Etusivu » Valoe Oyj:n 113.000.000 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty

Valoe Oyj:n 113.000.000 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty

Valoe Oyj:n 113.000.000 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote 28.6.2021 klo 18.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N 113.000.000 OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE ON HYVÄKSYTTY

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 113.000.000 osakkeen ("Osakkeet") listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisen täydennyksen Finanssivalvonnan 29.9.2020 hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat Osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite").

Esite ja Osakkeiden listalleotto liittyy seuraaviin Yhtiön hallituksen päättämiin osakeanteihin: (i) yhteensä 85.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille vaihtovelkakirjalainan 1/2021 merkitsijöille hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Osakeanti I"); ja (ii) yhteensä 28.000.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 11.6.2021 ("Treasury-anti"). Lisätietoja Yhtiön Osakeannista I ja Treasury-annista löytyy Yhtiön em. päivänä julkaisemasta tiedotteesta.

Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 28.6.2021 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.valoe.fi/julkaisut ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.

Yhtiö on hakenut Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 29.6.2021.

Esite sisältää aikaisemmin julkistamattomia täsmentäviä tietoja Yhtiön lähipiiriliiketoimista vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 31.3.2021. Keskeiset täsmentävät tiedot on kuvattu alla:

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Yhtiön lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:

 1. Tavaroiden ja palvelujen myynnit
1.000 euroa 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020
Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton
Lähipiiriyhtiöt
Savcor Oy 0 0
Yhteensä 0 0

b. Tavaroiden ja palveluiden ostot

1.000 euroa 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.3.2020
Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton
Lähipiiriyhtiöt
Tavaroiden ja palveluiden ostot
SCI Invest Oy 12 12
SCI-Finance Oy 20 11
Savcor Technologies Oy 29 21
Savcor Oy 3 2
Oy Marville Ab 0 0
Basso Jose 30 49
Aurinkolahden Tilintarkastus Oy 0 0
Muut 13 0
Yhteensä 106 97
Korko- ja muut rahoituskulut
SCI-Finance Oy 20 42
Savcor Technologies Oy 1 42
Savcor Oy 0 4
SCI Invest Oy 0 0
Muut 5 18
Yhteensä 27 107

c. Muut lähipiiriliiketoimet

1.000 euroa 31.3.2021 31.3.2020
Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 1.063 415
Pitkäaikainen muu pääomalaina lähipiiriltä 0 1.160
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 0 486
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 10 494
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 151 585
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 23 14

d. Palkat ja palkkiot

1.000 euroa 31.3.2021 31.3.2020
Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton
Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 101 101
Yhteensä 101 101
1.000 euroa 31.3.2021 31.3.2020
Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton
Palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajan ja hänen sijaistensa palkat (sisältyy johdon palkkoihin) 42 42
Yhteensä 42 42
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:
Parpola Ville – palkkio 10 10
Tuomas Honkamäki – palkkio 8 0
Savisalo Hannu – palkkio 10 10
Yhteensä 27 20

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2021:

1.000 euroa 31.3.2021
(Tilintarkastamaton) Toteutunut
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Vakuudellinen 583
Takaamaton/vakuudeton 882
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Vakuudellinen 1.400
Takaamaton/vakuudeton 13.184
Velat yhteensä 16.049
Oma pääoma
Osakepääoma 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27.404
Kertyneet voittovarat -31.067
Oma pääoma yhteensä -3.583
Oma pääoma ja velat yhteensä 12.466
Nettovelkaantuneisuus
 1. Käteinen
61
 1. Muut rahavarat
0
 1. Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
0
 1. Maksuvalmius (A+B+C)
61
 1. Lyhytaikainen rahoitusvelka
1.685
 1. Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa
0
 1. Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (E+F)
1.685
 1. Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G-D)
1.624
 1. Pitkäaikainen rahoitusvelka
14.814
 1. Velkainstrumentit
0
 1. Pitkäaikaiset osto- ja muut velat
0
 1. Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (I+J+K)
14.814
 1. Nettovelkaantuneisuus yhteensä (H+L)
16.438

Taseen ulkopuoliset vastuut

VASTUUT (1.000 euroa) 31.3.2021
(Tilintarkastamaton) Toteutunut
Omista sitoumuksista annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 2.060
Muut vakuudet 2.076
Leasing- ja muut vuokravastuut
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 220
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 230
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0
Yhteensä 450
Valoe-konsernin omavaraisuusaste 31.3.2021 oli pääomalainat mukaan lukien 18,5 prosenttia. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2021 jälkeen.
IFRS 16 mukaiset vuokrasopimusvelat sisältyvät sekä taulukon yläosan lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, että Nettovelkaantuneisuus-taulukon kohtiin ”E. Lyhytaikainen rahoitusvelka” ja ”I. Pitkäaikainen rahoitusvelka”.
Nettovelkaantuneisuus-taulukkoon on lisätty myös taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut seuraavasti:
E. Lyhytaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa 1.465 + 220 = 1.685
I. Pitkäaikainen rahoitusvelka: taulukon yläosa 14.584 + 230 = 14.814

Mikkelissä 28. päivänä kesäkuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli