Etusivu » OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

| Source:

OP-Asuntoluottopankki Oyj

OP-Asuntoluottopankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

OP-Asuntoluottopankki Oyj
Pörssitiedote 27.10.2021 klo 10.00
Osavuosikatsaus

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastata OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

Taloudellinen asema

OPAn väliluotot ja luottokanta olivat syyskuun lopussa 18 342 miljoonaa euroa (15 326)*.

Maaliskuussa OPA laski liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjalainan kansainvälisille pääomamarkkinoille. Kiinteäkorkoinen kiinteistövakuudellinen joukkovelkakirjalaina oli 10 vuoden mittainen ja määrältään 750 miljoonaa euroa, josta väliluottoina välitettiin 520 miljoonaa euroa 42 osuuspankille.

Toukokuussa OPA laski liikkeeseen kolme kahden vuoden mittaista miljardin euron suuruista vaihtuvakorkoista kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa, jotka välitettiin kokonaisuudessaan väliluottoina 113 osuuspankille. Toukokuun joukkovelkakirjalainat toteutettiin OP Ryhmän sisäisinä liikkeeseenlaskuina.

Syyskuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus maaliskuussa 2021 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2031. Laajennuksessa 15 osuuspankille myönnettiin OPAn väliluottoja yhteensä 230 miljoonalla eurolla.

Syyskuun lopussa OPAn väliluottoja oli 121 osuuspankilla yhteensä 14 540 miljoonalla eurolla (10 790).

Tulos ennen veroja oli 4,7 miljoonaa euroa (6,3). Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana.

Saamisten arvonalentumiset olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,3). Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti odotettavissa olevia luottotappioita. Vertailukaudella odotettavissa olevien luottotappioiden määrää kasvatti lisäksi maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2020. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi–syyskuun 2020 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2020) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 20 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun 2021 lopussa 15 840 miljoonaa euroa ja 15.6.2020 perustetun 10 miljardin Euro Medium Term Retained Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun lopussa 3 550 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli syyskuun lopussa 86,2 prosenttia (61,8). Vastuiden määrän pieneneminen paransi suhdelukua. Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 prosenttia, eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu ydinpääomaan (CET1).

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPA kuuluu OP Ryhmään, jonka osana OPA on EKP:n valvonnassa. OP Ryhmä esittää vakavaraisuutta koskevat tiedot tilinpäätöstiedotteissa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa yhteenliittymälain mukaan. OP Ryhmä myös julkistaa ns. Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot.

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti.

Omat varat ja vakavaraisuus, teur 30.9.2021 31.12.2020
Oma pääoma 368 461 371 093
Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä 368 461 371 093
Eläkevastuun ylikate -56 -56
Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu -3 749 -6 381
Arvonalentumiset – odotetut tappiot alijäämä -3 082 -3 448
Ydinpääoma (CET1) 361 574 361 208
Ensisijainen pääoma (T1) 361 574 361 208
Omat varat yhteensä 361 574 361 208
Kokonaisriski
Luotto- ja vastapuoliriski 389 395 550 145
Operatiivinen riski 30 130 34 748
Yhteensä 419 525 584 893
Suhdeluvut, %
Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde 86,2 61,8
Tier 1 -vakavaraisuussuhde 86,2 61,8
Vakavaraisuussuhde 86,2 61,8
Pääomavaatimus
Omat varat 361 574 361 208
Pääomavaatimus 44 051 61 414
Puskuri pääomavaatimukseen 317 523 299 794

Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet. Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia olivat 30.09.2021 yhteensä 125 osuuspankkia sekä OP Yrityspankki Oyj, OPA ja OP Vähittäisasiakkaat Oyj.

Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.

Katetun joukkovelkakirjalainan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

Yritysvastuu

OP Ryhmän arvot sekä vastuullisuutta koskevat linjaukset ohjaavat myös OPAn toimintaa.

Vastuullisuus on tiivis osa OP Ryhmän liiketoimintaa ja strategiaa. OP Ryhmän tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä toimialallaan Suomessa. OP Ryhmä on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta ihmisoikeuksista, työelämän oikeuksista, ympäristöperiaatteista ja korruption torjunnasta. OP on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. OP Ryhmä on allekirjoittanut perustajajäsenenä YK:n ympäristöohjelman Finance Initiativen (UNEP FI) vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet.

Maaliskuussa OP-Asuntoluottopankki Oyj laski liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjalainan, jonka määrä on 750 miljoonaa euroa ja laina-aika 10 vuotta. Laina on suunnattu kansainvälisille, vastuullisille instituutiosijoittajille, ja sen kautta hankitut varat kohdistetaan OP-Asuntoluottopankin Green Covered Bond -viitekehyksen mukaisesti OP Ryhmän vihreiksi tunnistettuihin asuntoluottoihin. Rahoitettava toimiala on energiatehokkaat asuinrakennukset (green buildings).

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa seitsemän henkilöä. OPA on digitalisoinut toimintaansa ja ostaa kaikki keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen tytäryhtiöiltä, mikä vähentää OPAn oman henkilöstön tarvetta.


Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja Vesa Aho Talous- ja rahoitusjohtaja, OP Osuuskunta
Jäsenet Kaisu Christie Johtaja, Henkilöasiakasrahoitus ja asumisen palvelut, OP Osuuskunta
Lauri Iloniemi Johtaja, Keskuspankki ja tasehallinta, OP Yrityspankki Oyj

OPAn toimitusjohtajana toimii Sanna Eriksson ja toimitusjohtajan sijaisena OPAn Senior Covered Bonds Manager Tuomas Ruotsalainen.

Riskiasema

OPA lähti vuoteen 2021 vahvalla vakavaraisuudella, pääomapuskureilla ja riskinkantokyvyllä.

Koronaviruspandemia voi edelleen vaikuttaa eritoten riskeihin, jotka liittyvät luotonantoon, maksuvalmiuden ylläpitämiseen ja liiketoimintaprosesseihin. OPAn pääomat ovat riittävät turvaamaan toiminnan jatkuvuuden.

OPAn merkittävimmät riskit liittyvät vakuuksien laatuun ja taseen rakenteellisiin likviditeetti- ja korkoriskeihin, joille on asetettu rajoitteet pankkitoiminnan riskipolitiikassa. OPAn keskeiset luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa. OP Ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty OP Yrityspankkiin, ja tästä syystä myös OPA voi hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen ja väliluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on OP Yrityspankki Oyj. OPAn korkoriskiasema on hallittu, ja se on ollut asetetun limiitin puitteissa.

Toimintaympäristöä analysoidaan osana jatkuvaa OP Ryhmän strategiaprosessia. Megatrendit ja tulevaisuudenkuvat strategian taustalla heijastavat muutosvoimia, jotka vaikuttavat OP Ryhmän ja sen asiakkaiden arkeen, olosuhteisiin ja tulevaisuuteen. Tällaisia toimintaympäristöä muovaavia tekijöitä ovat muun muassa kestävä kehitys ja vastuullisuus (ESG), väestön demografinen muutos ja teknologian nopea kehitys.

Esimerkiksi ilmasto- ja ympäristömuutoksia tarkastellaan huolellisesti, jotta ymmärretään niiden vaikutukset asiakkaiden tulevaan menestykseen. Neuvonnalla ja liiketoimintapäätöksillä halutaan tukea asiakkaita kehittämään kestävää ja menestyvää liiketoimintaa. Samalla varmistetaan, että OP Ryhmän toiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa ja arvojen mukaista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus tammikuussa 2020 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2028. Laajennuksessa kuudelle osuuspankille myönnettiin OPAn väliluottoja vajaalla 16 miljoonalla eurolla.

Loppuvuoden näkymät

Talouden elpyminen jatkuu lähiaikoina. Suomessa niin kotitalouksien kuin yritysten taloustilanne on hyvä ja asuntomarkkinoiden vire jatkuu suotuisana. Lyhyiden markkinakorkojen näkymä on vakaa. Monet tekijät lisäävät kuitenkin näkymiin liittyvää epävarmuutta. Koronapandemia voi yhä johtaa rajoituksiin, jotka hidastavat toipumista. Energian hinnan kallistuminen voi heikentää ostovoimaa, ja tuotantoketjuihin liittyvät ongelmat aiheuttavat tuotantokatkoksia. Epävarmuus voi myös heijastua rahoitusmarkkinoille.

OPAn vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen erittäin vahvana ja luottosalkun laadun hyvänä. Tämä mahdollistaa uusien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun myös jatkossa.

Vuoden 2021 osavuosikatsausten julkaisupäivät

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 Vko 10
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 Vko 10

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2022 osavuosikatsausten julkaisupäivät

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 9.2.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022 4.5.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 27.7.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 26.10.2022

Helsingissä 27.10.2021

OP-Asuntoluottopankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh. +358 10 252 2517

JAKELU
LSE London Stock Exchange
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
Kansallinen tiedotevarasto (Officially Appointed Mechanism, OAM)
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

Attachments


OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus Q3 2021…Alkuperäinen artikkeli