Etusivu » Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä OyjPuolivuosikatsaus 9.8.2021, klo 13.00
ILKKA-YHTYMÄN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021
HUHTI-KESÄKUU 2021
– Liikevaihto 12 304 tuhatta euroa (11 340 tuhatta euroa)
– Liiketappio 558 tuhatta euroa (liikevoitto 54 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 125 tuhatta euroa (247 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -4,5 prosenttia (0,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 1,0 (2,2)
– Nettorahoituserät olivat 547 tuhatta euroa (3 720 tuhatta euroa). Vertailukaudella 4-6/ 2020 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 597 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Tappio ennen veroja 11 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 3 774 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -72 tuhatta euroa (3 778 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake -0,00 euroa (0,15 euroa)
TAMMI-KESÄKUU 2021
– Liikevaihto 23 814 tuhatta euroa (21 480 tuhatta euroa)
– Liiketappio 771 tuhatta euroa (liiketappio 2 423 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 154 tuhatta euroa (19 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -3,2 prosenttia (-11,3 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,6 (0,1)
– Nettorahoituserät olivat 3 803 tuhatta euroa (3 369 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 3 033 tuhatta euroa (946 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 2 653 tuhatta euroa (1 341 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,10 euroa (0,05 euroa)
– Omavaraisuusaste 88,0 % (84,6 %)
– Nettovelkaantumisaste -32,4 % (-33,4 %)
AVAINLUVUT

(1000 eur) 4-6/ 2021 4-6/ 2020 1-6/ 2021 1-6/ 2020 1-12/ 2020
Liikevaihto 12 304 11 340 23 814 21 480 45 805
Liikevoitto/ -tappio -558 54 -771 -2 423 14 528
Voitto/ tappio ennen veroja -11 3 774 3 033 946 18 567
Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,00 0,15 0,10 0,05 0,74
Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -52 56 -86 225 15 834
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -641 -641
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 -1 874
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos 10 -207 -198 -400 -822
Yrityshankinnan kulut -43 -393 -393
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 125 247 154 19 1 783

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:
Talous elpyi toisen vuosineljänneksen aikana ja se näkyi positiivisena kehityksenä niissä toiminnoissa, jotka olivat heikentyneet koronapandemian aikana. Toisen vuosineljänneksen aikana liikevaihdon kehitys oli positiivista erityisesti ilmoitustuottojen ja painopalveluiden osalta. Näiden toimintojen kehitykseen vaikutti myös kesäkuussa pidetyt kuntavaalit. Toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehityksen arvioinnissa on huomioitava myös se, että viime vuoden vastaava ajankohta sisältää äkillisen ja voimakkaan koronapandemian toimintaa heikentävän vaikutuksen.
Vuoden 2020 aikana teimme konsernistrategian päivityksen, joka perustuu kannattavan kasvun rakentamiseen. Olemmekin kääntäneet katseemme koronan jälkeiseen aikaan ja jatkaneet määrätietoisesti liiketoimintojemme kehittämistä.
Rokotusten edetessä ja pandemian vaikutusten lieventyessä ei konsernin liiketoiminnoissa ole enää kuluvan vuoden aikana toteutettu viime vuoden kaltaisia koronapandemiaan liittyviä sopeutustoimia. Poikkeustilanteen aiheuttamat toimintatapojen muutokset näkyivät kuitenkin edelleen yleiskulujen laskuna esimerkiksi matkakulujen osalta. Viime vuoden osalta äkillisestä koronaviruspandemiasta johtuvien sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen tuomien toimintamuutosten kustannussäästöt olivat koko konsernissa toisen vuosineljänneksen aikana 1,0 miljoonaa euroa ja koko viime vuoden aikana yhteensä 2,0 miljoona euroa.
Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana 11,0 % ja oli 7 739 tuhatta euroa (6 969 teur). Liikevaihdon kasvu johtui erityisesti ilmoitustuottojen 26,9 prosentin kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden elpyminen ja kuntavaalit osaltaan vaikuttivat positiivisesti koko Suomen mediamainontaan kaikissa mediaryhmissä. Huhti-kesäkuun muutos mediamainonnassa yhteensä oli 42,9 %, painetuissa sanomalehdissä 34,6 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä 48,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Liikevaihto kasvoi myös media- ja markkinointipalveluiden muun myynnin osalta 43,4 %. Muussa myynnissä raportoidaan markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuottoja.
Painopalveluissa teimme katsauskauden aikana päätöksen hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä. Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ja päätös niiden uudesta painopaikasta tehdään myöhemmin. I-print Oy:n muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti.
Painotoimialan yleinen markkinatilanne Suomessa on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset ovat näkyneet painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä viime vuoden maaliskuusta alkaen. Talouden elpyessä kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen aikana painopalveluiden ulkoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 28,6 % ja oli 1 115 tuhatta euroa (867 teur).
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto laski toisen vuosineljänneksen aikana 1,5 % ja oli 3 450 tuhatta euroa (3 504 teur). Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 84,5 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Nämä jatkuvalaskutteiset palvelut kasvoivat 5,7 %, kun muut palvelut laskivat 28,2 %.
Vallitsevat poikkeusolot ovat lyhyellä aikavälillä vaikuttaneet heikentävästi Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä pandemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää. Liiketoiminnan painottuessa tavoitteidemme mukaisesti jatkuvalaskutteiseen toimintaan, näkyvät pandemian liiketoimintaa heikentävät lyhyenkin aikavälin vaikutukset vasta viiveellä liikevaihdossa. Vastaavasti digitaalisen liiketoiminnan kysynnän kasvu näkyy vasta pidemmän aikavalin kuluessa vaikutuksina jatkuvalaskutteisessa liikevaihdossa.
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HUHTI-KESÄKUU
Konsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 8,5 prosenttia ja oli 12 304 tuhatta euroa (11 304 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 11,0 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 26,9 % ja sisältötuotot laskivat 1,9 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 43,4 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 28,6 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 1,5 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 5,7 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 28,2 %.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 21 tuhatta euroa (47 teur).
Huhti-kesäkuun kulut olivat 12 838 tuhatta euroa (11 399 teur). Kulut kasvoivat 12,6 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 1,9 % ja henkilöstökulut kasvoivat 13,6 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 69,3 %. Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestä hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä. Painon sulkemispäätöksen johdosta vuoden 2021 toiselle vuosineljännekselle kirjattiin koneiden ja kaluston arvonalentumista ja poistoja 441 tuhatta euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin uudelleenjärjestelykuluja 200 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,4 %.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -52 tuhatta euroa (56 teur). Konsernin liiketappio oli 558 tuhatta euroa (liikevoitto 54 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -4,5 (0,5). Liikevoittoon/ -tappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -683 tuhatta euroa (-193 teur). Huhti-kesäkuussa 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-52 tuhatta euroa), hankintameno-oikaisuihin liittyviä eristä (10 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-641 tuhatta euroa). Huhti-kesäkuussa 2020 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (56 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-250 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 125 tuhatta euroa (247 teur) eli 1,0 % (2,2 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 292 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 576 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 473 tuhatta euroa.
Nettorahoituserät olivat huhti-kesäkuussa 547 tuhatta euroa (3 720 teur). Huhti-kesäkuussa 2020 nettorahoituseriin sisältyy 3 597 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 73 tuhatta euroa (63 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 86 tuhatta euroa (83 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2021 oli +111 tuhatta euroa (-35 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 369 tuhatta euroa (176 teur).
Konsernin tappio ennen veroja oli 11 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 3 774 teur) ja katsauskauden tulos -72 tuhatta euroa (3 778 teur). Osakekohtainen tulos oli -0,00 euroa (0,15 euroa).
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-KESÄKUU
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 10,9 prosenttia ja oli 23 814 tuhatta euroa (21 480 teur). Konsernin vertailukauden 2020 liikevaihtoon sisältyy konserniin 8.1.2020 hankitun Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa. Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,7 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 5,9 % ja sisältötuotot laskivat 1,8 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 38,8 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 0,7 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 2,7 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 3,8 % ja muiden palveluiden liikevaihto laski 26,6 %.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 427 tuhatta euroa (115 teur). Katsauskaudella 1-6/2021 media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy I-Mediat Oy:n saama median koronatuki 371 tuhatta euroa.
Tammi-kesäkuun kulut olivat 24 925 tuhatta euroa (24 239 teur). Kulut kasvoivat 2,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 4,7 % ja henkilöstökulut kasvoivat 7,1 %. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 40,5 %. Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestä hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella vuoden 2021 loppuun mennessä. Painon sulkemispäätöksen johdosta vuoden 2021 toiselle vuosineljännekselle kirjattiin koneiden ja kaluston arvonalentumista ja poistoja 441 tuhatta euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin uudelleenjärjestelykuluja 200 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 9,9 %.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -86 tuhatta euroa (225 teur). Konsernin liiketappio oli 771 tuhatta euroa (2 423 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -3,2 (-11,3). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -925 tuhatta euroa (-2 442 teur). Tammi-kesäkuussa 2021 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-86 tuhatta euroa), hankintameno-oikaisuihin liittyviä eristä (-198 tuhatta euroa) sekä painon sulkemispäätökseen liittyviä eristä (-641 tuhatta euroa). Tammi-kesäkuussa 2020 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (225 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-2 667 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 154 tuhatta euroa (19 teur) eli 0,6 % (0,1 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 823 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 618 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto laski 616 tuhatta euroa.
Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 3 803 tuhatta euroa (3 369 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 2 698 tuhatta euroa (3 597 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 191 tuhatta euroa (84 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 194 tuhatta euroa (156 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2021 oli +229 tuhatta euroa (-123 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 786 tuhatta euroa (-32 teur).
Konsernin voitto ennen veroja oli 3 033 tuhatta euroa (946 teur) ja katsauskauden tulos 2 653 tuhatta euroa (1 341 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,05 euroa).
VUODEN 2021 NÄKYMÄT (muuttumaton, päivitetty 21.6.2021)
Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.
Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.
Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT

6/2021 6/2020 12/2020
Tulos/osake (eur) 0,10 0,05 0,74
Oma pääoma/osake (eur) 6,55 4,83 6,25
Henkilöstö keskimäärin 439 437 436
Investoinnit (1 000 eur) 1 101 1 013 1 912
Korolliset velat (1 000 eur) 1 889 2 695 2 332
Omavaraisuusaste, % 88,0 84,6 87,7
Nettovelkaantumisaste, % -32,4 -33,4 -25,3
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2021 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Hallitus
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Liite

Attachments


Puolivuosikatsaus2021

Puolivuosikatsaus2021…Alkuperäinen artikkeli