Etusivu » Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

| Source:

Marimekko Oyj

Marimekko Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 14.4.2021 klo 16.00

Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.
A. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Marimekko Oyj:n vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.
Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 48 000 euroa, varapuheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille jäsenille 26 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että valiokuntatyöstä suoritetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Palkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2020.
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 14.4.2021 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Elina Björklund, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Carol Chen, Jussi Siitonen ja Tomoki Takebayashi. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,2 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeet hankittaisiin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 14.10.2022 asti, ja se korvaa vuoden 2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 120 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 1,5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus voi päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 14.10.2022 asti, ja se korvaa vuoden 2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.
B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen, Jussi Siitosen ja Catharina Stackelberg-Hammarénin. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
C. YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous viimeistään 28.4.2021.
MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä
Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
anna.tuominen@marimekko.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 285 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Alkuperäinen artikkeli