Etusivu » Valoe Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Valoe Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Valoe Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 20.5.2021 klo 16.30

Valoe Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.5.2021 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2020 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille. Yhtiökokous hyväksyi Valoe Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä jäsentä. Teollisuusneuvos Hannu Savisalo, lakimies Ville Parpola, KHT Tuomas Honkamäki ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Auditus Tilintarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Riihenmäki.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhtiökokous keskusteli yhtiökokouskutsun kohdan 17. mukaisesta hallituksen ehdotuksesta valtuuttaa hallitus päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön henkilöstölle sekä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Keskustelun jälkeen hallitus päätti vetää ehdotuksensa pois. Hallitus jatkaa kannustinjärjestelmän valmistelua ja tuo asian myöhemmin ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Mikkelissä 20. päivänä toukokuuta 2021

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 040 521 6082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli