Etusivu » INVESTORS HOUSE Q3 2021 – OPERATIIVINEN TULOS KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

INVESTORS HOUSE Q3 2021 – OPERATIIVINEN TULOS KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

INVESTORS HOUSE Q3 2021 – OPERATIIVINEN TULOS KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

Investors House Oyj

Pörssitiedote 15.11.2021 klo 8.30

INVESTORS HOUSE Q3 2021OPERATIIVINEN TULOS KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

YHTEENVETO KOLMANNELTA KVARTAALILTA 79/2021 (VERTAILUKAUSI 7-9/2020)

Kolmannen kvartaalin operatiivinen tulos oli yhtiön kaikkien aikojen paras ollen 0,87 M€ (0,85 M€). Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihtoon raportoitavista tuotoista ylitti kiinteistöjen vuokratuotot. Lähes kaikki tuotot olivat luonteeltaan jatkuvia, sopimusperusteisia tuottoja.

Pääoman allokointi pitkästä kiinteistöomistuksesta kohti palveluliiketoimintaa ja kehityshankkeita eteni sekä 15,5 M€ asuntoportfolion myynnillä kansainväliselle sijoittajalle että investoinnilla Kukkulan kehityshankkeeseen. Molemmat toteutettiin katsauskauden jälkeen. Ensinmainitun osalta laskennallinen käyvän arvon ero kirjattiin Q3 2021 tulokseen, mikä heikensi kvartaalin laajaa tulosta.

Kvartaalin aikana tapahtunut kehitys tukee yhtiön syksyllä 2020 vahvistettua strategiaa. Strategian tarkoituksena on kasvava kannattavuus ja sen myötä kasvavat osakekohtaiset osingot. Investors Housen osakekohtainen osinko on nyt kasvanut kuuden peräkkäisen vuoden ajan.

YHTEENVETO PUOLIVUOSIKAUDELTA 1-9/2021 (VERTAILUKAUSI 1-9/2021)

Operatiivinen tulos parani 13 % ollen 1,8 M€ (1,6 M€).

Yhtiö on katsauskaudella tai välittömästi sen jälkeisenä aikana toteuttanut strategiaansa

  • keventämällä pitkää kiinteistöomistusta myymällä 15,5 M€ velattomalla kauppahinnalla asuntoportfolion kansainväliselle sijoittajalle
  • vahvistamalla palveluliiketoimintaa Juhola Asset Managementin hankinnalla
  • vahvistamalla hankekehityskantaa hankkimalla konsortion jäsenenä 1/3-omistusosuuden laajasta Kukkula-hankkeesta Jyväskylässä

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli vahva ollen 49,0 % (58,8 %). Omavaraisuusaste on ylittänyt strategisen tavoitteen (45 %) viimeisen 27 kvartaalin ajan.

Osakekohtaista nettovarallisuutta kuvaava Epra NRV oli 8,55 €/osake (8,30 €/osake), mikä on raportointihistorian toiseksi korkein.

Yhtiökokous päätti huhtikuussa osingonmaksusta 0,27 €/ osake, mikä oli kuudes peräkkäinen kasvava osakekohtainen perusosinko, minkä lisäksi vuosina 2019 ja 2020 on jaettu lisäosinkoja. Päätetty osinko edusti 76 % edellisvuoden operatiivisesta tuloksesta kun vuosien 2014-2020 tulosten perusteella osinkoina on maksettu keskimäärin 75 % operatiivisesta tuloksesta. Yhtiö maksoi ensimmäisen osan (0,14 €/osake) yhtiökokouksen päättämästä osingosta toukokuussa. Yhtiön hallitus päätti toisen osan (0,13 €/osake) maksusta marraskuussa.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Sanalla sanoen kolmas kvartaali oli erinomainen. Operatiivinen tulos oli kaikkien aikojen paras kiitos sekä tuotto- että kulupuolen kehityksen. Strateginen kehitys eteni kaikilla rintamilla. Tästä on hyvä jatkaa.

Mittaamme jatkuvan liiketoimintamme kannattavuutta 12 kk rullaavalla operatiivisella tuloksella. Hyvän kvartaalikehityksen myötä se jatkoi kasvu-uralla, jolle se palasi toisella kvartaalilla. Viimeisen seitsemän vuoden aikana olemme 20-kertaistaneet operatiivisen tuloksen ja viisinkertaistaneet osakekohtaisen operatiivisen tuloksen.

Strategian kannalta merkittävä seikka on tuottorakenne. Olemme tavoitelleet palveluliiketoiminnan painoarvon kasvua ja siinä on onnistuttu. Kahdella viimeisellä kvartaalilla palveluliiketoiminnan osuus tuotoista on ollut yli puolet ja näin ylittänyt kiinteistöjen vuokratuotot.

Olemme pitkäjänteisesti muovanneet 2010-luvun alkupuoliskon perinteisestä kiinteistösijoitusyhtiöstä palvelu- ja kehitystoimintaan keskittyvää toimijaa. Tämä näkyy nyt sekä tuottorakenteessa että operatiivisessa kannattavuudessa. Yhtiön tuotot ovat pitkälle sopimuspohjaisia ja ennakoitavia palvelu- ja vuokratuottoja, mikä on tärkeää ennustettavan tulos- ja osinkokehityksen kannalta.

Vastaavasti pääoma-allokaation osalta olemme vapauttaneet pääomaa pitkäaikaisesta kiinteistöomistuksesta sekä kohdentaneet sitä palveluliiketoimintaan ja kehityshankkeisiin. Palveluliiketoiminnan arvo ulkopuolisen arvonmäärityksen mukaan syyskuun lopussa oli 20,4 M€ mikä on noin 2,5-kertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Päämääränämme on olla kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäinen osinkoaristokraatti Suomessa. Olemme edenneet kuusi vuotta nousujohteisen operatiivisen tuloksen sekä kasvavien osakekohtaisten osinkojen kanssa. Tavoittelemme paranevaa kannattavuutta ja kasvavia osinkoja jatkossakin.’’

YHTEENVETOTAULUKKO

7-9/2021 7-9/2020 muutos-% 1-9/2021 1-9/2020 muutos-%
Liikevaihto, t eur 2438 1460 61 % 6749 7738 -13 %
Nettotuotto, t eur 1089 794 37 % 2527 3670 -31 %
Katsauskauden tulos, t eur -26 152 -117 % 173 1114 -84 %
Omavaraisuusaste, % 49,0 58,5
Operatiivinen tulos, t eur 874 850 3 % 1808 1599 13 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV)
8,55 8,30 3 %

Liikevaihdon ja nettotuoton osalta vertailuluvuissa on syytä huomata, että IVH Kampus konsolidoitui 6/2020 saakka tytäryhtiönä konserniin. Sen jälkeen se on ollut osakkuusyhtiö, jonka tulososuus esitettään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä. Tämän rakennemuutoksen johdosta liikevaihto ja nettotuottoluvut kuten myös tase 6/2020 alkaen ovat selvästi supistuneet. Yhtiön ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen tällä 6/2020 tehdyllä rakennemuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Koronan vaikutukset hyvin vaikeita ennakoida

Korona-pandemian luonteen ja keston aiheuttama epävarmuus muodostaa lähiajan suurimman riskin.

Viime vuonna hiljentynyt sijoittajakysyntä kasvoi selvästi loppuvuonna ja on jatkunut vahvana. Koti- ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat palanneet investointimarkkinoille. Asuntomarkkinoilla sijoittajakysyntä on vahvaa. Samoin toimistopuolen sijoittajakysyntä on selvästi lisääntynyt.

Koronan nettovaikutukset konsernin kiinteistöomaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvioitiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Asuntojen vuokramarkkinaa on leimannut useassa kaupungissa opiskelijoiden osittainen puuttuminen markkinasta olkoonkin, että tilanne on muuttunut syksyn 2021 aikana.

Toimitilapuolella on selvä, että hotellien ja ravintoloiden sulkeminen sekä tietty epävarmuus vaikuttaa vuokrauspäätösten tekemiseen sekä asiakkaiden kassavirtaan. Toimistojen osalta tunnelma on ollut odottava, mutta käyttöasteet ovat säilyneet hyvinä.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että jatkuessaan tai pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia. On mahdollista, että uusi asunto- tai toimistokysyntä vilkastuttaa markkinaa. On myös mahdollista, että elvytyspaketeilla voi olla merkittävä vaikutus.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA).

Investors House arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2020.

TIEDOTUSTILAISUUS 15.11.2021 KLO 13

Investors House järjestää osakkeenomistajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun julkaisutilaisuuden maanantaina 15.11.2021 klo 13. Tilaisuus on seurattavissa webcastinä osoitteessa Investors House Q3'21 ma 15.11 kello 13:00 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus.

Helsinki 15.11.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakleu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite

Attachments


Investors House Q3 2021

Investors House Q3 2021…Alkuperäinen artikkeli