Etusivu » Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä ja tavoitteista sekä optio-oikeuksien antamisesta optio-oikeudet 2021 -ohjelman alla

Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä ja tavoitteista sekä optio-oikeuksien antamisesta optio-oikeudet 2021 -ohjelman alla

Logo.jpg

Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä ja tavoitteista sekä optio-oikeuksien antamisesta optio-oikeudet 2021 -ohjelman alla

| Source:

Talenom Oyj

Talenom Oyj

Helsinki, FINLAND

Finnish
English

Talenom Oyj, Pörssitiedote 20.5.2021 kello 14.00

Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä ja tavoitteista sekä optio-oikeuksien antamisesta optio-oikeudet 2021 -ohjelman alla

Talenomin Oyj:n hallitus on tänään päättänyt helmikuussa 2020 perustamansa osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteereistä ja tavoitteista ansaintajaksolle 2021–2023 sekä annettavien osakkeiden enimmäismäärästä. Lisäksi hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta avainhenkilöille merkintäetuoikeudesta poiketen.

Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Yhtiö tiedotti 25.2.2020 perustaneensa osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksolla 2021–2023 palkkio perustuu konsernin liikevaihtoon, liikevoittoon sekä strategisten hankkeiden toteuttamiseen. Ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 250 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 85 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021

Yhtiöllä on voimassa oleva sitouttava osakepalkkiojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2021 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla sekä mahdollisiin muihin hallituksen määrittämiin ehtoihin.

Vuosina 2021–2023 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 120 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Optio-oikeudet

Hallitus on päättänyt yhteensä enintään 600 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin 22 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2021 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Ehdot ovat tiedotteen liitteenä. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2026–28.2.2027. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

TALENOM OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja
Talenom Oyj
040 7038 554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi
Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.
Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Liite

Attachments


Talenom Oyj optio-oikeuksien 2021 ehdot

Talenom Oyj optio-oikeuksien 2021 ehdot…Alkuperäinen artikkeli