Etusivu » DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET

| Source:

Dovre Group Oyj

Dovre Group Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 10.6.2021 klo 17.00

DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Dovre Group Oyj:n tänään 10.6.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2020 maksettavan osingon määräksi 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.6.2021 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.6.2021.

Palkitsemisraportti 2020

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa tilikauden 2020 palkitsemisraportin.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Kristine Larneng.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 22 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.
Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Lehto. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset.
Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin internet-sivuilla osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.
Dovre Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa Svein Stavelinin hallituksen puheenjohtajaksi. Ilari Koskelo valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Dovre Group Oyj
Arve Jensen, toimitusjohtaja
puh. +47 90 60 78 11
arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 720 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Alkuperäinen artikkeli