Etusivu » Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Hyvä kannattavuus toisella neljänneksellä, lyhyen aikavälin kysyntänäkymät haasteelliset

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Hyvä kannattavuus toisella neljänneksellä, lyhyen aikavälin kysyntänäkymät haasteelliset

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Hyvä kannattavuus toisella neljänneksellä, lyhyen aikavälin kysyntänäkymät haasteelliset

| Source:

Suominen Oyj

Suominen Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 13.8.2021 klo 9.30
Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021:
Hyvä kannattavuus toisella neljänneksellä, lyhyen aikavälin kysyntänäkymät haasteelliset

AVAINLUKUJA

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2021 2020 2021 2020 2020
Liikevaihto, milj. euroa 113,6 122,2 229,0 232,4 458,9
Vertailukelpoinen käyttökate 15,3 18,0 33,8 29,3 60,9
Vertailukelpoinen käyttökate, % 13,4 14,7 14,8 12,6 13,3
Käyttökate 15,3 18,0 33,8 29,3 60,9
Liikevoitto, milj. euroa 10,3 12,4 23,9 18,1 39,5
Liikevoitto, % 9,1 10,1 10,4 7,8 8,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa 6,1 8,4 19,9 11,9 30,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1,2 9,6 17,1 19,0 57,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,02 0,17 0,30 0,33 0,99
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,11 0,15 0,35 0,21 0,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 17,9 8,9 16,7
Velkaantumisaste (gearing), % 22,4 40,9 25,4

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhtikesäkuu 2021 lyhyesti:
– Liikevaihto laski 7,0 % ja oli 113,6 milj. euroa (122,2)
– Vertailukelpoinen käyttöate laski 15,1 % ja oli 15,3 milj. euroa (18,0)
– Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 milj. euroa (9,6)

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti:

– Liikevaihto laski 1,5 % ja oli 229,0 milj. euroa (232,4)
– Vertailukelpoinen käyttöate kasvoi 15,5 % ja oli 33,8 milj. euroa (29,3)
– Liiketoiminnan rahavirta oli 17,1 milj. euroa (19,0)

Näkymät vuodelle 2021
12.8.2021 julkaistun arvion mukaisesti Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:
”Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihtomme laski 7,0 % vertailukaudesta ja oli 113,6 milj. euroa (122,2). Myyntimäärät vähenivät verrattuna erittäin korkeaan vertailukauteen Q2/2020, mutta myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli hyvällä tasolla ja oli 15,3 milj. euroa (18,0). Tulokseen vaikuttivat odotetun negatiivisesti korkeammat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset sekä alhaisemmat myynti- ja tuotantomäärät. Näitä jossain määrin kompensoivat korkeammat myyntihinnat sekä parantunut raaka-ainetehokkuus.

Eteenpäin katsoessamme Suomisella on vahva asema sekä strategisesti että taloudellisesti. Globaali markkinanäkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Euroopassa näkemyksemme on, että EU:n kertakäyttömuovidirektiivi (SUPD) hyödyttää Suomista, sillä olemme hyvissä asemissa vastaamaan kasvavaan innovatiivisten ja vastuullisten kuitukankaiden kysyntään uraauurtavalla osaamisellamme kuitukankaissa sekä vesineulausteknologiallamme. Olemme johtaja vastuullisissa kuitukankaissa ja tavoitteemme on lisätä vastuullisten tuotteiden osuutta 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata vähintään kymmenen vastuullista tuotetta vuodessa. Tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä olemme lanseeranneet yhdeksän vastuullista tuotetta.

Toisen vuosineljänneksen loppua kohti erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun on saanut varastotasot epätasapainoon. Tämä on vaikuttanut myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa olemme hyötyneet siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä palautuu, kun tämä väliaikainen epätasapaino markkinoilla on ohi. Tämän hetkinen näkemyksemme on, että palautuminen alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Euroopassa toinen kysyntään vaikuttava tekijä on aikaisempi epävarmuus SUPD -direktiivin lopullisesta muodosta, joka siirsi asiakkaidemme tuotekehitysprojekteja, ja nyt kun direktiivin lopullinen sisältö on selvillä, tilauksiimme on vaikuttanut se, että valmistajat ja vähittäiskauppa pyrkivät tyhjentämään olemassa olevia varastojansa.

Investointiprojekti olemassa olevan tuotantolinjamme päivittämiseksi ja uudelleen käynnistämiseksi Cressassa, Italiassa lähestyi valmistumista neljänneksen aikana. Projekti valmistuu vuoden kolmannella neljänneksellä, hieman alkuperäistä aikataulua nopeammin. Tämä investointi vahvistaa kyvykkyyksiämme Euroopassa ja se on tehty kasvuun tähtäävän strategiamme mukaisesti. Kaksi muuta käynnissä olevaa investointiprojektia, yksi Italiassa ja toinen Yhdysvalloissa, etenevät suunnitelmien mukaisesti ja valmistuvat vuoden toisella puoliskolla.

Kesäkuussa Suominen laski liikkeelle 50 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja kuponkikorko 1,50 %. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla onnistuimme parantamaan taloudellista tulostamme verrattuna vertailukauteen H1/2020. Toisella vuosipuoliskolla pääasiallinen epävarmuuden lähde liittyy asiakkaiden kysyntään ja tämän lisäksi koemme edelleen jonkin verran volatiliteettia raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. On selvää, että ainakin kolmas vuosineljännes tulee olemaan hyvin haastava myyntimäärien suhteen. Tämän hetkinen odotuksemme on, että kysyntä alkaa palautua vuoden loppua kohti, kun epätasapaino hankintaketjussa on ohi. Teemme luonnollisesti kaikkia mahdollisia toimenpiteitä minimoidaksemme tämän hetkellisen kysynnän hidastumisen vaikutuksia.”

LIIKEVAIHTO

Huhtikesäkuu 2021
Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 7,0 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 113,6 milj. euroa (122,2). Myyntimäärät vähenivät verrattuna erittäin korkeaan vertailukauteen Q2/2020, mutta myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -6,5 milj. euroa.
Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 67,4 milj. euroa (77,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 46,3 milj. euroa (45,0).
Tammi–kesäkuu 2021

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 1,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 229,0 milj. euroa (232,4). Myyntimäärät olivat linjassa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon kanssa, mutta myyntihinnat olivat korkeammat. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -14,6 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 139,3 milj. euroa (150,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 89,7 milj. euroa (82,1).
KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhtikesäkuu 2021
Käyttökate heikkeni 15,3 milj. euroon (18,0). Tähän vaikuttivat odotetusti korkeammat raaka-aine- ja kuljetuskustannukset, sekä alhaisemmat myynti- ja tuotantovolyymit. Näitä jossain määrin kompensoivat korkeammat myyntihinnat sekä parantunut raaka-ainetehokkuus.. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,3 milj. euroa.

Liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 10,3 milj. euroa (12,4).

Voitto ennen tuloveroja oli 8,7 milj. euroa (10,6) ja raportointikauden voitto 6,1 milj. euroa (8,4).

Tammi–kesäkuu 2021
Käyttökate parani 33,8 milj. euroon (29,3). Raaka-aineideiden ja kuljetusten kustannukset kasvoivat, mutta tätä kompensoivat korkeammat myyntihinnat, parantunut raaka-ainetehokkuus ja liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen positiivinen vaikutus. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -1,7 milj. euroa.

Liikevoitto parani ja oli 23,9 milj. euroa (18,1).
Voitto ennen tuloveroja oli 25,6 milj. euroa (14,3) ja raportointikauden voitto 19,9 milj. euroa (11,9). Vertailukauden tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS
Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 35,7 milj. euroa (56,7). Velkaantumisaste oli 22,4 % (40,9 %) ja omavaraisuusaste 40,6 % (44,2 %).
Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa +1,7 milj. euroa (-3,8) eli +0,7 % (-1,6%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla (kasvatti 1,2 milj. eurolla).

Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 1,2 milj. euroa (9,6) ja tammi–kesäkuussa 17,1 milj. euroa (19,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,30 euroa (0,33) ja vuosineljänneksellä 0,02 euroa (0,17).

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä -9,7 milj. euroa (-7,7).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä nettokäyttöpääoman kasvun vuoksi. Nettokäyttöpääoman muutos oli -11,8 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -8,6 milj. euroa. Lisäksi vuosipuoliskolla maksettin vertailukautta enemmän tuloveroennakkoja.

Toukokuussa 2021 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaika. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2024 asti.

Suominen laski kesäkuussa 2021 liikkeeseen 50 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on kuusi vuotta ja se erääntyy 11.6.2027. Lainalle maksetaan kiinteää 1,50 %:n korkoa. Lainaa merkitsi yhteensä 19 sijoittajaa. Joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

INVESTOINNIT
Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 10,7 milj. euroa (2,5), joista suurimmat yksittäiset investoinnit olivat kasvuinvestoinnit Cressan tehtaalla Italiassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 9,9 milj. euroa (11,2).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Pandemia on lisännyt tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla. Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppua kohti kysyntä alkoi hidastua etenkin Pohjois-Amerikassa. Pitkällä aikavälillä sekä markkina että Suominen odottavat kysynnän pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA
Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla edistyimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kesäkuun lopussa poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä toimipaikoillamme oli 3 (1 H1/2020).

Henkilöstötutkimuksemme, Suominen Vibe, on työkalumme jolla mittaamme ja kehitämme systemaattisesti sitoutumista. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme kehityshankkeita, jotka oli käynnistetty viime vuoden lopulla suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella. Seuraava Vibe-tutkimus tehdään syksyllä 2021.
Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tehtiin yhdeksän tuotelanseerausta.

Julkaisimme uudet liiketapaperiaatteemme vuoden 2021 alussa ja tähän liittyvä pakollinen koulutusohjelma koko henkilöstölle julkaistaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2020 vuosikertomusta, joka julkaistiin 3.3.2021. Suomisen vuoden 2020 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT
Osakepääoma
Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2021 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi
Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2021 oli 11 967 176 osaketta eli 20,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,24 euroa, alin 5,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,67 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,57 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2021 oli 320,9 milj. euroa.

Omat osakkeet
Suominen Oyj:n hallussa oli 644 013 omaa osaketta 30.6.2021.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 16 042 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.
Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus
Suomisen 25.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.
Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2021.
Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2019–2021 2020–2022 2021–2023
Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024
Osallistujat 16 henkilöä 18 henkilöä 19 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä 546 000 756 500 470 000

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisella on myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka on suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2020 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.
Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.
Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.
Hallituksen valtuutukset
Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET
Suominen vastaanotti 15.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 18.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 16.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Bolero Holdings SARL:n omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 29.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat edelleen olemassa, ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa.

Olemme toteuttaneet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Viimeaikainen kysynnän hidastuminen on luonnollisesti vaikuttanut myös joihinkin asiakkaisiimme. Toistaiseksi meillä ei ole ollut merkittäviä ongelmia asiakkaiden maksuissa ja siten emme näe, että luottoriskimme olisi merkittävästi kasvanut. Jatkamme asiakkaidemme taloudellisen tilanteen ja maksukäyttäytymisen seuraamista. COVID-19 -pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappiohin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Globaali markkinanäkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun on saanut varastotasot epätasapainoon. Tämä on vaikuttanut myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa olemme hyötyneet siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä palautuu, kun tämä väliaikainen epätasapaino markkinoilla on ohi. Tämän hetkinen näkemyksemme on, että palautuminen alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Euroopassa toinen kysyntään vaikuttava tekijä on aikaisempi epävarmuus EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (SUPD) lopullisesta muodosta, joka siirsi asiakkaidemme tuotekehitysprojekteja, ja nyt kun direktiivin lopullinen sisältö on selvillä, tilauksiimme on vaikuttanut se, että valmistajat ja vähittäiskauppa pyrkivät tyhjentämään olemassa olevia varastojansa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tulosvaroitus 12.8.2021: Suominen alentaa näkymiään vuodelle 2021

Uudet näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Aikaisemmat näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021
12.8.2021 julkaistun arvion mukaisesti, Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI
Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 13.8.2021 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q2-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuten voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 21713834#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksensa keskiviikkona 27.10.2021 noin klo 9.30.
SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2021
Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin puolivuotiskatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2020.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 15 153 18 335 16 748
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 111 482 111 587 104 666
Käyttöoikeusomaisuuserät 16 738 13 037 17 784
Lainasaamiset 3 650 3 978
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 777 768
Muut pitkäaikaiset saamiset 76 61 73
Laskennalliset verosaamiset 1 226 1 980 4 034
Pitkäaikaiset varat yhteensä 160 592 164 922 163 548
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 52 302 38 718 35 431
Myyntisaamiset 56 271 60 693 51 128
Lainasaamiset 3 349 3 476
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 880 7 207 5 675
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 500 581 247
Rahavarat 115 964 38 666 57 877
Lyhytaikaiset varat yhteensä 231 916 149 214 153 833
Varat yhteensä 392 508 314 136 317 381
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 81 361 81 361
Omat osakkeet -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot -7 2 -7
Kurssierot -9 514 -2 601 -13 933
Kertyneet voittovarat 56 673 23 291 41 962
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 159 386 138 551 145 882
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 13 750 14 049 13 320
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 724 769 774
Pitkäaikaiset varaukset 1 853 1 656 1 797
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 14 040 9 229 14 892
Muut pitkäaikaiset velat 6 17 17
Joukkovelkakirjalainat 132 560 82 277 82 862
Pitkäaikaiset velat yhteensä 162 933 107 997 113 662
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset varaukset 306 250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 628 3 139 2 539
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 5 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 772 664 415
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 66 483 58 786 54 634
Lyhytaikaiset velat yhteensä 70 190 67 588 57 838
Velat yhteensä 233 123 175 585 171 499
Oma pääoma ja velat yhteensä 392 508 314 136 317 381

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 113 647 122 170 228 980 232 373 458 893
Hankinnan ja valmistuksen kulut -96 913 -102 656 -192 038 -199 569 -389 123
Bruttokate 16 733 19 514 36 941 32 803 69 770
Liiketoiminnan muut tuotot 863 785 1 707 1 337 2 584
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -6 905 -7 146 -13 527 -14 290 -27 946
Tutkimus- ja kehityskulut -594 -645 -1 194 -1 325 -2 767
Liiketoiminnan muut kulut 219 -117 -19 -470 -2 150
Liikevoitto 10 317 12 391 23 909 18 055 39 492
Nettorahoituskulut -1 613 -1 813 1 653 -3 757 -5 582
Voitto ennen tuloveroja 8 704 10 579 25 562 14 298 33 910
Tuloverot -2 581 -2 179 -5 666 -2 353 -3 794
Raportointikauden voitto 6 123 8 400 19 896 11 945 30 116
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton 0,11 0,15 0,35 0,21 0,52
Laimennettu 0,11 0,15 0,34 0,21 0,52

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Raportointikauden voitto 6 123 8 400 19 896 11 945 30 116
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Kurssierot 455 -2 808 4 723 -3 276 -15 504
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät -327 -327 -327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 131 -227 -305 33 929
Yhteensä 586 -3 362 4 418 -3 571 -14 902
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos -8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -10
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 3
Yhteensä -15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 586 -3 362 4 418 -3 571 -14 917
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 6 709 5 038 24 314 8 375 15 199

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2021 11 860 24 681 81 361 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 90 44
Osingonjako ja varojen jako -5 759
Oma pääoma 30.6.2021 11 860 24 681 75 692

1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 -13 933 -7 41 962 145 882
Raportointikauden voitto 19 896 19 896
Muut laajan tuloksen erät 4 418 4 418
Laaja tulos yhteensä 4 418 19 896 24 314
Osakeperusteiset maksut 618 618
Omien osakkeiden luovutus -44 90
Osingonjako ja varojen jako -5 759 -11 519
Oma pääoma 30.6.2021 -9 514 -7 56 673 159 386

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako
Oma pääoma 30.6.2020 11 860 24 681 81 361 -44

1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden voitto 11 945 11 945
Muut laajan tuloksen erät -3 309 -262 -3 571
Laaja tulos yhteensä -3 309 -262 25 660 8 375
Osakeperusteiset maksut 508 508
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako -2 876 -2 876
Oma pääoma 30.6.2020 -2 601 2 23 291 138 551

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2020 11 860 24 681 81 361 -44

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden voitto 30 116 30 116
Muut laajan tuloksen erät -14 640 -270 -7 -14 917
Laaja tulos yhteensä -14 640 -270 30 109 15 199
Osakeperusteiset maksut 1 015 1 015
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako -2 876 -2 876
Oma pääoma 31.12.2020 -13 933 -7 41 962 145 882

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Raportointikauden voitto 19 896 11 945 30 116
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 14 561 18 121 34 626
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 34 457 30 067 64 742
Nettokäyttöpääoman muutos -11 845 -8 612 -1 023
Rahoituserät -1 456 -2 097 -4 289
Tuloverot -4 027 -353 -2 438
Liiketoiminnan rahavirta 17 129 19 005 56 991
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 101 -3 923 -10 885
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 12
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä 2 123
Investointien rahavirta -6 978 -3 923 -10 873
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot 50 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut -898
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 15 000 15 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -1 326 -25 585 -31 968
Lainasaamisten takaisinmaksu 9 301
Osingonjako ja pääoman palautus -11 520 -2 876 -2 876
Rahoituksen rahavirta 45 557 -13 462 -19 845
Rahavarojen muutos 55 709 1 621 26 274
Rahavarat raportointikauden alussa 57 877 37 741 37 741
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2 379 -696 -6 138
Rahavarojen muutos 55 709 1 621 26 274
Rahavarat raportointikauden lopussa 115 964 38 666 57 877

TUNNUSLUVUT

4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Liikevaihdon muutos, % * -7,0 17,7 -1,5 8,8 11,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 14,7 16,0 16,1 14,1 15,2
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 13,4 14,7 14,8 12,6 13,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 9,1 10,1 10,4 7,8 8,6
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,4 -1,5 0,7 -1,6 -1,2
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 7,7 8,7 11,2 6,2 7,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 5,4 6,9 8,7 5,1 6,6
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 448 1 606 10 673 2 455 10 406
Poistot, 1 000 euroa 4 960 5 598 9 902 11 215 21 432
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 25,7 7,9 21,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 17,9 8,9 16,7
Omavaraisuusaste, % 40,6 44,2 46,0
Velkaantumisaste (gearing), % 22,4 40,9 25,4
Henkilöstö keskimäärin 709 685 689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,11 0,15 0,35 0,21 0,52
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,11 0,15 0,34 0,21 0,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,02 0,17 0,30 0,33 0,99
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,77 2,41 2,53
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 615 206 57 558 989 57 568 341
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 5,57 3,87 5,08
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 5,00 2,00 2,00
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 6,24 3,99 5,36
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 5,67 2,84 4,29
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 320,9 222,8 292,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 11 967 176 3 573 603 12 937 753
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 20,8 6,2 22,5

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 149 040 94 229 99 892
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 628 8 139 2 539
Korolliset saamiset ja rahavarat -115 964 -45 665 -65 331
Korolliset nettovelat 35 705 56 703 37 101

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Raportointikauden voitto 19 896 11 945 30 116
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 592 913 57 535 148 57 549 842
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 981 212 57 687 192 57 796 591
Osakekohtainen tulos
euroa
Laimentamaton 0,35 0,21 0,52
Laimennettu 0,34 0,21 0,52

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 17 129 19 005 56 991
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 615 206 57 558 989 57 568 341
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,30 0,33 0,99

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 159 386 138 551 145 882
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 615 206 57 558 989 57 568 341
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,77 2,41 2,53

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 615 206 57 558 989 57 568 341
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 5,57 3,87 5,08
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 320,9 222,8 292,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 11 967 176 3 573 603 12 937 753
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 592 913 57 535 148 57 549 842
Osakkeiden vaihto, % 20,8 6,2 22,5

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Liikevoitto 23 909 18 055 39 492
+ Poistot ja arvonalentumiset 9 902 11 215 21 432
Käyttökate 33 811 29 270 60 924

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 70 105 306
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 10 604 2 350 10 100
Bruttoinvestoinnit 10 673 2 455 10 406

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Korolliset velat 149 229 99 645 100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 440 2 723 2 138
Korolliset saamiset -6 999 -7 454
Rahavarat -115 964 -38 666 -57 877
Korolliset nettovelat 35 705 56 703 37 101
Korolliset velat 149 229 99 645 100 293
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 440 2 723 2 138
Korollisten velkojen nimellisarvo 151 669 102 368 102 431

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 38 067 10 670 30 116
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019 138 551 133 178 132 452
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.3.2020 144 074 136 871 135 868
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020 / 31.12.2019 / 30.6.2020 145 882 132 452 138 551
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021/ 31.3.2020 / 30.9.2020 152 227 135 868 144 074
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020 159 386 138 551 145 882
Keskiarvo 148 024 135 384 139 365
Oman pääoman tuotto (ROE), % 25,7 7,9 21,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 386 138 551 145 882
Korolliset velat 149 229 99 645 100 293
Sijoitettu pääoma 308 615 238 195 246 175

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 45 345 20 568 39 492
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 652 1 001 925
Yhteensä 45 997 21 569 40 416
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019 238 195 249 752 241 615
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.3.2020 240 368 246 660 240 761
Sijoitettu pääoma 31.12.2020 / 31.12.2019 / 30.6.2020 246 175 241 615 238 195
Sijoitettu pääoma 31.3.2021/ 31.3.2020 / 30.9.2020 252 608 240 761 240 368
Sijoitettu pääoma 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020 308 615 238 195 246 175
Keskiarvo 257 192 243 397 241 423
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,9 8,9 16,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 386 138 551 145 882
Taseen loppusumma 392 508 314 136 317 381
Saadut ennakot -190 -442 -23
392 318 313 694 317 358
Omavaraisuusaste, % 40,6 44,2 46,0

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Korolliset nettovelat 35 705 56 703 37 101
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 159 386 138 551 145 882
Velkaantumisaste, % 22,4 40,9 25,4

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Suomi 1 367 1 692 3 180
Muu Eurooppa 85 473 76 184 156 060
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 141 096 152 515 295 975
Muut maat 1 044 1 982 3 678
Yhteensä 228 980 232 373 458 893

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2021 2020
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 67 402 71 904 66 829 71 947 77 162 73 170
Eurooppa 46 251 43 432 44 276 43 542 45 047 37 054
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -6 -2 -19 -54 -38 -21
Yhteensä 113 647 115 333 111 086 115 435 122 170 110 203

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2021 2020
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 113 647 115 333 111 086 115 435 122 170 110 203
Vertailukelponen käyttökate 15 277 18 534 13 546 18 107 17 989 11 282
% liikevaihdosta 13,4 16,1 12,2 15,7 14,7 10,2
Käyttökate 15 277 18 534 13 546 18 107 17 989 11 282
% liikevaihdosta 13,4 16,1 12,2 15,7 14,7 10,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 10 317 13 592 8 530 12 907 12 391 5 664
% liikevaihdosta 9,1 11,8 7,7 11,2 10,1 5,1
Nettorahoituskulut -1 613 3 266 -64 -1 761 -1 813 -1 945
Voitto ennen tuloveroja 8 704 16 858 8 466 11 146 10 579 3 719
% liikevaihdosta 7,7 14,6 7,6 9,7 8,7 3,4

LÄHIPIIRITIEDOT
Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.
Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2021 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 16 042 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2021 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 90 445 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

30.6.2021
1 000 euroa Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 104 666 16 748 17 784
Investoinnit ja lisäykset 10 604 70 325
Myynnit ja vähennykset -17
Poistot ja arvonalentumiset -6 590 -1 719 -1 593
Kurssierot ja muut muutokset 2 802 55 239
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 111 482 15 153 16 738

30.6.2020 31.12.2020
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 121 584 20 020 14 319 121 584 20 020 14 319
Investoinnit ja lisäykset 2 350 105 536 10 100 306 7 410
Myynnit ja vähennykset -80
Poistot ja arvonalentumiset -7 616 -1 791 -1 808 -14 354 -3 549 -3 530
Kurssierot ja muut muutokset -4 732 1 -10 -12 664 -29 -335
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 111 586 18 335 13 037 104 666 16 748 17 784

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 100 293 109 163 109 163
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 2 539 16 986 16 986
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -1 326 -25 585 -31 968
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 15 000 15 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 114 186 276
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -20 -5 -625
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 285 1 566 3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 37 -10 -130
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 628 8 139 2 539
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 14 892 10 464 10 464
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 218 350 7 744
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -5 -3
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 285 -1 566 -3 001
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 220 -18 -312
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 14 040 9 229 14 892
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 82 862 81 714 81 714
Joukkovelkakirjalainojen nostot 50 000
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 596 563 1 148
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset -898
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 132 560 82 277 82 862
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 229 99 645 100 293

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Muut vastuut
Vuokravastuut 121 158 104
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 2 840 1 877 6 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 65 152 34
Takausvastuut ja muut vastuut
Takaukset omista sitoumuksista 3 875 7 649 4 317
Muut omat vastuut 29 107 30 127 33 452
Yhteensä 32 982 37 776 37 769

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit
suojauslaskentaa ei sovelleta 2 777 -48 2 480 -46 2 991 60

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421
Myyntisaamiset 56 271 56 271 56 271
Korko- ja muut rahoitussaamiset 310 310 310
Rahavarat 115 964 115 964 115 964
Yhteensä 30.6.2021 172 545 421 172 966 172 966

1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 421 768 768
Lainasaamiset 3 476 3 978 7 454 7 454
Myyntisaamiset 51 128 51 128 51 128
Johdannaissaamiset 61 61 61
Korko- ja muut rahoitussaamiset 378 378 378
Rahavarat 57 877 57 877 57 877
Yhteensä 31.12.2020 3 885 113 360 421 117 666 117 666

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

RAHOITUSVELAT

30.6.2021 31.12.2020
1 000 euroa Kirjanpitoarvo Käypä arvo Nimellisarvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Joukkovelkakirjalainat 132 560 137 067 135 000 82 862 87 661 85 000
Vuokrasopimusvelat 14 040 14 040 14 040 14 892 14 892 14 892
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 146 601 151 107 149 040 97 754 102 553 99 892
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat 2 628 2 628 2 628 2 539 2 539 2 539
Korkovelat 1 612 1 612 1 612 522 522 522
Johdannaisvelat 48 48 48 1 1 1
Muut lyhytaikaiset velat 502 502 502 552 552 552
Ostovelat 54 362 54 362 54 362 42 024 42 024 42 024
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 59 152 59 152 59 152 45 639 45 639 45 639
Yhteensä 205 753 210 259 208 192 143 393 148 191 145 531

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421
Yhteensä 421
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset
Valuuttatermiinit, velat -48
Yhteensä 48

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.
SUOMINEN OYJ
Hallitus
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051
Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois– ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite

Attachments


Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2021

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2021…Alkuperäinen artikkeli