Etusivu » OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Yrityspankki Oyj
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Pörssitiedote 28.7.2021 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

  • Konsernin tulos ennen veroja parani 308 miljoonaan euroon (138). Tuotot yhteensä kasvoivat 44 prosenttia 702 miljoonaan euroon (488). Sijoitustoiminnan tuotot, 157 miljoonaa euroa, kasvoivat vertailukaudesta 83 miljoonaa euroa. Vakuutuskate kasvoi 11 prosenttia 320 miljoonaan euroon (288). Saamisten arvonalentumisia palautui 12 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella ne heikensivät tulosta 67 miljoonaa euroa. Kulut yhteensä kasvoivat 10 prosenttia 363 miljoonaan euroon (330). Korkokate laski 7 prosenttia 153 miljoonaan euroon (165).
  • Yrityspankin tulos ennen veroja parani 219 miljoonaan euroon (89). Tuotot yhteensä kasvoivat 65 miljoonaa euroa 348 miljoonaan euroon (282). Sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 94 miljoonaan euroon (59). Tulosta vahvisti lisäksi saamisten arvonalentumisten pienentyminen. Korkokate oli 203 miljoonaa euroa (202). Luottokanta supistui vuodessa 1 prosentin 24,4 miljardiin euroon (24,7).
  • Vakuutuksen tulos ennen veroja parani 158 miljoonaan euroon (86). Vakuutuskate kasvoi 11 prosenttia 320 miljoonaan euroon (288). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 60 miljoonaan euroon (13). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 86,2 prosenttiin (89,3).
  • Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -69 miljoonaa euroa (-36). Maksuvalmius säilyi vahvana.
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli 14,3 prosenttia (15,1).
  • OP Yrityspankki Oyj:n hallitus hyväksyi 2.7.2021 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan OP Yrityspankki Oyj:n tytäryhtiön, Pohjola Vakuutus Oy:n, osakkeet siirretään OP Osuuskunnan suoraan omistukseen. Suunnitelman mukaan jakautuminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä.
  • OP Yrityspankin tytäryhtiö Pohjola Vakuutus Oy myy Pohjola Sairaala Oy:n Pihlajalinna Terveys Oy:lle 31,8 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan yhteydessä Pohjola Vakuutus ja Pihlajalinna solmivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen terveyspalveluiden tuottamisesta Pohjola Vakuutuksen asiakkaille. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Tulos ennen veroja, milj. e 1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 1–12/2020
Yrityspankki 219 89 147,2 301
Vakuutus 158 86 83,2 288
Muu toiminta -69 -36 -58
Konserni yhteensä 308 138 122,6 529
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,1 5,2 4,9* 9,2
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,55 0,30 0,25* 0,55
30.6.2021 30.6.2020 Muutos, % 31.12.2020
CET1-vakavaraisuus, % 14,3 13,7 0,57* 15,1
Luottokanta, milj. €** 24 894 25 101 -0,8 24 485
Takauskanta, milj. € 2 879 2 742 5,0 2 214
Muut vastuut, milj. € 5 670 5 254 7,9 5 423
Talletukset, milj. € 13 708 13 575 1,0 13 300
Järjestämättömät saamiset vastuista, %*** 2,1 2,2 -0,1* 2,2
Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % -0,09 0,48 -0,57* 0,20

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.
*Suhdeluvun muutos
** Vertailuvuoden Q2/2020 tiedot oikaistu vastaamaan nykyistä seurantaa.
***Tunnusluvun sisältöä ja nimeä on muutettu Q1/2021. Vertailutiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen Riskiasema-kappaleen Lainanhoitojoustot ja järjestämättömät saamiset -taulukon alla.

Vuoden 2021 näkymät

Koronatartunnat vähenivät useissa maissa vuoden 2021 keväällä. Maailmantalouden elpyminen vahvistui ja levisi aiempaa selvemmin myös palvelusektorille. Inflaatio kiihtyi monissa maissa selvästi. Tämä johtui osin heikosta vertailutasosta mutta myös talouden toipumisen aiheuttamista pullonkauloista ja raaka-aineiden hintojen noususta.

Rahoitusmarkkinoilla inflaatiohuolet lientyivät toisen vuosineljänneksen kuluessa, ja joukkolainojen tuottovaateet laskivat. Osakemarkkinoiden vire säilyi vahvana. Keskuspankkien politiikka säilyi keveänä, eikä politiikan odoteta kiristyvän tämän vuoden aikana.

Suomen talouden elpyminen vahvistui toisella vuosineljänneksellä. Sekä yritysten että kotitalouksien taloustilanteet olivat myönteisiä. Konkurssit jäivät viime vuosien tasolle, ja työttömyys laski. Asuntomarkkinoiden vire oli vahva. Suomen talouden odotetaan jatkavan elpymistä loppuvuoden aikana.

Koronaviruspandemia on yhä suurin välitön riski taloudelle, vaikka rokotusten etenemisen myötä uusien tartunta-aaltojen vaikutus talouteen on vähitellen pienentynyt. Myös inflaation odotettua voimakkaampi ja pitkäaikaisempi nousu huonontaisi talouden näkymiä. Se heikentäisi kotitalouksien ostovoimaa ja viestisi ongelmista elpymisessä sekä talouspolitiikan onnistumisessa.

Pandemiakehityksen äkillinen paheneminen vaikuttaisi OP Yrityspankkiin kolmella tavalla: epävarmuus lisääntyisi rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla sekä taloudessa, asiakkaiden taloudellisten vaikeuksien lisääntyminen kasvattaisi luottoriskiä sekä vähentäisi palveluiden kysyntää, ja lisäksi paheneva tautitilanne voisi vaikeuttaa OP Yrityspankin oman toiminnan tehokasta toteuttamista.

Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät koronaviruspandemian myötä korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä arvonalentumisten kehitykseen. Lisäksi tulevaan tuloskehitykseen vaikuttavat markkinoiden kasvuvauhti, kilpailutilanteen muutos ja suurvahinkojen vaikutus korvausmenoihin.

Arvio vuoden 2021 tuloksen kehityksestä annetaan ainoastaan ryhmätasolla OP Ryhmän tilinpäätöstiedotteessa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa.

Kaikki tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Vuoden 2021 osavuosikatsausten julkaisupäivät:

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 27.10.2021
Helsingissä 28.7.2021

OP Yrityspankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi, puh. 010 252 1387
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa, puh. 010 252 2957

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää, Suomen suurinta asiakasomisteista finanssiryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimiimyös OP Ryhmän keskuspankkina.

Attachments


OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus H1 2021

OP Yrityspankki Oyj:n puolivuosikatsaus H1 2021 …Alkuperäinen artikkeli