Etusivu » TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

| Source:

Trainers' House Oyj

Trainers' House Oyj

Helsinki, FINLAND

TRAINERS' HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 22.7.2021 KLO 8:30

Trainers’ House kasvoi kannattavasti.
Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

  • liikevaihto 5,7 milj. euroa (5,0 milj. euroa), muutos 13,6 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • operatiivinen liiketulos 1,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa), 17,7 % liikevaihdosta (12,0 %)
  • liiketoiminnan rahavirta 1,2 milj. euroa (1,5 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos 0,05 euroa (-0,16 euroa)

Tunnuslukuja vuoden 2021 toisen neljänneksen päättyessä

  • rahavarat 3,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa)
  • korollinen velka 0,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,8 milj. euroa (-2,4 milj. euroa)
  • omavaraisuusaste 68,8 % (59,2 %)

NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Yhtiö arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan voitollinen.
TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN
Trainers’ Housen vuoden 2021 ensimmäinen puolisko onnistui. Kiitos asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit tämän mahdollistamisesta. Toisena peräkkäisenä vuosipuoliskona yhtiö pystyy maksamaan koko henkilöstölleen ylimääräisen kiitosrahan, tällä kertaa yhteensä satatuhatta euroa.
Yleiset taloudelliset olosuhteet olivat alkuvuonna kovin erilaiset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nyt asiakkaiden maksuvalmius ja -kyky ovat hyvät. Asiakkaat ovat valmiita investoimaan markkinaosuuksien kasvattamiseksi.
Asiakkaat ja henkilöstö jatkoivat sopeutumista Covid 19-pandemian muovaamaan maailmanaikaan. Etäkohtaamisten ja tekemisen standardien toteuttamisen ansiosta asiakastapaamisten määrä nousi 12 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Asiakaskohtaamisia sopiva ja asiakkaita muutostilanteissa tukeva tytäryhtiö Ignis Oy teki historiansa parhaan vuosipuoliskon. Asiakasarvoa syntyi enemmän kuin koskaan ennen. Toiminnasta jäi myös hyvä kannattavuus yhtiölle. Saavutuksen mahdollisti onnistunut työntekijöiden määrän kasvattaminen sekä mitatusti korkea asiakas- ja työntekijätyytyväisyys. Jatkuva vimma pyrkiä altavastaajana parempaan tekemiseen tuo tuloksia. Tuloksen parantuminen vahvistaa puolestaan toiminnan terveyttä, mikä mahdollistaa kasvun ja vahvan tunnelman. Ihmisen eteenpäin auttaminen on keskiössä.
Aikaisemmin kerrotulla tavalla Trainers’ House osti Stronghold Suksee Oy:n osakekannan joulukuussa 2020. Kaupan tarkoituksena oli vahvistaa valmennustoiminnan digitalisaatiota ja mediallistamista. Stronghold Sukseen integroiminen osaksi Trainers’ Housen toimintaa onnistui. Lopputuloksena syntyi muun muassa uusia kaupallisesti menestyneitä tuotteita, kuten Fight Club The Momentum Game ja Paskareissu.
Yhtiössä on jo pidemmän aikaa ollut käynnissä muutos, joka on vienyt toimintaa projektiluonteisuudesta kohti prosessimaista tekemistä. Tänä päivänä yhä suurempi osa toimeksiannoista perustuu asiakkaan ja yhtiön jatkuvaan yhteistyöhön. Samanaikaisesti riippuvuus yksittäisistä henkilöistä on vähentynyt. Tämä ei toki tarkoita yhtiön riskien poistumista. Muutos on kuitenkin pienentänyt merkittävästi yhtiön toimintaan liittyviä sisäisiä riskejä. Edelleen riskejä pienentää se seikka, että suurimman asiakkaan osuus yhtiön laskutuksesta on vain muutamia prosentteja.
Covid 19-pandemian akuutin vaiheen helpottaminen Suomessa ei palauta yhteiskuntaa takaisin pandemiaa edeltäneisiin käytäntöihin. Tiiviit etäkohtaamiset, -valmennukset ja toiminnan mediallistaminen kasvattavat edelleen työn tuottavuutta. Samanaikaisesti ihmiset tarvitsevat lähikohtaamisia.
Vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö jatkaa asiakasaktiivisuuden vahvistamista. Tämä tapahtuu jatkamalla etäkohtaamisia, toiminnan eräkokoa pienentämällä ja kohtaamisten lukumäärää kasvattamalla. Tavoitteena on samanaikaisesti varmistaa kaikkein tärkeimmän tekemisen edistyminen ja tuoda ihmisille enemmän happea arkeen.
Trainers’ House auttaa asiakkaitaan eteenpäin kertomusten, kohtaamisten ja käytäntöjen avulla. Tämä toteutetaan markkinoinnin, kohtaamisia tuottavan Igniksen ja valmennuksen keinoin. Näin vahvistuvat asiakkaiden tarinat, totuuden hetket ja taidot. Kosketa ihmistä, sähköistä johtamista ja tuota todennettavia asiakastuloksia -toimintamalli tuo mitattavaa hyötyä eteenpäin pyrkiville asiakkaille ja työntekijöille. Ihmisen vahvistaminen kasvattaa liiketoimintaa.
Onnistuneen ensimmäisen vuosipuoliskon ja vahvan kassan takia yhtiö palkitsee osakkeenomistajiaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti maksamalla osakekohtaisesti 0,02 euron lisäosingon elokuussa ja 0,01 euron lisäosingon joulukuussa 2021.
Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111
TOIMINTAKATSAUS
Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan katsauskaudella 14 %. Voittoa kertyi miljoona euroa. Asiakastyytyväisyys oli korkea.
Covid 19-pandemia vaikutti yhtiön toimintaympäristöön. Valtaosa asiakaskohtaamisista toteutettiin etänä. Näin tapahtui myös katsauskauden lopulla, vaikka pandemiatilanne helpotti Suomessa. Covid 19-viruksen myötä toimintaympäristö muuttui pysyvästi.
Katsauskaudella yhtiö vahvisti valmennuksen vallankumousta aloittamalla yhteistyön Anna Perhon ja Harri Gustafsbergin kanssa.
Varsinainen yhtiökokous toteutettiin Covid 19-pandemian takia poikkeusjärjestelyin 31.3.2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,02 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksettiin huhtikuussa 2021. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin vuonna 2021 harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisesta osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi neljä henkilöä. Jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon.
Trainers’ Housen taloushallinto on nostettu uudelle tasolle vuoden 2020 lopulla aloittaneen kumppanin BDO Oy:n myötä. Kumppanin tekemisessä korostuvat tarkkuus, osaaminen ja luotettavuus. Taloushallinnon rooli on keskeinen pörssiyhtiön toiminnassa.
TULOSKEHITYS
Raportointikauden liikevaihto oli 5,7 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Liiketulos oli 1,0 milj. euroa, 17,7 % liikevaihdosta (-4,5 milj. euroa, -89,9 %).
Kauden tulos oli 1,0 milj. euroa, 17,6 % liikevaihdosta (-3,5 milj. euroa, -70,0 %).
Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

(Teur) 1-6/2021 1-6/2020
Liikevaihto 5 699 5 016
Liiketoiminnan muut tuotot 0 42
Kulut:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 089 -2 941
Muut kulut -1 341 -1 308
EBITDA 1 269 809
Poistot ja arvonalentumiset *) -259 -5 318
EBIT 1 010 -4 509
% liikevaihdosta 17,7 -89,9
Rahoitustuotot ja –kulut -12 -24
Tulos ennen veroja 998 -4 534
Tuloverot **) 6 1 022
Kauden tulos 1004 -3 511
% liikevaihdosta 17,6 -70,0

*) Vuoden 2020 poistot ja arvonalentumiset sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 5,1 milj. euroa.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 1,0 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti vuonna 2020.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS
Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut (milj. euroa)
1-6/2021 1-6/2020
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 1,2 1,5
Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen 1,2 1,4
Investointien rahavirta -0,1 0,0
Rahoituksen rahavirta -0,6 -0,1
Kokonaisrahavirta 0,4 1,4
6/2021 6/2020
Käteisvarat 3,7 3,7
Korollinen vieras pääoma 0,8 1,3
Omavaraisuusaste % 68,8 59,2

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailman ja Suomen talouden lyhyen tähtäimen näkymä on kohentunut. Tästä huolimatta kansantalouden kehitykseen sisältyy riskejä. Keskipitkällä aikajänteellä Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankkien pienentyvä rahapoliittinen elvytys saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön.
Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Erityisesti Trainers’ Housen valmennusliiketoiminta on suhdanneherkkää ja henkilöriippuvaista. Taloudellisen ympäristön voimakas heikkeneminen vaarantaa uusien toimeksiantojen hankkimisen ja toteutettavien projektien laskutuksen. Toiminnan osittaisen projektiluonteen vuoksi yhtiön tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.
Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 2,1 milj. euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden tasearvo on 1,2 milj. euroa. Stronghold Suksee Oy:n ostamisen myötä vuonna 2020 syntynyt liikearvo 0,5 milj. euroa on kohdistettu valmennusliiketoiminnalle. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.
Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu katsauskauden päättyessä. Katsauskauden päätteeksi ei ilmennyt tarvetta arvonalennuskirjauksille.
Rahoitusriskien osalta suurimmat huolenaiheet liittyvät mahdolliseen, mutta lyhyellä tähtäimellä epätodennäköiseen, kansantalouden negatiiviseen kehitykseen. Mikäli markkinaolosuhteet muuttuvat nykyistä heikommiksi tai muita mittavia riskejä toteutuu, kehityksellä saattaa olla vakavia vaikutuksia yhtiön tuottoihin ja sitä kautta yhtiön rahoitusasema voi vaarantua.
Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat normaalit liiketoimintaan liittyvät vuokrasopimusten mukaiset vastuut.
Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.
Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy likviditeettiin. Yhtiön rahoitusasema on hyvä.
Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikatsauksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.
HENKILÖSTÖ
Kesäkuun 2021 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 139 (114) henkilöä. Kuten aikaisemminkin yhtiön määritelmänä on raportoida henkilömäärä täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).
Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.
Osakevaihdon ja -kurssin kehitys
Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 5,0 milj. osaketta, 23,4 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (1,9 milj. osaketta, 9,0 %) ja 3,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,90 euroa (0,43 euroa), alin 0,37 euroa (0,21 euroa) ja päätöskurssi 0,58 euroa (0,23 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,59 euroa (0,28 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2021 oli 12,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa).
OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT
Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2021 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.
Trainers’ House on puolivuosikatsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2020 tilinpäätöksen sivulta 92.
Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur) Konserni Konserni Konserni
1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
LIIKEVAIHTO 5 699 5 016 9 400
Liiketoiminnan muut tuotot 0 42 132
Kulut:
Materiaalit ja palvelut -421 -458 -825
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 089 -2 941 -5 402
Poistot ja arvonalentumiset* -259 -5 318 -5 518
Liiketoiminnan muut kulut -920 -850 -1 860
Liiketulos 1 010 -4 509 -4 073
Rahoitustuotot ja kulut -12 -24 -17
Tulos ennen veroja 998 -4 534 -4 090
Tuloverot**) 6 1 022 1 117
KAUDEN TULOS 1 004 -3 511 -2 972
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 004 -3 511 -2 972
Osakekohtainen tulos:
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 0,05 -0,16 -0,14
Kauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 0,05 -0,16 -0,14

*) Vuoden 2020 poistot ja arvonalentumiset sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 5,1 milj. euroa.
**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 1,0 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti vuonna 2020.

TASE IFRS (Teur) Konserni Konserni Konserni
6/2021 6/2020 12/2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 984 1 288 1 097
Liikearvo 2 129 1 653 2 129
Muut aineettomat hyödykkeet 1 151 1 014 1 180
Laskennalliset verosaamiset 203 100 203
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 468 4 054 4 609
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 0 6 6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 281 1 383 1 434
Rahavarat 3 666 3 664 3 267
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 947 5 053 4 707
VARAT YHTEENSÄ 9 415 9 107 9 316
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 881 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman 37 37 37
rahasto
Kertyneet voittovarat 5 400 4 288 4 826
Oma pääoma yhteensä 6 318 5 206 5 744
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 230 203 236
Pitkäaikaiset muut velat 436 888 621
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut 2 431 2 811 2 715
velat
Velat yhteensä 3 097 3 901 3 572
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 9 415 9 107 9 316

Konserni Konserni Konserni
RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Kauden voitto/tappio 1 004 -3 511 -2 972
Oikaisut 273 5 346 4 402
Käyttöpääoman muutokset -115 -310 427
Maksetut ja saadut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista sekä maksetut välittömät verot -12 -19 -18
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 150 1 506 1 838
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -104 -1 -598
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Käyttöoikeusomaisuuden vuokranmaksuvelan lyhennys -217 -138 -270
Maksetut osingot -429 0 0
Rahoituksen nettorahavirta -647 -138 -270
RAHAVAROJEN MUUTOS 399 1 367 970
Rahavarat kauden alussa 3 267 2 297 2 297
Rahavarat kauden lopussa 3 666 3 664 3 267

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 01.01.2020 881 37 7 798 8 716
Laaja tulos -3 511 -3 511
Oma pääoma 30.06.2020 881 37 4 288 5 206
Oma pääoma 01.01.2020 881 37 7 798 8 716
Laaja tulos -2 972 -2 972
Oma pääoma 31.12.2020 881 37 4 826 5 744
Oma pääoma 01.01.2021 881 37 4 826 5 744
Osingonjako -429 -429
Laaja tulos 1 004 1 004
Oma pääoma 30.06.2021 881 37 5 400 6 318

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet, joita ovat toimitusjohtaja ja talousjohtaja.
Konserni harjoitti liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiön Causa Prima Oy:n kanssa.

Stronghold Suksee Oy:stä tuli osa Trainers' House -konsernia joulukuussa 2020, mistä syystä Stronghold Suksee Oy:n tapahtumat eivät ole olleet enää lähipiiritapahtumia vuonna 2021.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Konserni Konserni Konserni
1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Vuokratuotot 0 9 17
Myynnit 0 14 57
Ostot 68 188 403
Pääomalainojen hankinta 0 0 264
Saamiset 30.06./31.12. 0 9 0
Velat 30.06./31.12. 36 25 36
Konserni Konserni Konserni
UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Varaukset 1.1. 17 26 26
Varausten käyttö -6 0 -9
Varausten purku 0 0 0
Varaukset 30.06./31.12. 11 26 17
HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin 119 123 116
Henkilöstö kauden lopussa 139 114 112
VASTUUSITOUMUKSET
Omista sitoumuksista annetut vakuudet ja vastuut 134 181 138
MUITA TUNNUSLUKUJA
Omavaraisuusaste (%) 68,8 59,2 65,1
Oma pääoma/osake (eur) 0,29 0,24 0,27

Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä

Tunnuslukujen laskentaan vaikuttavat erät Konserni Konserni Konserni
1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Saadut ennakot (Teur) 226 319 495
Korolliset velat (Teur) 842 1 264 1 045
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (Tkpl) 21 471 21 471 21 471
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (Tkpl) 21 471 21 471 21 471

Helsingissä 22.7.2021
TRAINERS’ HOUSE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liite

Attachments


Puolivuosikatsaus 2021

Puolivuosikatsaus 2021…Alkuperäinen artikkeli