Etusivu » Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

Elecster -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021

| Source:

Elecster Oyj

Elecster Oyj

Akaa, FINLAND

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2021 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2021

ELECSTERILLÄ ODOTUSTEN MUKAINEN ALKUVUOSI

YHTEENVETO

  • Liikevaihto 7,9 MEUR (1-3/2020: 9,2 MEUR)
  • Liikevoitto 0,5 MEUR (0,8 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (1,2 MEUR)
  • Tulos/osake 0,09 EUR (0,26 EUR)
  • Omavaraisuusaste 54,0 % (51,6 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2021 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan maailmantalous toipui odotettua nopeammin koronaviruspandemian puhkeamisen aiheuttamasta taantumasta. Kasvun tielle kuitenkin kasautui esteitä vuodenvaihteessa, jolloin etenkin kehittyneissä talouksissa jouduttiin ottamaan käyttöön aiempaa tiukempia sulkutoimia, kun tartuntojen määrä jälleen kasvoi. Näiden toimien haitallinen vaikutus maailmantalouden kasvuun on jo nähtävissä tämänhetkisissä tiedoissa. Pandemia pysyy lähitulevaisuudessakin keskeisimpänä talouskehitykseen vaikuttavana tekijänä. Rokotukset ovat pääsemässä asteittain vauhtiin, joskin tahti vaihtelee maittain. Immuniteettiaste on kuitenkin edelleen liian alhainen, jotta rajoitustoimia voitaisiin alkaa purkaa.

Elecsterille tärkeillä markkina-alueilla, erityisesti Etelä-Amerikassa ja Intiassa, pandemia on kehittynyt erityisen epäsuotuisasti, ja voimakkaiden rajoitustoimenpiteiden vuoksi kaupallisten neuvottelujen käyminen on ollut hyvin vaikeaa. Matkustaminen ja tapaamiset ovat olleet lähes mahdottomia. Erityisesti investointihyödykkeitä myytäessä henkilökohtaisilla tapaamisilla on kauppojen loppuun viemisen kannalta suuri merkitys, ja siten uusien sopimusten solmiminen on ollut normaalia alemmalla tasolla. Tarjouspyyntöjen määrä ei ole kuitenkaan laskenut samassa suhteessa ja uskomme, että maailmanlaajuinen matkustusrajoitusten purkautuminen tulee vaikuttamaan myönteisesti liiketoimintaamme. Kuten tilinpäätöstiedotteessa kerroimme, uskomme edelleen vuoden jälkimmäinen puoliskon tulevan olemaan ensimmäistä vilkkaampi myös konetoimitusten osalta.

Myös pakkausmateriaalitoimitusten volyymi laski vertailukaudesta. Pakkausmateriaalien raaka-aineiden hintataso on noussut selkeästi vertailukaudesta. Raaka-ainetoimittajien samanaikaiset huoltoseisokit, Texasin helmikuisten talvimyrskyjen jälkiseuraukset sekä maailmanlaajuinen pula kuljetuksiin käytettävistä konteista on vähentänyt käyttämiemme muoviraaka-aineiden tarjontaa, ja siten mahdollistanut raaka-ainetoimittajien normaalia suuremmat hinnankorotukset. Kohonneiden kustannusten siirtäminen suoraan myyntihintoihin ei ole ollut mahdollista vallitsevassa tilanteessa.Marginaalien supistuminen ja volyymin lasku heikensivät Teollisuustuotteet-segmentin kannattavuutta vertailukauteen nähden. Kannattavuuden heikkeneminen liikevoittotasolla oli verrattain maltillista. Osakekohtaisen tuloksen heikkeneminen vertailukauteen oli selvästi suurempaa. Ero selittyy vertailukauden ja kuluvan vuoden valuuttakurssimuutoksista. Raportointikaudella kirjasimme realisoitumattomia kurssitappioita, kun taas vertailukaudella kirjattiin kurssivoittoja.

Pääsääntöisesti raaka-aineiden ja komponenttien saannissa emme ole toistaiseksi kohdanneet ongelmia. Joitakin viivästyksiä muoviraaka-aineiden toimituksissa on esiintynyt, mutta katkokset eivät ole venyneet kohtuuttomiksi. Merkkejä toimitusaikojen pidentymisestä on selkeästi olemassa. Tähän olemme varautuneet kasvattamalla raaka-ainevarastoja. Myös valmiiden tuotteiden varastotasot ovat normaalia korkeammalla tasolla. Uskomme, että kysynnän elpyessä nopealla toimitusajalla on asiakkaidemme päätöksenteon kannalta merkitystä.

Kaikkien yksiköidemme terveystilanne on pysynyt hyvänä, emmekä ole joutuneet sanottavammin kärsimään henkilöstövajauksesta, toimipaikkojen sulkemisista tai karanteeniin asettamisista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 7,9 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 14,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), eli 6,3 % (8,4 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,26 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 48,1 milj. euroa (48,4 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 54,0 % (51,6 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 17,1 milj. euroa (18,2 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä konetoimitusten ja pakkausmateriaalitoimitusten määrä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli vertailuvuotta alempi. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat ovat alkuvuonna olleet voimakkaassa nousussa.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat vertailukautta alemmalla tasolla. Vertailukauteen nähden tulos parani hieman, kääntyen positiiviseksi. Alihankintapalveluja tarjoavan muut toiminnot-segmentin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja samanaikaisesti myös kannattavuus kehittyi positiivisesti.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 279 (296), josta ulkomailla 154 (166). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 278 (297).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2021 vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 6.5.2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemis-
raportin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka Halosen ja Hilkka Tuorin. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 27.4.2021 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2021 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 11,20 euroa ja alin 8,90 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 9,80 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 103 777 kpl (5,7 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Elecster Oyj vastaanotti 30.3.2021 seuraavat Jukka Halosen ja Irma Halosen ilmoitukset ääniosuuksien muuttumisesta:

Jukka Halosen prosenttiosuus äänistä on ilmoituksen mukaan 19,74 %. Vastaavasti Irma Halosen prosenttiosuus äänistä on ilmoituksen mukaan 0,00 %.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EKP:n asiantuntija-arvioiden mukaan lähitulevaisuudessa talouden näkymiin vaikuttaa ratkaisevasti pandemiakehitys ja etenkin se, miten nopeasti ja missä määrin rajoituksia voidaan purkaa rokotusten edetessä. Vuoden 2021 alkupuolen rajoitustoimet on nyt oletettu tiukemmiksi kuin joulukuun 2020 arvioissa, mutta sen jälkeen oletuksena on aiempien asiantuntija-arvioiden tapaan, että rokotusten tuotantoa ja jakelua pystytään lisäämään niin, että rajoituksia voidaan höllentää selvemmin, ja terveydellinen kriisi ratkeaa alkuvuodesta 2022. Kun taloutta lisäksi tuetaan huomattavasti raha- ja finanssipoliittisilla toimilla ja vientikysyntä elpyy vielä lisää, talouden ennakoidaan piristyvän selvästi vuoden 2021 toiselta neljännekseltä lähtien.

Elecsterin toiminnan kannalta tärkeillä kehittyvillä markkinoilla pandemian kukistamiseen käytettävät resurssit ovat pienemmät, ja siten rajoitustoimenpiteitä tuskin kyetään purkamaan aivan samassa aikataulussa kuin kehittyneissä talouksissa. Uskomme, että vuonna 2021 ensimmäinen vuosipuolisko tulee jäämään vertailukautta heikommaksi mutta toisella vuosipuoliskolla pystymme kuromaan umpeen alkuvuonna syntyneen eron vertailikauteen.

Taloudellinen ohjeistus

Koko vuoden osalta arvioimme liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
LIIKEVAIHTO 7.938 9.236 39.401
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 868 425 -872
Valmistus omaan käyttöön 0 65
Liiketoiminnan muut tuotot 63 69 417
Materiaalit ja palvelut -4.523 -4.691 -18.266
Henkilöstökulut -2.362 -2.355 -8.978
Poistot ja arvonalentumiset -378 -487 -2.138
Liiketoiminnan muut kulut -1.103 -1.421 -5.710
LIIKEVOITTO 504 776 3.920
Rahoitustuotot ja –kulut -61 469 -120
TULOS ENNEN VEROJA 442 1.245 3.801
Tuloverot -119 -309 -1.050
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 324 936 2.750
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 327 964 2.748
Määräysvallattomille omistajille -3 -29 3
Tulos/osake 0,09 0,26 0,73

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 324 936 2.750
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 703 -2.542 -3.311
Rahavirran suojaus 0 0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1.026 -1.607 -561
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1.029 -1.576 -561
Määräysvallattomille omistajille -3 -30 0

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
VASTAAVAA
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat oikeudet 189 166 163
Aineelliset hyödykkeet 13.052 14.126 13.117
Muut osakkeet ja osuudet 420 420 420
Pitkäaikaiset saamiset 1.827 1.592 1.866
Laskennalliset verosaamiset 448 399 433
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15.936 16.703 15.998
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 17.737 16.527 16.565
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8.009 8.852 7.754
Tuloverosaaminen 310 67 151
Rahavarat 6.120 6.276 7.339
Lyhytaikaiset varat yhteensä 32.176 31.722 31.809
VASTAAVAA 48.112 48.425 47.806
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 3.152 3.152 3.152
Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239
Arvonmuutosrahasto 0
Muut Rahastot 94 94 90
Muuntoerot 272 49 -209
Kertyneet voittovarat 17.076 16.336 16.749
Määräysvallattomat omistajat 1.020 992 1.023
Oma pääoma yhteensä 25.853 24.861 25.044
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 402 377 372
Pitkäaikainen vieras pääoma 11.044 11.343 11.671
Lyhytaikainen vieras pääoma 10.813 11.844 10.719
VASTATTAVAA 48.112 48.425 47.806

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 324 936 2.750
Oikaisut tilikauden tulokseen 540 170 3.396
Käyttöpääoman muutos -586 659 413
Maksetut korot ja muut rahoituserät -70 -73 -499
Saadut korot ja osingot 23 9 59
Maksetut verot -172 -181 -1.007
Liiketoiminnan rahavirta 59 1.520 5.112
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -118 -355 -1.521
Käyttöomaisuuden myynti 3 8 58
Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 4 15
Investointien rahavirta yhteensä -115 -343 -1.448
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -764 -810 -162
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 193 -905
Maksetut osingot -7 0 -861
Rahoituksen rahavirta -770 -617 -1.928
Rahavarojen muutos -827 560 1.736
Rahavarat kauden alussa 7.339 6.279 6.279
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -392 -562 -676
Rahavarat kauden lopussa 6.120 6.276 7.339

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto

c. Arvonmuutosrahasto
d. Muut rahastot
e. Muuntoerot
f. Voittovarat
g. Yhteensä
h. Määräysvallattomille omistajille
i. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044
Laaja tulos 4 481 544 1.029 -3 1.026
Muut muutokset -217 -217 -217
OMA PÄÄOMA
31.3.2021
3.152 4.239 94 272 17.076 24.833 1.020 25.853
Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i.
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 3.152 4.239 0 95 169 17.792 25.446 1.022 26.468
Laaja tulos 0 0 -120 -1.456 -1.576 -30 -1.607
OMA PÄÄOMA
31.3.2020
3.152 4.239 0 94 49 16.336 23.869 992 24.861

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 4.089 5.013 5.013
Yrityskiinnitykset 11.301 11.133 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto 7.938 9.236 39.401
Liikevaihdon kasvu, % -14,1 -6,6 0,04
Liikevoitto 504 776 3.920
% liikevaihdosta 6,3 8,4 9,9
Tulos ennen veroja 442 1.245 3.801
% liikevaihdosta 5,6 13,5 9,6
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 327 964 2.748
% liikevaihdosta 4,1 10,4 7,0
Oman pääoman tuotto, % 5,1 14,6 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,3 6,9 8,4
Korollinen vieras pääoma 17.087 18.212 17.832
Rahavarat 6.120 6.276 7.339
Nettovelkaantumisaste, % 42,4 48,0 41,9
Omavaraisuusaste, % 54,0 51,6 52,8
Taseen loppusumma 48.112 48.425 47.806
Bruttoinvestoinnit 133 364 1.754
Tilauskanta 4.759 5.903 5.197
Tulos/osake, euroa 0,09 0,26 0,73
Oma Pääoma/osake, euroa 6,90 6,63 6,68
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116
Konsernin vastuusitoumukset 15.390 16.146 16.314

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20
Liikevaihto 7.938 10.349 8.925 10.892 9.236
Liikevoitto 504 635 1.169 1.340 776
Liikevoitto, % 6,3 6,1 13,1 12,3 8,4
Kauden tulos 327 67 998 718 964
Tulos/osake, euroa 0,09 0,02 0,27 0,19 0,26

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2020 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2021 julkaistaan 12.8.2021.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi

Alkuperäinen artikkeli