Etusivu » Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

| Source:

Evli Pankki Oyj

Evli Pankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.7.2021 KLO 10.25 (EET/EEST)

Ennätyksellinen ensimmäinen vuosipuolisko

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2021

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 55,8 miljoonaa euroa (1-6/2020: 33,0 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 24,9 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 19,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 5,7 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa)
 • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 16,1 miljardia euroa (12,9 mrd. euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,25 euroa) ja oman pääoman tuotto 37,7 prosenttia (17,3 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 127 prosenttia (121 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2021

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 28,7 miljoonaa euroa (18,8 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,18 euroa).

Näkymiä vuodelle 2021 tarkennettu

Kuluva vuosi on käynnistynyt liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason toisen vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Yllä olevat seikat huomioiden, ja kertyneen liikevoiton ollessa lähes koko vertailuvuoden tasolla, arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän selvästi koko edellisvuoden tason.

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot, M€ 55,8 33,0 79,7
Liikevoitto/-tappio, M€ 24,9 8,6 29,1
Liikevoittomarginaali, % 44,6 26,0 36,5
Tilikauden voitto/tappio, M€ 19,8 6,7 23,2
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % 37,7 17,3 26,2
Koko pääoman tuotto (ROA), % 5,3 1,4 2,7
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 15,6 7,9 12,3
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 15,9 15,3 15,2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,63 0,25 0,87
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,64 0,25 0,88
Osinko/osake, € 0,73*
Oma pääoma/osake, € 4,63 3,05 3,86
Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 18,80 8,58 12,20
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto-suhde 0,55 0,74 0,63
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % 127 121 124
Henkilöstömäärä 281 248 261
Markkina-arvo, M€ 453,3 205,1 294,1

*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osingon maksuajankohtaa ei ole vielä määritetty.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Kehitys pääomamarkkinoilla on ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan jatkunut positiivisissa merkeissä. Kysyntä osakkeita ja muita riskillisiä omaisuusluokkia kohtaan on ollut vahvaa ja kurssit ovat olleet nousussa. Laajat talous- ja rahapoliittiset tukitoimet, koronarokotusten edistyminen, merkit maailmantalouden elpymisestä ja yritysten tulosten vahva kasvu ovat ylläpitäneet alkuvuoden tapaan sijoittajaoptimismia. Huolet talouden ylikuumenemisesta ja inflaatiopaineiden kehittymisestä ovat kuitenkin lisääntyneet USA:ssa ja vähäisemmässä määrin Euroopassa.

Evlin toiminta kehittyi toisen vuosineljänneksen aikana erinomaisesti. Asiakasaktiviteettimme oli korkealla tasolla ja olemme iloksemme loppukevään aikana myös voineet tavata asiakkaitamme jälleen fyysisesti verkon yli tapahtuvan yhteydenpidon lisäksi.

Evlin liiketoiminnan tuotot kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 53 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 28,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kaksinkertaistui 13,1 miljoonaan euroon. Vertailukauden tulosta paransivat arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan lähes kolmen miljoonan euron tuotot kurssien palauduttua koronakriisin alkamisesta seuranneesta romahduksesta. Evlin oman pääoman tuotto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes 38 prosenttiin (17,3 %), ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 127 prosenttia (121 %).

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot nousivat 51 prosenttia ollen 20,1 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa ennätykselliset 16,1 miljardia euroa (12,9 mrd. euroa), ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 10,3 miljardia euroa (8 mrd. euroa). Rahastot keräsivät nettomerkintöjä 611 miljoonaa euroa niiden kohdistuessa pääasiassa lyhyisiin korkosijoituksiin, pohjoismaisiin yrityslainoihin sekä eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin osakkeisiin. Segmentin tuottojen kasvuun vaikuttivat positiivisesti perinteisten ja vaihtoehtoisten rahastojen palkkiotuotot, omaisuudenhoitopalkkiot sekä välitystoiminnan palkkiot. Evlin asema johtavana varakkaiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitajana vahvistui entisestään, mistä merkkinä olivat voitetut uudet asiakkuudet ja hallinnoitavat asiakasvarat sekä Evlin valinta Kantar Prosperan tuoreessa asiakastutkimuksessa Suomen parhaaksi ja eniten käytetyksi yhteisövarainhoitajaksi. Evlin brändi arvioitiin tutkimuksessa jälleen kaikkein vahvimmaksi varainhoitopalveluissa ja Evli sai erinomaiset arviot muun muassa salkunhoidon osaamisessa, tuotteiden laadussa, vastuullisen sijoittamisen osaamisessa sekä asiakasvastuullisten osaamisessa. Evli on aiemmin tutkimuksessa sijoittunut ensimmäiselle sijalle viitenä vuotena peräkkäin (2015-2019) sekä toiselle sijalle vuonna 2020.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot nousivat 236 prosenttia ja olivat 7,6 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus palautui vertailujakson alhaiselta tasolta ja oli 5,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Kannustinliiketoiminta kasvoi aiempien vuosien tapaan, ja yksikön laskutus oli 2,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Viime vuonna toteutettu osakevaihto, jossa Evli Awards Management Oy ja Alexander Incentives Oy yhdistyivät uudeksi Evli Alexander Incentives Oy:ksi saatettiin vuosineljänneksen aikana virallisesti loppuun. Uuden yhtiön toiminta on kehittynyt erinomaisesti, ja yhtiö on alkuvuonna voittanut merkittävästi uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia niin kotimaassa kuin Ruotsissa.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, ovat kehittyneet alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen myynti on matkustusrajoituksista huolimatta sujunut hyvin. Nettomerkinnät ovat vuoden alusta luettuna noin 380 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, on noussut jo 25 prosenttiin.

Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytin toisella vuosineljänneksellä yhteensä 110 miljoonalla eurolla, joista toukokuussa käynnistynyt Evli Private Debt Fund keräsi ensimmäisessä sulkeutumisessaan 59 miljoonaa euroa muiden sijoitusten kohdistuessa Evli Infrastructure Fund-, Evli Forest Impact Fund- ja Evli Vuokratuotto -rahastoihin. Evli Infrastructure Fund -rahaston kohdalla oli kyse viimeisestä sulkeutumisesta, ja rahaston lopulliseksi kooksi tuli alkuperäisen tavoitteen mukainen yli 150 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus on yksi strategisista painopistealueistamme ja olemme jatkaneet suunnitelmiemme mukaisesti sen kehittämistä. Toisen vuosineljänneksen aikana julkistimme Evlin ilmastotavoitteet, ja tähtäimessämme on olla hiilineutraali varainhoitaja viimeistään vuonna 2050. Tavoite koskee sekä Evlin omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä. Asetamme välitavoitteiksi omien toimintojen aiheuttamien päästöjen (Scope 1 ja 2) osalta hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2025 mennessä ja sijoitusten hiilipäästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Tämän lisäksi perustamme työryhmän vuosille 2021-2022 selvittääksemme tarkemmin, miten sijoituksiin liittyvä välitavoite voidaan parhaiten saavuttaa reaalimaailman päästövähennyksillä ja yhdenmukaisesti Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Tammikuun lopussa tiedotettu luottolaitostoiminnan tulevaisuutta kartoittava selvitystyö saatettiin loppuun ja sen mukaisesti Evli on päättänyt irtaantua luottolaitostoiminnasta. Irtaantuminen tapahtuu osittaisjakautumisella uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oy sulautuu. Neuvoteltu ratkaisu on mielestäni paras mahdollinen Evlin asiakkaiden, osakkeenomistajien ja muiden keskeisten sidosryhmien näkökulmasta ja luo Suomeen uuden ajan vakavaraisen, digitaalisen kuluttaja- ja yritysrahoitukseen erikoistuneen pankin. Se myös vapauttaa taloudellisia ja henkilöresursseja nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Evlin markkina-aseman vahvistamiseksi. Evlin asiakkaiden palvelut vahvistuvat siten entisestään ja voimme jatkossa tarjota asiakkaillemme nykyistä kattavamman palvelukokonaisuuden yhteistyössä Fellow Pankin sekä muiden keskeisten pankkikumppaniemme kanssa.

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen käytetyin instituutiovarainhoitaja* ja tarjoaa Suomen parasta Private Banking -palvelua**.

Evlin hallinnoitavana on 16,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 115,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,9 prosenttia (30.6.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset.
**Kantar Prospera Private Banking 2019 and 2020 Finland -tutkimukset.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Tags

half year financials

evli

puolivuosikatsaus

Attachments


Puolivuosikatsaus-Evli-Pankki-1-6-2021

Puolivuosikatsaus-Evli-Pankki-1-6-2021…Alkuperäinen artikkeli