Etusivu » RUOTSALAINEN CLEAN MOTION AB ON 8.9.2021 JULKAISSUT VALOE OYJ:TÄ KOSKEVAN TIEDOTTEEN

RUOTSALAINEN CLEAN MOTION AB ON 8.9.2021 JULKAISSUT VALOE OYJ:TÄ KOSKEVAN TIEDOTTEEN

RUOTSALAINEN CLEAN MOTION AB ON 8.9.2021 JULKAISSUT VALOE OYJ:TÄ KOSKEVAN TIEDOTTEEN

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 8.9.2021 klo 23.40

Ruotsalainen Clean Motion Ab on julkaissut 8.9.2021 Valoe Oyj:tä (”Valoe”) koskevan pörssitiedotteen. Alla on Clean Motionin julkaisemasta tiedotteesta Valoen laatima epävirallinen suomenkielinen käännös sekä Clean Motionin alkuperäiset tiedotteet ruotsiksi ja englanniksi.

Clean Motionin tiedote 8.9.2021 (epävirallinen suomennos):
Tulevaisuudessa sähköautoja ei tarvitse enää ladata.
Ruotsalainen sähköautovalmistaja Clean Motion on sopinut yhteistyöstä suomalaisen Valoe Oyj:n kanssa tehokkaiden aurinkokennojen integroimiseksi ajoneuvojen kattoon. "Suuressa osassa maailmaa tämä sovellus poistaa lataustarpeen ja mahdollistaa todellisen vihreän vallankumouksen!” toteaa Clean Motionin toimitusjohtaja Göran Folkesson.

Valoe Oyj:n ja Clean Motion Ab:n välinen yhteistyö perustuu Valoen tehokkaiden IBC-aurinkokennojen integroimiseen Clean Motionin tuleviin kattomoduleihin.

Clean Motion testasi aurinkosähkökattoja vuonna 2015, mutta tuolloin teknologia ei ollut vielä riittävän kehittynyttä. Sen jälkeen aurinkokennojen teho on kasvanut voimakkaasti, ja yhdistämällä ne Clean Motionin erittäin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin on teknologia nyt kaupallisesti järkevä. Tavoitteena on tehdä ajoneuvo, jonka aurinkosähkön mahdollistama päivittäinen ajomatka on 100 kilometriä.

“Emme ole ainoa toimija, joka integroi aurinkopaneeleita ajoneuvoihin. Se, mikä meillä on ainutlaatuista, on ajoneuvojemme energiatehokkuus. Aurinkokatot tekevät ajoneuvoistamme energiaomavaraisia, kertoo Göran Folkesson”, Clean Motionin toimitusjohtaja.

Nopeasti kasvavien kotiinkuljetusten ja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden yhdistelmä luo erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia energiatehokkaille sähköajoneuvoille. Kun sähköajoneuvojen määrä maailmanlaajuisesta autokannasta on kasvamassa yhdestä prosentista lähes sataan prosenttiin, tarkoittaa tämä merkittäviä haasteita yhteiskunnalle ja autoteollisuudelle. Tällaisessa tilanteessa Clean Motion on olennainen osa ratkaisua, koska sen ajoneuvot soveltuvat moniin kuljetustarpeisiin, mutta lähes täysin ilman lataustarvetta.

Valoe Oyj (”Valoe”) ja ruotsalainen sähköajoneuvovalmistaja Clean Motion ovat sopineet yhteistyöstä Clean Motionin ajoneuvojen aurinkosähköistämiseksi integroimalla Valoen IBC-aurinkokennot ajoneuvoihin.

Göran Folkesson: “Perustin Clean Motionin, koska autoteollisuudessa ei tehdä riittävästi tai riittävän hyvin kestävän liikenteen hyväksi. Vaikka sähköistyminen etenee yhä nopeammin, useimmat ajoneuvot ovat epäkäytännöllisiä, joiden hyötysuhde on huono ja joissa on suuret ja kalliit akut.”

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: ”Yhteistyö Clean Motionin kanssa avaa Valoelle laajat mahdollisuudet päästä aurinkosähköajoneuvojen globaaleille markkinoille. Olen erittäin iloinen, että Clean Motion valitsi Valoen yhteistyökumppanikseen ajoneuvoihin integroitavien aurinkosähköjärjestelmien kehittämisessä. Pieniä aurinkosähköajoneuvoja ajatellen ajoitus on juuri nyt oikea. Olemme Valoessa vakuuttuneita, että yhdessä kehitämme alalle jotain uutta ja merkittävää.”

Lisätietoja:
Göran Folkesson
CEO, Clean Motion AB
Puh: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Clean Motion AB
Clean Motion AB on ruotsalainen yhtiö, joka valmistaa ja myy sähköajoneuvoja. Yhtiön visiona on kehittää kestäviä tuotteita, joita suurella osalla maailman väestöstä on varaa käyttää. Yhtiön sähköajoneuvo Zbee on kevyt, tehokas ja siten erittäin taloudellinen. Clean Motion tarjoaa turvallisia ja energiatehokkaita ajoneuvoja kestävään kaupunkiliikenteeseen.

Clean Motion AB on listattu Nasdaq Tukholman First North -listalla. Neuvonantaja on G&W Fondkommission, e-mail: ca@gwkapital.se, puh. 08- 503 000 50. Lisätietoja: www.cleanmotion.se.

Valoe Oyj
Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla, Suomessa, ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.

Clean Motionin tiedote 8.9.2021 (SV):
Framtidens elfordon behöver inte laddas.
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har ingått ett samarbete med finska Valoe Oyj kring integration av högeffektiva solceller i fordonens tak. ”I en stor del av världen kommer denna lösning att eliminera behovet av laddning och verkligen kunna leverera en grön revolution!” säger Göran Folkesson, VD Clean Motion.

Samarbetet mellan Valoe Oyj och Clean Motion AB handlar om att integrera Valoes högeffektiva IBC-celler (Interdigitated Back Contact) i Clean Motions framtida takmoduler.

Clean Motion började göra tester med solcellstak 2015, men då var tekniken inte tillräckligt mogen. Solcellernas verkningsgrad har ökat kraftigt sedan dess, och i kombination med Clean Motions extremt energieffektiva fordon är tekniken nu kommersiellt gångbar. Inom en snar framtid är målet att kunna ha ett färdigt ett fordon med 100 kilometers räckvidd per dag – bara från solen.

”Vi är inte ensamma om att integrera solpaneler i fordon. Det som är unikt är våra fordons energieffektivitet, som innebär att soltaket kan göra dem självförsörjande på energi,” säger Göran Folkesson, VD.

Kombinationen av snabbt ökande hemleveranser och ambitiösa klimatmål skapar mycket intressanta förutsättningar för elfordon med hög energieffektivitet. När fordonsflottan ska gå från några enstaka procents eldrift, till i det närmaste 100 procent, kommer den verkliga utmaningen för samhället och fordonsbranschen. Här är Clean Motion en viktig del av lösningen eftersom fordonen löser många transportuppgifter med ett minimalt behov av laddning.

Göran Folkesson; ”Jag grundade Clean Motion för att fordonsindustrin inte gör särskilt mycket eller särskilt rätt kring hållbara transporter. Elektrifieringen går visserligen framåt, men det handlar fortfarande mestadels om klumpiga, resursslösande fordon med stora och dyra batterier.”

Ikka Savisalo, VD på Valoe; ”För Valoe skapar sammarbetet med Clean Motion goda möjligheter på den globala marknaden för soldrivna elfordon. Jag är glad att Clean Motion har valt Valoe som partner för att utveckla fordonsintegrerade solcellssystem. Timingen är helt rätt för små soldrivna fordon. Vi på Valoe är övertygade om att vi tillsammans kommer att skapa något nytt, unikt och betydande.”

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Om Valoe Oyj

Valoe is an innovative technology company based in Finland that operates in the clean energy business. The company’s objective is to have clean solar electricity available for everyone everywhere. Valoe’s solar module plant is located in Juva, Finland, and the company has an IBC solar cell plant in Vilnius, Lithuania.

Clean Motionin tiedote 8.9.2021 (EN):
No need for charging in future electric vehicles.
The Swedish electric vehicle manufacturer Clean Motion has entered a collaboration with Finnish Valoe Oyj on the integration of highly efficient solar cells in the roofs of the vehicles. "In a large part of the world, this solution will eliminate the need for charging and truly deliver a green revolution!" says Göran Folkesson, CEO of Clean Motion.

The collaboration between Valoe Oyj and Clean Motion AB is based on the integration of Valoe's highly efficient IBC cells (Interdigitated Back Contact) into Clean Motion's future roof modules.

Clean Motion performed tests with solar cell roofs in 2015, but then the technology was not mature enough. Since then, the efficiency of solar cells has increased sharply, and in combination with Clean Motion's extremely energy efficient vehicles, the technology is now commercially relevant. Soon, the goal is to have a vehicle with the range of 100 kilometers per day from solar energy.

“We are not alone in integrating solar panels into vehicles. What is unique is the energy efficiency of our vehicles, which means that the sunroof can make them self-sufficient in energy”, says Göran Folkesson, CEO.

The combination of rapidly increasing home deliveries and ambitious climate goals creates very interesting opportunities for electric vehicles with high energy efficiency. When the global vehicle fleet is to go from having a single percent electric drive, to almost 100 percent, comes the real challenge for society and the automotive industry. Here, Clean Motion is an integral part of the solution because the vehicles solve many of the transport missions but with almost no need for chagrining.

Göran Folkesson; “I founded Clean Motion because the automotive industry does not do much or particularly right when it comes to sustainable transport. Although electrification is advancing, now faster than ever before, it is still mostly about clumsy, resource-wasting vehicles with large and expensive batteries.”

Iikka Savisalo, CEO at Valoe:” For Valoe, the development agreement with Clean Motion creates good opportunities to enter widely to the global market of solar-powered Electric vehicles. I’m pleased that Clean Motion has chosen the Valoe as its partner, for developing vehicle-integrated photovoltaic systems. Timing is definitely right for small solar powered vehicles. We at Valoe are confident that together we will create something new and substantial”

For further information:
Göran Folkesson
CEO, Clean Motion AB
Phone: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

About Clean Motion AB
Clean Motion AB is a Swedish company that manufactures and sells electric vehicles. The company's vision is to develop truly sustainable products that the vast mass of the world's population can afford to use. The company's electric vehicle, the Zbee, is light, has a high efficiency and thus a very good operating economy. Clean Motion provides the market with safe and energyefficient vehicles for a sustainable urban traffic environment.

Clean Motion AB is listed on First North at Nasdaq Stockholm. Certified Adviser is G&W Fondkommission, e-mail: ca@gwkapital.se, telephone: 08- 503 000 50. For further information, please visit: www.cleanmotion.se.

About Valoe Oyj
Valoe is an innovative technology company based in Finland that operates in the clean energy business. The company’s objective is to have clean solar electricity available for everyone everywhere. Valoe’s solar module plant is located in Juva, Finland, and the company has an IBC solar cell plant in Vilnius, Lithuania

Mikkelissä 8. päivänä syyskuuta 2021

Valoe Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli