Etusivu » ADMICOM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2021 – Liikevaihto +15 % ja käyttökatteen kasvu +28 % haastavassa toimintaympäristössä, ohjeistus ennallaan

ADMICOM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2021 – Liikevaihto +15 % ja käyttökatteen kasvu +28 % haastavassa toimintaympäristössä, ohjeistus ennallaan

ADMICOM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2021 – Liikevaihto +15 % ja käyttökatteen kasvu +28 % haastavassa toimintaympäristössä, ohjeistus ennallaan

| Source:

Admicom Oyj

Admicom Oyj

Jyväskylä, FINLAND

Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2021 (Tilintarkastamaton)

ADMICOM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS: LIIKEVAIHTO +15 % JA KÄYTTÖKATTEEN KASVU +28 % HAASTAVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ, OHJEISTUS ENNALLAAN

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 2.7.2021 KLO 09:00

Tammi-kesäkuun 2021 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2020-30.6.2020):

 • Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 12,364 miljoonaa euroa (10,738), kasvua +15 % vertailukaudesta. Kasvu jakautui orgaaniseen kasvuun 9,6 % ja Tocoman-yrityskauppaan 5,6 %.
 • Käyttökate eli EBITDA kasvoi 28 % ja oli 5,922 miljoonaa euroa (4,639) eli 48 % liikevaihdosta. Ensimmäisen puolivuotiskauden kannattavuutta on viime vuosina tukenut nykyasiakkaiden tasauslaskutuksen nettomuutos, katsauskaudella yhteensä 0,804 miljoonaa euroa (0,857). Tasauslaskutuksen vaikutus on tyypillisesti suurin toisella vuosineljänneksellä.
 • Liikevoitto kasvoi 29 % ollen 5,200 miljoonaa euroa (4,029). Nettotulos puolestaan kasvoi 29 % ja oli 4,044 miljoonaa euroa (3,136).
 • Vuoden 2021 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan. Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna 10–20 % tasolla ja kannattavuuden olevan 40–50 % käyttökate eli EBITDA-haarukassa.

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI 1-6/2021 1-6/2020 Muutos-% 2020
Liikevaihto, 1 000 euroa 12 364 10 738 15,1 % 21 917
Käyttökate, 1 000 euroa 5 922 4 639 27,7 % 9 954
% liikevaihdosta 47,9 % 43,2 % 45,4 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 5 200 4 029 29,1 % 8 618
% liikevaihdosta 42,1 % 37,5 % 39,3 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 4 044 3 136 28,9 % 6 699
% liikevaihdosta 32,7 % 29,2 % 30,6 %
Oman pääoman tuotto, % 36,3 % 35,6 % 34,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 46,7 % 45,7 % 44,4 %
Omavaraisuusaste, % 81,2 % 82,7 % 85,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -69,3 % -52,1 % -61,4 %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,82 0,64 28,6 % 1,36
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 27 173 23 096 26 335
Henkilöstömäärä jakson lopussa 177 172 162
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 925 4 925 4 925
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 925 4 911 4 918

Toimitusjohtaja Petri Aho:

”Vuoden 2021 ensimmäinen vuosipuolisko sujui kokonaisuutena kasvutavoitteidemme mukaisesti liikevaihdon kasvun ollessa +15 %. Uusmyynnin kasvuun vaikutti edelleen hidastavasti koronaepidemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassa, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Rakentamisen ja LITE-toimialan kehitys oli kuitenkin alkuvuonna lupaavaa ja myynnin aktiviteetti lisääntyi selvästi kauden loppua kohden. Liikevaihdon kasvua painoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla alaspäin noin -0,5 prosenttiyksiköllä asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipuminen. Huhtikuun alussa antamamme arvio tasauslaskutuksen kehityksestä (0,2-0,3 milj. euroa) osoittautui toisen neljänneksen aikana liian konservatiiviseksi. Arvioimme kuitenkin edelleen tasauslaskutuksen vaikutuksen liikevaihtoon jäävän vuositasolla vertailukautta pienemmäksi. Rakenteellista kasvua liikevaihdosta oli +5,6 prosenttiyksikköä, kun 10.3.2020 tehty Tocoman yrityskauppa oli vertailuaikana mukana vain osan vuosipuolikkaasta. Kannattavuutemme säilyi vahvalla tasolla EBITDA:n noustessa 48 %:iin liikevaihdosta.

Yhtiön asema rakentamisen toimialalla on selvästi vahvistunut Tocomanin myötä. Tocomanin uusi pilvipohjainen kustannuslaskennan versio lanseerattiin maaliskuussa 2021 ja se on saanut innostuneen vastaanoton asiakaskunnassa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rekrytoimme taloon uusia osaajia, joiden avulla varauduimme tärkeisiin henkilövaihdoksiin ja uudelleenorganisoitumiseen. Tulemme jatkamaan kasvua ja kilpailukykyämme tukevia panostuksia loppuvuonna. Yhtiö tutkii edelleen aktiivisesti yrityskauppavaihtoehtoja kasvun vahvistamiseksi.

Vuoden 2020 strategiatyön mukainen uusi organisaatio on vakiinnuttamassa toimintatapojaan. Yrittäjämäistä kulttuuria, henkilöstön omistajuutta sekä yhtiön strategisia tavoitteita ja kilpailukykyä tukeaksemme tiedotimme 4.6.2021 koko konsernin henkilöstön kattavan henkilöstörahastopohjaisen palkkiojärjestelmän käyttöönotosta vuoden 2021 aikana.

Yksi merkittävä muutos katsauskaudella oli myös Admicomin emo- ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajaroolien eriyttäminen. Tiedotimme 7.1.2021 emoyhtiö Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön kuluvana vuonna ja 15.1.2021 tiedotimme operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta toimitusjohtaja Anna-Maija Ijäkselle. Admicom Oyj:n hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä 4.6.2021 ja nimitti allekirjoittaneen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Hallitus tekee uuden toimitusjohtajan valinnan vuoden 2021 aikana. Haluan tässä yhteydessä välittää Admicomin ja koko henkilökunnan puolesta parhaimmat kiitokset Antille menestyksekkäästä toimitusjohtajakaudesta ja merkittävästä panoksesta Admicomin kasvutarinan luotsina.”

Taloudellinen ohjeistus

Tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä 15.1.2021 annettu ohjeistus säilyy ennallaan: Admicom ohjeistaa liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna 10–20 % tasolla ja kannattavuuden olevan 40–50 % käyttökate eli EBITDA-haarukassa.

Lisäksi yhtiö toistaa 1.4.2021 neljännesvuositiedotteen yhteydessä annetun tarkentavan arvion: Yhtiö pitää edellä mainitun taloudellisen ohjeistuksen koko vuotta koskien voimassa mutta kommentoi, että tarkentuneet näkymät asiakkaiden vuositasauslaskutuksen hiipumiseen sekä koronaepidemian jatkumisen vaikutukset mm. asiakkaiden konkursseina ja haasteina uusmyynnissä, tuovat liikevaihdon kasvunäkymiä kohti ennustetun 10–20 % kasvuhaarukan alalaitaa. Samalla korostuu epäorgaanisen kasvun onnistumisen merkitys.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1.-30.6.2021 oli 12,364 miljoonaa euroa (10,738). Liikevaihto kasvoi 15 % vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna. Admicomin liikevaihdosta noin 92 % oli toistuvaa laskutusta, mikä tuo liiketoimintaan jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti uusasiakashankinta sekä Tocoman Oy:n liiketoiminnan hankinta. Vuositasauslaskutuksen määrä oli lähellä viime vuoden tasoa, ollen 0,804 miljoonaa euroa (0,857). Tasauslaskutuksen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin -0,5 prosenttiyksikköä negatiivinen.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,922 miljoonaa euroa, ollen 48 % liikevaihdosta (4,639, 43 %). Käyttökate kasvoi 28 % verrattuna vuoden 2020 vastaavaan jaksoon. Käyttökatteen kasvuun vaikutti positiivisesti liikevaihdon 15 %:n kasvu sekä kustannustason maltillinen kasvu alkuvuonna.

Liikevoitto ajalta 1.1.-30.6.2021 oli 5,200 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (4,029, 38 %) ja tilikauden tulos katsauskaudelta oli 4,044 miljoonaa euroa (3,136). Viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna liikevoiton ja tuloksen kasvua hidastivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tocoman Oy:n osakkeiden hankinnasta syntyneen konserniliikearvon poistot, 0,510 miljoonaa euroa.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 27,173 miljoonaa euroa (23,096). Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 22,072 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 81 % (83 %). Osinkoa jaettiin osakkeenomistajille tarkastelukaudella 4,482 miljoonaa euroa.

Konsernilla ei ole pitkä- tai lyhytaikaisia korollisia lainoja.

Konsernin kassavirta oli tarkastelukaudelle positiivinen ja rahoitusasema on pysynyt vahvana. Kokonaisuutena konsernin likvidit rahavarat kasvoivat tarkastelukaudella 1,474 miljoonaa euroa (-6,459), ollen 15,292 miljoonaa euroa kauden lopussa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli +6,000 miljoonaa euroa (+3,537). Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja ja rahoituseriä oli +6,570 miljoonaa euroa (+4,486).

Konsernin investointien rahavirta oli -0,044 miljoonaa euroa (-6,481), ja se parani huomattavasti viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden 2020 maaliskuussa oli suurimpana eränä tytäryhtiö Tocoman Oy:n hankinta.

Konsernin rahoituksen rahavirta oli 4,482 miljoonaa euroa negatiivinen, joka johtui osakkeenomistajille jaetusta osingosta. Osingon maksupäivä oli 2.3.2021.

Investoinnit ja poistot

Tarkastelukauden investoinnit kohdistuivat aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ja olivat yhteensä 0,044 miljoonaa euroa (0,068). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä ohjelmistolisensseistä. Tarkastelukaudella ei ole aktivoitu taseeseen lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,722 miljoonaa euroa (0,610). Poistoista 76 % koostuu konserniliikearvon poistoista. 19 % poistoista koostuu aineettomien hyödykkeiden kuten tuotekehitysmenojen ja ohjelmistolisenssien poistoista, joiden osalta poistosuunnitelmat päättyvät suurimmalta osin vuoden 2022 loppuun mennessä. Loput 5 % poistoista tulevat koneiden ja kaluston poistoista.

Yhtiön vuokravastuiden määrä on 2,448 miljoonaa euroa (2,969). Yhtiön leasingvastuiden määrä on 0,052 miljoonaa euroa (0,021).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön henkilöstömäärä 30.6.2021 oli 177 henkilöä (31.12.2020 henkilöstömäärä 162). Henkilöstömäärää kasvatti varautuminen tuotekehitysorganisaation muutoksiin sekä myynnin uudelleenorganisoituminen.

Tiedotimme 7.1.2021 emoyhtiö Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Sepän jättävän yhtiön kuluvana vuonna ja 15.1.2021 tiedotimme operatiivisen toiminnan johtamisvastuun siirtyvän Admicom Finland Oy:n osalta toimitusjohtaja Anna-Maija Ijäkselle. Admicom Oyj:n hallitus vapautti Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävästä 4.6.2021 ja nimitti talousjohtaja Petri Ahon yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Hallitus tekee uuden toimitusjohtajan valinnan vuoden 2021 aikana.

Admicomin johtoryhmän muodostavat väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Petri Aho sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Anna-Maija Ijäs ja Miikka Enkovaara.

Yhtiön hallituksessa toimivat Timo Häll, Pasi Aaltola, Sami Kettunen, Olli Nokso-Koivisto, Jarmo Suonpää ja Kyösti Moisio.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 30.6.2021 oli 4 927 698 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2021 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen päätöskurssi Nasdaq First North Growth Market Finland -listalla 30.6.2021 oli 86,0 euroa ja yhtiön markkina-arvo siten 423,78 miljoonaa euroa (419,84). Osakkeen keskimääräinen päivittäinen vaihtovolyymi oli katsauskaudella 6 294 kappaletta (5 285 kappaletta).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2 % osakekannasta käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18 % osakekannasta käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista maksuttoman osakeannin ehdoista.

Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 144 000 kappaleeseen työntekijöiden omistamia Admicom Oyj:n osakkeita. Nämä lunastusrajoitukset vapautuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 30.6.2021 yhteensä 2 933 omistajaa. Suurin omistusosuus oli Matti Hällillä 30,7 %, toisena SEB:iin hallintarekisteröity omistus 29,2 % ja kolmantena Nordeaan hallintarekisteröity omistus 15,0 %. Hallintarekisteröityjen osakkeiden yhteenlaskettu omistusosuus oli 30.6.2021 48 %. Yhtiön 10 suurinta omistajaa pitivät hallussaan 88,2 % osakekannasta.


Varsinainen yhtiökokous

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.2.2021 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 maksettavaksi osingoksi 0,91 eur/osake. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 2.3.2021. Yhtiökokous myönsi hallitukselle myös osakeantivaltuutuksen (voimassa enintään 31.3.2022) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2 % osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18 % osakekannasta). Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kettunen Sami, Nokso-Koivisto Olli, Aaltola Pasi, Häll Timo, Suonpää Jarmo ja Moisio Kyösti.

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.


Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön keskeisiä liiketoimintariskejä ovat:

 • Keskittyminen tietyille asiakastoimialoille lisää suhdanneherkkyyttä, mikä voi hidastaa kasvua tai näkyä konkurssien kautta ennakoimattomana asiakaspoistumana. Riskiä pyritään pienentämään tukemalla asiakkaiden liiketoimintaa konsultoinnilla ja asiakaspalvelua kehittämällä sekä tarjoamalla asiakkaille kustannustehokkuutta parantavia ratkaisuja.
 • Teknologia ja tietoturvariskit ovat pilvipalveluyhtiölle kriittinen alue. Yhtiössä tehdään jatkuvasti toimenpiteitä teknologia- ja tietoturvauhkien havainnoimiseksi ja estämiseksi.
 • Maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti tietoturvariskit sekä palveluvirheiden riskit. Riskin pienentämiseksi yhtiön henkilökuntaa perehdytetään tietoturvaan ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.
 • Riskit avainhenkilöihin liittyen. Yhtiö rekrytoi jatkuvasti uusia osaajia varautuakseen kriittisiin poistumiin, minkä lisäksi yhtiössä on kuluvana vuonna panostettu uusien palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Myös koronan aiheuttamaa riskiä hallitaan aktiivisesti tukemalla etätyön tekemistä ja johtamista.
 • Kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit. Yrityskauppa-aktiviteetti ja ulkomaisten pääomasijoittajien ja yhtiöiden intressit suomalaisissa ohjelmistoyhtiöissä näyttävät lisääntyneen, mikä voi muokata voimasuhteita kilpailijakentässä. Lisäksi toimialalle on syntynyt pieniä, fokusoituneita ohjelmistotaloja. Yhtiö seuraa aktiivisesti kilpailukentän muutoksia ja huomioi niissä tapahtuvia muutoksia strategiatyössään.
 • Admicomin mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa. Tocoman Oy:n yrityskauppaan liittyvä toimintojen yhdistäminen ja yritysjärjestelyihin liittyvän osaamisen laajentaminen opettaa hallitsemaan riskiä jatkossa paremmin.
 • Uusmyynnin kehitykseen ja asiakaspoistumaan voi vaikuttaa koronaepidemia, joka aiheuttaa epävarmuutta asiakaskunnassa, vaikeuttaa kasvokkain tehtävää myyntityötä sekä hidastaa uusien myyjien sisäänajoa. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan myyntityön kehittämisellä ja kohdentamalla myynnin aktiivisuutta ja asiakaspalvelua oikeisiin asiakaskohderyhmiin.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Kaikki katsauksessa esitetyt luvut ovat Admicom-konsernin lukuja.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Admicom Oyj:n tytäryhtiö Admicom Finland Oy on 1.7.2021 allekirjoittanut kauppakirjan Lakeus Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan ostamiseksi. Liiketoiminnan siirto Admicom Finland Oy:lle toteutetaan 1.8.2021. Kaupan toteutuminen on ehdollinen Lakeus Tilitoimisto Oy:n yhtiökokouksen päätökselle. Lakeus Tilitoimisto Oy:n osakkeenomistajien määräenemmistö on antanut kauppakirjan allekirjoitushetkellä peruuttamattoman sitoumuksen liiketoimintakaupan hyväksymiseksi.

Liiketoiminnan velaton kauppahinta on yhteensä 668 000 euroa, joka maksetaan vuoden 2021 aikana kahdessa erässä Admicom Finland Oy:n käteisvaroilla. Ostettava liiketoiminta tukee Admicomin ydinliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, laajentaa konsernin toimi- ja myyntipisteverkostoa uusiin kaupunkeihin sekä vahvistaa tilitoimistopalveluiden resursseja. Liiketoimintakaupalla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Admicom konsernin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuudennäkymiin.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2021 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2021 arviolta 14.1.2022.

Admicom Oyj
HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Petri Aho
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 44 724 1767

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom Oyj Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on noin 180 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
LIIKEVAIHTO 12 364 10 738 21 917
Liiketoiminnan muut tuotot 1 2 4
Materiaalit ja palvelut -657 -478 -1 059
Henkilöstökulut -4 535 -4 307 -8 209
Poistot ja arvonalentumiset -722 -610 -1 336
Liiketoiminnan muut kulut -1 251 -1 317 -2 699
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 200 4 029 8 618
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 3 3 7
Korkokulut ja muut rahoituskulut -9 -16 -16
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- 5 194 4 016 8 609
SIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot -1 149 -879 -1 910
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 044 3 136 6 699

KONSERNITASE
1 000 EUR 6/2021 6/2020 12/2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 284 474 379
Aineettomat oikeudet 135 182 134
Muut aineettomat hyödykkeet 3 6 5
Konserniliikearvo 8 938 10 035 9 486
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 9 360 10 698 10 005
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 218 269 251
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 218 269 251
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 3 3 3
Sijoitukset yhteensä 3 3 3
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
9 580 10 970 10 258
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 14 14 15
Vaihto-omaisuus yhteensä 14 14 15
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 2 003 1 955 2 032
Muut saamiset 82 75 124
Siirtosaamiset 203 219 89
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 288 2 250 2 244
Rahat ja pankkisaamiset 15 292 9 863 13 818
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
17 593 12 126 16 077
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 173 23 096 26 335
KONSERNITASE
1 000 EUR 6/2021 6/2020 12/2020
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106 106
Muut rahastot 12 489 12 489 12 489
Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 434 3 216 3 216
Tilikauden voitto/tappio 4 044 3 136 6 699
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 072 18 947 22 510
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 0 187 0
Ostovelat 108 48 54
Muut velat 984 905 812
Siirtovelat 4 008 3 008 2 958
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 5 101 4 148 3 825
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 101 4 148 3 825
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 173 23 096 26 335

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
SIDOTTU OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 106 106 106
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. 106 106 106
VAPAA OMA PÄÄOMA
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
12 489 9 489 9 489
Suunnattu osakeanti* 3 000 3 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden lopussa
12 489 12 489 12 489
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa
9 916 6 732 6 732
Osingonjako -4 482 -3 516 -3 516
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden lopussa
5 434 3 216 3 216
Tilikauden voitto / tappio 4 044 3 136 6 699
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. 21 966 18 841 22 404
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 072 18 947 22 510
* Tocoman Oy osakkeiden hankinta

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1 000 EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
5 194 4 016 8 609
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 722 610 1 336
Rahoitustuotot ja -kulut 6 13 9
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta
5 922 4 639 9 954
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liike-
saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
-57 41 55
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)
/ vähennys (+)
1 0 -1
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
704 -194 -603
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
6 570 4 486 9 405
Maksetut korot ja rahoituskulut -9 -16 -16
Saadut korot liiketoiminnasta 3 1 7
Maksetut välittömät verot -563 -933 -1 889
Liiketoiminnan rahavirta (A) 6 000 3 537 7 507
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-44 -68 -83
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 61 61
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla -6 474 -6 474
Investointien rahavirta (B) -44 -6 481 -6 495
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 482 -3 516 -3 516
Rahoituksen rahavirta (C ) -4 482 -3 516 -3 516
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
1 474 -6 459 -2 504
Rahavarat tilikauden alussa 13 818 16 322 16 322
Rahavarat tilikauden lopussa 15 292 9 863 13 818
Rahavarojen muutos 1 474 -6 459 -2 504

KONSERNIN VASTUUT
1 000 EUR 6/2021 6/2020 12/2020
Toimitilojen vuokravastuut
Vuokravastuut 2 448 2 969 2 763
Vuokravakuustilit 81 75 92
Yhteensä 2 529 3 044 2 855
Leasingvastuut
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 10 13
Myöhemmin maksettavat 42 8
Yhteensä 52 21

Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, % = Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -tulovero x 100
Oma pääoma keskimäärin
Oman pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100
Taseen loppusumma keskimäärin – korottomat velat keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavassa tunnusluvussa ylärivi on jaettu tarkastelukauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa.
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä

Alkuperäinen artikkeli