Etusivu » Vincit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Vincit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 24.2.2022 kello 10:00

Vincit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Vincit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 12:00 osoitteessa Visiokatu 1, 33720 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11:00.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Vincit ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti sekä varmistaakseen Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön turvallisuuden. Kokouspaikalla osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja kokoustilojen puhdistamista on tehostettu. Paikalle saapuvia osallistujia kehotetaan kasvomaskin käyttöön ja käsien puhdistamiseen saapuessa kokoustilaan sekä muistutetaan riittävän etäisyyden pitämisestä muihin osallistujiin, yhtiön edustajiin ja kokousvirkailijoihin.

Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa tai mahdollisuus käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistujalle.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2022. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi kuukausittain rahana. Hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Artti Aurasmaa, Mikko Kuitunen, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä ja uutena jäsenenä Frank Korsström.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallitusten jäsenten tiedot ovat nähtävissä Vincit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/ ja ehdotetun uuden jäsenen tiedot osoitteessa www.vincit.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 16 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

17 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Vincit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla viikolla 8. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistajilla on kokouspaikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää. Linkki verkkolähetykseen lisätään Vincit Oyj:n internet-sivuille osoitteeseen www.vincit.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.3.2022 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internet-sivuilla: www.vincit.fi/fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022
  • sähköpostitse: yhtiokokous2022@vincit.fi
  • kirjeitse: Vincit Oyj, Yhtiökokous, Visiokatu 1, 33720 Tampere

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vincit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 11.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2022 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Kokouspaikalle saapumisen sijaan Vincit tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuutta valtakirjapalvelun käyttämiseen. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus valtuuttaa asianajaja Anni Ala-Mettälä Asianajotoimisto Applex Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Valtakirjapohjat äänestysohjeineen löytyvät osoitteesta www.vincit.fi/fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua. Lisätietoja valtakirjan käytöstä saa yhtiön talousjohtajalta osoitteesta niklas.wasenius@vincit.fi.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous2022@vincit.fi tai postitse osoitteeseen Vincit Oyj, Yhtiökokous, Visiokatu 1, 33720 Tampere, viimeistään 18.3.2022 mennessä.

Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat lisäksi esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista sekä etukäteismateriaalista 18.3.2022 saakka. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous2022@vincit.fi. Etukäteen toimitettuihin kysymyksiin vastataan kokouksessa.

Vincit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 12 625 889 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 24.2.2022

Vincit Oyj

Hallitus