Etusivu » Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

| Source:

Nokia Oyj

Nokia Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
28.10.2021 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Vahva kannattavuus ja kassavirta

 • Liikevaihto kasvoi 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Kasvua rajoittivat aiemmin kertomamme haasteet liittyen toimitusketjuihin ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto kasvoi vahvasti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä (+6 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta) ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmässä (+12 %).
 • Vertailukelpoinen bruttokateprosentti oli 40,8 % (raportoitu 40,7 %) heijastaen liiketoimintojen vahvan suorituksen jatkumista.
 • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän vertailukelpoinen bruttokateprosentti oli 37,8 % (+220 pp edellisvuoteen verrattuna), mikä osoitti kustannuskilpailukyvyn parantuneen.
 • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 11,7 % (raportoitu 9,3 %), mikä on osoitus uuden toimintamallin lisäämästä tulosvastuullisuudesta.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa.
 • Vahva 0,7 miljardin euron vapaa kassavirta.
 • Lanseerasimme uuden viidennen sukupolven FP5-reititinprosessorin, joka nostaa riman uudelle tasolle erityisesti energiatehokkuuden osalta.
 • Jatkoimme toimitusketjujen rajoitteiden vaikutusten hallintaa. Näemme näiden haasteiden kasvavan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.
 • Vahvistamme koko vuoden ohjeistuksemme 21,7–22,7 miljardin euron liikevaihdosta ja 10–12 % vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista, ja odotamme nyt vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan lähempänä antamamme vaihteluvälin ylälaitaa ottaen huomioon tähänastisen vahvan suorituksemme.

Kaikki yllä olevat taloudelliset luvut viittaavat vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto kolmannen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2021 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Kasvaneet teknologiainvestointimme ja voimakas kysyntä auttoivat meitä saavuttamaan oivallisen taloudellisen tuloksen myös tällä vuosineljänneksellä. Lanseerasimme kuluneen neljänneksen aikana uuden sukupolven FP5-reititinprosessorin, joka on suorituskyvyltään jopa kolme kertaa tehokkaampi ja alentaa bittikohtaista energiankulutusta jopa 75 % edelliseen tuotesukupolveen verrattuna. Tämä auttaa pienentämään sekä Nokian että asiakkaidemme hiilijalanjälkeä alentaen samalla asiakkaidemme kustannuksia.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta huolimatta aiemmin kertomistamme Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän haasteista Pohjois-Amerikassa sekä globaaleista toimitusketjujen rajoitteista. Näiden haasteiden vaikutuksen kompensoi Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän voimakas kasvu, jopa verrattaessa vahvaan vuodentakaiseen vertailujaksoon, sekä Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän kaksinumeroinen kasvu. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 11,7 % on osoitus siitä, että uusi toimintamallimme on lisännyt tulosvastuullisuutta ja parantanut kustannusten hallintaa koko organisaatiossa.

Näemme isoja kasvumahdollisuuksia yksityisissä langattomissa verkoissa, joissa meillä on jo yli 380 asiakasta. Meillä on markkinoiden kattavin tuote- ja palveluvalikoima, ja investoimme lisää tämän etumatkan säilyttämiseksi.

Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen tähänastiseen vahvaan taloudelliseen tulokseemme vuonna 2021. Arvioimme edelleen kausivaihtelun olevan tänä vuonna aiempaa vähäisempää ja vahvistamme taloudelliset näkymämme vuodelle 2021. Ottaen huomioon tähänastisen vahvan tuloksemme, odotamme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan lähempänä antamamme vaihteluvälin ylälaitaa. Vahvistuneen teknologiajohtajuuden ja kustannuskilpailukyvyn ansiosta meillä on myös jatkossa hyvät mahdollisuudet hyötyä markkinoiden voimakkaasta kysynnästä. Kansainvälisiin puolijohdemarkkinoihin liittyvä epävarmuus rajoittaa kuitenkin näkyvyyttämme vuoden viimeiseen neljännekseen ja vuoteen 2022. Jatkamme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa komponenttien saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, jotta voimme vastata heidän tarpeisiinsa ja vähentää toimialamme kohtaaman merkittävän komponenttien kustannusinflaation vaikutuksia. Tämä yhdessä tulostamme tänä vuonna parantaneiden kertaluonteisten erien kanssa saattaa hidastaa kannattavuuskehitystämme vuonna 2022.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 7–9/2021 7–9/2020 Muutos 7–9/2021 vrt. 7–9/2020 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7–9/2021 vrt. 7–9/2020
1–9/2021 1–9/2020 Muutos 1–9/2021 vrt. 1–9/2020 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–9/2021 vrt. 1–9/2020
Raportoitu tulos
Liikevaihto 5 399 5 294 2 % 2 % 15 788 15 299 3 % 6 %
Bruttokateprosentti1 40,7 % 37,1 % 360 pp 39,9 % 36,9 % 300 pp
Tutkimus- ja kehityskulut1 -1 036 -923 12 % -3 096 -2 942 5 %
Myynnin ja hallinnon kulut1 -674 -631 7 % -2 034 -2 121 -4 %
Liikevoitto 502 350 43 % 1 418 444 219 %
Liikevoittoprosentti 9,3 % 6,6 % 270 pp 9,0 % 2,9 % 610 pp
Katsauskauden voitto 351 197 78 % 965 180 436 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,06 0,03 100 % 0,17 0,03 467 %
Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset 4 300 1 869 130 % 4 300 1 869 130 %
Vertailukelpoinen tulos
Liikevaihto 5 399 5 294 2 % 2 % 15 788 15 301 3 % 6 %
Bruttokateprosentti 40,8 % 37,4 % 340 pp 40,5 % 37,8 % 270 pp
Tutkimus- ja kehityskulut -1 007 -880 14 % -2 992 -2 808 7 %
Myynnin ja hallinnon kulut -583 -558 4 % -1 719 -1 820 -6 %
Liikevoitto 633 486 30 % 1 867 1 025 82 %
Liikevoittoprosentti 11,7 % 9,2 % 250 pp 11,8 % 6,7 % 510 pp
Katsauskauden voitto 463 305 52 % 1 377 653 111 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,08 0,05 60 % 0,24 0,11 118 %
ROIC2 20,2 % 11,6 % 855 pp
1 Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Nokia uudelleenluokitteli tiettyjä tuotto- ja kulueriä liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista toiminnoille. Raportoidut vertailutiedot 7–9/2020 ja 1–9/2020 on oikaistu vastaavasti. Katso lisätietoja liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osiosta.
2 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa 10, Tunnusluvut.
Raportoidun liikevoiton täsmäytys vertailukelpoiseen liikevoittoon
EUR milj. 7–9/2021 7–9/2020 Muutos 7–9/2021 vrt. 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 Muutos 1–9/2021 vrt. 1–9/2020
Raportoitu liikevoitto 502 350 43 % 1 418 444 219 %
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistot 99 101 293 308
Uudelleenjärjestely- ja niihin liittyvät kulut 34 120 211 337
Omaisuuserien arvon alentuminen ja arvon alentumisten peruutukset -1 5 32 25
Oikeudellisten riitojen ratkaisut 0 0 -80 0
Etuuspohjaisen järjestelyn muuttamisesta johtuva voitto 0 -90 0 -90
Muut, netto -1 0 -7 1
Vertailukelpoinen liikevoitto 633 486 30 % 1 867 1 025 82 %

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Liikevaihto1 21,7–22,7 miljardia euroa Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 10–12 % 10–13 %
Vapaa kassavirta3 Selvästi positiivinen Selvästi positiivinen
Vertailukelpoinen ROIC2,4 17–21 % 15–20 %

1 Perustuen toteutuneisiin vaihtosuhteisiin syyskuuhun 2021 saakka ja olettaen, että syyskuun lopun EUR/USD vaihtosuhde 1,16 pysyy ennallaan vuoden 2021 loppuun saakka (tämä on päivitetty toteutuneista vaihtosuhteista kesäkuuhun saakka ja EUR/USD-vaihtosuhteesta 1,19 vuoden 2021 loppuun saakka).
2 Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestely- ja niihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 10, Tunnusluvut.
3 Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynnit.
4 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 10, Tunnusluvut.

NÄKYMIEN TAUSTAOLETUKSET

 • Odotamme seuraavien taustaoletuksien vaikuttavan liiketoimintaryhmiemme vertailukelpoisiin liikevoittoprosentteihin vuosina 2021 ja 2023:
Koko vuosi 2021 Koko vuosi 2023
Matkapuhelinverkot 4–7 % 5–8 %
Verkkoinfrastruktuuri 8–11 % 9–12 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 3–6 % 8–11 %
Teknologia >75 % >75 %
 • Odotamme edelleen Teknologia-liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoiton paranevan hieman koko vuonna 2021 koko vuoteen 2020 verrattuna ja suorituksen olevan vakaata pitkällä aikavälillä.
 • Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osio koostuu pääosin tukitoimintojen kuluista. Odotamme Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen olevan 150–200 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja noin 200 miljoonaa euroa pitkällä aikavälillä. Päivitys vuoden 2021 odotuksiin kuvastaa suurelta osin Nokian venture fund -investointien vaikutusta tammi–syyskuun aikana (päivitetty).
 • Koko vuonna 2021 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 600 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta aiempina vuosina saamistamme ennakkomaksuista.
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2021 ja 250 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä.
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat tuloksen maantieteellinen jakauma, lähdeveron alainen liikevaihto ja patenttilisensoinnin kassavirran ajoittuminen. Pitkällä aikavälillä tuloverokulujen ennustamisessa on jonkin verran epävarmuutta, sillä niihin vaikuttavat myös verolainsäädännön muutokset, mukaan luettuina Yhdysvaltojen mahdollinen verouudistus ja OECD:n pilari-ehdotukset (päivitetty).
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty, mihin vaikuttaa tuloksen maantieteellinen jakauma, lähdeveron alainen liikevaihto ja patenttilisensoinnin kassavirran ajoittuminen. Pitkällä aikavälillä tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa on jonkin verran epävarmuutta, sillä niihin vaikuttavat myös verolainsäädännön muutokset, mukaan luettuina Yhdysvaltojen mahdollinen verouudistus ja OECD:n pilari-ehdotukset (päivitetty).
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä; vuonna 2021 ne ovat hieman tuota tasoa alhaisemmat ja vaihtelevat jonkin verran tulevina vuosina pysyen suunnilleen tuolla tasolla (päivitetty); ja
 • Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: Jos oletuksena on nykyinen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2021 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme 10 %:n nousulla EUR/USD-vaihtosuhteessa olevan noin 4–5 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon eikä juurikaan vaikutusta liikevoittoon.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään. Voimakkaan kilpailun odotetaan jatkuvan intensiivisenä koko vuoden 2021 joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa;
 • Kykymme nopeuttaa tuotekehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla koko vuonna 2021, jotta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa;
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiaan tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi;
 • Kehitys Pohjois-Amerikassa C-Band-huutokaupan päättymisen jälkeen, mukaan luettuna mahdolliset tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet tai 5G-käyttöönottojen kiihtyminen;
 • COVID-19:n vaikutusten laajuus ja kesto erityisesti tietyissä maissa, kuten Intiassa, joissa pandemia on pahentunut, sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhti ja kuinka se tulee tapahtumaan;
 • Häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa;
 • Kiihtyvä inflaatio;
 • Muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailudynamiikat;
 • Kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme;
 • Älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 4.3.2021 julkaistun vuoden 2020 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saamisten ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja inflaatiota, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, tuloa ja katteita; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatio- tai operatiivisessa rakenteessamme ja kassa- tai kustannussäästöjärjestelyt; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, "uskoa", ”sitoutua”, ”arvioida”, "odottaa", "tavoitella", ”vaikuttaa”, "aikoa", tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 28.10.2021 kello 11.30. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite

Attachments


Nokia_Results_2021_Q3_Finnish

Nokia_Results_2021_Q3_Finnish…Alkuperäinen artikkeli