Etusivu » Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

Reka Industrial OyjReka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

22.4.2021 09:00:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Tammi–maaliskuussa 2021

  • Konsernin liikevaihto oli 36,0 miljoonaa euroa (26,0 miljoonaa)
  • Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa)
  • Liiketulos oli 1,3 (-0,2) miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden tulos oli 0,1 (-0,7) miljoonaa euroa

Vuonna 2020 hankittu Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Lähiajan näkymät ennallaan: Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA POUTANEN:

Pohjoismainen kaapelitoimialan markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Markkinaosuutemme Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi merkittävästi sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Osa liikevaihdon kasvusta selittyy metallien hintojen nousulla.

Kysyntätilanne on hyvä. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta n. 0,8 miljoonalla eurolla. Toisaalta käyttökatetta rasittavat voimakkaasti kohonneet materiaalikustannukset, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin. Kokonaisuutena kaapelitoimialan käyttökate tuplaantui edellisvuodesta.

Reka Kumin markkinatilanne on hyvä ja näyttää edelleen vahvistuvan.

Reka Kumilla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Viime vuonna COVID-19 pandemia vaikutti selkeästi kumitoimialan volyymeihin. Tällä hetkellä kysyntä kasvaa voimakkaasti ja kartoitus on käynnissä kapasiteetin nostomahdollisuuksista.

Reka Kumin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,3 miljoonaa euroa ja kumitoimialan käyttökate oli lähes 10 prosenttia.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Green Bond joukkovelkakirjalainan vuosittainen sijoittajakirje julkaistiin maaliskuussa.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.

AVAINLUVUT

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

Liikevaihto, milj. euroa

36,0

26,0

120,4

Käyttökate, milj. euroa

2,7

1,0

9,4

Katsauskauden tulos, milj. euroa

0,1

-0,7

1,0

Tulos/osake, euroa

0,02

-0,12

0,16

Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa

-0,9

-4,3

2,1

IAS 19 etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjaukset tuloslaskelmassa esitetään liiketuloksen alapuolella omana eränään ennen osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Näin Reka Industrialin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata paremmin.

COVID-19

Kaapelitoimialalla pandemia ei ole näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. Ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen tartuntariskin eliminoimiseksi. Pandemian lisäkustannusten vaikutuksen liiketulokseen kaapelitoimialalla arvioidaan olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 – 0,2 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset ovat syntyneet kasvaneista sairaspoissaoloista, niiden paikkaamiseen käytetyistä ylitöistä ja lisähenkilöistä sekä kasvaneista hankinnan rahtikuluista, joita on aiheutunut siitä, että toimittajien pandemiasta johtuvia myöhästymisiä on pyritty minimoimaan pikatoimituksilla.

Kumitoimialalla COVID-19 näkyi vuonna 2020 asiakkaiden kysyntämäärissä. Osalla asiakkaista volyymit olivat tavanomaisia alhaisempia johtuen joko asiakkaan omasta kysynnästä, muiden toimittajien toimitusongelmista, tehtaiden väliaikaisesta sulkemisesta tai näiden yhdistelmistä.

Tällä hetkellä pandemia ei näy kumitoimialan asiakkaiden kokonaiskysyntämäärissä. Pandemia näkyy tällä hetkellä lähinnä komponentti- ja konttipulana. Asiakkaiden tuotannossa tulee olemaan taukoja komponenttipulan vuoksi. Ilmoitetut yksittäiset väliaikaiset asiakkaiden tehtaiden sulkemiset eivät ole vaikuttaneet Reka Kumin kokonaiskysyntään.

Puolan tehtaalla on ollut COVID -19 sairastumisia. Pandemia on vaikuttanut erityisesti uusien tuotteiden sisäänajoon.

Pandemia on näkynyt molempien toimialojen materiaalihankinnassa. Pääosin materiaalit on pystytty hankkimaan ajoissa, mutta raaka-aine, komponentti- ja osin konttipula on tuonut lisätyötä ja haasteita hankinnalle. Kaapelitoimialalla materiaalien hinnoissa on ollut osin jopa merkittävää nousua. Kumitoimialan materiaalien ja komponenttien hinnoissa on nousupaineita.

Pandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

SEGMENTIT

Reka Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus.

KAAPELITOIMIALA

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa (26,0). Käyttökate oli 2,2 miljoonaa euroa (1,1).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Viennin myyntivolyymit Pohjoismaihin kasvoivat, mutta kokonaisuutena vientivolyymit olivat edellisvuotta alhaisemmat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä. Muovien hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja saatavuus on vaikeutunut.

Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 6 308 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 612 euroa. Maaliskuun 2021 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 7 545 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 886 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan helmikuussa, jolloin se oli 7 863 euroa tonnilta, ja alimmillaan tammikuussa, jolloin se kävi 6 430 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan maaliskuussa, jolloin se oli 1 919 euroa tonnilta, ja alimmillaan tammikuussa, jolloin se kävi 1 609 eurossa tonnilta.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2021 oli 6,3 miljoonaa euroa (6,7). Käyttökate oli positiivinen ja edellisvuoden tasolla.

KUMITOIMIALA

Kumitoimialan liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

COVID-19 pandemia vaikutti vuonna 2020 kumitoimialan volyymeihin. Tänä vuonna kysyntätilanne on ollut hyvä.

RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 77,2 miljoonaa euroa. 31.12.2020 taseen loppusumma oli 73,2 miljoonaa euroa.

31.3.2021 konsernin korolliset lainat ilman IFRS 16 vuokrasopimuksia olivat 26,0 miljoonaa euroa. Summasta 17,1 miljoonaa euroa on pitkäaikaista.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 1.1.–31.3.2021 oli 528 (255). Katsauskauden lopussa 31.3.2021 konsernin palveluksessa oli 532 (259) henkilöä.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. Lisäkustannusten odotetaan jatkuvan vuonna 2021.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Reka Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. COVID-19 on vaikuttanut asiakkaiden hankintamääriin ja pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. COVID-19 pandemian odotetaan vaikuttavan asiakkaiden hankintamääriin myös vuonna 2021. COVID-19 pandemian vuoksi kumitoimiala sai 2020 Business Finlandilta 100 tuhannen euron avustuksen tuotteidensa, markkinoinnin ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämistoimet ovat käynnissä.

USA:n kauppapakotteiden ja tuotetullien nosto sekä Brexit saattavat vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden tuotevolyymeihin negatiivisesti. Myös aasialaisten toimijoiden lisääntynyt kilpailu euroalueella voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

Konserni on toteuttanut ja toteuttaa konsernirakenteen yksinkertaistamista sulautumisilla. Verottaja on kyseenalaistanut vuonna 2015 toteutetun tytäryhtiösulautumisen veroneutraaliuden. Reka Industrial Oyj on valittanut veropäätöksestä. Reka Industrial Oyj:n näkemys on, että sulautuminen on yleisseuraanto ja siten veroneutraali. Yhtiön ja verottajan näkemysero on 1,2 miljoonaa euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Hyvinkäällä 22.4.2021

Reka Industrial Oyj
Hallitus

Huomautus

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

Puh:

+358 40 833 9007

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote