Etusivu » Yleinen » Sivu 416

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset

PÖRSSITIEDOTE 15.5.2020 KLO 17.00

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.6.2020 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja muun ohjeistuksen mukaisesti.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ovat yhdenmukaiset hallituksen 27.2.2020 koolle kutsuman, mutta Covid-19-pandemian vuoksi perutun varsinaisen yhtiökokouksen ehdotusten kanssa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoivalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun C-osasta Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville.

Yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät ole paikan päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä videoyhteyttä. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puhe tullaan jakamaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii Kalle Kyläkallio. Mikäli Kalle Kyläkalliolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana toimii Teemu Lehto. Mikäli Teemu Lehdolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat osallistuneet kokoukseen asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6, 6 a ja 7 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön 12.3.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

10. Palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön 27.2.2020 julkistama, hallitukseen ja toimitusjohtajaan sovellettava palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.
11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja tilitarkastajien palkkiot ja kulujen korvausperiaatteet

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa.

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien suosituksesta, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyy ennallaan: 25 230 euroa maksetaan hallituksen puheenjohtajalle, 16 820 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle ja kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti tilintarkastajalle.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Yhtiön hallituksen tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 44,4 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio.

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) ja että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio.

13. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus valtuutuksesta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta on tämän kutsun liitteenä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus valtuutuksesta päättää omien osakkeiden hankkimisesta on tämän kutsun liitteenä.

B. ASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena (yhtiökokouskutsun liite).
Tilinpäätösasiakirjat ovat olleet 12.3.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että vain osakkeenomistajan asiamies voi saapua henkilökohtaisesti kokouspaikalle. Tämä on välttämätöntä erityisesti osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamiseksi. Tämän vuoksi pyydetään, että osakkeenomistaja nimeäisi asiamiehekseen yhtiön nimeämän riippumattoman asiamiehen ja että antaisi hänelle äänestysohjeet. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 27.5.2020. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 29.5.2020 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 050 4361 658 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com.

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön 27.2.2020 koolle kutsumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka peruutettiin Covid-19 -pandemian vuoksi, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään Covid-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan yhtiön nimeämä riippumaton asiamies tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies on asianajaja, varatuomari Heikki Uotila. Hänen yhteystietonsa ovat: Asianajotoimisto Susiluoto Oy, Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 429 786 tai sähköpostitse osoitteeseen heikki.uotila@susiluoto.com.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 20.5.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat ja äänestysohjeet pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com tai alkuperäisinä osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 3.6.2020 klo 10.00 mennessä ja huolehtimaan asiamiehen valtuuttamisesta ja äänestysohjeiden antamisesta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www@qpr.fi.

Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com viimeistään 20.5.2020 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 26.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävissä asioista 25.5.2020 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 28.5.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

VUOSIKERTOMUS

QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on ilmestynyt torstaina 12.3.2020 ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.qpr.fi. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (puh. 045 325 8285, Tarja Viantie).

MUUT TIEDOT

QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 12 444 863 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2020

QPR SOFTWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

Tätä pörssitiedotetta eikä sen minkäänlaista kopiota saa viedä, lähettää tai jakaa Amerikan Yhdysvaltoihin tai sen territorioille tai valta-alueille.

LIITE 1

Hallituksen ehdotukset

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 8.6.2020 pidettävä varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 • Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta;
 • Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;
 • Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
 • Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
 • Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä osakeannin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;
 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
 • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 8.6.2020 pidettävä varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

 • Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;
 • Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;
 • Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;
 • Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;
 • Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;
 • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
 • Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista.

LIITE 2

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Cargotec Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Cargotec Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.5.2020 KLO 16.30
Cargotec Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Cargotec Oyj on vastaanottanut 15. toukokuuta 2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Mariatorp Oy:ltä (Y-tunnus 2690035-7) ja Heikki Herliniltä. Ilmoituksen mukaan Niklas Herlinin perinnönjaon 14.5.2020 jälkeen Heikki Herlinillä on määräysvalta Mariatorp Oy:ssä. Mariatorp ja Heikki Herlin omistavat tämän jälkeen 2 940 067 Cargotec Oyj:n A-osaketta ja 5 400 000 B-osaketta, yhteensä 8 340 067 osaketta ja 3 480 067 ääntä. Tämä vastaa 12,89 prosenttia Cargotec Oyj:n osakekannasta ja 23,13 prosenttia äänimäärästä.

Lisätietoa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 8262 172

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Alkuperäinen artikkeli

Innofactor Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Heikki Nikku

logo.png

Innofactor Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Heikki Nikku

Innofactor Oyj:n johdon liiketoimet 15.5.2020 klo 16.15

Innofactor Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Nikku, Heikki
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Innofactor Oyj
LEI: 7437008OSKQFEDZYD835

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437008OSKQFEDZYD835_20200515154408_9

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-14
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007637
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 14 000 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 14 000 Keskihinta: 0 EUR

Espoossa 15.5.2020

INNOFACTOR OYJ

Michaela Skrabb, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:
Michaela Skrabb, lakiasiainjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. +358 40 724 5282
michaela.skrabb@innofactor.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst

Alkuperäinen artikkeli

Kemira ja UPM-Kymmene Oyj ovat solmineet valkaisukemikaalien pitkäaikaisen jatkosopimuksen Uruguayssa

Kemira ja UPM-Kymmene Oyj ovat solmineet valkaisukemikaalien pitkäaikaisen jatkosopimuksen Uruguayssa

Kemira ja UPM-Kymmene Oyj ovat solmineet valkaisukemikaalien pitkäaikaisen jatkosopimuksen Uruguayssa

Kemira on allekirjoittanut UPM-Kymmene Oyj:n kanssa pitkäaikaisen sopimuksen, jolla yhtiön nykyistä valkaisukemikaalien toimitussopimusta Uruguayssa jatketaan edellyttäen, että tarvittava ympäristölupa saadaan. Uusi sopimus kattaa kapasiteetin, jolla tuetaan nykyistä sellutehdasta Fray Bentosissa sekä UPM:n uutta 2,1 miljoonan tonnin sellutehdasta, jota rakennetaan parhaillaan Paso de los Torosiin.

Kemiran valkaisukemikaalituotantolaitoksiin tehtävän investoinnin odotetaan olevan kokonaisuudessaan noin 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja ne ovat osa UPM:n Fray Bentosin tehtaan yhteydessä olevaa kemikaalien tuotantolaitosta (niin sanottua Chemical Islandia). Investoinneilla lisätään sekä natriumkloraatin että vetyperoksidin tuotantokapasiteettia. Vuonna 2007 käyttöön otettu Chemical Island oli aikanaan ensimmäinen laatuaan. Sen toiminnan tehokkuuden ja ympäristövastuullisuuden taso on ollut jatkuvasti erinomainen. Tätä korkeaa tasoa pidetään yllä tekemällä lisäinvestointeja uuteen huipputeknologiaan.

Pulp & Paper -liiketoiminta-alueen johtaja Kim Poulsen: ”Sopimuksen jatkaminen ja lisäinvestoinnit kumppanuuteen Uruguayssa kertovat pitkäaikaisesta sitoutumisestamme näihin erittäin tärkeisiin markkinoihin. Keskeinen osa Kemiran strategiaa on kasvaa sellu- ja valkaisupuolella, missä meillä on vahvaa maailmanlaajuista asiantuntemusta. Autamme asiakkaitamme tuottamaan entistä vahvempaa, kirkkaampaa ja puhtaampaa sellua.”

Lisätietoja

Kim Poulsen
Johtaja, Pulp & Paper -segmentti
+1 6788194580, kim.poulsen (a) kemira.com

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Alkuperäinen artikkeli

MUUTOS HONKARAKENTEEN JOHTORYHMÄSSÄ

logo.jpg

MUUTOS HONKARAKENTEEN JOHTORYHMÄSSÄ

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 15.5.2020 kello 14:30

MUUTOS HONKARAKENTEEN JOHTORYHMÄSSÄ

Honkarakenteen tuotantojohtaja Jari Fröberg ei jatka Honkarakenteen palveluksessa. Jari Fröberg on työskennellyt Honkarakenteella vuodesta 2016 lähtien ja johtoryhmän jäsen hän on ollut huhtikuusta 2017 lähtien. Muutos astuu voimaan välittömästi.

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen vastaa Honkarakenteen tuotannosta, kunnes tuotannon uudelleen organisointi on saatettu loppuun.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.com

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

Alkuperäinen artikkeli

Admicom Oyj – Johdon liiketoimet

Admicom Oyj – Johdon liiketoimet

Admicom Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ratilainen, Simo
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Admicom Oyj
LEI: 743700T7K2K149J4GB17

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700T7K2K149J4GB17_20200514200006_9
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-13
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000251830
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 15 000 Yksikköhinta: 75 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 15 000 Keskihinta: 75 EUR

Alkuperäinen artikkeli

Hoivatilat Oyj: Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Hoivatilat Oyj: Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote
15.5.2020 klo 13:15 EEST

Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Aureit Holding Oy ("Aureit Holding") on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta ja siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilat Oyj:n ("Hoivatilat") vähemmistöosakkeisiin osakeyhtiölain ("OYL") 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Hoivatilojen vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 23.4.2020 Hoivatilojen hakemuksesta päättänyt poistaa Hoivatilojen osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Hoivatilojen ulkona oleviin osakkeisiin on lunastusmenettelyssä siirtynyt Aureit Holdingille OYL:n mukaisesti. Kaupankäynti Hoivatilojen osakkeilla Nasdaq Helsingissä keskeytettiin 11.5.2020 ja Hoivatilojen osakkeet on tänään poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta Nasdaq Helsingin julkaisemien erillisten tiedotteiden mukaisesti.

Hoivatilojen osakkeiden listalta poistamisen jälkeen Hoivatilat ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Lisätietoa

Jussi Karjula
toimitusjohtaja
Hoivatilat Oyj
puh. +358 40 773 4054

Hoivatilat lyhyesti

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen, koulujen sekä palvelukortteleiden tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa sekä käynnistänyt 200 kiinteistöhanketta eri puolilla Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

Alkuperäinen artikkeli

Sopranolle merkittävä rahoituspaketti

Sopranolle merkittävä rahoituspaketti

Soprano Oyj sisäpiiritieto 15.5.2020 klo 11.20

Sopranolle merkittävä rahoituspaketti

Soprano konserni on tänään sopinut yhteensä 2,46 miljoonan euron rahoituspaketista, joka sisältää viiden vuoden laina-ajalla yhteensä 1,085 miljoonan euron ja kolme vuoden laina-ajalla 0,415 miljoonan euron TyEL-takaisinlainat, 0,45 miljoonan euron tililimiittien korotukset sekä lisäksi 0,51 miljoonan euron nykyisten lainojen 12 kuukauden lyhennysvapaat.

Rahoituspaketti vahvistaa Soprano konsernin rahoitusta merkittävästi ja varmistaa kassan kestävyyden koronaviruksen aiheuttaman markkinoiden häiriötilanteen yli. Rahoituspaketti sisältää tavanomaisten laina- ja takausehtojen lisäksi osingonjakokiellon 31.12.2020 saakka.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Rahoituspaketin myötä konsernimme rahoitus on varmistettu ja kassa on vahva. Voimme nyt keskittyä nykyisen Pohjoismaisen koulutusliiketoiminnan palauttamiseen normaalille tasolleen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen. Lisäksi Sopranon uuden koulutusvientiprojektin aikainen rahoitus on varmistettu.

Sopranon hallituksen strategian mukaiset koulutusviennin investoinnit on nyt tehty, ensimmäinen suuri vientikauppa saatu ja nyt myös vientiprojektin rahoitus on kunnossa. Näyttävän referenssin ja yhtiön kehittämien digitaalisten ratkaisuiden myötä yhtiö luottaa entistä vahvemmin suomalaisen osaamisen viennin kasvuun.”
Soprano Oyj
Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi
talousjohtaja Panu Kauppinen, +358 44 2363740, panu.kauppinen@soprano.fi
Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa.

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.
Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:
Soprano Oyj
www.soprano.fi
www.mifacademy.com

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi
www.fintra.fi

Alkuperäinen artikkeli

NoHo Partners aloittaa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

NoHo Partners aloittaa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

NoHo Partners Oyj
SISÄPIIRITIETO 15.5.2020 klo 10.00

NoHo Partners aloittaa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

NoHo Partners tiedotti 13.3.2020 aloittavansa henkilöstönsä määräaikaiset, enintään 90 päivää kestävät lomautukset minimoidakseen koronaviruksen (COVID-19) negatiivisia taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaansa. Voimassa olevat määräaikaiset lomautukset ovat koskeneet lähes koko konsernin henkilöstöä Suomessa eli noin 1 300 henkilöä, ja lomautusten on arvioitu jatkuvan kesäkuun 2020 loppuun.
Epävarman markkinatilanteen vuoksi yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta. Neuvotteluiden tarkoituksena on ennakoida koronaviruksesta aiheutuvia taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia sekä sopeuttaa toimintaa muuttuneeseen toimintaympäristöön. Toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin, enintään 90 päivän lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti. Neuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö Suomessa.

– Valmistaudumme vaiheittaiseen liiketoiminnan käynnistymiseen 1.6. alkaen. Toimintaamme ohjaavat ensisijaisesti henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus, toiminnan kannattavuus ja henkilöstömme työllistäminen mahdollisuuksien mukaan. Markkinan epävarmuus ja epäselvät viranomaisrajoitukset asettavat liiketoiminnalle haastavan ympäristön, ja etsimmekin nyt toimivia ja joustavia malleja yhdessä henkilökuntamme kanssa, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Neuvottelut alkavat 20.5.2020 ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Lomautusten lopullinen laajuus ja kesto tarkentuvat myöhemmin.

Lisätiedot:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 50 524 9445
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivusto:
www.ravintola.fi

Alkuperäinen artikkeli

KORJAUS TIEDOTTEESEEN: SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020

logo.jpg

KORJAUS TIEDOTTEESEEN: SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 14.5.2020
KORJAUS TIEDOTTEESEEN: SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020
Helsingin Pörssi
Korjaus tiedotteeseen: Scanfil Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2020
Syy: Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli virheellinen
Sisältö korjattuna
Päivämäärä 14.5.2020
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 1,689 osaketta
Keskihinta/ osake 4.6476 EUR
Kokonaishinta 7,849.80 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.5.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 467 738 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli