Etusivu » Kutsu Vincit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Vincit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Vincit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

| Source:

Vincit Oyj

Vincit Oyj

Tampere, FINLAND

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.5.2021 kello 8:59

Kutsu Vincit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Vincit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.6.2021 klo 12.00 osoitteessa Visiokatu 1, 33720 Tampere.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään hallituksen täydentämisestä ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään poikkeuksellisin kokousmenettelyin Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalla, vaan kokoukseen voi osallistua ja osakkeenomistajan oikeuksia voi käyttää ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujalle”.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Haapakari. Mikäli Janne Haapakarilla ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Tuuli Ojala. Mikäli Tuuli Ojala ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa määritellyllä tavalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Hallituksen täydentäminen

Vincit Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Vincit Oyj:n hallitusta täydennetään ja, että hallitukseen valitaan uutena viidentenä (5) jäsenenä Mikko Kuitunen.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikko Kuitunen on antanut suostumuksensa valintaan. Hänen tietonsa on nähtävissä Vincit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/hallinnointi/johtoryhma/

Hallitus on ilmoittanut, että mikäli ylimääräinen yhtiökokous valitsee Kuitusen hallitukseen, tulee se valitsemaan Mikko Kuitusen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Artti Aurasmaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa toimikauden ajalta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa vuoden toimikaudelta siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun.

Muilta osin hallitus ei ehdota muutoksia varsinaisen yhtiökokouksen päättämiin hallituksen jäsenten palkkioihin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei ehdotettu muutos vaikuttaisi Artti Aurasmaan palkkioon hänen siirtyessään ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan asemasta varapuheenjohtajaksi.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu, joka sisältää ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevia asioita koskevat päätösehdotukset, on saatavilla Vincit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-2021. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 1.7.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään niin, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Kokousta ei myöskään voi seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä tallennetta yhtiökokouksesta tule olemaan saatavilla.
Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 2.6.2021 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.6.2021 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 2.6.2021 klo 10.00 – 14.6.2021 klo 10.00 seuraavasti:

a) sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on saatavilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-2021. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöt tarvitsevat sisäänkirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron sekä y-tunnuksen tai muun tunnisteen; tai

b) lähettämällä yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan PDF-tiedostona sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, P.O. Box 1110, FI-00101 Helsinki, ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Lisäksi myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.6.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.6.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous2021@vincit.fi viimeistään 1.6.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-2021 viimeistään 2.6.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 9.6.2021 mennessä lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous2021@vincit.fi. Osakkeenomistajien tekemät kysymykset, yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-2021 viimeistään 10.6.2021. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävän selvitys osakeomistuksestaan.

Vincit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 12 276 333 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 27.5.2021

Vincit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Alkuperäinen artikkeli