 kesäkuun tason. Toipumisesta huolimatta pandemia vaikuttaa yhä voimakkaasti osaan alueen markkinoista.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY
MEUR 2020 2019 % muutos % 2019
Pohjois-Amerikka 40,4 48,6 -17 % -19 % 104,2
Pohjoismaat 22,3 30,9 -28 % -27 % 56,6
Muu Eurooppa 41,6 45,9 -9 % -9 % 81,3
Muu maailma 12,8 15,7 -18 % -13 % 33,3
Yhteensä 117,1 141,2 -17 % -17 % 275,4

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto pieneni 7,8 MEUR vertailukaudesta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevoittoon ei ollut olennainen. Raportoitu liikevoitto pieneni 12,2 MEUR edellisestä vuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus raportoituun liikevoittoon oli -5,0 MEUR (-0,6).

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 3,6 % (8,5) vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon heikompi kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta myynnistä, johon COVID-19-pandemialla oli voimakas vaikutus. Lisäksi poikkeuksellisen lauhoilla talviolosuhteilla oli negatiivinen vaikutus myyntiin ja kannattavuuteen. Konserni kuitenkin reagoi nopeasti pandemiaan implementoimalla voimakkaan COVID-19-lieventämissuunnitelman suojellakseen taloudellisesta asemaansa. Lieventämissuunnitelman onnistuneen implementoinnin tuloksena operatiiviset kulut laskivat vertailukaudesta.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli -0,7 % (8,1) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli -0,1 MEUR (-0,3). Muut liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat 4,9 MEUR (0,2) ja ne aiheutuivat pääasiassa Aasian uistintehtaan operaatioiden alasajosta.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 1,9 MEUR (1,3) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 1,6 MEUR (1,2) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,3 MEUR (0,1).

Nettotulos vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla pieneni 11,2 MEUR ollen -3,8 MEUR (7,4) ja osakekohtainen tulos oli -0,12 EUR (0,17). Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ollen 0,4 MEUR (0,4).

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2020 2019 % 2019
Liikevaihto 117,1 141,2 -17 % 275,4
Liikevoitto -0,8 11,4 -107 % 13,4
Vertailukelpoinen liikevoitto * 4,2 12,0 -65 % 17,8
Tilikauden voitto -3,8 7,4 -151 % 4,1
* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudel-leenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2020 2019 % 2019
Liikevoitto -0,8 11,4 -107 % 13,4
Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,1 0,3 0,4
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 4,9 0,2 4,0
Vertailukelpoinen liikevoitto 4,2 12,0 -65 % 17,8
Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin tuotteiden myynti laski 16,9 MEUR vertailukaudesta. Vaikka kesäkalastuskausi alkoi vahvasti monilla konsernin päämarkkinoilla COVID-19-pandemian kokonaisvaikutus veti konsernin tuotteiden myynnin alle vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon. Alhaisemman myynnin takia myös konsernin tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 7,2 MEUR vertailukautta alhaisempi. COVID-19-pandemian vaikutus kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiin oli negatiivinen. Tämän lisäksi eräät muutokset kolmansien osapuolien jakelusopimuksissa alensivat myyntiä Pohjoismaissa ja tulevat muutokset kolmansien osapuolien vapa- ja kelajakelussa laajemmin konsernissa. Alhaisemman myynnin takia kolmansien osapuolien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli vertailukautta alhaisempi.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY
MEUR 2020 2019 % muutos % 2019
Konsernin tuotteet 78,3 95,2 -18 % -18 % 185,2
Kolmansien osapuolien tuotteet 38,8 46,0 -16 % -14 % 90,2
Yhteensä 117,1 141,2 -17 % -17 % 275,4

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2020 2019 % 2019
Konsernin tuotteet 4,3 11,7 -63 % 19,5
Kolmansien osapuolien tuotteet -0,1 0,2 -150 % -1,6
Vertailukelpoinen liikevoitto 4,2 12,0 -65 % 17,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,0 -0,6 -4,4
Liikevoitto -0,8 11,4 -107 % 13,4

Taloudellinen asema

Onnistuneen COVID-19-lievennyssuunnitelman implementoinnin myötä liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 1,9 MEUR vertailukaudesta ollen 13,4 MEUR (11,5). Pääsyy parantuneeseen liiketoiminnan nettorahavirtaan oli käyttöpääoman suotuisa kehitys. Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan kasvoi 6,2 MEUR edellisestä vuodesta ollen 5,9 MEUR (-0,3).

Vuoden 2020 kesäkuun lopussa vaihto-omaisuuden arvo oli 83,5 MEUR (108,6). Varastovarausten ja valuuttojen muuntokurssien vaikutukset varastonarvoon olivat neutraalit. Varastoarvon parannus oli seurausta tiukasta varasto- ja ostokontrollista, joka oli keskeinen osa COVID-19-lievennyssuunnitelmaa.

Konsernin COVID-19-vastatoimet ja -lievennyssuunnitelma toimitusketjunhallinnan osalta olivat kaikkinensa onnistuneita. Pandemian suorat vaikutukset konsernin hankintatoimeen ja omiin tehtaisiin olivat rajalliset. Alentuneen kysynnän myötä valmiiden tuotteiden ostot ensimmäisen kuuden kuukauden aikana pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna ja tehtaiden kapasiteettia vähennettiin väliaikaisten irtisanomisten ja lomautusten avulla.

Investointien nettorahavirta aleni vertailukauden tasosta ollen 1,6 MEUR (2,8). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,0 MEUR (3,5) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,4 MEUR (0,7). Käyttöomaisuusmyynnit liittyivät tiettyjen tuotantolaitteistojen myynteihin.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 49,9 MEUR kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste laski merkittävästi ja omavaraisuusaste vahvistui edellisestä vuodesta. Konserni on sopinut rahoittajapankkiensa kanssa muuttavansa väliaikaisesti lainojensa kovenanttiehtoja vuoden 2020 toisen kvartaalin ja vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin väliselle ajalle. Uudet taloudelliset kovenantit sisältävät rajat nettovelalle, saatavilla olevalle likviditeetille, käyttökatteelle sekä nettovelkaantumisasteelle. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. Onnistuneen COVID-19-sopeutuksen myötä kassavarat sisälsivät kauden lopussa ylimääräisiä käteisvaroja, jotka tulevat pienenemään tulevina kuukausina lyhytaikaisten yritystodistuslainojen erääntyessä.

Konsernin omapääoma sisältää marraskuussa 2019 liikkeelle lasketun 25 MEUR hybridilainan. Hybridilainan jaksotettu kirjaamaton korko 30.6.2020 oli 0,5 MEUR (0,6).

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY
MEUR 2020 2019 % 2019
Liiketoiminnan nettorahavirta 13,4 11,5 +17 % 25,9
Korollinen nettovelka kauden lopussa 63,5 104,1 -39 % 74,6
Nettovelkaantumisaste % 1) 43,7 % 81,1 % 49,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 45,9 % 40,4 % 52,4 %
Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Konsernin strategisena tavoitteena on rakentaa vahva taloudellinen ja operatiivinen perusta liiketoiminnan kasvattamiselle. Konserni toteuttaa määrätietoisesti toimenpiteitä kannattavuuden ja käyttöpääomatehokkuuden parantamiseksi sekä operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Pitkän tähtäimen tavoitteena on palata nopeammalle kasvu-uralle.

Konsernin olemassa olevat resurssit ja vahvuudet luovat perustan myös tulevaisuuden strategialle sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Tulevaisuuden strategia perustuu brändiportfolion, tuotannon sekä hankinnan ja tuotekehitysosaamisen sekä laajan jakeluverkoston ja maailmanlaajuisen vahvan paikallisen läsnäolon hyödyntämiseen konsernin omien ja valikoitujen synergistisien kolmansien osapuolien tuotteiden myynnissä.

Konsernin strategian toteuttaminen etenee suunnitellusti. Useita orgaanisen kasvun hankkeita, joissa hyödynnetään syvällistä markkinoiden ja asiakkaiden tuntemista, on käynnissä. Erityistä huomiota on kiinnitetty kansainvälisen innovaatiovoimamme hyödyntämiseen palvelemaan kasvavia tuotekategorioita sekä kalastuksen pientrendien kaupallistamiseen. Konserni siirtyi maailmanlaajuiseen vapa- ja kelaliiketoimintaan hankittuaan 49 prosentin omistusosuuden DQC International Corporation -yhtiöstä, joka tunnetaan nimellä ”13 Fishing”. Konserni tulee investoimaan Yhdysvaltojen ulkopuolella 13 Fishing:n markkinointiin ja tuotekehitykseen palvellakseen kalastajia ja vähittäiskauppaa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2019 tehtyjen Shimano-jakelusopimusten muutosten seurauksena konserni panostaa myös kasvuun Euroopan suurissa kalastusmarkkinoissa Saksassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Benelux-maissa, jotka ovat aikaisemmin olleet Shimanon palvelemia.

Konserni käynnisti lokakuussa 2019 uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa operatiivista toimintaa sekä lisätä sisäisiä synergioita, ja näiden myötä pienentää liiketoiminnan kuluja sekä alentaa nettokäyttöpääomaa. Ohjelman toteuttaminen on edennyt suunnitellusti ja toimenpiteitä on kiihdytetty fokuksen ollessa suorassa kuluttajaverkkokauppamyynnissä, tiukassa varastonhallinnassa, keskitetyissä ostobudjeteissa sekä uusissa myynnin ja toimintojen suunnittelukäytännöissä. Tavoitellut kustannussäästöt muodostuvat pääosin Euroopan liiketoiminnoista sekä Aasian uistintoiminnoista, jotka tullaan asteittain ajamaan alas seuraavan kuuden kuukauden aikana. Indonesian tehtaan alasajoon liittyen yhteensä 4,0 miljoonan euron kustannukset kirjattiin muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Osana maailmanlaajuisten tuotantotoimintojen tehokkuuden kasvattamista, useilla tehtailla on käynnissä lean-projekteja sekä tehtaiden fokusta on siirretty tuoteinnovaatioiden synnyttämiseen hyödyntäen konsernin kyvykkyyksiä ja korkeatasoisia kansainvälisiä brändejä. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla jääkairojen kokoonpano keskitettiin konsernin Viron toimintoihin. Lisäksi puukkovalmistuksen siirto Suomessa Rovaniemestä Vääksyyn konsernin olemassa oleviin tuotantotiloihin aloitettiin keväällä. Konserni tulee jatkossa investoimaan enemmän Virossa sijaitsevaan Pärnun operatiiviseen keskittymään lisätäkseen konserninlaajuisia synergioita ja hyödyntääkseen vahvaa paikallista operatiivista osaamista.

Konserni on investoinut konserninlaajuisiin yhteisiin tietojärjestelmiin ja resursseihin kehittääkseen tehokkuutta ja parantaakseen toimitusketjua ja tuotehallintaa. Konserni myös kasvatti myynti- ja markkinointi-investointejaan digitaalisiin kanaviin hyödyntääkseen niiden tarjoamia mahdollisuuksia vahvemmin tulevaisuudessa. Lisäksi konserni on kasvattanut suorien kuluttajakontaktien hyödyntämistä markkinoinnissa. Kuluttajat ostavat konsernin tuotteita kasvavissa määrin digitaalisten kanavien kautta, joko puhtaiden verkkokauppojen, perinteisten vähittäiskauppojen omien verkkokauppojen tai konsernin oman digitaalisen kuluttajakaupan kautta.

Tuotekehitys

Jatkuva tuotekehitys ja innovaatiot ovat konsernin ydinosaamista, ja niillä on merkittävä rooli brändien arvossa ja kaupallisessa menestyksessä.

COVID-19-pandemian vuoksi useita kuluttajamessuja ja Euroopan merkittävin kalastusvälineiden ammattitapahtuma, EFTTEX-messut peruttiin. Se ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi uutuustuotelanseerauksiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaan ne toteutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden merkittävimmät lanseeraukset olivat suurten petokalojen pyytämiseen suunnitellun X-Rap Haku -uistimen julkaisu Euroopassa, taimenenkalastukseen tarkoitetun CountDown Elite -vaapun esittely Japanissa ja muualla Aasiassa sekä monilajipyyntiin sopivan Rap-V Blade -vieheen lanseeraus Pohjois-Amerikassa. Kaikkien vieheiden vastaanotto markkinoilla oli erinomainen, ja ne tullaan esittelemään kaikille markkina-alueille sesonkien mukaan.

Vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon sekä vuoden 2021 uutuuksien lanseerausten valmistelut olivat hyvässä vauhdissa.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 2 179 (2 751) kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 2 051 (2 768). Henkilöstömäärän lasku johtuu pääosin Aasian tuontantotoimintojen alasajosta.

Rapala VMC Oyj:n hallitus nimitti 12.2.2020 Nicolas Warchalowskin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.3.2020.

Lähiajan näkymät ja riskit

Konserni peruutti vuoden 2020 ohjeistuksensa 26.3.2020 COVID-19 pandemian aiheuttaman heikon näkyvyyden seurauksena. Vapaa-ajan kalastustuotteiden kuluttajakysyntä on tällä hetkellä hyvällä tasolla konsernin avainmarkkinoilla. Konsernin toimitusketju, sisältäen omat tehtaat sekä alihankkijat, toimii tällä hetkellä hyvin ja täyttää asiakaskysynnän. Tästä huolimatta näkyvyys tulevaisuuteen on edelleen heikko johtuen COVID-19 pandemian suorista ja epäsuorista vaikutuksista konsernin päämarkkinoilla. Lisäksi pandemia aiheuttaa monia riskejä vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Päivittäiset uudet COVID-19 tartunnat ovat viime aikoina nousseet Yhdysvalloissa ja pandemian toisen aallon riskit ovat kasvaneet Euroopassa ja Aasiassa. Lisäksi mahdolliset valtiolliset rajoitustoimet voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin toimintaan tai asiakkaiden vähittäiskauppoihin. Tämän takia on edelleen mahdotonta antaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2020.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen lopussa.

Muut olennaiset tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 26.3.2020, hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa tilikaudelta. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Helsingissä 16.7.2020

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Nicolas Warchalowski, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Puolivuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään perjantaina 17.7.2020 klo 10:00. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin +44 (0)330 336 9401 tai +1 929 477 0338 tai +358 (0)9 7479 0359 (pin-koodi: 615325). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan numerossa +44 (0)207 660 0134 (pin-koodi: 7783083). Verkkosivuilla www.rapalavmc.com on Rapala-konsernin taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti