Etusivu » Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton)

| Source:

Siili Solutions Oyj

Siili Solutions Oyj

Helsinki, FINLAND

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton)

SIILIN TULOS VAHVISTUI KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN SIIVITTÄMÄNÄ

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2021 kello 8.45

TAMMIKESÄKUU 2021

 • Liikevaihto oli 48 740 (44 021) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon kasvu oli 4 719 tuhatta euroa eli 10,7 %
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 458 tuhatta euroa eli 1,0 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5 557 (4 422) tuhatta euroa, +25,7 %
 • Käyttökate-% (EBITDA) oli 11,4 % (10,0 %) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 4 267 (3 218) tuhatta euroa, +32,6 %
 • Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) oli 8,8 % (7,3 %) liikevaihdosta, +19,8 %
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3 355 (2 506) tuhatta euroa, +33,9 %
 • Katsauskauden tulos oli 2 002 (4 499) tuhatta euroa, -55,5 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,64) euroa, -55,5 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 927 (4 458) tuhatta euroa, -56,8 %
 • Taseen loppusumma oli 79 889 (62 228) tuhatta euroa
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 15,5 % (9,1 %) liikevaihdosta

HUHTIKESÄKUU 2021

 • Liikevaihto oli 25 135 (21 384) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon kasvu oli 3 751 tuhatta euroa eli 17,5 %
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 551 tuhatta euroa eli 2,6 %
 • Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 2 252 (1 594) tuhatta euroa, +41,3 %

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 16/20211 16/2020 1–12/2020
Liikevaihto, 1 000 EUR 48 740 44 021 83 307
Liikevaihdon kasvu, % 10,7 % 8,2 % 3,4 %
Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 1,0 % 8,2 % 3,4 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 15,5 % 9,1 % 8,2 %
Käyttökate (EBITDA), 1 000 EUR 5 557 4 422 9 123
EBITDA, % liikevaihdosta 11,4 % 10,0 % 11,0 %
Oikaistu liikevoitto (EBITA), 1 000 EUR 4 267 3 218 6 741
Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 8,8 % 7,3 % 8,1 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 3 355 2 506 5 317
EBIT, % liikevaihdosta 6,9 % 5,7 % 6,4 %
Tilikauden tulos, 1 000 EUR 2 002 4 499 4 401
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 4,1 % 10,2 % 5,3 %
Omavaraisuusaste, % 27,3 % 40,1 % 35,5 %
Nettovelkaantumisaste2 -7,1 % -54,0 % -76,6 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,29 0,64 0,63
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, EUR 0,29 0,64 0,63
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella3 752 719 707
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 827 701 676

1 Supercharge-konsernin luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.
2 Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta.
3 Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon oikaisuista kirjatut poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa oikaistuna yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokrasopimusvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2021 ehdollista vastiketta 14 246 (7 971) tuhatta euroa. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty edellisessä tilinpäätöksessä.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 90–106 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 7,4–10,0 miljoonaa euroa. Ohjeistus sisältää arvion Supercharge-yrityskaupan vaikutuksesta Siili-konsernin liikevaihtoon ja oikaistuun liikevoittoon tilikauden 2021 aikana.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO SOMERMA:

“Siilin tulos vahvistui kansainvälisen liiketoiminnan siivittämänä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi 10,7 prosenttia, josta merkittävä osuus tuli Supercharge-yrityskaupan myötä. Yrityskaupan tuottama liikevaihdon kasvu oli 9,7 prosenttia. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli puolivuotiskaudella 1,0 prosenttia ja vauhdittui hieman vuoden toisella neljänneksellä 2,6 prosenttiin. Kansainvälinen liiketoiminta lähes kaksinkertaistui liikevaihdon kasvun ollessa 97 prosenttia.

Siilin kannattavuus parani jo kymmenettä vuosineljännestä peräkkäin. Konsernin käyttökateprosentti parani edellisvuoden 10,0 prosentista 11,4 prosenttiin ja katsauskauden käyttökate oli 5,6 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 32,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 8,8 prosenttia (7,3 prosenttia). Siilin Portfolio-yhtiöiden kehitys on ollut vahvaa kuluvan vuoden aikana: kannattavuus ja kasvu olivat positiivisia niin Autolla kuin Valalla. Superchargen ensimmäinen täysi neljännes puolestaan meni odotuksiakin paremmin. Siilin kansainvälinen toiminta onkin kaikkiaan tällä hetkellä hyvässä vauhdissa.

Suomen Core-liiketoiminta on kehittynyt tasaisesti, mutta kasvu on ollut odotettua hitaampaa. Arviomme mukaan koronapandemia on vielä jonkin verran viivästyttänyt hankkeiden käynnistymistä ja uusien asiakkuuksien avaamista erityisesti palvelu- ja teollisuussektoreilla. Julkisella sektorilla Siilin asema on vahvistunut, ja tästä osoituksena ovat esimerkiksi DigiFinlandin ja Väyläviraston kilpailutusten voitot kevään aikana.

Henkilöstömäärämme kasvoi katsauskaudella 827 työntekijään, ja jatkamme aktiivista rekrytointia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kilpailu osaajista on toimialalla kuluvan vuoden aikana kiristynyt. Kerroimme kesäkuussa avaavamme toimipisteet Jyväskylään ja Joensuuhun, ja aloitimme rekrytoinnin molemmille paikkakunnille. Meneillään on myös kampanja paikattomaan työhön, jossa tarjoamme osaajille mahdollisuutta työskentelyyn haluamillaan paikkakunnilla, riippumatta Siilin toimistojen sijainnista. Henkilöstöasioihin saimme uutta virtaa, kun KTM Taru Salo aloitti Siilin uutena henkilöstöjohtajana kuluvan vuoden helmikuussa. Etätyön lisääntyminen koronan aikana on entisestäänkin korostanut kulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä. Lisäksi kesäkuussa Digital Experience -yksikön johtajaksi valittiin MBA Kenneth Lindfors, joka aloitti tehtävässään heinäkuussa. Kenneth on juuri oikea henkilö vauhdittamaan Siilin strategiaa digitaaliseen kokemukseen ja kansainvälistymiseen liittyen.

Uskomme kysynnän vahvistuvan ja digitalisaatiotrendin vauhdittuvan kaikilla toimialoilla tulevina vuosina.”

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2021 konsernin liikevaihto kasvoi 10,7 % (8,2 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 4 718 (3 326) tuhatta euroa ja oli yhteensä 48 740 (44 021) tuhatta euroa. Helmikuussa 2021 hankitun Superchargen osuus konsernin katsauskauden liikevaihdosta oli 4 261 tuhatta euroa.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset kasvoivat edelliseen katsauskauteen verrattuna ja olivat 10 456 (8 308) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta oli 21,5 % (18,9 %). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 28 780 (27 613) tuhatta euroa, joka oli 59,0 % (62,7 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 827 (701), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 18,0 % (-0,3 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 80,5 % (81,6 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4 101 (3 854) tuhatta euroa ja 8,4 % (8,8 %) liikevaihdosta

Katsauskaudella konsernin käyttökate (EBITDA) oli 5 557 (4 422) tuhatta euroa eli 11,4 % (10,0 %) liikevaihdosta. Käyttökate parani 25,7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 4 267 (3 218) tuhatta euroa ja 8,8 % (7,3 %) liikevaihdosta. Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 3 355 (2 506) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 654 (+2 578) tuhatta euroa. Nettorahoituskuluja kasvattivat korkokulut katsauskaudella nostetuista pankkilainoista sekä Supercharge-yrityshankinnasta kirjatun lisäkauppavelan diskonttauksen johdosta kirjatut korot. Voitto ennen veroja oli 2 700 (5 084) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,29 (0,64) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 79 889 (62 228) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 27,3 % (40,1 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 14,0 % (34,9 %) ja nettovelkaantumisaste -7,1 % (-54,0 %).

Ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 927 (4 458) tuhatta euroa, ja laski 2 531 tuhatta euroa edelliseen katsauskauteen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät katsauskaudella maksettu Robocorp Technologies, Inc. -yhtiön osakkeiden luovutusvoiton vero 925 tuhatta euroa sekä asiakassopimuksiin perustuvien saamisten kasvu.

Investointien rahavirta katsauskauden aikana oli -14 121 (4 343) tuhatta euroa. Investointien rahavirta sisälsi 8 901 tuhannen euron nettovastikkeen Supercharge Kft. -yritysostosta sekä Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinnasta maksetun vastikkeen 4 758 tuhatta euroa. Lisäksi investoinnit koostuivat käyttöomaisuusinvestoinneista sekä lisäsijoituksesta Knome Oy -osakkuusyritykseen.

Rahoituksen rahavirta oli 10 529 (-1 587) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta sisälsi uusien pankkilainojen nostot 13 822 tuhatta euroa, Superchargen kauppahinnan ja Vala Groupin ehdollisten lisäkauppahintojen maksujen osittaiseksi rahoittamiseksi. Katsauskaudella maksettiin lisäksi osinkoa Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille 1 956 tuhatta euroa sekä Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 206 (143) tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 19 991 (19 100) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista rahoituslainaa yhteensä 18 444 (5 647) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 3 001 (1 027) tuhatta euroa.

YRITYSOSTOT JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Supercharge-yrityskauppa
Helmikuussa 2021 yhtiö osti Supercharge Holding Zrt:ltä 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneen Unkarilaisen Supercharge Kft. -yhtiön osakekannasta. Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Siili vauhdittaa yrityskaupalla digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaa. Supercharge-kauppa vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta.

Kauppahinta Siilin ostamasta 55 %:n osuudesta oli 9,1 miljoonaa euroa. Myyjille maksettiin lisäksi osinkona yhtiössä olleet rahavarat per 31.12.2020 3,5 miljoonaa euroa.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti Siilillä sekä Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopuista 45 prosentista Supercharge Kft:n osakkeista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista Supercharge on yhdistelty Siili-konserniin 100-prosenttisesti 1.3.2021 alkaen, ja vähemmistöosuuden ostohinnasta on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka 7,6 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan yksityiskohdat on kerrottu puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.

Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinta
Kauppa Vala Group Oy:n 21,4 %:n lisäosuuden hankinnasta toteutettiin 13.4.2021, ja sen myötä Siilin omistusosuus tytäryhtiössään kasvoi 81,4 prosenttiin. Valalla on henkilöstön optio-ohjelma, joka tulee laimentamaan kaikkien nykyisten omistajien osakeomistusta enintään 8 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kauppahinta Valan osakkeista oli 4,76 miljoonaa euroa ja sisälsi noin 1,3 miljoonan euron korvauksen yhtiön nettokassasta. Kauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan käteisvastikkeella, joka rahoitettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä nostetulla pankkilainalla. Maksettu vastike on esitetty katsauskauden investointien rahavirrassa.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 827 (701). Ensimmäisen puolivuosikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 752 (719).

Yhtiön hallituksen kuuluivat katsauskauden lopussa Harry Brade (puheenjohtaja), Anu Nissinen (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Tero Ojanperä sekä Jesse Maula (25.3.2021 alkaen).

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Marko Somerma (toimitusjohtaja), Jerry Jalassola (johtaja, Creative Technology), Aleksi Kankainen (talousjohtaja), Antti Kiukas (markkinointi- ja viestintäjohtaja), Jarkko Malviniemi (johtaja, innovaatiot), Kari Pirttikangas (johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili One), Pasi Ropponen (kaupallinen johtaja), Taru Salo (henkilöstöjohtaja 22.2.2021 alkaen), Hanna Seppänen (johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet), Andreas Strandman (johtaja, Digital Experience) ja Kristian Takala (liiketoimintajohtaja, Cloud & DevOps). Yhtiö tiedotti kesäkuun lopussa, että Andreas Strandman jättää tehtävänsä johtoryhmässä 15.7.2021 alkaen, ja että yhtiön Digital Experience -yksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloittaa 15.7.2021 alkaen Kenneth Lindfors. Yhtiö on aloittanut myös uuden lakiasiainjohtajan haun Hanna Seppäsen jättäessä tehtävänsä johtoryhmässä 31.10.2021.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021 klo 13.00 Helsingissä Inderes Oy:n studiossa, osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Kokous pidettiin, COVID-19-pandemiatilanteen vuoksi eduskunnan säätämän, väliaikaisen lain 677/2020 nojalla.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harry Braden ja varapuheenjohtajakseen Anu Nissisen. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen, Kati Hagros ja Jesse Maula. Anu Nissinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. HR-valiokunnan jäseniksi valittiin Harry Brade, Anu Nissinen ja Tero Ojanperä. Harry Brade valittiin HR-valiokunnan puheenjohtajaksi.

KATSAUSKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Supercharge-yrityskauppa sekä Vala Group Oy:n lisäosuuden hankinta on kuvattu kohdassa Yritysostot ja konsernirakenteen muutokset sekä puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.1.2021 yhtiön hallituksen jäsenten kokoonpanoon ja palkkioihin liittyen.

Yhtiö tiedotti 10.2.2021 Osakepalkkiojärjestelmän 2020—2024 toisen ansaintajakson yksityiskohdista. Toinen ansaintajakso kattaa tilikaudet 2021–2023. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää yhtiön toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä osakeomistusta Siilissä. Ansaintajaksolta 2021–2023 ansaittava palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 134 000 Siili Solutions Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristöissä. Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta.

Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2020 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

COVID-19

COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen mahdollisten uusien aaltojen ilmeneminen on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen. Tämän seurauksena asiakasyritysten IT-investointien päätöksenteko saattaa hidastua tai lykkääntyä, projekteja saattaa peruuntua kokonaan ja asiakasyritykset saattavat muuttaa IT-investointeihin liittyvää hankintastrategiaansa. Mikäli asiakasyritykset jatkavat IT-investointien tekemistä ilman merkittäviä muutoksia, on Siilillä hyvät edellytykset palvella asiakasyrityksiä myös COVID-19-pandemian jatkuessa pitkään.

Etätyöskentely ei ole vaikuttanut Siilin kykyyn tuottaa palveluita asiakasyrityksille. Työntekijöiden turvallisuus ja terveenä pysyminen ovat avainasemassa, jotta yhtiö pystyy tuottamaan palveluita myös COVID-19-pandemian edelleen jatkuessa. Yhtiön johto on seurannut tarkasti pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut sen mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvoihin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olleen maltillisia.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemiasta johtuen.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa 0,28 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 1,96 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksettiin 7.4.2021.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallitus, hallituksen palkkiot, tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyiset hallituksen jäsenet Harry Brade, Kati Hagros, Anu Nissinen, Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Jesse Maula.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajasi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Leenakaisa Winberg.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 480 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 690 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2021 merkitty kaupparekisteriin 7 000 316. Yhtiöllä oli 30.6.2021 yhteensä 6 518 (5 520) osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com

Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä.
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2021 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 88 578 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 937 740 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 2 001 optio-oikeutta.

Katsauskauden aikana ei laskettu liikkeelle uusia osakkeita. Katsauskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 18,86 euroa, alimmillaan 12,05 euroa, keskikurssi 15,59 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 16,88 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2020 lopusta 27,4 %, ja yhtiön markkina-arvo 30.6.2021 oli yhteensä 118,2 (31.12.2020: 92,8) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on 30.6.2021 kolme voimassa olevaa optio-ohjelmaa:

Optio-ohjelmat on tarkemmin kuvattu tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. Optio-ohjelmat liittyvät henkilöstön osakesäästöohjelmiin.

Lisäksi yhtiöllä on avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä, joka on tarkemmin kuvattu tilinpäätöksessä 2020.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka
olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2021

Yhtiö järjestää 3.8.2021 julkaistun lehdistötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 18.8.2021 kello 9:00 alkaen etäyhteydellä.

Yhtiö järjestää 10.11.2021 pääomamarkkinapäivän.

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote julkaistaan perjantaina 18.2.2022. Muilta osin vuoden 2022 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.1.30.6.2021 1.1.30.6.2020 1.1.31.12.2020
LIIKEVAIHTO 48 740 44 021 83 307
Liiketoiminnan muut tuotot 154 175 383
Materiaalit ja palvelut -10 456 -8 308 -16 070
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28 780 -27 613 -51 037
Poistot -2 203 -1 916 -3 806
Liiketoiminnan muut kulut -4 101 -3 854 -7 459
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 355 2 506 5 317
Rahoitustuotot 158 4 627 4 633
Rahoituskulut -697 -1 917 -3 608
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -116 -132 -55
TULOS ENNEN VEROJA 2 700 5 084 6 287
Tuloverot -699 -585 -1 886
TILIKAUDEN TULOS 2 002 4 499 4 401
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 100 % 2 002 4 499 4 401
Määräysvallattomille omistajille 0 %
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,29 0,64 0,63
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,29 0,64 0,63
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR 1.1.30.6.2021 1.1.30.6.2020 1.1.31.12.2020
TILIKAUDEN TULOS 2 002 4 499 4 401
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot 265 -39 -24
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 267 4 460 4 378
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 100 % 2 267 4 460 4 378
Määräysvallattomille omistajille 0 %


KONSERNITASE, IFRS

1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Käyttöoikeusomaisuuserät 4 039 4 888 4 099
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 763 658 482
Liikearvo 28 564 18 815 18 815
Muut aineettomat hyödykkeet 7 886 3 423 2 679
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 22 99
Muut sijoitukset 1 2 2
Laskennalliset verosaamiset 73 26 39
Saamiset 404 279 297
Pitkäaikaiset varat yhteensä 41 729 28 113 26 512
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 14 579 12 830 11 333
Muut saamiset 3 579 2 078 1 859
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 12 107 3
Rahavarat 19 991 19 100 21 656
Lyhytaikaiset varat yhteensä 38 160 34 115 34 851
VARAT YHTEENSÄ 79 889 62 228 61 363
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 100 100 100
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 181 12 874 12 181
Muuntoerot 251 -30 -14
Kertyneet voittovarat 9 216 11 992 9 309
Oma pääoma yhteensä 21 747 24 935 21 575
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 15 442 4 620 4 107
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 2 218 3 158 2 453
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 14 246 7 971 6 079
Laskennalliset verovelat 1 009 738 605
Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 915 16 487 13 244
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 3 001 1 027 1 027
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1 913 1 772 1 716
Ostovelat ja muut velat 19 893 17 705 22 277
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 410 282 1 488
Varaukset 9 20 36
Lyhytaikaiset velat yhteensä 25 227 20 805 26 544
Velat yhteensä 58 142 37 292 39 788
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 79 889 62 228 61 363


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUR 1.1.30.6.2021 1.1.30.6.2020 1.1.31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 2 002 4 499 4 401
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 2 357 1 162 3 910
Korkokulut ja muut rahoituskulut 697 1 917 3 608
Korkotuotot -158 -4 627 -4 633
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 116 132 55
Verot 699 585 1 886
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -2 664 -549 984
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 1 184 2 067 1 023
Maksetut korot -261 -115 -264
Saadut korot 45 20 6
Maksetut verot -2 089 -633 -771
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 927 4 458 10 206
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -13 659
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -341 -131 -191
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -5 -5
Muiden sijoitusten luovutustulot 1 4 777 4 777
Investoinnit osakkuusyhtiöihin -123 -298 -326
Investointien nettorahavirta -14 121 4 343 4 255
Rahoituksen rahavirrat
Lainasaamisten takaisinmaksut 407 173
Lainojen nostot 13 822
Lainojen takaisinmaksut -514 -514 -1 029
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 023 -930 -1 873
Maksetut osingot ja varojenjako sijoitetut vapaan oman pääoman rahastosta -1 956 -1 820
Osingonjako määräysvallattomille omistajille -206 -143 -143
Rahoituksen nettorahavirta 10 529 -1 587 -4 692
Rahavarojen muutos -1 665 7 214 9 769
Rahavarat tilikauden alussa 21 656 11 886 11 886
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa 19 991 19 100 21 656


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 100 12 874 9 7 579 20 562
Laaja tulos
Tilikauden tulos 4 401 4 401
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Muuntoerot -24 -24
Tilikauden laaja tulos yhteensä -24 4 401 4 378
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -693 -1 127 -1 820
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 74 74
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa -1 476 -1 476
Osingonjako määräysvallattomille omistajille -143 -143
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -693 -2 671 -3 364
Oma pääoma 31.12.2020 100 12 181 -14 9 309 21 575
Oma pääoma 1.1.2021 100 12 181 -14 9 309 21 575
Laaja tulos
Tilikauden tulos 2 002 2 002
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)
Muuntoerot 265 265
Tilikauden laaja tulos yhteensä 265 2 002 2 267
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako ja varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -1 960 -1 960
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä 71 71
Osingonjako määräysvallattomille omistajille -206 -206
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -2 095 – 2095
Oma pääoma 30.6.2021 100 12 181 251 9 216 21 747


PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja
laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden segmentin esittäminen pohjautuu Siilin liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen mahdollisten uusien aaltojen ilmeneminen on lyhyellä aikavälillä merkittävin yhtiön kannattavuuteen vaikuttava riskitekijä. Pandemian vaikutukset yhtiön toimintaan aiheutuvat pääasiassa asiakasyritysten arvioitua pienemmistä panostuksista IT-kehitykseen. Yhtiön johto on seurannut tarkasti pandemian aiheuttamia vaikutuksia ja kartoittanut sen mahdollisia vaikutuksia ennusteeseen ja tase-erien arvoihin. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella COVID-19-pandemian vaikutusten on todettu olleen maltillisia

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihdon jaottelu maantieteellisesti

1 000 EUR 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Myynti kotimaahan 41 207 40 139 76 452
Myynti ulkomaille 7 533 3 882 6 855
Yhteensä 48 740 44 021 83 307


Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin

1 000 EUR 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1-31.12.2020
Työmyynti 45 701 40 571 79 946
Projektitoimitukset 563 883 1 350
Lisenssimyynti 367 336 683
Ylläpito ja muut palvelut 2 109 2 231 4 329
Yhteensä 48 740 44 021 83 307


Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

30.6.2021
1 000 EUR Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2021 6 778 2 880 18 815 7 669
Muuntoerot 20 22 263 166
Lisäykset 973 948 9 486 5 990
Vähennykset -89 -9
Siirrot erien välillä 0
Hankintameno 30.6.2021 7 683 3 841 28 564 13 825
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 -2 679 -2 398 4 990
Muuntoerot -10 -16 -4
Lisäykset -417 0
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -1 010 -247 -945
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 55
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2021 -3 644 -3 078 -5 940
Kirjanpitoarvo 1.1.2021 4 099 482 18 815 2 679
Kirjanpitoarvo 30.6.2021 4 039 763 28 564 7 886

30.6.2020
1 000 EUR Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2020 6 627 2 895 18 815 7 664
Muuntoerot -91 -19
Lisäykset 522 117 12
Vähennykset -91 -7 -8
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.6.2020 6 967 2 987 18 815 7 669
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2020 -1 227 -2 093 -3 502
Muuntoerot 23 14
Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -916 -255 -743
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 41 5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2020 -2 079 -2 329 -4 245
Kirjanpitoarvo 1.1.2020 5 400 803 18 815 4 162
Kirjanpitoarvo 30.6.2020 4 888 658 18 815 3 423


Yritysostot

Supercharge-yrityskauppa

Yhtiö osti helmikuussa 2021 55 % digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneen unkarilaisen Supercharge Kft -yhtiön osakekannasta. Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Superchargen vahva innovaatio-, konseptointi- ja mobiiliapplikaatio-osaaminen vauhdittavat Siilin digitaalisten kokemusten (Digital Experience) toteuttamiseen keskittyvää strategiaa.  Superchargen ja Siilin liitto vahvistaa myös Siilin strategiaa kansainvälisten Core-yksiköiden rakentamisesta.

Superchargen palveluksessa oli kaupantekohetkellä noin 115 henkilöä Budapestissa, Lontoossa ja Amsterdamissa. Superchargen perustajat, jotka omistavat 45 % yhtiön osakekannasta, jatkavat yhtiön johdossa. Kauppahinta Siili Solutions Oyj:n ostamasta 55 % osuudesta oli 9,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisvastikkeella, joka rahoitettiin osittain pankkilainalla ja osittain Siilin kassavaroista. Lisäksi yhtiössä olleet rahavarat per 31.12.2020, 3,5 miljoonaa euroa, maksettiin myyjille osinkona.

Hankitut varat, 1 000 EUR Supercharge
Aineettomat hyödykkeet 5 990
Aineelliset hyödykkeet 462
Laskennalliset verosaamiset 19
Lyhytaikaiset saamiset 2 649
Rahavarat 3 707
Hankitut varat yhteensä 12 826
Hankitut velat, 1 000 EUR
Laskennalliset verovelat 539
Pitkäaikaiset velat 56
Lyhytaikaiset velat 5 038
Hankitut velat yhteensä 5 633
Hankittu nettovarallisuus 7 193
Hankintameno, 1 000 EUR
Kauppahinta 9 102
Ehdollinen lisäkauppahinta 7 577
Hankintameno yhteensä 16 679
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 7 193
Alustava liikearvo 9 486
Hankinnasta suoritettu vastike rahavirtalaskemassa, 1 000 EUR
Rahana maksettu kauppahinta 9 102
Hankitut rahavarat -3 707
Myyjille maksetut yhtiön rahavarat per 31.12.2020 3 506
Nettovastike investointien rahavirrassa 8 901

Järjestelyn ehtojen mukaisesti Siilillä sekä Supercharge Holding Zrt:llä on oikeus toteuttaa kauppa lopuista 45 prosentista Supercharge Kft:n osakkeista vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Siilin mahdollisesti myöhemmin hankkimien osakkeiden kauppahinta määräytyy Superchargen vuosien 2024–2026 kannattavuuden perusteella. Johtuen sopimuksen myynti- ja osto-optioista Supercharge on yhdistelty Siili-konserniin 100-prosenttisesti 1.3.2021 alkaen, ja vähemmistöosuuden ostohinnasta on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava kauppahintavelka 7,6 miljoonaa euroa.

Supercharge-hankintalaskelma on kirjattu alustavana, koska hankitun yhtiön varojen ja niihin liittyvien vastaavaksi otettujen velkojen arvostusta ei ollut saatu päätökseen katsauskauden loppuun mennessä. Yrityskaupassa hankitut aineettomat omaisuuserät koostuvat asiakassuhteista sekä Supercharge-brändistä. Kaupasta kirjattu liikearvo muodostuu Superchargen kyvykkäästä henkilöstöstä, vahvasta maantieteellisestä läsnäolosta etenkin Unkarissa sekä läntisessä Euroopassa ja viimevuosien erinomaisesta taloudellisesta suoriutumisesta. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Yrityshankintaan liittyviä laki- ja asiantuntijakuluja kirjattiin ensimmäiselle puolivuosikaudelle kuluksi 233 tuhatta euroa.

Superchargen vaikutus Siili Solutions -konsernin liikevaihtoon ensimmäisellä puolivuosikaudella oli 4 261 tuhatta euroa ja oikaistuun liikevoittoon (EBITA) 1 099 tuhatta euroa. Mikäli yrityshankinta olisi toteutettu 1.1.2021, konsernin liikevaihto olisi ollut 50 536 tuhatta euroa ja oikaistu liikevoitto (EBITA) 4 602 tuhatta euroa.


Rahoitusvelat ja muut korolliset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja muut korolliset velat

1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 17 661 7 778 6 560
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 14 246 7 971 6 079
Yhteensä 31 907 15 749 12 639


Lyhytaikaiset rahoitusvelat

1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 4 914 2 798 2 742
Yhteensä 4 914 2 798 2 742

Konserni nosti katsauskauden aikana kolme uutta pankkilainaa. Kaksi pankkilainoista on suojattu korkoputkisopimuksella, joka on voimassa seitsemän vuotta lainan nostamisesta. Korkoputkisopimuksella lainojen viitekoroille on sovittu minimi- ja maksimitasot. Lainoista maksettava korko muodostuu viitekorosta, joka on 0,14 %, sekä lainamarginaalista 1,35 %. Yksi lainoista on vaihtuvakorkoinen laina, jonka vuotuinen korko on 1,35 prosenttiyksikköä yli kuuden kuukauden euriborkoron. Kaikkien kolmen uuden lainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja niitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.

Lisäksi konsernilla on vuonna 2018 nostettu vaihtuvakorkoinen pankkilaina. Konserni käyttää lainan korkoriskin hallinnassa kuuden vuoden mittaista koronvaihtosopimusta, joka on tullut voimaan elokuussa 2019. Pankkilainan maturiteetti on seitsemän vuotta, ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste.

Ehdollinen lisäkauppahintavelka

Ensimmäisellä puolivuosikaudelle yhtiö kirjasi Supercharge Kft:n hankintasopimuksen mukaisen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavan kauppahintavelan 7 577 tuhatta euroa. Kauppahintavelka on Unkarin forinttimääräinen. Lisäksi yhtiö kirjasi katsauskaudella Superchargen ja Vala Groupin kauppahintavelkojen diskonttaamisesta aiheutunutta arvostuseroa korkokuluksi yhteensä 373 (44) tuhatta euroa.

Ehdollinen vastike

1 000 EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Kauden alussa 6 079 6 082 6 082
Diskonttauksen purkautumisen vaikutus 373 44 92
Vala Group Oy:n 2018 sopimuksen käyvän arvon muutos 1 844 3 221
Vala Group Oy:n vähemmistöomistajille lisäosuuden hankinnasta maksettava osuus -4 793
Aiemman Vala Group Oy sopimuksen rauennut osuus -4 603
Vala Group Oy:n 2020 sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 6 079
Supercharge Kft. sopimuksen mukainen lisäkauppahinta 7 577
Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus Supercharge Kft. lisäkauppahintavelkaan 217
Kauden lopussa 14 246 7 971 6 079

Yhtiö on kirjannut yrityshankintoihin liittyviä asiantuntijapalkkioita kuluksi ensimmäisellä puolivuosikaudella yhteensä 309 tuhatta euroa.


Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
1 000 EUR Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Käyvän arvon hierarkia
Rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
Pitkäaikaiset
Saamiset 404 404 279 279 297 297 2
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 14 579 14 579 12 830 12 830 11 333 11 333 2
Muut saamiset 3 579 3 579 2 078 2 078 1 859 1 859 2
Rahavarat 19 991 19 991 19 100 19 100 21 656 21 656 2
Rahoitusvarat yhteensä 38 553 38 553 34 311 34 311 35 144 35 144
Rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut
Pitkäaikaiset
Pankkilainat (* 15 442 15 442 4 620 4 620 4 107 4 107 2
Muut korolliset velat 2 218 2 218 3 158 3 158 2 453 2 453
Lyhytaikaiset
Pankkilainat (* 3 001 3 001 1 027 1 027 1 027 1 027 2
Muut korolliset velat 1 913 1 913 1 772 1 772 1 716 1 716
Ostovelat ja muut velat 17 165 17 165 16 067 16 067 20 148 20 148
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Pitkäaikaiset
Ehdollinen vastike (* 14 246 14 246 7 971 7 971 6 079 6 079 3
Lyhytaikaiset
Koronvaihtosopimus 100 100 140 140 131 131 3
Rahoitusvelat yhteensä 54 085 54 085 34 755 34 755 35 660 35 660
*) Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.

Konsernilla oli 30.6.2021 yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista johtuvia velkoja yhteensä 14 246 (7 971) tuhatta euroa.

Käypien arvojen hierarkian tasot

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin
(oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2

Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin
hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko
suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät
perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana lähipiirisuhteissa ja -tapahtumissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingissä 18. päivänä elokuuta 2021

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma
puhelin: 050 518 1496

Talousjohtaja Aleksi Kankainen
puhelin: 040 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite

Attachments


Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton)…Alkuperäinen artikkeli