Etusivu » KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

| Source:

Investors House Oyj

Investors House Oyj

Helsinki, FINLAND

INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 1.4.2021 KLO 15.00

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26.4.2021 klo 13.00 yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5.kerros, Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Juhani Ekuri. Mikäli Juhani Ekurilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii talousjohtaja Matti Leinonen. Mikäli Matti Leinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 29.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2020 tulos lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2020 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa yhteensä 0,27 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:
Osingon ensimmäisen erän 0,14 euroa osakkeelta osalta osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 28.4.2021 ja osinko maksettaisiin 5.5.2021 alkaen. Loppuosan osingosta eli 0,13 euroa osakkeelta osalta yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2021 aikana.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
 2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 29.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tämän kokouskutsun liitteenä julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Petri Roininen sekä uutena Vesa Lipsanen. Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Vesa Lipsanen ovat yhtiöstä riippumattomia. Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala ja Vesa Lipsanen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Vesa Lipsasen esittely on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi.

 1. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 1.4.2021 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.5.2021 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Osakkeenomistajia pyydetään COVID-19-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Iiro Hollménin Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postituskuluja. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä ja hänen yhteystietonsa on saatavilla seuraavalla internetsivulla:

www.lrhto.fi/ihmiset/iiro-hollmen/

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi viimeistään 9.4.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi tai postitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki, 9.4.2021 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 21.4.2021 klo 10.00 mennessä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen edellä mainitun määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta 9.4.–21.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi tai postitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki. Asiamiesten toimittamien ennakkoäänten on oltava perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.4.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen eija.tammiaro@investorshouse.fi tai postitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki, viimeistään 8.4.2021. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi viimeistään 9.4.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 12.4.2021 asti eija.tammiaro@investorshouse.fi tai postitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi viimeistään 15.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 6.057.943 kpl, jotka tuottavat yhteensä 6.057.943 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 6.182.287, jotka tuottavat yhteensä 6.182.287 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 124.344 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 28.4.2020 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.

Helsinki 1.4.2021

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.investorshouse.fi

Liite: Palkitsemispolitiikka

Liite

Attachments


Investors House Oyj Palkitsemispolitiikka

Investors House Oyj Palkitsemispolitiikka…Alkuperäinen artikkeli