Etusivu » Enedo Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin lopullinen tulos

Enedo Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin lopullinen tulos

Enedo Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin lopullinen tulos

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 7.4.2021 klo 19:30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Enedo Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin lopullinen tulos

Enedo Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 11.3.2021 yhteensä noin 12 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta annista (yhteisesti ”Annit”).

Antien merkintäaika päättyi 1.4.2021. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin lopullisen tuloksen mukaan yhteensä 39 320 336 uutta osaketta, mikä vastasi noin 156,7 prosenttia tarjotuista 25 090 458 osakkeesta. Yhteensä 23 340 992 uutta osaketta eli 93,0 prosenttia merkintäetuoikeusannissa tarjotuista 25 090 458 uudesta osakkeesta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia ja 15 979 344 uutta osaketta ilman merkintäoikeuksia. Suunnatussa annissa merkittiin kaikki tarjotut 35 000 000 osaketta. Merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin osakekohtainen merkintähinta oli 0,20 euroa uudelta osakkeelta, ja Yhtiö saa Anneista noin 12,0 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Anneissa tehdyt merkinnät ja allokoinut Anneissa merkityt uudet osakkeet Antien ehtojen mukaisesti. Antien myötä Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 60 090 458 osakkeella nykyisestä 8 432 735 osakkeesta yhteensä 68 523 193 osakkeeseen. Anneissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet edustavat noin 88 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Antien toteuttamisen jälkeen.

Ruotsalainen Inission AB (publ) (”Inission”) merkitsi merkintäsitoumuksensa mukaisesti 34 000 000 osaketta suunnatussa annissa tarjotuista osakkeista, ja siitä tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. Inission on saanut Finanssivalvonnalta 8.3.2021 pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön osakkeista. Lisäksi Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) merkitsi merkintäsitoumuksensa mukaisesti 1 000 000 osaketta suunnatussa annissa tarjotuista osakkeista.

Annit liittyivät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Loput Anneilla kerätyistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön 16.2.2021 tiedottaman käänneohjelman toteuttamiseen. Lainojen Järjestely toteutetaan viipymättä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Tämän jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet Joensuun Kauppa ja Koneelle.

”Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen ja haluan osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille Enedon vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat merkintäetuoikeusantiin. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta yhtiön käänneohjelmaan ja uuteen tuloksekkaaseen tulevaisuuteen,” toteaa Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino. ”Haluan myös kiittää suunnattuun antiin osallistuneita uusia merkittäviä omistajiamme uskosta yhtiötä ja sen tulevaisuutta kohtaan. Onnistuneet annit mahdollistavat käänneohjelman toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen, tuovat turvaa sen läpiviemisen ajaksi ja lainojen järjestelyn kautta, tuovat olennaisen parannuksen yhtiön rahoitus- ja taseasemaan.”

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021. Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) on arviolta 9.4.2021. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin arviolta 9.4.2021. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla Helsingin Pörssissä odotetaan alkavan arviolta 12.4.2021. Uudet osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, kun ne on merkitty kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille.

UB Securities Oy on Antien pääjärjestäjä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja. Access Partners Oy on Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Lainojen Järjestelyn osalta.

ENEDO OYJ

Vesa Leino
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

ENEDO LYHYESTI

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa Anneista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia, eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omiin selvityksiinsä ja analyyseihinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pääjärjestäjä toimii Anneissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Antien yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Anteihin liittyvien neuvojen antamisesta tai muista tässä esitetyistä transaktioista tai järjestelyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Alkuperäinen artikkeli