Etusivu » Sampo-konsernin tulos tammi–maaliskuulta 2021

Sampo-konsernin tulos tammi–maaliskuulta 2021

Sampo-konsernin tulos tammi–maaliskuulta 2021

| Source:

Sampo Oyj

Sampo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SAMPO OYJ OSAVUOSIRAPORTTI 5.5.2021 klo 9.30

Sampo-konsernin tulos tammi–maaliskuulta 2021

Sampo-konserni aloitti vuoden vahvasti kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Konsernin tammi–maaliskuun 2021 tulos ennen veroja nousi 632 miljoonaan euroon (162) ja osakekohtainen tulos oli 0,82 euroa (0,26). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos kasvoi vuositasolla yli kolme euroa ja oli 1,39 euroa (-1,71).

Sampo-konsernin ydinliiketoiminta vahinkovakuutus raportoi historiansa vahvimman toiminnallisen tuloksen. Konsernin underwriting-tulos nousi vuositasolla 37 prosenttia 317 miljoonaan euroon yhdistetyn kulusuhteen kohennuttua 4,5 prosenttiyksikköä 81,2 prosenttiin (85,7). Tämä on suuri askel kohti Sammon vuositason taloudellisia tavoitteita eli vahinkovakuutustoiminnan toiminnallisen tuloksen kasvattamista keskimäärin 4–6 prosenttia ja alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta. Koronapandemian vaikutukset myötävaikuttivat vahinkovakuutustoiminnan kannattavuuden positiiviseen kehitykseen mutta toiminnallinen kehitys oli muutenkin vahvaa.

Konsernin suurin liiketoiminto If raportoi 213 miljoonan euron toiminnallisen tuloksen (underwriting profit), jossa oli vuositasolla kasvua 18 prosenttia, ja 81,5 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen, jotka olivat kumpikin parhaat ensimmäisen vuosineljänneksen tunnusluvut kautta aikain. Kuluneen vuosineljänneksen vahvan kehityksen ansiosta Ifin yhdistetyn kulusuhteen odotetaan vuonna 2021 olevan 82–84 prosenttia aiemmin ennustetun alle 85 prosentin sijaan. Myös sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys tuki tuottokehitystä, ja tulos ennen veroja lähes kaksinkertaistui 257 miljoonaan euroon (129).

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi–maaliskuulta 2021 oli 137 miljoonaa euroa (-13) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde kohentui 84,7 prosenttiin (88,7).

Hastingsin toiminnallinen kannattavuus kehittyi vahvasti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Hyvää kehitystä tuki vahinkofrekvenssien harveneminen koronapandemiaan liittyvien rajoituksien sekä strategisen ja operatiivisen tason aloitteiden etenemisen seurauksena. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 75,1 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tulos ennen veroja 46 miljoonaa euroa. Ison-Britannian ajoneuvovakuutusmarkkinoiden hintapaine pakotti Hastingsin ottamaan riskien arviointiin ja hinnoitteluun kurinalaisen lähestymistavan, jonka seurauksena voimassa olevien vakuutussopimusten määrä säilyi laajasti ottaen vuodenvaihteen tasolla 3,1 miljoonassa kappaleessa (vuositasolla kasvua oli 7 prosenttia).

Mandatumin tammi–maaliskuun 2021 tulos ennen veroja oli 76 miljoonaa euroa (-16). Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys auttoi sijoitustuottoja markkina-arvoin nousemaan 3,5 prosenttiin ja Solvenssi II -vakavaraisuusastetta kohoamaan 200 prosenttiin (188). Sijoitussidonnaisen vakuutuskannan katteena oleva omaisuus kasvoi 9,2 miljardiin euroon. Vastuuvelan diskonttaukseen käytetyn koron alentamisella oli vuosineljänneksen tulokseen 31 miljoonan euron suuruinen negatiivinen tulosvaikutus. Korkeakorkoinen laskuperustekorkoinen vakuutuskanta (korkotaso 4,5 ja 3,5 prosenttia) pieneni 1,8 miljardiin euroon (1,9).

Sammolle kirjattiin Nordean tammi–maaliskuun 2021 nettotuloksesta 121 miljoonaa euroa (84).

Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde 189 prosenttia on tavoitellun 170–190 prosentin vaihteluvälin sisällä ja konsernin velkaisuusaste 28 prosenttia on alle 30 prosenttiin asetetun tavoitteen mukainen.

Konsernin oman pääoman tuotto oli 26,0 prosenttia (-33,2) vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Osakekohtainen substanssi oli maaliskuun 2021 lopussa 23,28 euroa (19,82).

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 19.5.2021. Hallitus on 11.2.2021 ehdottanut yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,70 euroa (1,50) osakkeelta. Ehdotetun osingon yhteismäärä on 944 miljoonaa euroa (833).

Avainluvut 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, %
Milj. e
Tulos ennen veroja 632 162 290
If 257 129 99
Topdanmark 137 -13
Hastings 46
Associates 126 86 47
Mandatum 76 -16
Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -11 -24 -54
Kauden tulos 526 139 278
Muutos
Tulos/osake, euroa 0,82 0,26 0,56
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,39 -1,71 3,10
Substanssi/osake, euroa *) 23,28 19,82 3,46
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 13 204 10 303 2 901
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 189 176 13
Oman pääoman tuotto, % 26,0 -33,2 59,2

*) vertailuajankohta 31.12.2020

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.


KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sampo ylsi vahvaan toiminnalliseen ja taloudelliseen suoritukseen vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennen kaikkea strategisen painopisteensä vahinkovakuutuksen ansiosta. Konserni ylitti keskeisimmät taloudelliset tavoitteensa ja sen vahinkovakuutustoiminnan toiminnallinen tulos (underwriting-tulos) kasvoi 37 prosenttia ja yhdistetty kulusuhde oli 81,2 prosenttia (85,7).

Suurin liiketoimintamme If ylsi erinomaiseen tulokseen Pohjoismaissa vallinneista talvisäistä huolimatta. Toiminnallinen tulos kasvoi 18 prosenttia 213 miljoonaan euroon yhdistetyn kulusuhteen parantuessa vuositasolla 2,2 prosenttiyksikköä 81,5 prosenttiin (83,7). Tämä on Ifin paras ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde ja selvästi vuosille 2021–2023 asettamamme alle 85 prosentin vuositavoitteen mukainen. Samalla muutimme vuodelle 2021 antamaamme näkymää 82–84 prosenttiin. Koronapandemian vaikutukset ja ankara talvisää huomioiden toiminnallisen tuloksen kasvu on hyvin linjassa vuosille 2021–2023 asetetun 4–6 prosentin kasvutavoitteen kanssa.

Toiminnassaan If hyötyi edelleen IT-investoinneistaan, sillä ne antoivat mahdollisuuden tarjota korkealaatuista asiakaspalvelua, valita vakuutettaviksi otettavat riskit ja pitää kustannukset kurissa. Asiakastyytyväisyys kasvoi Henkilöasiakasliiketoiminnassa kuluneella vuosineljänneksellä ja asiakasuskollisuus säilyi vahvana. If hyötyi myös vahvasta pohjoismaisesta yhteistyökumppaniverkostostaan, ja sai johtavan osuuden 11 prosenttia vuositasolla kasvaneesta uusien autojen vakuutusmarkkinasta.

Digitaalisella alustalla toimiva englantilainen vakuutusliiketoimintomme Hastings saavutti sekin riskisuhde- ja operatiivinen kulusuhde -tavoitteensa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämä oli osin Ison-Britannian sulkutilan ansiota, sillä sulkutila pienensi moottoriajoneuvovahinkojen frekvenssiä. Toisaalta hinnoitteluun tuli samanaikaisesti haasteita. Hastings on nykyisessä markkinatilanteessa kurinalainen hinnoittelussaan pyrkien pitämään moottoriajoneuvoasiakkaidensa määrän vakaana kuluneella vuosineljänneksellä (vuositasolla kasvu oli 7 prosenttia). Hastingsin liiketoimintamallin vahvuus ja käynnistetyt operatiivisen tason kehityshankkeet luovat luottamusta yhtiön kykyyn tuottaa kannattavaa kasvua keskipitkällä aikavälillä.

Hastingsin yhdistäminen Sampoon on sujunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaisesti. Useita käytäntöjä on jo identifioitu yhtiöltä toiselle jaettavaksi, mistä sekä Ifin että Hastingsin odotetaan hyötyvän konkreettisesti. Konserni kertoo markkinoille säännöllisesti edistysaskelista.

Sampo oli hyvissä asemissa hyötymään nousujohteisista pääomamarkkinoista vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 15,9 prosentin suuruisen Nordea-omistuksemme arvo vahvistui korkotason lähdettyä nousuun ja markkinasentimentin muututtua suopeammaksi pankkeja kohtaan; ja kun tätä kehitystä tuki vielä Nordean määrätietoinen eteneminen toiminnassaan, osakekurssi kohosi vuosineljänneksellä 26 prosenttia. Toimintaympäristö suosi myös Mandatum Lifeä, jonka Solvenssi II -vakavaraisuus nousi 200 prosenttiin ja jonka hallinnoitavana oleva sijoitussidonnainen varallisuus kasvoi voimakkaasti.

Haluaisin nostaa esille myös yritysvastuun: Sustainalytics korotti Sammon matalariskisten yhtiöiden luokkaan, mikä on osoitus siitä, että Sampo on jatkanut etenemistään oikeaan suuntaan. Sampo on nyt Sustainalyticsin luokituksessa viiden parhaan joukossa 71 vakuutusyhtiöstä ja markkina-arvoltaan 20–40 miljardin euron kokoisista vakuutusyhtiöistä Sammolla on korkein luokitus. Näen, että vastuullisasioissa meillä on edelleen parantamisen varaa ja että on tärkeää jatkaa työtä tällä osa-alueella.

Helmikuisessa pääomamarkkinapäivässämme esittelin kollegojeni kanssa Sammon uuden vahinkovakuutustoimintaan keskittyvän strategian ja taloudelliset tavoitteet asettaen vahinkovakuutustoiminnan kannattavuuden keskeisimmäksi tavoitteeksemme. Tämän vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli hyvä ensiaskel kohti näitä tavoitteita. Vahva asemointimme ja liiketoimintasuunnitelmamme huomioiden luotan konsernin etenevän haluttuun suuntaan vuodesta 2021 eteenpäin.

Torbjörn Magnusson
konsernijohtaja


TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2021

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2021, mutta niiden markkinaehtoiset tulokset varsinkin henkivakuutustoiminnassa ovat vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 82–84 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2021.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Hastings etenee suunnitelman mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitaan, mutta koronavirus, lainsäädäntöuudistukset ja Britannian EU-ero aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Nordea keskittyy jatkossakin luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuutta. Vuodelle 2022 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee hyvin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemia ja viruksen tukahduttamiseen liittyvät toimet tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,70 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 944 098 145,00 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.5.2021.

KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSET SAMPO-KONSERNIIN

Koronaviruspandemia ei hellittänyt otettaan yhteiskunnista, yritystoiminnasta ja yksittäisistä ihmisistä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Digitalisaatioon jo pitkään investoineena konsernina Sampo pystyi kuitenkin vastaamaan koronaviruksen luomiin haasteisiin ja tehostamaan asiakkailleen ja henkilöstölleen tarjoamaansa tukea ja palveluja.

Sampo-konsernin henkilöstöä ei ole lomautettu koronaviruspandemiaan liittyvistä syistä ja yksikään konsernin yhtiöistä ei ole ottanut vastaan valtion tukea koronaviruspandemian aikana.

Vahinkofrekvenssin harventuminen ennen kaikkea moottoriajoneuvo- ja matkavakuutuksissa alensi Ifin korvauskuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämä kehitys oli seurausta hallitusten koronaviruspandemian etenemisen hillitsemiseksi asettamista rajoituksista ja yleisesti vähäisestä aktiviteettitasosta. Koronavirukseen liittyvillä muutoksilla oli Ifin riskisuhteeseen noin 3 prosenttiyksikön suuruinen positiivinen vaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vahinkofrekvenssien odotetaan kohoavan normaalimmalle tasolle tilanteen parantuessa sen seurauksena, että rajoitukset poistuvat vähitellen.

Hastingsin moottoriajoneuvovahinkojen tiheys aleni suuren osan vuotta 2020 ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä moottoriajoneuvojen käytön vähennettyä koronapandemian leviämisen estämiseksi asetettujen kansallisten ja alueellisten rajoitusten seurauksena. Vahinkokuluja kasvattivat koronaviruksesta johtuneet katkokset korjaamotoiminnassa ja varaosien toimituksissa sekä autonvuokrauskustannusten kasvu autonkorjaukseen kuluneen ajan oltua ennakoitua pidempi.

Topdanmark on kertonut koronapandemian vaikutuksista 26.4.2021 julkaistussa osavuosiraportissaan. Raportti on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin underwriting-tulos ylsi 213 miljoonaan euroon ja oli Ifin historian paras ensimmäisen vuosineljänneksen toiminnallinen tulos. Myös yhdistetty kulusuhde 81,5 prosenttia oli Ifin kaikkien aikojen paras ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde. Sääilmiöihin liittyvät vahingot olivat hieman normaalia korkeammalla tasolla ja suurvahingot olivat suunnilleen normaalitasoillaan, joskin koronapandemiaan liittynyt vahinkofrekvenssin harveneminen vahvisti yhdistettyä kulusuhdetta 3 prosenttiyksikköä. Aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvien varausten purku kohensi yhdistettyä kulusuhdetta 4 prosenttiyksikköä, mikä on linjassa viime vuosien kehityksen kanssa. Kuluneen vuosineljänneksen vahvan kehityksen ansiosta Ifin yhdistetyn kulusuhteen odotetaan vuonna 2021 olevan 82–84 prosenttia, joka on alle 85 prosentin tavoitteen mukainen.

213 miljoonan euron suuruinen toiminnallinen tulos (180) oli 18 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Koronapandemian vaikutukset ja säävahingot pois lukien toiminnallisen tuloksen kasvu oli vuosille 2021–2023 asetun 4–6 prosentin tavoitteen mukainen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistetty kulusuhde 81,5 prosenttia oli 2,2 prosenttiyksikköä parempi kuin vuodentakaisen vertailuajankohdan kulusuhde 83,7 prosenttia. Tämä oli pääosin seurausta riskisuhteen alenemisesta 61,0 prosenttiin (63,4). Yhdistettyä kulusuhdetta vahvistivat hinnankorotukset erityisesti Suurasiakas- ja Yritysasiakasliiketoiminnoissa kuten myös jatkuva työskentely riskien valinnan ja kustannustehokkuuden kehittämiseksi.

Suurvahingot pienenivät vuositasolla, mikä vahvisti riskisuhteen kehitystä noin 1,8 prosenttiyksikköä. Kovista pakkasista ja lumentulosta seuranneiden putkirikkojen ja muiden jäätymisvahinkojen seurauksena sääolosuhteiden vaikutus oli arviolta 2 prosenttiyksikköä negatiivinen vuodentakaiseen verrattuna. Koronapandemian vaikutukset tukivat riskisuhteen vuositason kehitystä 3 prosenttiyksikköä.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 47 miljoonalla (62) eurolla. Tällä oli 4 prosenttiyksikön suuruinen myönteinen vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän.

Liikekustannussuhde säilyi vuodentakaisella tasollaan 20,5 prosentissa (20,4).

Bruttomaksutulo oli 1 801 miljoonaa euroa (1 733) tammi–maaliskuussa 2021. Kun valuuttakurssivaikutukset jätetään huomiotta, maksutulo kasvoi 2,6 prosenttia (7,0) vankan asiakasuskollisuuden ja liiketoiminnan vahvan kehityksen ansiosta. Yritysasiakassegmenttien sopimuksien uusinnan yhteydessä 1.1.2021 näkyi vakaa asiakasuskollisuus ja valikoitu vakuutusmaksujen tarkistaminen.

Ifin tuottavin liiketoiminta-alue Henkilöasiakasliiketoiminta oli kasvun pääajuri, mutta maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Maantieteellisesti kasvua nähtiin Ruotsissa ja Norjassa; Ruotsissa maksutulon kasvua vauhditti merkittävästi uusien autojen myynti. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti työtapaturmavakuutuksen volyymikehitykseen Suomessa ja matkavakuutuksien maksutulokehitykseen kaikissa maissa. Baltiassa maksutulokehitys oli vahvaa ja merkittävästi suurempaa kuin koko markkinan kasvu.

Ifin sijoitustoiminnan tulos oli vahva, 52 miljoonaa euroa, osake- ja korkomarkkinoiden erittäin suotuisan kehityksen ansiosta. Sijoitetun pääoman tuotto markkina-arvoin kasvoi 1,5 prosenttiin (-5,6). Sijoitusvarallisuuden jakauma säilyi ennallaan. Korkoinstrumenttien osuus oli 88 prosenttia (88) ja osakkeiden 12 prosenttia (12) kaikkiaan 11,6 miljardin euron (11,0) sijoitusvarallisuudesta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan underwriting-tuloksen ja sijoituksista saatujen tuottojen ansiosta tulos ennen veroja lähes kaksinkertaistui vuoden 2020 vaikeasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja oli 257 miljoonaa euroa (129). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli 292 miljoonaa euroa (-518) ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Maaliskuun 2021 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta eli 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 47,9 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 639 miljoonaa euroa 31.3.2021.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi – maaliskuulta 2021 oli 137 miljoonaa euroa (-13) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde kohentui 84,7 prosenttiin (88,7). Liikekulusuhde oli 16,8 prosenttia (17,2).

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-maaliskuun 2021 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Hastings

Hastingsin toiminnallinen kannattavuus kehittyi vahvasti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Hyvää kehitystä tuki vahinkofrekvenssin harveneminen, joka oli seurausta koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista sekä strategisen ja operatiivisen tason aloitteiden mukaisesta etenemisestä.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 238 miljoonaa euroa. Keskimääräiset vakuutusmaksut alenivat aiemmasta pääasiassa vahinkofrekvenssin harvenemisen, hintakilpailun ja matalamman riskikategorian asiakassegmentteihin siirtymisen sekä Hastingsin asiakkaille annetun tuen seurauksena.

Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutuksissa vakuutusmaksutaso on alentunut vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Hastings ei ole lähtenyt mukaan hintakilpailuun, joten voimassa olevien vakuutussopimusten määrä on säilynyt vakaana vuodenvaihteen tasolla 3,1 miljoonassa kappaleessa. Luku kasvoi 7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Asiakasuskollisuus on edelleen korkea ja ylittää markkinakeskiarvon.

Moottoriajoneuvoihin liittyvä vahinkofrekvenssi säilyi matalana moottoriajoneuvojen käyttöasteen pysyttyä alhaisena suuren osan ensimmäistä vuosineljännestä jatkuneiden koronasulkutoimien seurauksena. Varaustilanne heijastaa epävarmuutta lopullisista korvauskuluista.

Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 75,1 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suhdelukuun sisältyy liiketoimintahankintoihin liittyviä kirjanpidollisia eriä, 3,4 prosenttiyksikön positiivinen erä koskien tuloja ja liiketoimintakuluja vakuutusten aktivoiduista hankintamenoista sekä muita käyvän arvon oikaisuja, jotka tehdään vuoden 2021 loppuun saakka.

Hastings-segmentin tammi–maaliskuun 2021 tulos ennen veroja oli 46 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy 10 miljoonan euron suuruiset aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat poistot, joita tehdään kirjanpidossa seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Hastings etenee hyvin strategisissa aloitteissaan mukaan lukien digitaalisen suorituskykynsä kehittäminen. Yhä useampi asiakas käyttää yhtiön mobiilisovellusta yhteydenottokanavanaan. Asiakkaiden sitoutuminen ja mobiilisovelluksen saama palaute ovat positiivisia. Myös Hastingsin vahingonehkäisyyn liittyvät aloitteet ovat edenneet, mukaan lukien onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutettuihin vahinkoihin ja henkilövahinkoihin liittyvät aloitteet. Myös kotivakuutuksissa nähtiin kasvua vuositasolla 28 prosenttia.

Henkilöstön sitoutuminen on säilynyt erittäin myönteisenä. Investointeja etätyöhön ja joustaviin työskentelytapoihin jatketaan edelleen, niitä kun aiotaan jatkaa Hastingsissa koronapandemian jälkeenkin, henkilöstön taitojen, valmiuksien ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi pyritään edistämään edelleen monimuotoisuutta ja osallistamista, mukaan lukien painopisteisiin kuuluva naisten urakehityksen edistäminen.

Ison-Britannian vakuutusmarkkinoilla tulee toukokuun lopulla voimaan uudistuksia, joilla pyritään alentamaan tieliikenneonnettomuuksissa syntyneistä pienistä vammoista koituvia kuluja. Myös alan valvontaviranomaisen FCA:n loppuraportti vahinkovakuutusalan hinnoittelukäytäntöjä koskevasta tutkimuksesta julkaistaneen toukokuussa ja sen täysimittainen soveltaminen tulee alalla pakolliseksi joulukuun 2021 loppuun mennessä. Hastings tukee molempia uudistuksia ja on joustavan hinnoittelunsa, ensiluokkaisen riskienvalintansa ja liiketoimintamallinsa ansiosta hyvässä asemassa kilpailijoihinsa nähden sopeutuakseen ja hyötyäkseen muutoksista ajan mittaan.

Mandatum

Mandatum-konsernin tammi–maaliskuun 2021 tulos ennen veroja oli 76 miljoonaa euroa (-16). Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys tuki sijoitusomaisuuden nettotuottojen nousua 105 miljoonaan euroon (-23), kun sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja ei huomioida. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 375 miljoonaa euroa (-884). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 108 miljoonaa euroa (-323).

Mandatum Lifen vastuuvelka kasvoi 12,7 miljardiin euroon (12,3). Kasvu selittyy sijoitussidonnaisen vastuuvelan kasvulla, jotka ylsivät 9,2 miljardiin euroon (8,8) maaliskuun 2021 lopulla pääomamarkkinoiden hyvän kehityksen tukemana. Mandatum Lifen kustannusliikkeen tulos oli 8 miljoonaa euroa (6). Riskiliikkeen tulos kasvoi 6 miljoonaan euroon (5).

Korkeakorkoinen laskuperustekorkoinen vakuutuskanta (laskuperustekorot 4,5 ja 3,5 prosenttia) pieneni 50 miljoonaa euroa 1,8 miljardiin euroon (1,9) maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan suuruus oli kaiken kaikkiaan 3,4 miljardia euroa (3,5).

Mandatum Lifen vastuuvelan diskonttaukseen vuodelle 2024 käytettävää korkoa alennettiin 1,5 prosenttiin, millä oli 31 miljoonan euron suuruinen negatiivinen tulosvaikutus. Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 232 miljoonalla eurolla (218). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko on 0,25 prosenttia vuosille 2021 – 2023 ja 1,5 prosenttia vuodelle 2024. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen oli varattu 221 miljoonaa euroa (232).

Mandatum Lifen maksutulo oli 269 miljoonaa euroa (287), josta sijoitussidonnaista maksutuloa oli 201 miljoonaa euroa (224).

Mandatumin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tammi–maaliskuun 2021 tulos ennen veroja oli 115 miljoonaa euroa (62).

Sampo Oyj omisti 31.3.2021 kaikkiaan 642 924 782 Nordean osaketta, jolloin omistusoikeus vastasi 15,87:ää prosenttia yhtiön osakekannasta. Keskimääräinen hankintahinta on 6,46 euroa osakkeelta. Maaliskuun 2021 lopussa Sampo Oyj:n Nordea-omistus oli kirjattu taseeseen 4,9 miljardiin euroon eli 7,68 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo oli maaliskuun 2021 lopulla 5,4 miljardia euroa eli 8,41 euroa osakkeelta.

Sammolle kirjattiin osakkuusyhtiöiden Nordean ja Nordaxin tammi–maaliskuun 2021 tuloksista 126 miljoonaa (86), josta Nordean osuus oli 121 miljoonaa euroa (84) ja Nordaxin 5 miljoonaa euroa (2).


MUUT TAPAHTUMAT

Konsernirakenteen muutokset

Mandatum-konserni julkisti 12.2.2021 perustavansa henkivakuutusliiketoimintansa oheen Mandatum Asset Management -liiketoiminnon. Tämän yhteydessä Sampo-konsernin omaisuudenhoitotoiminnot yhdistetään omaksi liiketoiminnoksi Mandatum-konserniin ja Mandatum-konsernin yhtiörakenne muuttui. Uudessa konsernirakenteessa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Omaisuudenhoito Oy (”MAM”, entinen Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy) ovat Mandatum Holding Oy -emoyhtiön tytäryhtiöitä. Kyseinen emoyhtiö on Sammon kokonaan omistama tytäryhtiö.

Palkitseminen

Tammi–maaliskuussa 2021 maksettiin lyhytaikaisia kannustimia sosiaalikulut mukaan lukien 19 miljoonalla eurolla (5), josta pääosa Hastingsissa. Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella maksettiin palkkioita sosiaalikuluineen samalla ajanjaksolla 1 miljoonalla eurolla (0), joka koko summa on Topdanmarkin maksamia palkkioita. Voimassa olevien pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tulosvaikutus oli -6 miljoonaa euroa (6).

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj sai tammi–maaliskuussa 2021 yhteensä 14 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta. Ilmoituksien mukaan BlackRock, Inc.:n (tax ID 32-0174421) suoraan tai sen rahastojen, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien osuus oli joko laskenut alle 5 prosentin tai noussut yli 5 prosenttiin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Sampo Oyj sai BlackRock, Inc.:ltä 10 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista ilmoitusta.

Liputusilmoituksien yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.

Luottoluokitukset

Sampo-konsernin 31.3.2021 mukaiset keskeiset luottoluokitukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
Luokitus Näkymät Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat
If If Skadeförsäkring Holding AB
– Issuer Credit Rating
A Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Oy – Issuer Credit Rating A+ Vakaat

Lisäksi Hastings Group (Finance) Plc on laskenut liikkeelle 250 miljoonan Ison-Britannian punnan suuruisen, vuonna 2025 erääntyvän senioriehtoisen velkakirjan, jolle Fitch on antanut Issuer Default Rating (IDR) luokituksen A- positiivisin näkymin.

VAKAVARAISUUS

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -direktiivin mukaisesti. Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena.

Sampo julkisti 24.2.2021 tavoitteensa konsernin vakavaraisuussuhteelle. Sampo tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -säännöstön mukaista vakavaraisuussuhdetta. Sampo-konsernin vakavaraisuus oli 31.3.2021 tavoitellun vaihteluvälin yläpäässä 189 prosentissa (176).

Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

Hastings konsolidoidaan vakavaraisuuslaskennassa kokonaisuudessaan Sampo-konsernin omaan varallisuuteen ja vakavaraisuusvaatimukseen (SCR). Lisäksi Hastings-konsernin yhtiöistä sen vakuutustoimintaa harjoittavan Advantage Insurance Company Limited -yhtiön (AICL) vakavaraisuus lasketaan erikseen Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen pro forma Solvenssi II -vaade 31.3.2021 oli 2 020 miljoonaa euroa (1 916) ja oma varallisuus 4 289 miljoonaa euroa (3 623). Vakavaraisuusaste oli 212 prosenttia (189).

S&P:n A+-luokituksen mukainen tavoitepääoma oli maaliskuun 2021 lopussa 3 081 miljoonaa euroa (3 083) ja pääomat 3 732 miljoonaa euroa (3 234).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n standardikaavaa. Topdanmark päivitti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä vakavaraisuuspääomavaatimuksensa (SCR) ja henkivakuutuksen oman varallisuuden laskentamalleja. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 243 prosenttia (170) maaliskuun 2021 lopussa.

Mandatum-konsernin vakavaraisuussuhde oli 31.3.2021 (siirtymäsäännösten jälkeen) 204 prosenttia. Konsernin henkivakuutusyhtiön Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 200 prosenttia (188). Sen oma varallisuus oli 2 491 miljoonaa euroa (2 308) ja vakavaraisuuspääomavaade 1 243 miljoonaa euroa (1 230). Ilman siirtymäsäännöksiä vakavaraisuussuhde olisi ollut 173 prosenttia (159).

Velka-asema

Sampo julkisti 24.2.2021 tavoittelevansa konsernitasolla alle 30 prosentin velkaisuusastetta, joka lasketaan jakamalla konsernin rahoitusvelat IFRS:n mukaisen oman pääoman ja rahoitusvelkojen summalla. Velkaisuusaste oli 28 prosenttia 31.3.2021. Konsernin rahoitusvelan suuruus oli 5 060 miljoonaa euroa ja oma pääoma (IFRS) 12 979 miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2021 velkarahoitusta 3 932 miljoonaa euroa (3 934) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 839 miljoonaa euroa (1 529). Rahoitusvelat koostuivat 2 446 miljoonan euron (2 448) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 1 486 miljoonan euron (1 486) pääomalainoista. Yritystodistuksia ei ole laskettu liikkeeseen (0). Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.3.2021 ilman koronvaihtosopimuksia 1,7 prosenttia (1,6). Maaliskuun 2021 lopussa korollinen nettovelka oli 2 093 miljoonaa euroa (2 405).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään analyytikoille ja sijoittajille 5.5. klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 9 8171 0310, +46 856 642 651, +44 333 300 0804 tai +1 631 913 1422. Puhelinkonferenssin tunnus: 84759037#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulosaineistoa täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksensa 4.8.2021.

Raportoinnissa käytetyt vaihtokurssit

1-3/2021 1-12/2020 1-9/2020 1-6/2020 1-3/2020
EURSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,1173 10,4882 10,5622 10,6621 10,6649
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,2383 10,0343 10,5713 10,4948 11,0613
DKKSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,3608 1,4066 1,4157 1,4280 1,4279
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,3766 1,3485 1,4197 1,4813 1,4813
NOKSEK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9865 0,9778 0,9857 0,9932 1,0195
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0243 0,9584 0,9523 0,9618 0,9610
EURDKK
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4373 7,4544 7,4581 7,4648 7,4714
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4373 7,4409 7,4462 7,4526 7,4674
EURGBP
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,8748 0,8892
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,8521 0,8990

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite

Attachments


Osavuosiraportti Q1/2021

Osavuosiraportti Q1/2021…Alkuperäinen artikkeli