Etusivu » Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

| Source:

Nokia Oyj

Nokia Oyj

Espoo, FINLAND

English
Finnish

Nokia Oyj
Pörssitiedote
8.4.2021 klo 17.30

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2021 yhtiön päätoimipisteessä Espoossa poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna noin 66 300 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 2 470 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2020 sekä kannatti yhtiön palkitsemisraporttia neuvoa-antavassa äänestyksessä. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet sekä hallituksen palkkiot

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/sijoittajat/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Sari Baldaufin hallituksen puheenjohtajaksi ja Kari Stadighin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös neljän hallituksen valiokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja jäseniksi Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan ja Edward Kozel. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja jäseniksi Sari Baldauf, Søren Skou ja Kari Stadigh. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Stadigh ja jäseniksi Sari Baldauf, Bruce Brown ja Carla Smits-Nusteling. Teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Edward Kozel ja jäseniksi Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt ja Jeanette Horan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 185 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 160 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa, ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka. Kokouspalkkio ja välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2022 uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikaudeksi 2022 valitulle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 7.10.2022 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 7.10.2022 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Puheet ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan Sari Baldaufin ja toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin puheet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous myöhemmin tänään. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla samalla internetsivulla viimeistään 22.4.2021.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa, jonka avulla maailma voi toimia yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Alkuperäinen artikkeli