Etusivu » Ilkka-Yhtymän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Ilkka-Yhtymän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Ilkka-Yhtymän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä OyjOsavuosikatsaus 8.11.2021, klo 13.00
ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021
HEINÄSYYSKUU 2021
– Liikevaihto 11 883 tuhatta euroa (11 462 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 493 tuhatta euroa (1 263 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 908 tuhatta euroa (986 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 4,1 prosenttia (11,0 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 7,6 (8,6)
– Nettorahoituserät olivat 109 tuhatta euroa (249 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 601 tuhatta euroa (1 512 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 623 tuhatta euroa (1 466 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,02 euroa (0,06 euroa)
TAMMI-SYYSKUU 2021
– Liikevaihto 35 697 tuhatta euroa (32 942 tuhatta euroa)
– Liiketappio 278 tuhatta euroa (liiketappio 1 160 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 062 tuhatta euroa (1 005 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -0,8 prosenttia (-3,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,0 (3,1)
– Nettorahoituserät olivat 3 912 tuhatta euroa (3 618 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 3 634 tuhatta euroa (2 458 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 3 275 tuhatta euroa (2 807 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,11 euroa)
– Omavaraisuusaste 87,1 % (86,3 %)
– Nettovelkaantumisaste -31,2 % (-30,9 %)
AVAINLUVUT

(1000 eur) 7-9/ 2021 7-9/ 2020 1-9/ 2021 1-9/ 2020 1-12/ 2020
Liikevaihto 11 883 11 462 35 697 32 942 45 805
Liikevoitto/ -tappio 493 1 263 -278 -1 160 14 528
Voitto/ tappio ennen veroja 601 1 512 3 634 2 458 18 567
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,02 0,06 0,13 0,11 0,74
Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 24 487 -62 712 15 834
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -116 -757
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 -1 874
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -234 -209 -432 -610 -822
Yrityshankinnan kulut -88 -88 -393 -393
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 908 986 1 062 1 005 1 783

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:
Jatkoimme määrätietoisesti liiketoimintojemme kehittämistä ja hankimme 25. elokuuta 2021 tehdyllä kaupalla enemmistöosuuden sosiaalisen median markkinointipalveluihin keskittyvästä MySome Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa strategiaamme ja laajentaa yritysasiakkaillemme tarjottavien markkinointipalvelujen valikoimaa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana konsernin liikevaihdon kehitys oli positiivista, mutta vaihteli paljon eri liiketoimintojen sisällä. Talouden edelleen elpyessä kolmannen vuosineljänneksen osalta on kuitenkin huomioitava, että viime vuoden vastaavan neljänneksen aikana talous oli myös nousussa.
Rokotusten edetessä ja pandemian vaikutusten lieventyessä ei konsernin liiketoiminnoissa ole enää kuluvan vuoden aikana toteutettu viime vuoden kaltaisia koronapandemiaan liittyviä sopeutustoimia. Poikkeustilanteen aiheuttamat toimintatapojen muutokset näkyivät kuitenkin edelleen yleiskulujen laskuna esimerkiksi matkakulujen osalta. Viime vuoden osalta äkillisestä koronaviruspandemiasta johtuvien sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen tuomien toimintamuutosten kustannussäästöt olivat koko konsernissa kolmannen vuosineljänneksen aikana 0,5 miljoonaa euroa ja koko viime vuoden aikana yhteensä 2,0 miljoona euroa.
Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana 5,8 % ja oli 7 632 tuhatta euroa (7 217 teur). Liikevaihdon kasvu johtui erityisesti ryhmässä muu myynti raportoitujen markkinointi- ja viestintäpalvelujen 83 prosentin kasvusta. Tämä kasvu oli pääosin yrityshankintojen seurausta. Sisältötuottojen lasku oli 0,7 % ja ilmoitustuotot laskivat 6,8 %. Heinä-syyskuun kasvu koko Suomen mediamainonnassa yhteensä oli 7,3 %, painetuissa sanomalehdissä kasvu oli 2,1 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä laskua puolestaan oli 8,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).
Painopalveluissa teimme kesäkuussa päätöksen hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä. Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ja elokuussa Ilkka-Yhtymään kuuluva I-Mediat Oy teki sopimuksen painoyhteistyöstä Kokkolassa toimivan Botnia Print Oy Ab:n kanssa. Tämä yhteistyö alkaa vuoden 2022 alusta alkaen. I-print Oy:n muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti.
Painotoimialan yleinen markkinatilanne Suomessa on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset ovat näkyneet painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä viime vuoden maaliskuusta alkaen. Vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 5,9 % ja oli 906 tuhatta euroa (964 teur).
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto nousi kolmannen vuosineljänneksen aikana 1,9 % ja oli 3 345 tuhatta euroa (3 282 teur). Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 88,3 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Nämä jatkuvalaskutteiset palvelut kasvoivat 6,2 %, kun muut palvelut laskivat 21,9 %.
Vallitsevat poikkeusolot ovat lyhyellä aikavälillä vaikuttaneet heikentävästi Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä pandemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää. Liiketoiminnan painottuessa tavoitteidemme mukaisesti jatkuvalaskutteiseen toimintaan, kysynnän kasvu näkyy vasta pidemmän aikavälin kuluessa vaikutuksina liikevaihdossa.
Katsauskauden jälkeen Ilkka-Yhtymään kuuluva Liana Technologies on hankkinut 29. lokakuuta 2021 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden ruotsalaisesta markkinointiteknologiayhtiö Ungapped Ab:sta. Yrityskauppa toteuttaa Liana Technologiesin strategiaa kasvaa Pohjoismaiden suurimmaksi markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi. Ungapped Ab:n liikevaihto vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 10 MSEK. Yrityskaupan myötä Ilkka-Yhtymä-konsernin henkilöstö kasvaa kymmenellä markkinointiteknologian osaajalla.
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HEINÄ-SYYSKUU
Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,7 prosenttia ja oli 11 883 tuhatta euroa (11 462 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 6,8 % ja sisältötuotot laskivat 0,7 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 83,0 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 5,9 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,9 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 6,2 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 21,9 %.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 22 tuhatta euroa (77 teur).
Heinä-syyskuun kulut olivat 11 450 tuhatta euroa (10 759 teur). Kulut kasvoivat 6,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 4,4 % ja henkilöstökulut kasvoivat 9,3 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 18,2 %. Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestä hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä. Painon sulkemispäätöksen johdosta vuoden 2021 kolmannelle vuosineljännekselle kirjattiin koneiden ja kaluston ylimääräisiä poistoja sekä liiketoiminnan muihin kuluihin uudelleenjärjestelykuluja yhteensä 116 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,1 %.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 24 tuhatta euroa (487 teur). Konsernin liikevoitto oli 493 tuhatta euroa (1 263 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli 4,1 (11,0). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -415 tuhatta euroa (277 teur). Heinä-syyskuussa 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (24 tuhatta euroa), yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-323 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-116 tuhatta euroa). Heinä-syyskuussa 2020 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (487 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-209 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 908 tuhatta euroa (986 teur) eli 7,6 % (8,6 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 46 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 81 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 9 tuhatta euroa.
Nettorahoituserät olivat heinä-syyskuussa 109 tuhatta euroa (249 teur). Korkotuotot olivat 27 tuhatta euroa (115 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 84 tuhatta euroa (99 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2021 oli +91 tuhatta euroa (+50 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 66 tuhatta euroa (172 teur).
Konsernin voitto ennen veroja oli 601 tuhatta euroa (1 512 teur) ja katsauskauden tulos 623 tuhatta euroa (1 466 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,06 euroa).
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-SYYSKUU
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 8,4 prosenttia ja oli 35 697 tuhatta euroa (32 942 teur). Konsernin vertailukauden 2020 liikevaihtoon sisältyy konserniin 8.1.2020 hankitun Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa. Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,0 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 1,7 % ja sisältötuotot laskivat 1,4 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 53,0 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 2,4 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 1,2 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 4,6 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 25,4 %.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 449 tuhatta euroa (192 teur). Katsauskaudella 1-9/2021 media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy I-Mediat Oy:n saama median koronatuki 371 tuhatta euroa.
Tammi-syyskuun kulut olivat 36 375 tuhatta euroa (34 998 teur). Kulut kasvoivat 3,9 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 4,6 % ja henkilöstökulut kasvoivat 7,7 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 32,9 %. Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestä hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä. Painon sulkemispäätöksen johdosta katsauskaudella on kirjattu koneiden ja kaluston arvonalentumista ja poistoja 467 tuhatta euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin uudelleenjärjestelykuluja 290 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 3,5 %.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -62 tuhatta euroa (712 teur). Konsernin liiketappio oli 278 tuhatta euroa (1 160 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -0,8 (-3,5). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 340 tuhatta euroa (-2 165 teur). Tammi-syyskuussa 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-62 tuhatta euroa), yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-520 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-757 tuhatta euroa). Tammi-syyskuussa 2020 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (712 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-2 877 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 062 tuhatta euroa (1 005 teur) eli 3,0 % (3,1 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 777 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 699 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 625 tuhatta euroa.
Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa 3 912 tuhatta euroa (3 618 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 2 698 tuhatta euroa (3 597 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 218 tuhatta euroa (199 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 277 tuhatta euroa (255 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2021 oli +319 tuhatta euroa (-73 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 852 tuhatta euroa (140 teur).
Konsernin voitto ennen veroja oli 3 634 tuhatta euroa (2 458 teur) ja katsauskauden tulos 3 275 tuhatta euroa (2 807 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,11 euroa).
VUODEN 2021 NÄKYMÄT (muuttumaton)
Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.
Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.
Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT

9/2021 9/2020 12/2020
Tulos/osake (eur) 0,13 0,11 0,74
Oma pääoma/osake (eur) 6,45 5,10 6,25
Henkilöstö keskimäärin 443 440 436
Investoinnit (1 000 eur) 1 591 1 453 1 912
Korolliset velat (1 000 eur) 1 259 2 503 2 332
Omavaraisuusaste, % 87,1 86,3 87,7
Nettovelkaantumisaste, % -31,2 -30,9 -25,3
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2021 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Hallitus
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 480 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Liite

Attachments


Osavuosikatsaus_Q3_2021

Osavuosikatsaus_Q3_2021…Alkuperäinen artikkeli