Etusivu » Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

| Source:

Boreo Oyj

Boreo Oyj

Espoo, FINLAND

Boreo Oyj, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

5.8.2021 kello 9:00

Tämä tiedote on tiivistelmä Boreo Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilta www.boreo.com

Onnistunut vuosineljännes – liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto ennätystasolla

Huhti-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 44 % 36,0 milj. euroon (2020: 25,0).
 • Operatiivinen liikevoitto nousi 160 % 2,3 milj. euroon (2020: 0,9).
 • Liikevoitto nousi 2,2 milj. euroon (2020: 0,7).
 • Vapaa rahavirta oli -0,6 milj. euroa (2020: 2,4). Rahavirtaa heikensivät käyttöpääoman kasvu ja ajallinen vaihtelu.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (2020: 0,13).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (2020: 0,07).

Tammi-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 65,0 milj. euroon (2020: 43,7 ja 2020 pro forma: 49,7).
 • Operatiivinen liikevoitto nousi 3,8 milj. euroon (2020: 2,0 ja 2020 pro forma: 2,0).
 • Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (2020: 0,9 ja 2020 pro forma: 0,8).
 • Vapaa rahavirta oli -0,7 milj. euroa (2020: 4,3). Rahavirtaa heikensivät käyttöpääoman kasvu ja ajallinen vaihtelu.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (2020: 0,44).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2020: 0,00). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti (0,33 euroa/osake) kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy:n ja Teitteam Oy:n osto saatiin päätökseen 1.4.2021. Yhtiöt raportoidaan osana ”Muita toimintoja” – 1.4.2021 alkaen.
 • Milcon Oy:n osto saatiin päätökseen 1.6.2021. Milcon on yhdistelty osaksi Elektroniikka -liiketoiminta-aluetta 1.6.2021 alkaen.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreo julkisti 4.3.2021 uuden strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2021-2023. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja uuden julkistetun strategian pääpainopistealueet ovat: yritysostot, operatiivinen tehokkuus ja ihmiset & kulttuuri.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat:

 • Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella,
 • Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa,
 • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä), ja
 • Vuosittain kasvava osakekohtainen osinko

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavia muutoksia ja sen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Avainluvut pro forma pro forma
milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 Muutos H1 2021 H1 2020 Muutos H1 2021 H1 2020 Muutos 2020 2020 Muutos
Liikevaihto 36,0 25,0 44% 65,0 43,7 49% 65,0 49,7 31% 103,6 97,5 6%
Operatiivinen liikevoitto 2,3 0,9 160% 3,8 2,0 88% 3,8 2,0 88% 5,8 5,9 -3%
suhteessa liikevaihtoon, % 7% 4% 81% 6% 4% 45% 6% 4% 45% 6% 6% -1%
Liikevoitto 2,2 0,7 220% 4,3 0,9 383% 4,3 0,8 443% 4,2 4,3 -3%
Tulos ennen veroja 1,9 0,4 363% 3,8 0,4 838% 3,8 0,3 1150% 3,5 3,6 -2%
Katsauskauden tulos 1,6 0,3 425% 3,1 0,2 1438% 3,1 0,1 2975% 2,7 2,7 0%
Vapaa rahavirta -0,6 2.4 -0,7 4,3 -0,7 8,7

Q2/2021 – Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Vuoden 2021 toinen vuosineljännes oli onnistunut Boreolle, joka julkaisi uuden nimensä ja strategiansa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Konsernin taloudellinen tulos oli ennätystasolla, ja vahva epäorgaaninen ja liiketoiminnan kasvu jatkui. Näkymät koko vuodelle vahvistuivat.

Toisen vuosineljänneksen aikana tiedotetut yritysostot monipuolistivat liiketoimintojamme teollisuuden palveluihin (ESKP), elektroniikan komponenttien kokoonpanoon (Milcon) ja raskaiden ajoneuvojen päällerakentamiseen (FNB). Viimeisenä mainitun yritysoston myötä jatkoimme vuoden alussa aloittamaamme laajentumista Ruotsiin, ja metsäteollisuuden arvoketjun merkitys konsernin loppuasiakassegmenttinä vahvistui. Otimme vuosineljänneksen aikana myös ensimmäiset askeleemme liiketoimintojemme strategioiden kirkastamisessa ja investoimme Boreo-alustan kehittämiseen ja uuteen brändiin. Tiedotimme maaliskuussa 2021 arvioivamme vaihtoehtoja konsernin pääomarakenteen kehittämiseksi ja optimaalisia keinoja konsernin strategian toteuttamiseksi sekä omistaja-arvon luomiseksi. Tätä työtä jatkamme vuoden kolmannen kvartaalin aikana.

Konsernin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 36 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa (7 % suhteessa liikevaihtoon). Molemmat olivat ennätystasolla ja merkittävästi vertailukautta paremmat. Konsernin rahoitusasema säilyi vakaana ja velkaisuus (nettovelka/operatiivinen käyttökate) asettamamme tavoitehaarukan (2-3x), puolivälissä.

Elektroniikka-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5 %, mutta suhteellinen kannattavuus heikkeni hieman. Vuoden ensimmäisen kvartaalin mukaisesti liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti allokaatiotilanteesta johtuvat toimitusten viivästymiset ja pidentyneet toimitusajat. Suomen ja Baltian liiketoimintojen kannattavuus oli vertailukautta korkeammalla tasolla, kun taas Venäjän toimintojen kannattavuus jäi vahvan vertailukauden alapuolelle. Yleiselektroniikan ja Noretronin tuloksiin vaikuttivat negatiivisesti kvartaalin aikana toteutetut varastotoimintojen ulkoistukset ja niistä aiheutuneet keskeytykset toimituksissa. Kesäkuun 2021 alusta konserniin konsolidoidun Milconin toiminta käynnistyi osana konsernia odotetusti. Liiketoimintojen tilauskirjat jatkoivat kvartaalilla vahvistumistaan ja ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Näkymät koko vuodelle ovat ennallaan.

Tekninen kauppa -liiketoiminta-alue ylitti toiselle vuosineljännekselle asettamamme tavoitteet ja kannattavuus oli erinomaisella 12 % tasolla. Machineryn Voimantuotto-liiketoiminnan tuotteiden kysyntä jatkui vahvana ja etenkin kone- ja laitevalmistajien myynnin lisääntyminen vaikutti Cummins- ja Kubota-liiketoimintoihimme positiivisesti. Metallintyöstö-liiketoiminnan kysyntänäkymät paranivat kvartaalin aikana selvästi ja odotammekin yksiköltä paranevaa tulosvauhtia seuraavien kvartaalien aikana. Rakentamisen liiketoimintojen (Machineryn Rakentamisen kalusto ja Muottikolmio) liikevaihto nousi kausiluonteisesti edellistä kvartaalia korkeammalle tasolle ja rakentamisen yleinen positiivinen kysyntätilanne tuki niiden vahvaa kannattavuutta. Vahvistuneen kysyntätilanteen ja viimeisen vuoden aikana toteuttamiemme tehostamistoimenpiteiden tukemana, näkymät koko vuodelle vahvistuivat edellisestä kvartaalista.

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen toinen kvartaali jäi tuloksellisesti hieman odotuksistamme, kun sekä betoni- että maanrakennuskoneiden toimituksia siirtyi seuraaville kuukausille pidentyneistä toimitusajoista johtuen. Liiketoiminta-alueen näkymät kuluvalle vuodelle kuitenkin vahvistuivat uusien betoniteollisuuden koneiden tilausten ja maanrakennuskoneiden kysynnän piristymisen seurauksena. Strategisesti tärkeitä onnistumisia koimme Virossa, jossa teimme ensimmäiset merkittävät Putzmeister-tuotteiden kaupat. Globaalista komponenttipulasta johtuen betoniteollisuuden koneiden toimitusajat ovat poikkeuksellisen pitkät ja siten vuoden kolmannen kvartaalin alussa rakennamme pitkälti jo pohjaa vuodelle 2022. Sany-liiketoiminnassa toimitusketju mahdollistaa viivästyksistä huolimatta lähes normaalin kaupankäynnin kuluvalle vuodelle. Katsauskauden viimeisenä päivänä tiedotettu FNB-yritysosto tulee vahvistamaan liiketoiminta-aluetta ja tuomaan uusia kyvykkyyksiä nykyliiketoimintoihin. Liiketoiminta-alueen strateginen kehitys ja skaalautuminen sekä maantieteellisesti että teollisesti on hyvä esimerkki liiketoimintamallimme toimivuudesta.

Muissa toiminnoissa raportoitava kuljetuspalveluihin erikoistunut ESKP aloitti toimintansa osana konsernia odotetun vahvasti. Liikevaihto oli ennätystasolla ja historian mukainen hyvä kannattavuus jatkui.

Tulevien kuukausien aikana tulemme panostamaan liiketoimintojemme strategioiden työstämiseen ja implementointiin, konsernin liiketoimintamallin ja hajautetun johtamisjärjestelmämme kehittämiseen sekä vahvistamaan organisaatiota strategiamme pääpainopistealueilla.

Vantaalla 5.8.2021

BOREO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg
Toimitusjohtaja
puh +358(0)44 341 8514

Aku Rumpunen
Talous- ja rahoitusjohtaja
puh +358(0)40 556 3546

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj, euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Boreo – Paikka Kasvaa ja Kukoistaa.

Liite

Attachments


Boreo_H12021_puolivuosikatsaus

Boreo_H12021_puolivuosikatsaus…Alkuperäinen artikkeli