Etusivu » Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2021: Liikevaihto, oikaistu liiketulos ja tilauskanta kasvoivat

Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2021: Liikevaihto, oikaistu liiketulos ja tilauskanta kasvoivat

Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2021: Liikevaihto, oikaistu liiketulos ja tilauskanta kasvoivat

| Source:

Teleste Oyj

Teleste Oyj

Littoinen, FINLAND

English
Finnish

TELESTE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 12.8.2021 KLO 8:30


TELESTE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2021


LIIKEVAIHTO, OIKAISTU LIIKETULOS JA TILAUSKANTA KASVOIVAT


Huhti-kesäkuu 2021

– Liikevaihto oli 35,8 (33,5) miljoonaa euroa, kasvua 6,8 %
– Oikaistu liiketulos oli 1,1 (0,1) miljoonaa euroa
– Liiketulos oli 1,1 (-0,4) miljoonaa euroa
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,04 (-0,11) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 9,6 (11,1) miljoonaa euroa, laskua 13,6 %
– Saadut tilaukset olivat 43,9 (30,0) miljoonaa euroa, kasvua 46,0 %
– Tilauskanta kauden lopussa oli 84,2 (79,0) miljoonaa euroa, kasvua 6,5 %


Tammi-kesäkuu 2021

– Liikevaihto oli 72,8 (70,1) miljoonaa euroa, kasvua 3,9 %
– Oikaistu liiketulos oli 2,6 (1,6) miljoonaa euroa, kasvua 67,6 %
– Liiketulos oli 5,8 (1,0) miljoonaa euroa, sisältäen kertaluonteisen vakuutuskorvaustuoton 3,2 miljoonaa euroa
– Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,25 (-0,18) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 12,2 (11,2) miljoonaa euroa, kasvua 9,2 %
– Saadut tilaukset olivat 79,9 (75,9) miljoonaa euroa, kasvua 5,3 %

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Näkymät vuodelle 2021

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemia kuitenkin aiheuttaa edelleen epävarmuutta Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan tilikaudella 2021.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Toinen vuosineljännes kehittyi keskeisten tunnuslukujen osalta suotuisasti vertailukaudesta, johon COVID-19-pandemia viime vuonna vaikutti. Saadut tilaukset kasvoivat selvästi toisen vuosineljänneksen aikana ja nostivat tilauskannan ennätystasolle. Saadut tilaukset kasvoivat joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä ja videovalvontaratkaisuissa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sekä joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä ja videovalvontaratkaisuissa että tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun seurauksena. Pandemia ei ole markkina-alueillamme vielä ohi, mutta liiketoiminta on asteittain normalisoitumassa, elleivät uudet koronaviruksen variantit vaikeuta tilannetta uudelleen. Teleste on huolellisin varotoimenpitein pystynyt pääosin turvaamaan oman operatiivisen toiminnan jatkuvuuden pandemiasta huolimatta.

Tietoliikenneoperaattorien hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit ovat käynnistymisvaiheessa. Toisen vuosineljänneksen aikana saimme merkittäviltä asiakkailtamme tilauksia hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteisiin, ja julkaisimme yhteistyösopimuksen Liberty Globalin kanssa. Maailmantalouden nopea elpyminen on vaikuttanut useilla toimialoilla raaka-aineiden saatavuuteen negatiivisesti, ja erityisesti elektroniikan komponenteissa jatkunut allokaatiotilanne on nostanut komponenttien hintoja. Toimituskyvyn turvaaminen ja kustannusten hallinta on muuttunut normaalia haastavammaksi. Olemme onnistuneet toistaiseksi ratkomaan komponenttien saatavuusongelmat suhteellisen hyvin, mutta tilanne vaatii edelleen erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Komponenttien saatavuus rajoittaa jossain määrin tuotteiden toimituksia loppuvuoden osalta ja näin ollen myös hajautetun arkkitehtuurin tuotetoimitusten vaikutus kuluvan vuoden liikevaihtoon ja liiketulokseen jää rajalliseksi.

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä saimme merkittäviä uusia tilauksia, kuten Alstomin Etelä-Afrikan junaprojektiin sekä Lähi-itään toimitettavaan videovalvontaratkaisuun. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien ja videovalvontaratkaisuiden korkea tilauskanta tarjoaa hyvät edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle, ja tavoitteena on kannattavuuden parantaminen nykyistä korkeammalle tasolle. Suunnittelemme myös oman tuotannon laajentamista kannattavuuden parantamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaikuttavat myös videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatioratkaisuiden liiketoimintaan loppuvuoden aikana.

Kuluvan vuoden painopisteinä ovat seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuurin tuotteiden sekä tarvittavan kyvykkyyden kehittäminen, Pohjois-Amerikan markkinoilla eteneminen sekä kasvu ja kannattavuuden parantaminen joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä ja videovalvontaratkaisuissa. Pandemiatilanteen kehittymiseen, globaaliin komponenttipulaan sekä materiaalien ja rahtien hinnankorotuksiin liittyvien riskien hallinta vaatii erityistä huomioita loppuvuoden aikana.”

Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2021

Avainluvut 4-6/2021 4-6/2020 Muutos
Liikevaihto, M€ 35,8 33,5 +6,8 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 1,1 0,1 +674,1 %
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,2 % 0,4 %
Liiketulos, M€ 1,1 -0,4
Liiketulos, % 3,2 % -1,2 %
Kauden tulos, M€ 0,8 -1,0
Kauden tulos, M€ 2) 0,8 -2,0
Tulos per osake, € 0,04 -0,05
Tulos per osake, € 2) 0,04 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 9,6 11,1 -13,6 %
Saadut tilaukset, M€ 43,9 30,0 +46,0 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 43,9 (30,0) miljoonaa euroa kasvaen 46,0 % viime vuoden vertailukaudesta. Saadut tilaukset kasvoivat joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa. Liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 35,8 (33,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut olivat 16,4 (17,2) miljoonaa euroa laskien 4,9 %. Henkilöstökulut olivat 12,2 (11,2) miljoonaa euroa kasvaen 9,7 %. Henkilöstökulujen muutokseen vaikuttivat keskimääräisen henkilömäärän ja työvoiman yksikkökustannusten kasvu sekä henkilöstön lomautukset ja tulosperusteiset palkkiot. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,6 (4,3) miljoonaa euroa kasvaen 6,7 %. Poistot olivat 1,8 (1,7) miljoonaa euroa kasvaen 3,3 %. Oikaistu liiketulos oli 1,1 (0,1) miljoonaa euroa eli 3,2 % (0,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 1,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta. Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,6) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 0,8 (-1,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (-0,05) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 9,6 (11,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti operatiivisen tulosparannuksen lisäksi nettokäyttöpääoman lasku. Käyttöpääomaa vapautui vaihto-omaisuudesta ja myyntisaamisista sekä projektitoimituksiin laskutetuista ennakkomaksuista. Vertailukauden rahavirtaa paransivat COVID-19–huojennukset, joiden vaikutus yhteensä oli 3,3 miljoonaa euroa.

Tuotekehitysmenot olivat 3,1 (2,7) miljoonaa euroa eli 8,6 % (8,1 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,2 (0,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,9 (0,7) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2021

Avainluvut 1-6/2021 1-6/2020 Muutos 1-12/2020
Liikevaihto, M€ 72,8 70,1 +3,9 % 145,0
Oikaistu liiketulos, M€ 1) 2,6 1,6 +67,6 % 5,1
Oikaistu liiketulos, % 1) 3,6 % 2,2 % 3,5 %
Liiketulos, M€ 5,8 1,0 +472,0 % 4,5
Liiketulos, % 8,0 % 1,5 % 3,1 %
Kauden tulos, M€ 4,5 0,2 +2349 % 2,8
Kauden tulos, M€ 2) 4,5 -3,4 -8,0
Tulos per osake, € 0,25 0,02 +1559 % 0,16
Tulos per osake, € 2) 0,25 -0,18 -0,43
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2) 12,2 11,2 +9,2 % 13,1
Nettovelkaantumisaste, % 2) 13,9 % 25,4 % 17,0 %
Omavaraisuusaste, % 2) 51,0 % 48,4 % 48,8 %
Saadut tilaukset, M€ 79,9 75,9 +5,3 % 148,8
Tilauskanta, M€ 84,2 79,0 +6,5 % 77,1
Henkilöstö kauden lopussa 884 849 +4,2 % 858

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 5,3 % ja olivat 79,9 (75,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi 6,5 % ja nousi ennätystasolle 84,2 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 3,9 % ollen 72,8 (70,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa.

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut laskivat 1,1 % ollen 34,3 (34,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 24,3 (22,8) miljoonaa euroa kasvaen 6,5 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,8 (9,2) miljoonaa euroa laskien 4,4 %. Poistot olivat 3,5 (3,4) miljoonaa euroa kasvaen 3,7 %. Oikaistu liiketulos oli 2,6 (1,6) miljoonaa euroa kasvaen 67,6 %. Oikaistu liiketulos oli 3,6 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 5,8 (1,0) miljoonaa euroa eli 8,0 % (1,5 %) liikevaihdosta. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteinen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvaus, joka on raportoitu oikaisueränä. Nettorahoituserät olivat 0,1 (-0,3) miljoonaa euroa ja konsernin välittömät verot olivat 1,4 (0,5) miljoonaa euroa. Konsernin laskennallinen veroaste oli 24,1 % (75,0 %). Vertailukauden laskennallista veroastetta nosti Saksan tappiollinen liiketoiminta. Kauden tulos oli 4,5 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,02) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 (11,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tulosparannuksen lisäksi vapautuneen käyttöpääoman ja 3,2 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton vuoksi. Alkuvuoden aikana yhtiö on maksanut takaisin tilikaudella 2020 saatuja COVID-19-huojennuksia, kuten viivästettyjä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia.

Tuotekehitysmenot olivat 5,9 (5,9) miljoonaa euroa eli 8,1 % (8,5 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 2,4 (2,1) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,9 (1,4) miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2021

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 854 (856) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 884 (849) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 45 % (46 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % (3 %) konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 24,3 (22,8) miljoonaa euroa kasvaen 6,5 %. Henkilöstökulujen muutokseen vaikuttivat keskimääräisen henkilömäärän ja työvoiman yksikkökustannusten kasvu sekä ensimmäisen neljänneksen aikana päättyneet henkilöstön lomautukset ja tulosperusteiset palkkiot, joita ei maksettu vuoden 2020 tammi-kesäkuulta. Keväällä 2020 alkaneet henkilöstön lomautukset päättyivät kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 4,8 (4,3) miljoonaa euroa eli 6,7 % (4,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 2,4 (2,1) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 2,4 (2,2) miljoonaa euroa. Muut investoinnit sisältävät käyttöomaisuusinvestointien lisäksi 1,6 miljoonan euron arvoisen toimitilavuokrasopimuksen.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, joukkoliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 (11,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi operatiivisen tulosparannuksen lisäksi vapautuneen käyttöpääoman vuoksi. Käyttöpääomaa vapautui vaihto-omaisuudesta. Alkuvuoden aikana yhtiö on maksanut takaisin tilikaudella 2020 saatuja COVID-19-huojennuksia, kuten viivästettyjä verojen ja työnantajamaksujen suorituksia.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 56,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. 20,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2021 ja sisältää yhden vuoden jatko-option. 6,0 miljoonan euron lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein elokuuhun 2024 mennessä. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (20,0) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 31,2 (32,1) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 51,0 % (48,4 %) ja nettovelkaantumisaste 13,9 % (25,4 %).


Lopetetut toiminnot

Saksassa toimineiden Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta luokiteltiin IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja standardin mukaisesti Teleste raportoi Cableway-yhtiöiden liiketoiminnan lopetettuna liiketoimintona tilikaudella 2020. Liiketoiminnan myynti toteutui 2.11.2020 ja lopullinen kauppahinta toteutui tilinpäätöksessä 31.12.2020 raportoidun mukaisesti. Arvioimme ettei myyty palveluliiketoiminta vaikuta tilikauden 2021 tuloslaskelmaan. Tilikauden 2021 osavuosikatsauksissa esitettävät tuloslaskelmaan liittyvät vertailukauden 2020 luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseen ja rahavirtalaskelman vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat tietoliikenneoperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Yhtiön on ennakoitava markkinoiden muutoksia, kuten asiakkaiden tai kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Tietoliikenneoperaattorien verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja investointikyvyn mukaan. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kysyntä vaihtelee yksittäisten suurien projektitoimitusten mukaan. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Teleste on sitoutunut asiakkaiden korkeisiin laatu- ja toimitusvaatimuksiin myös verkkopalveluissa, mikä vaatii toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää ja jatkuvaa prosessikehitystä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat palveluiden toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytointeihin liittyy riskejä jotka vaikuttavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten pandemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo tai tulva, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden kysyntävaihtelut voivat johtaa äkillisiin raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnankorotuksiin, joiden negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen Teleste ei pysty eliminoimaan omien tuotteiden tai projektitoimitusten hinnankorotuksilla. Viime vuonna alkaneet raaka-aine- ja komponenttisaatavuuden haasteet jatkuvat. Yhtiön arvion mukaan saatavuuteen liittyvät riskit voivat aiheuttaa toimitusviiveitä, joiden ei kuitenkaan arvioida olevan pitkäkestoisia. Eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

COVID-19-pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa joukkoliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat toistaiseksi olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Yhtiö käynnisti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi. COVID-19‑pandemia on vaikuttanut negatiivisesti sekä liikevaihtoon että liiketulokseen vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä lähtien.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 10.3.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2018-2020 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 8 225 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 19.3.2021.

Tianta Oy oli 30.6.2021 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,0 % (23,3 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,47 (3,51) euroa ja korkeimmillaan 6,66 (5,78) euroa. Päätöskurssi 30.6.2021 oli 6,22 (4,36) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 744 (5 580). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien omistuksen määrä oli 4,3 % (5,3 %) osakekannasta. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä 1.1.-30.6.2021 oli 9,8 (6,1) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,8 (1,3) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

Kesäkuun lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 768 194 (776 419) kappaletta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,1 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2021 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
– Valtuutukset ovat voimassa 6.10.2022 asti.


Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 9.4.2021 ja osinko maksettiin 16.4.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2021 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Teleste Oyj allekirjoitti 09.08.2021 sopimuksen 10 miljoonan euron luottolimiitistä, joka on voimassa elokuun 2022 loppuun.

Toimintaympäristö vuonna 2021

Telesten tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa Pohjois-Amerikassa.

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenne on kasvanut viime vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamiseksi jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisia verkkoinvestointeja. Visiona on tarjota jopa 10 Gbps yhteyksiä kotitalouksille. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisempien vuosien aikatauluarvioista ja COVID-19-pandemia on aiheuttanut vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia on jouduttu viivästyttämään. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 lopulla. DOCSIS 4.0 -standardin mukaiset 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet on käynnistetty. Näiden tuotteiden käyttöönottoprojektit arvioimme alkavan vuonna 2023. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävä riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden ja -palveluiden vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja teknologiamurroksen ajoittumisen aiheuttamaa epävarmuutta. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaativat erityistä huomiota loppuvuoden aikana sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Arvioimme joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan laskeneen vuonna 2020 COVID-19–pandemian aiheuttaman joukkoliikenteen käytön vähentymisen sekä investointien ja projektien viivästämisten vuoksi. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2021 lopulla, olettaen että pandemian pitkittyminen ei aiheuta uutta negatiivista markkinaliikettä. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste vahvisti markkina-asemaansa videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2020 aikana. Arvioimme vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden tason. Arvioon liittyy kuitenkin pandemiatilanteen ja projektien ajoituksen aiheuttamaa epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2021

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemia kuitenkin aiheuttaa edelleen epävarmuutta Telesten asiakkaiden ja yhtiön omaan toimintaan tilikaudella 2021.

11. päivänä elokuuta 2021

Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2021 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Katsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-12/2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 35 782 33 516 6,8 % 144 983
Liiketoiminnan muut tuotot 365 504 -27,6 % 1 783
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -16 384 -17 222 -4,9 % -72 039
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12 233 -11 155 9,7 % -45 156
Poistot -1 764 -1 707 3,3 % -7 241
Muut liiketoiminnan kulut -4 632 -4 339 6,7 % -17 814
Liiketulos 1 135 -404 n/a 4 516
Rahoitustuotot 243 88 175,5 % 836
Rahoituskulut -295 -692 -57,3 % -1 670
Tulos rahoituserien jälkeen 1 083 -1 007 n/a 3 681
Tulos ennen veroja 1 083 -1 007 n/a 3 681
Välittömät verot -286 11 -2600,5 % -905
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 798 -995 n/a 2 777
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -984 n/a -10 812
Kauden tulos 798 -1 979 n/a -8 035
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 804 -1 946 n/a -7 827
Määräysvallattomille omistajille -6 -33 n/a -209
798 -1 979 n/a -8 035
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,04 -0,11 n/a -0,43
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,04 -0,11 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,04 -0,05 n/a 0,16
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,04 -0,05 n/a 0,16
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,05 n/a -0,59
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,05 n/a -0,59
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos 798 -1 979 n/a -8 035
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 225 298 -24,5 % -606
Käyvän arvon rahasto 0 22 -100,0 % 62
Kauden laaja tulos 1 022 -1 659 n/a -8 579
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 032 -1 618 n/a -8 344
Määräysvallattomille omistajille -10 -41 n/a -235
1 022 -1 659 n/a -8 579

Jatkuvat toiminnot 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020
Liikevaihto 72 792 70 079 3,9 % 144 983
Liiketoiminnan muut tuotot 3 955 1 046 278,0 % 1 783
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -34 289 -34 673 -1,1 % -72 039
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -24 321 -22 842 6,5 % -45 156
Poistot -3 503 -3 377 3,7 % -7 241
Muut liiketoiminnan kulut -8 804 -9 213 -4,4 % -17 814
Liiketulos 5 830 1 019 472,0 % 4 516
Rahoitustuotot 559 429 30,5 % 836
Rahoituskulut -493 -717 -31,3 % -1 670
Tulos rahoituserien jälkeen 5 897 731 706,6 % 3 681
Tulos ennen veroja 5 897 731 706,6 % 3 681
Välittömät verot -1 423 -548 159,4 % -905
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 4 474 183 2349,2 % 2 777
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -3 574 n/a -10 812
Kauden tulos 4 474 -3 391 n/a -8 035
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4 560 -3 299 n/a -7 827
Määräysvallattomille omistajille -86 -92 n/a -209
4 474 -3 391 n/a -8 035
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,25 -0,18 n/a -0,43
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,25 -0,18 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,25 0,02 1558,5 % 0,16
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,25 0,02 1559,0 % 0,16
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,20 n/a -0,59
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 -0,20 n/a -0,59
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos 4 474 -3 391 n/a -8 035
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero 415 -869 -147,7 % -606
Käyvän arvon rahasto 0 34 -100,0 % 62
Kauden laaja tulos 4 889 -4 226 n/a -8 579
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4 966 -4 132 n/a -8 344
Määräysvallattomille omistajille -76 -95 n/a -235
4 889 -4 226 n/a -8 579

TASE (TEUR)
Pitkäaikaiset varat 30.6.2021 30.6.2020 Muutos % 31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet 13 178 13 317 -1,0 % 12 816
Liikearvo 30 642 30 299 1,1 % 30 502
Aineelliset hyödykkeet 10 145 10 387 -2,3 % 9 052
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 749 633 18,5 % 698
Laskennallinen verosaaminen 1 797 1 381 30,1 % 2 203
56 511 56 016 0,9 % 55 270
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 25 720 21 759 18,2 % 28 225
Myyntisaamiset ja muut saamiset 30 090 31 019 -3,0 % 28 867
Tuloverosaaminen 350 630 -44,3 % 428
Rahavarat 21 987 14 354 53,2 % 20 224
78 147 67 763 15,3 % 77 745
Myytävänä olevat varat 0 22 259 0
Varat yhteensä 134 658 146 037 -7,8 % 133 015
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967
Muu oma pääoma 58 802 61 511 -4,4 % 55 803
65 769 68 478 -4,0 % 62 770
Määräysvallattomat omistajat 244 473 -48,5 % 320
OMA PÄÄOMA 66 013 68 951 -4,3 % 63 090
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 790 1 679 6,6 % 1 518
Korolliset velat 25 092 23 828 5,3 % 24 716
Korottomat pitkäaikaiset velat 781 492 58,7 % 832
Varaukset 392 45 767,4 % 119
28 055 26 044 7,7 % 27 184
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 061 5 707 6,2 % 6 256
Ostovelat ja muut korottomat velat 32 855 31 049 5,8 % 33 893
Tuloverovelka 661 1 408 -53,0 % 880
Varaukset 1 012 1 339 -24,4 % 1 711
40 590 39 502 2,8 % 42 741
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 11 540
Oma pääoma ja velat yhteensä 134 658 146 037 -7,8 % 133 015

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos 4 474 -3 391 n/a -8 035
Oikaisut 4 495 6 556 -31,4 % 17 293
Maksetut rahoituserät -145 -375 -61,2 % -993
Maksetut verot -882 -505 74,7 % -1 255
Nettokäyttöpääoman muutos 4 298 8 926 -51,8 % 6 062
Liiketoiminnan nettorahavirta 12 241 11 212 9,2 % 13 071
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 643 -3 086 -14,4 % -5 130
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 39 28 41,6 % 171
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -3 749 0 n/a 6 276
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 6 -100,0 % -77
Investointien nettorahavirta -6 353 -3 052 n/a 1 239
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 0 500 -100,0 % 6 466
Lainojen takaisinmaksut -750 -567 32,3 % -3 569
Rahoitusleasingvelkojan maksut -1 067 -2 091 -49,0 % -3 794
Maksetut osingot -2 330 0 n/a -1 685
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus 0 362 -100,0 % 349
Rahoituksen nettorahavirta -4 147 -1 796 n/a -2 232
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa 20 225 8 249 145,2 % 8 249
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 22 -23 -196,1 % -103
Kauden rahavirta 1 741 6 363 -72,6 % 12 078
Rahavarat kauden lopussa 21 987 14 590 50,7 % 20 225

TUNNUSLUVUT 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 5 830 1 019 472,0 % 4 516
Osakekohtainen tulos, EUR 0,25 -0,18 n/a -0,43
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,25 -0,18 n/a -0,43
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,48 3,63 -4,3 % 3,46
Oman pääoman tuotto 13,9 % -9,6 % n/a -11,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto 13,3 % -2,4 % n/a -4,5 %
Omavaraisuusaste 51,0 % 48,4 % 5,4 % 48,8 %
Nettovelkaantumisaste 13,9 % 25,4 % -45,3 % 17,0 %
Investoinnit, tEUR 4 847 4 285 13,1 % 6 588
Investoinnit % liikevaihdosta, lopetetut toiminnot mukaanlukien 6,7 % 4,1 % 61,7 % 4,5 %
Tilauskanta, tEUR 84 196 79 033 6,5 % 77 086
Henkilöstö keskimäärin 854 856 -0,2 % 856
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) 18 986 18 986 0,0 % 18 986
sis omat osakkeet
Kauden ylin kurssi, EUR 6,66 5,78 15,2 % 5,78
Kauden alin kurssi, EUR 4,47 3,51 27,4 % 3,51
Kauden keskikurssi, EUR 5,46 4,62 18,2 % 4,40
Osakevaihto, milj kpl 1,8 1,3 38,5 % 3,1
Osakevaihto, MEUR 9,8 6,1 61,2 % 13,8

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT 4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos% 1-12/2020
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 135 147 674,1 % 2 630 1 569 67,6 % 5 066
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,04 -0,08 n/a 0,07 -0,15 n/a -0,06
SILTALASKELMA
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 135 -404 n/a 5 830 1 019 472,0 % 4 516
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a -3 200 0 n/a 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 550 -100,0 % 0 550 -100,0 % 550
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot 1 135 147 674,1 % 2 630 1 569 67,6 % 5 066
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 804 -1 946 n/a 4 560 -3 299 n/a -7 827
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18217 18209 0,0 % 18 215 18 198 0,1 % 18 204
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,04 -0,11 n/a 0,25 -0,18 n/a -0,43
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 804 -1 946 n/a 4 560 -3 299 n/a -7 827
Muu kertaluonteinen erä 0 0 n/a -3 200 0 n/a 0
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut 0 550 -100,0 % 0 550 -100,0 % 550
Myyntitappio lopetetuista toiminnoista 0 0 n/a 0 0 n/a 6 106
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo 18 217 18 209 0,0 % 18 215 18 198 0,1 % 18 204
Oikaistu osakekohtainen tulos 0,04 -0,08 n/a 0,07 -0,15 n/a -0,06

Omat osakkeet
Määrä Osuus Osuus
Kpl osakkeista äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.6.2021 768 194 4,05 % 4,05 %
Vastuusitoumukset (tEUR)
Vuokra- ja leasingvastuut 927 878 5,6 % 921
Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
Valuuttatermiinit, kohdearvo 20 317 19 515 4,1 % 18 515
Valuuttatermiinit, käypä arvo 211 161 30,8 % -473
Koronvaihtosopimukset 0 10 000 -100,0 % 0
Koronvaihtosopimusten käypä arvo 0 -28 -100,0 % 0
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat verot
Liikevaihto lajeittain 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020
Tavaroiden myynti 60 740 56 730 7,1 % 118 524
Palvelut 12 052 13 349 -9,7 % 26 458
Yhteensä 72 792 70 079 3,9 % 144 983
30.6.2021 30.6.2020 Muutos % 31.12.2020
Tilauskanta 84 196 79 033 6,5 % 77 086

Informaatio per kvartaali (tEUR) 4-6/21 1-3/21 10-12/20 7-9/20 4-6/20 7/2020-6/2021
Saadut tilaukset 43 861 36 042 43 186 29 770 30 032 152 858
Liikevaihto 35 782 37 010 39 200 35 704 33 516 147 696
Liiketulos 1 135 4 695 1 274 2 223 -404 9 327
Liiketulos % 3,2 % 12,7 % 3,3 % 6,2 % -1,2 % 6,3 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR)
A Osakepääoma
B Ylikurssirahasto
C Muuntoerot
D Kertyneet voittovarat
E SVOP rahasto
F Muut rahastot
G Yhteensä
H Määräysvallattomien omistajien osuus
I Oma pääoma yhteensä
A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2021 6 967 1 504 -1 557 52 716 3 140 0 62 770 319 63 090
Tilikauden voitto/tappio 4 560 4 560 -86 4 474
Osingonjako -2 186 -2 186 -2 186
Osakeperustei-set maksut 220 220 220
Muuntoerot 83 323 406 9 415
Oma pääoma 30.6.2021 6 967 1 504 -1 474 55 633 3 140 0 65 769 243 66 013
Oma pääoma 1.1.2020 6 967 1 504 -1 594 62 616 3 140 -62 72 571 206 72 777
Uudet standardit ja muut muutokset -139 -139 -139
Tilikauden voitto/tappio -3 299 -3 299 -92 -3 391
Osakeperusteiset maksut 146 146 146
Muuntoerot -221 -615 -836 -3 -838
Rahavirran suojaus 34 34 34
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 362 362
Oma pääoma 30.6.2020 6 967 1 504 -1 815 58 709 3 140 -28 68 477 473 68 951

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
—————————— * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
Omavaraisuusaste Oma pääoma
—————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————- * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulos Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 30.06.2021
Osakemäärä % osakkeista
Tianta Oy 4 748 298 25,0
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 683 900 8,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 899 475 4,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,3
Teleste Oyj 768 194 4,0
Mariatorp Oy 608 584 3,2
Wipunen Varainhallinta Oy 600 000 3,2
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,7
Valtion Eläkerahasto 500 000 2,6
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 240 408 1,3

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.06.2021
Osakkeenomistajat sektorin mukaan Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakkeet % osakkeista
Kotitaloudet 5 420 94,4 5 073 771 26,7
Julkisyhteisöt 3 0,1 1 920 625 10,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset 18 0,3 3 517 260 18,5
Yritykset 251 4,4 8 221 568 43,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,3 43 918 0,2
Ulkomaalaisomistus 32 0,6 208 446 1,1
Yhteensä 5 744 100,0 18 985 588 100,0
Joista hallintarekisteröityjä 10 0,2 603 597 3,2

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.06.2021
Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- omistajista Osakemäärä % osakkeista
1-100 1 696 29,5 92 311 0,5
101-500 2 308 40,2 618 545 3,3
501-1 000 804 14,0 651 778 3,4
1 001-5 000 738 12,8 1 662 958 8,8
5 001-10 000 92 1,6 647 027 3,4
10 001-50 000 78 1,4 1 568 855 8,3
50 001-100 000 8 0,1 601 247 3,2
100 001-500 000 12 0,2 2 488 625 13,1
500 001- 8 0,1 10 654 242 56,1
Yhteensä 5 744 100,0 18 985 588 100,0
Hallintarekisteri 10 0,2 603 597 3,2

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite

Attachments


Teleste H1 2021 FI

Teleste H1 2021 FI…Alkuperäinen artikkeli