Etusivu » Netum Group Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutetaan

Netum Group Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutetaan

Netum Group OyjNetum Group Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutetaan

1.6.2021 10:00:00 EEST | Netum Group Oyj | Yhtiötiedote

Netum Group Oyj

Yhtiötiedote 1.6.2021 klo 10.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Netum Group Oyj:n (”Netum” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään tehnyt päätöksen Netumin listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 2.6.2021.

Listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 7,4-kertaisesti. Yleisöanti ylimerkittiin 11,4-kertaisesti ja Instituutioanti 6,7-kertaisesti. Instituutioannissa ankkurisijoittajina merkintäsitoumukset antaneiden Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Fincorp Oy:n, Aurator Varainhoito Oy:n ja Sijoitusrahasto eQ Suomen vähimmäisallokaation jälkeen tarjolla oleviin Tarjottaviin Osakkeisiin kohdistui 29,6-kertainen ylimerkintä.

Hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs:

”Olemme erittäin iloisia sijoittajien osoittamasta suuresta kiinnostuksesta Netumia kohtaan. Onnistuneen listautumisannin myötä meillä on vahvemmat edellytykset jatkaa kannattavaa kasvuamme. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta ja halusta olla mukana Netumin kasvutarinassa,” toteaa Olavi Köngäs, Netumin hallituksen puheenjohtaja.

Toimitusjohtaja Matti Mujunen:

”Annin myötä saimme Netumin omistajiksi merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia sekä ilahduttavan suuren määrän yksityissijoittajia. Olen erityisen ylpeä siitä, että myös henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti. Tämä on jälleen uusi osoitus henkilöstömme vahvasta sitoutumisesta. Kiitän kaikkia listautumisantiin osallistuneita ja toivotan uudet osakkeenomistajat mukaan luomaan vastuullista ja turvallista digitaalista muutosta,” sanoo Matti Mujunen, Netumin toimitusjohtaja.

Yhtiö saa Listautumisannista 8,0 miljoonan euron bruttovarat. Netum laskee liikkeeseen 2 535 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakeanti”), mikä vastaa noin 22,0 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Osakkeiden kokonaismäärä nousee 11 535 000 Osakkeeseen, kun Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 1.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 6 000 osakkeenomistajaan.

Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) ja Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) 3,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 36,8 miljoonan euron ulkona olevien Netumin Osakkeiden markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli 2,88 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

778 750 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 1 406 250 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille (”Instituutioanti”) ja 350 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisille ja määräaikaisille työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta noin 2,3 prosenttiin saakka annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 700 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta noin 72,1 prosenttiin saakka annetuista merkintäsitoumuksista.

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.6.2021. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 3.6.2021.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northilla arviolta 2.6.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000390943 ja kaupankäyntitunnus on NETUM.

Evli Pankki Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa. Viestinnällisenä neuvonantajana toimii Viestintätoimisto Bravura Oy.

Lisätietoja antaa:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
+358 40 047 6401
Sähköposti: matti.mujunen@netum.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Netum Group lyhyesti

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

https://www.netum.fi/

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Growth Marketin sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkistamista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.

Yhteyshenkilöt

Matti Mujunen

Toimitusjohtaja

Puh:

+358 40 047 6401

matti.mujunen@netum.fi

Tietoja julkaisijasta Netum Group Oyj

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote