Etusivu » ADMICOM OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2020 – Admicomin kasvuluvut ehjiä koronasta huolimatta: Liikevaihto +40 %, EBITDA 43 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2020 – Admicomin kasvuluvut ehjiä koronasta huolimatta: Liikevaihto +40 %, EBITDA 43 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2020 – Admicomin kasvuluvut ehjiä koronasta huolimatta: Liikevaihto +40 %, EBITDA 43 % liikevaihdosta

Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2020 (Tilintarkastamaton)

ADMICOMIN KASVULUVUT EHJIÄ KORONASTA HUOLIMATTA: LIIKEVAIHTO +40 %, EBITDA 43 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 1.7.2020 KLO 15:30

Tammi-kesäkuun 2020 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2019 – 30.6.2019):

 • Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 10,738 miljoonaa euroa (7,664), kasvua +40 % edellisvuodesta. Kasvu jakautui orgaaniseen kasvuun 24 % ja Tocoman-yrityskauppaan 15 %. Sopimuslaskutuksen nettomuutoksen osuus kasvusta oli noin 1 %.
 • Käyttökate eli EBITDA kasvoi 32 % ja oli 4,639 miljoonaa euroa (3,512) eli 43 % liikevaihdosta. Ensimmäisen puolivuotiskauden kannattavuutta on viime vuosina auttanut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos, tänä vuonna yhteensä 0,857 miljoonaa euroa (0,802). Vaikutus on tyypillisesti suurin toisella vuosineljänneksellä.
 • Liikevoitto kasvoi 25 % ollen 4,029 miljoonaa euroa (3,228). Nettotulos puolestaan kasvoi 22 % ja oli 3,136 miljoonaa euroa (vertailuvuosi 2,581 miljoonaa euroa).
 • Vuoden 2020 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan. Arvioimme liikevaihdon kasvun ylittävän edellisvuoden 37 % tason ja käyttökatteen eli EBITDA:n pysyvän 35-45 % -haarukassa.
 • Admicom teki yrityskaupan 10.3. ostaen rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n osakekannan. Kauppahinnasta 7,3 miljoonaa euroa maksettiin käteisvastikkeena ja noin 3 miljoonaa (41 923 Admicom Oyj:n osaketta) suunnattuna antina Tocomanin emoyhtiö Tocoman Group Oy:lle.
 • Admicom tiedotti 15.4. Tocoman Oy:ssä huhtikuussa käytyjen YT-neuvotteluiden johtaneen kolmen henkilön vähennyksiin.
 • Admicomin liikevaihdosta 90 % on toistuvaa laskutusta, joten korona ei päässyt vaikuttamaan siihen dramaattisesti. Uusmyynnissä haasteet ovat kuitenkin selvästi kasvaneet ja epävarmuustekijöitä nykyasiakkaissa on aiempaa enemmän. Toimintojamme sopeutettiin muuttuneisiin olosuhteisiin ja huomiota kiinnitettiin etenkin asiakkaidemme kannattavuuden tukemiseen. Lanseeraamme syksyllä myös uuden Adminet kassajousto -palvelun helpottamaan asiakkaidemme kassanhallintaa kriisissä.

Avainluvut

Admicom-konserni 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-% 2019
Liikevaihto, 1 000 euroa 10 738 7 664 40 % 15 641
EBITDA, 1 000 euroa 4 639 3 512 32 % 7 155
% liikevaihdosta 43 % 46 % 46 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 029 3 228 25 % 6 613
% liikevaihdosta 38 % 42 % 42 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 3 136 2 581 22 % 5 291
% liikevaihdosta 29 % 34 % 34 %
Oman pääoman tuotto, % 36 % 45 % 38 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 46 % 56 % 48 %
Omavaraisuusaste, % 83 % 77 % 81 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,64 0,53 1,09
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 23 096 15 122 20 147
Henkilöstömäärä jakson lopussa 172 129 145
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 925 4 838 4 883
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 911 4 838 4 845
Esitettyihin lukuihin on sisällytetty Tocoman Oy:n tiedot ajalta 1.3. – 30.6.2020. Tocoman Oy:n henkilöstömäärä jakson lopussa oli 19.

Toimitusjohtaja Antti Seppä:

”Ensimmäisen puolivuotiskauden merkittävimmät asiat olivat ehdottomasti Tocoman Oy:n yrityskauppa sekä koronaepidemian tuomat haasteet. Molemmat realisoituivat käytännössä samalla viikolla. Selvisimme korona-ajan rajoituksista ilman projektien keskeytyksiä tai myynnin totaalista pysähtymistä, mutta kasvuvauhtiamme ajanjakso on hidastanut. Myös Tocomanin ja Admicomin integrointi hidastui hieman alkuperäisistä suunnitelmista. Tällä hetkellä olemme vielä huhtikuussa arvioidussa kasvuvauhdissa vuoden 2020 osalta. Tavoitteenamme on edelleen liikevaihdon yli 37 % kasvu sekä EBITDA % haarukassa 35-45.

Nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus oli kaudella 0,857 miljoonaa euroa, mikä lähes yhtä suuri kuin edeltävänä vuotena (0,801). Tämä heijastelee edelleen asiakkaidemme vahvaa vuotta 2019. Koska noin 2/3 asiakkaiden tilikausista päättyi vuoden vaihteessa, on tämä vaikutus suurimmilta osin nyt nähty. Tocoman Oy:n toimintaan suunniteltuja muutoksia alettiin viedä läpi toisella vuosineljänneksellä mutta suurimmat positiiviset vaikutukset toimintaan realisoituvat vasta ensi vuoden puolella. Tuoteintegraation ensimmäinen vaihe on toiminnassa tiedostopohjaisena ja syvempää integraatiota päästään pilotoimaan syksyllä.

Kiinnostus Adminettiä kohtaan on säilynyt vahvana kaikilla Admicomin asiakastoimialoilla ja kokoluokissa. Uusmyynnistä 52 % tuli rakentamisen toimialalta, 30 % talotekniikasta, 16 % teollisuudesta ja 3 % muilta aloilta. Uusia alueellisia tilitoimistokumppaneita on solmittu lupaavasti ja myös Admicomin oma tilitoimisto nosti profiiliaan, saadessaan toukokuussa Taloushallintoliiton auktorisoinnin. Olemmekin päättäneet koronavuonna kiinnittää huomiota entistä enemmän nykyasiakkaidemme kokemaan palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Projekti tämän osalta on käynnissä. Lisäksi tuomme asiakkaidemme kassahallintaa helpottamaan uuden Adminet kassajousto -palvelun, joka toteutetaan syksyllä yhdessä Certum Finance Oy:n kanssa. Tämän on tarkoitus helpottaa tilannetta etenkin rakennusalan isojen tilaajien pidentäessä maksuaikojaan.

Adminetin tuotekehityksessä tehtiin jakson aikana suuria taustamuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät asiakkaillemme vasta pidemmällä aikajänteellä. Tuotekehityksessä ollaan organisoitumassa tulevaisuuden kasvutavoitteita varten, mikä on näkynyt alkuvuoden rekrytoinneissa ja tulee näkymään työpaikkarintamalla myös loppuvuonna. Admicomin matka pk-sektorin toiminnanohjauksen edelläkävijänä on hyvässä vaiheessa mutta koemme, että matka on vielä kesken ja talousautomaatiolla on monta askelta otettavana.”

Taloudellinen ohjeistus

Neljännesvuositulostiedotteessa 9.4.2020 kerrottu vuoden 2020 ohjeistuksemme säilyy ennallaan. Tavoitteenamme on tänä vuonna ylittää viime vuoden liikevaihdon kasvu (37 %) ja pitää käyttökate eli EBITDA 35-45 % -haarukassa.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1. – 30.6.2020 oli 10,738 miljoonaa euroa (7,664). Liikevaihto kasvoi 40 % vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti uusasiakashankinta sekä Tocoman Oy:n liiketoiminnan hankinta. Vuositasauslaskutuksen nettomuutos oli lähellä viime vuoden tasoa ja sen osuus kasvusta oli hieman alle 1 %.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,639 miljoonaa euroa, ollen 43 % liikevaihdosta (3,512, 46 %). Käyttökate kasvoi 32 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan jaksoon. Käyttökateprosenttiin vaikutti alentavasti Tocoman Oy:n hankinta, koska yhtiön kannattavuus ei ole vielä Admicomin tasolla. Lisäksi toimintojen yhdistelemisestä on aiheutunut lisäkuluja, jotka ovat realisoituneet suurimmaksi osaksi vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Liikevoitto ajalta 1.1. – 30.6.2020 oli 4,029 miljoonaa euroa eli 38 % liikevaihdosta (3,228, 42 %) ja tilikauden tulos katsauskaudelta oli 3,136 miljoonaa euroa (2,581). Viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevoittoa ja tulosta rasittivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla erityisesti Tocoman Oy:n osakkeiden hankinnasta syntyneen konserniliikearvon poistot 0,340 miljoonaa euroa.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 23,096 miljoonaa euroa (15,122). Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 18,947 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 83 % (77 %). Oma pääoma kasvoi tarkastelukaudella noin 2,6 miljoonaa euroa. Kasvua selittävät voitollinen toiminta sekä Tocoman Group Oy:lle suunnattu osakeanti. Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tarkastelukaudella 3,516 miljoonaa euroa.

Konsernilla ei ole pitkä- tai lyhytaikaisia korollisia lainoja. Konsernin taseessa oli saatuja ennakkomaksuja 0,187 miljoonaa euroa, jotka liittyvät Tocoman Oy:n asiakkailta ennakkoon laskutettuihin veloituksiin.

Konsernin kassavirta oli tarkasteluhetkellä negatiivinen erityisesti investointien vuoksi, mutta siitä huolimatta rahoitusasema on pysynyt vahvana. Kokonaisuutena konsernin likvidit rahavarat pienenivät tarkastelukaudella 6,459 miljoonaa euroa, ollen 9,863 miljoonaa euroa kauden lopussa. Liiketoiminnan rahavirta oli +3,537 miljoonaa euroa (+3,589). Vuoden 2019 jäännösveroja maksettiin alkuvuodesta, joka heikensi liiketoiminnan rahavirtaa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja ja rahoituseriä oli +4,486 miljoonaa euroa (+3,872).

Konsernin investointien rahavirta oli -6,481 miljoonaa euroa (-0,062), jossa näkyy suurimpana eränä tytäryhtiö Tocoman Oy:n hankinta. Emoyhtiö maksoi Tocoman Oy:n osakkeista rahavastikkeena yhteensä 6,474 miljoonaa euroa, huomioituna hankitun yhtiön kassavaroilla. Rahoituksen rahavirta oli 3,518 miljoonaa euroa negatiivinen, joka johtui osakkeenomistajille jaetusta osingosta. Osingon maksupäivä oli 11.2.2020.

Investoinnit ja poistot

Tocoman Oy:n hankinta oli tarkastelukauden merkittävin investointi. Kauppahinta oli yhteensä 10,3 miljoonaa euroa, joka jakautui 7,3 miljoonan euron käteisvastikkeeseen sekä noin 3 miljoonan euron suunnattuun osakeantiin. Tocoman Oy:n hankinnasta syntynyt konserniliikearvo (10,210 miljoonaa euroa) poistetaan tulonmuodostusaikanaan 1.3.2020 alkaen 10 vuodessa kansallisen tilinpäätösstandardin (FAS) mukaisesti.

Tarkastelukauden muut investoinnit kohdistuivat aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja olivat yhteensä 0,068 miljoonaa euroa (0,062). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Konsernin tytäryhtiö Tocoman Oy on myynyt tarkastelukaudella kaksi ajoneuvoa. Tarkastelukaudella ei ole aktivoitu taseeseen lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,610 miljoonaa euroa (0,284). Poistoista hieman yli puolet koostuu konserniliikearvon poistoista. Kolmasosa poistoista koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen ja ohjelmistolisenssien poistoista, joiden osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. Loput poistoista tulevat koneiden ja kaluston poistoista.

Yhtiön vuokravastuiden määrä on noussut 2,969 miljoonaan euroon (2,634). Yhtiö on tarkastelukaudella laajentanut toimitilojaan sekä Jyväskylässä että Tampereella. Tocoman Oy:n henkilöstö jatkaa omissa tiloissaan Helsingissä vuoden 2020 loppuun.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön henkilöstömäärä 30.6.2020 oli 172 henkilöä (31.12.2019 henkilöstömäärä 145). Admicom hakee parhaillaan uusia tekijöitä tuotekehitykseen ja muita rekrytointeja toteutetaan loppuvuonna kasvun ehdoilla.

Admicomin johtoryhmämuutoksesta tiedotettiin 6.5.2020, kun yhtiön nykyinen CFO Kari Kalmukoski suuntaa rooliaan Group controlleriksi ja luovuttaa johtoryhmäpaikkansa tilitoimistojohtaja Eeva Huuskolle. Uusi CFO nimetään loppuvuoden aikana. Samalla myynnin partner-roolissa toiminut Ilkka Uusi-Maahi otti johtoryhmäpaikan opintovapaalle jäävältä myyntijohtajalta Tuomas Nummiselta. Muut jäsenet johtoryhmässä ovat toimitusjohtaja Antti Seppä, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori sekä myyntijohtajat Joni Haapamäki ja Arttu Ruotsalainen.

Yhtiön hallituksessa toimivat Pasi Aaltola, Matti Häll (puheenjohtaja), Timo Häll, Simo Huvila, Sami Kettunen, Antti Noronen, Simo Ratilainen sekä Jarmo Suonpää.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 30.6.2020 oli 4 927 698 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2020 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen päätöskurssi Nasdaq First North Growth Market Finland -listalla 30.6.2020 oli 85,20 euroa ja yhtiön markkina-arvo siten 419,84 miljoonaa euroa. Tocomanin yrityskaupassa liikkeelle lasketut uudet osakkeet (41 923 kappaletta) arvostettiin tammikuun keskikurssiin 71,56 eur ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 13.3.2020. Korona-aikana 23.3.2020 yhtiön kurssi kävi alimmillaan 51,6 eurossa mutta kiipesi huhtikuun aikana takaisin 70 euron tuntumaan. Yrityksen sisäpiiristä tehtiin jakson aikana useita suuria blokkikauppoja, kun omistuksiaan kasvattivat etenkin Skandinaviska Enskilda Bankenin (SEB) ja Nordean hallintarekisterissä olevat omistajatahot.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous myönsi 31.1.2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2021) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta). Tocoman yrityskaupassa käytettyjen 41 923 osakkeen jälkeen yritysjärjestelyihin käytettäväksi annetusta valtuutuksesta on jäljellä 17,14 %. Yhtiö jatkaa strategiatyötä uusien kasvulähteiden kartoittamiseksi Suomesta ja ulkomailta.

Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 597 845 kappaleeseen työntekijöiden omistamia Admicom Oyj:n osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 30.6.2020 yhteensä 2 304 omistajaa ja osakkeista vapaasti vaihdettavissa oleva (free float) osuus oli 53 %. Suurin omistusosuus oli Matti Hällillä 30,7 %, toisena SEB:iin hallintarekisteröity omistus 21,0 % ja kolmantena Nordeaan hallintarekisteröity omistus 15,9 %. Yhtiön 20 suurinta omistajaa pitivät hallussaan 89,4 % osakekannasta.

Varsinainen yhtiökokous 31.1.2020

Varsinainen yhtiökokous päätti 31.1.2020 Jyväskylässä hallituksen esityksen mukaisesti maksaa 2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa helmikuussa yhteensä 0,72 eur per osake. Yhtiökokous myönsi hallitukselle myös osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2021) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta).

Lisäksi yhtiökokous nimesi tilintarkastajayhteisöksi KPMG:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Riikka Maunula, hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Sami Kettunen ja hallituksesta vapautettiin Pekka Neittaanmäki.

Riskit ja epävarmuustekijät

Maailmantalouden ennustaminen on koronavuonna haastavaa, kun näkymät ovat tavallista lyhyempiä ja muutokset voivat olla dramaattisia. Tunnelma on joka tapauksessa lähivuosina mollivoittoinen. Kotimaan taloudessa synkin skenaario voidaan välttää, jos toista korona-aaltoa ei tule. Rakennusalalla vaikutukset alkavat näkyä isommin tulevana syksynä, kun meneillään olevat projektit saatetaan maaliin. Lähivuosille ei ole ennustettu rakennusalallakaan nopeaa toipumista sillä riskejä lisäävät etenkin suurten tilaajien (esim. kunnat, telakat, teollisuus) investointihaluttomuus sekä alihankkijoiden kassan kestävyys. Maksuaikojen pidentyminen ja pääomakierron hidastuminen on haaste myös koko rakennusalalle ja nostaa konkurssiuhkaa rakennusalalla.

Yhtiön liiketoimintariskejä on päivitetty koronavuoden tilanne huomioiden:

 • Keskittymisen tietyille asiakastoimialoille lisää suhdanneherkkyyttä, mikä voi hidastaa kasvua tai näkyä konkurssien kautta voimakkaana asiakaspoistumana. Riskiä pyritään pienentämään tukemalla asiakkaiden kannattavuuden hallintaa Adminetissä ja verkostoitumalla asiakastoimialojen sisällä laajasti.
 • Teknologia ja tietoturvariskit ovat julkisena yhtiönä kohonneet, kun yhtiön huomioarvo on kasvanut myös hyökkääjien silmissä. Yhtiössä on käynnistetty kuluvana vuotena riskienhallinnan prosessin uudistaminen sekä tehty uusia toimenpiteitä teknologia- ja tietoturvauhkien torjumiseen.
 • Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti tietoturvariskit sekä palveluvirheiden riskit. Riskin pienentämiseksi yhtiön henkilökuntaa perehdytetään tietoturvaan ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.
 • Riskit avainhenkilöihin liittyen. Yhtiö rekrytoi uusia osaajia varautuakseen kriittisiin poistumiin, minkä lisäksi yhtiössä on kuluvana vuonna panostettu HR-funktion kehittämiseen. Myös koronariskiä seurataan aktiivisesti. Henkilöstöomistajuus on edelleen mukana sitouttamisen keinovalikoimassa ja loput lunastusvaltuutukset päättyvät 2021 aikana.
 • Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit, mikä on kuluvana vuonna yksi strategiatyön lähtökohta. Ulkomaisten pääomasijoittajien intressit suomalaisissa ohjelmistoyhtiöissä näyttävät lisääntyneen vuoden aikana, mikä voi heilauttaa voimasuhteita kilpailijakentässä.
 • Admicomin mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Tocoman Oy:n yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhdistäminen on käynnissä ja opettaa hallitsemaan riskiä jatkossa paremmin.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Kaikki katsauksessa esitetyt luvut ovat Admicom-konsernin lukuja. Tocoman Oy on yhdistelty konsernin lukuihin 1.3.2020 alkaen.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 2.10.2020 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020 arviolta 15.1.2021.

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointijohtaja
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670


Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/


JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
LIIKEVAIHTO 10 738 7 664 15 641
Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 52
Materiaalit ja palvelut -478 -270 -540
Henkilöstökulut -4 307 -2 977 -6 056
Poistot ja arvonalentumiset -610 -284 -541
Liiketoiminnan muut kulut -1 317 -907 -1 942
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 029 3 228 6 613
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 3 8 18
Korkokulut ja muut rahoituskulut -16 0 -3
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4 016 3 236 6 629
Tuloverot -879 -655 -1 338
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 136 2 581 5 291


Konsernin tase

1 000 EUR 6/2020 6/2019 12/2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 474 665 570
Aineettomat oikeudet 182 311 242
Muut aineettomat hyödykkeet 6 8
Konserniliikearvo 10 035 242 203
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 269 112 243
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
3
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
10 970 1 330 1 265
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 14 22 13
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 955 1 648 1 798
Muut saamiset 75 40 71
Siirtosaamiset 219 103 679
Rahat ja pankkisaamiset 9 863 11 980 16 322
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
12 126 13 792 18 882
VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 096 15 122 20 147

1 000 EUR 6/2020 6/2019 12/2019
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 106
Muut rahastot 12 489 7 471 9 489
Edellisten tilikausien voitto/tappio 3 216 1 441 1 441
Tilikauden voitto/tappio 3 136 2 581 5 291
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 947 11 600 16 327
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 187
Ostovelat 48 141 131
Muut velat 905 778 699
Siirtovelat 3 008 2 603 2 990
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 148 3 522 3 821
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 096 15 122 20 147

Oman pääoman muutokset

1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
SIDOTTU OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 106 106 106
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 106
VAPAA OMA PÄÄOMA
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
9 489 7 665 7 665
Varojen jako SVOP -rahastosta -194 -194
Henkilöstöanti 2 017
Suunnattu osakeanti* 3 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa
12 489 7 471 9 489
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa
6 732 3 570 3 570
Osingonjako -3 516 -2 129 -2 129
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden lopussa
3 216 1 441 1 441
Tilikauden voitto / tappio 3 136 2 581 5 291
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 18 841 11 494 16 221
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 947 11 600 16 327

* Tocoman Oy:n osakkeiden hankinta

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
4 016 3 236 6 629
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 610 284 541
Rahoitustuotot ja -kulut 13 -8 -15
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta
4 639 3 512 7 155
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
41 -349 -541
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)
0 -6 2
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
-194 715 758
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
4 486 3 872 7 373
Maksetut korot ja rahoituskulut -16 -3
Saadut osingot liiketoiminnasta 18
Saadut korot liiketoiminnasta 1
Maksetut välittömät verot -933 -283 -1 282
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 537 3 589 6 107
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-68 -62 -255
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 61
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla -6 474
Investointien rahavirta (B) -6 481 -62 -255
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 2 017
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 516 -2 322 -2 322
Rahoituksen rahavirta (C) -3 516 -2 322 -305
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
-6 459 1 205 5 547
Rahavarat tilikauden alussa 16 322 10 775 10 775
Rahavarat tilikauden lopussa 9 863 11 980 16 322
Rahavarojen muutos -6 459 1 205 5 547


Konsernin vastuut

1 000 EUR 6/2020 6/2019 12/2019
Toimitilojen vuokravastuut
Vuokravastuut 2 969 2 634 2 500
Vuokravakuustilit 75 40 63
Yhteensä 3 044 2 674 2 563

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 13
Myöhemmin maksettavat 8
Yhteensä 21 0 0


Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / – vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma keskimäärin + / – vähemmistöosuus
Oman pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100
Taseen loppusumma keskimäärin – korottomat velat keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / – vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti