Etusivu » Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

| Source:

Keskisuomalainen Oyj

Keskisuomalainen Oyj

Jyväskylä, FINLAND

Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouksen päätökset, pörssitiedote, 30.4.2021 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.4.2021 poikkeuksellisin kokousmenettelyin. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiökokoukseen oli mahdollista osallistua vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 44 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 1 024 367 A-osaketta ja ääntä sekä 1 049 406 K-osaketta ja 20 988 120 ääntä, eli yhteensä 22 012 487 ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 96,8 prosentilla annetuista äänistä.

Tilikauden 2020 tilinpäätös

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilikauden 2020 tilinpäätöksen.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen maksuerä, suuruudeltaan 0,50 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 4.5.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen maksuerä maksetaan 11.5.2021. Osingon toinen maksuerä, suuruudeltaan 0,50 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 22.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen maksuerä maksetaan 29.10.2021. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yleishyödylliset lahjoitukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista, joihin varataan 50 000,00 euroa.

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi: hallituksen puheenjohtaja 3 500,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 1 900,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 750,00 euroa sekä kokouspalkkioiksi: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen uudelleen erovuoroiset jäsenet: Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto. Hallituksen jäseninä jatkavat Leena Hautsalo, Jaakko Kurikka, Mikko Paananen ja Riitta Vesterinen-Virtanen.

Tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle yhtiön nykyisen tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1 000 000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 8,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka.

Osakeannit luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka.

Hallituksen järjestäytyminen ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa ja päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Leena Hautsalon ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jaakko Kurikan. Hallitus totesi palkitsemisvaliokuntaan kuuluvan hallituksen puheenjohtaja Leena Hautsalon ja hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Kurikan.

Keskisuomalainen Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

www.keskisuomalainen.com

Alkuperäinen artikkeli