Etusivu » Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

| Source:

Evli Pankki Oyj

Evli Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2021 KLO 13.30 (EET/EEST)

ERINOMAINEN VUOSINELJÄNNES

Tuloskehitys tammi-syyskuu 2021

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 80,6 miljoonaa euroa (1-9/2020: 51,6 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa (15,5 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 29,7 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 6,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 2,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa)
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 16,8 miljardia euroa (13,6 mrd. euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa (0,46 euroa) ja oman pääoman tuotto 36,7 prosenttia (19,8 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 136 prosenttia (128 %).

Tuloskehitys heinä-syyskuu 2021

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 24,8 miljoonaa euroa (18,7 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,21 euroa).

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan

Kuluva vuosi on sujunut liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason kolmannen vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Yllä olevat seikat huomioiden arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän selvästi edellisvuoden tason.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot, M€ 80,6 51,6 79,7
Liikevoitto/-tappio, M€ 36,9 15,5 29,1
Liikevoittomarginaali, % 45,8 30,0 36,5
Tilikauden voitto/tappio, M€ 30,4 12,3 23,2
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % 36,7 19,8 26,2
Koko pääoman tuotto (ROA), % 5,3 1,7 2,7
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 16,7 8,1 12,3
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 16,1 15,5 15,2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 1,02 0,46 0,87
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 1,02 0,46 0,88
Osinko/osake, € 0,73
Oma pääoma/osake, € 5,01 3,40 3,86
Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 24,40 10,00 12,20
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 0,54 0,70 0,63
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % 136 128 124
Henkilöstömäärä 282 258 261
Markkina-arvo, M€ 588,3 241,1 294,1


Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Alkuvuoden vahva kurssinousu tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekurssit nousivat elokuun loppuun saakka, mutta kasvaneiden inflaatiopelkojen myötä kääntyivät syyskuussa laskuun. Sijoittajien hermostuneisuutta lisäsivät USA:n keskuspankin suunnitelmat vähentää määrällistä elvytystä sekä arviot koronnostojen aikaistumisesta. Muita keskeisiä huolia olivat COVID-19-tautia aiheuttavan deltavariantin nopea leviäminen, Kiinan kiristynyt sääntelypolitiikka internetyhtiöitä kohtaan sekä maan kiinteistösektorin lisääntyvät vaikeudet. Myös viime vuosina ennätyksellisen korkealle nousseet omaisuusarvot ovat alkaneet yhä enemmän huolestuttaa sijoittajia. Talouskasvu on kuitenkin vahvistunut, ja sen myötä yritysten tulokset ovat kasvussa, mikä osaltaan lievittää korkeaksi nousseita arvostuskertoimia.

Evlin liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisesti. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailukauteen nähden kolmanneksella ja olivat 24,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 75 prosenttia ja oli 12,1 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulosta vahvistivat arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan lähes kahden miljoonan euron tuotot sekä henkilöstökulujen määräaikainen sopeutus koronaepävarmuuden myötä. Evlin oman pääoman tuotto nousi tarkastelujaksolla 36,7 prosenttiin (19,8 %), ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 136 prosenttia (128 %).

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 40 prosenttia ollen 20,5 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat ennätykselliset 16,8 miljardia euroa (13,6 mrd. euroa), ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 10,6 miljardia euroa (8,7 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat 350 miljoonaa euroa kohdistuen pääasiassa pohjoismaisiin sekä eurooppalaisiin yrityslainoihin. Segmentin tuottojen kasvuun vaikuttivat positiivisesti perinteisten ja vaihtoehtoisten rahastojen palkkiotuotot sekä välitystoiminnan palkkiot. Uudet asiakkuudet, nykyisten asiakkaiden lisäsijoitukset sekä positiivinen markkinavaikutus kasvattivat hoidettavan asiakasvarallisuuden yksityis- ja instituutiovaranhoitomandaateissa uuteen ennätykseen. Segmentin positiivista kehitystä vahvistivat salkunhoidon hyvät tulokset sekä menestyminen riippumattomissa kilpailijavertailuissa niin varainhoito- kuin rahastopuolella.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 55 prosenttia ja olivat 3,1 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus lisääntyi selvästi vertailukaudesta ja oli 1,4 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on vahva ja näkymät loppuvuodelle ovat suotuisat. Kannustinliiketoiminnan tuotot nousivat alkuvuoden tapaan ja olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Yhtiö on alkuvuonna voittanut merkittäviä uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia, ja sen näkymät loppuvuodelle ovat hyvät. Uutta kysyntää yhtiön palveluille ovat luoneet Suomen aktiivinen listautumismarkkina, henkilöstön osakeomistuksien verokohtelua koskeva lakimuutos listaamattomien yritysten osalta sekä markkinointi ruotsalaisille pörssiyhtiöille.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen myynti on matkustusrajoituksista huolimatta sujunut hyvin; nettomerkinnät vuoden alusta laskettuna ylittivät 500 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, ylittää jo 25 prosenttia. Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 140 miljoonalla eurolla, josta määrästä elokuussa käynnistynyt erikoissijoitusrahasto Evli Leveraged Loan keräsi tarkastelujakson loppuun mennessä 55 miljoonaa euroa ja ensimmäisen sulkemisen syyskuussa tehnyt listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittava Evli Growth Partners II Ky 50 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistimme käytännön toimet kesäkuussa 2021 asetettujen ilmastotavoitteiden osalta. Perustimme erillisen ilmastotavoitteiden työryhmän, otimme käyttöön uuden ilmastodatan ja aloitimme sijoitusyhtiöihin kohdistuvan vaikuttamisprosessin. Ilmastotavoitteisiin liittyvä vaikuttaminen on osa Evlin ilmastotavoitteiden tiekarttaa ja kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa suuripäästöisiin yhtiöihin, joilla ei ole päästövähennystavoitteita tai tieteeseen perustuvia tavoitteita. Kolmannen neljänneksen aikana Evli vaikutti yhteensä neljääntoista yhtiöön. Osa vaikuttamisista käsitteli ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi myös toimitusketjuja.

Heinäkuun 14. päivä tiedotimme pörssitiedotteella jakautumisestamme uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj yhdistyy. Järjestely on seurausta tammikuun 2021 lopussa ilmoitetusta selvitystyön käynnistämisestä koskien luottolaitostoiminnan tulevaisuutta Evli-konsernissa. Järjestelyn lopputuloksena syntyy uusi, skaalautuvaan ja digitaaliseen palvelukonseptiin pohjaava Fellow Pankki sekä entistä vahvemmin varainhoitoon ja neuvonantoon keskittyvä Evli. Järjestely mahdollistaa entistä paremmat edellytykset kasvattaa sekä pankki- että varainhoitoliiketoimintaa itsenäisinä kokonaisuuksina. Järjestely on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Uuden Evlin tavoitteena on olla pohjoismaiden johtava varainhoitaja, jonka kansainvälinen liiketoiminta on entistä laajempaa. Toimintaa ohjaavia teemoja ovat kasvu, kannattavuus ja vastuullisuus. Yhtiö tavoittelee yli 25 prosentin oman pääoman tuottoa ja yli 30 prosentin liikevoittomarginaalia toiminnassaan yli suhdanteiden sekä hallinnoitavien asiakasvarojen kaksinkertaistamista nykytasolta pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi yhtiön tavoitteena on nostaa toistuvien tuottojen osuus suhteessa operatiivisiin kustannuksiin yli 130 prosentin. Uuden Evlin hallitus täsmentää taloudellisia tavoitteita jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.


EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja.*

Evlin hallinnoitavana on 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 125,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,1 prosenttia (30.9.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Tags

interim information

osavuosikatsaus

Attachments


Evli Pankki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2021

Evli Pankki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2021…Alkuperäinen artikkeli