Etusivu » Enedo Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.2021 – 31.3.2021

Enedo Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.2021 – 31.3.2021

Enedo Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.2021 – 31.3.2021

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

ENEDO OYJ Liiketoimintakatsaus 28.4.2021 klo 9:45
Enedo Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.2021 – 31.3.2021
Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

1-3/21 1-3/20 1-12/20
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 3kk 3kk 12kk
Amerikka 1,5 2,0 7,0
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 6,1 6,8 26,5
Aasia ja Tyynenmeren alue 1,2 1,2 5,0
Yhteensä 8,8 10,0 38,5
1-3/21 1-3/20 1-12/20
LIIKEVAIHTO TUOTEKATEGORIAT, MEUR 3kk 3kk 12kk
Led Drivers 1,9 2,8 8,7
Power Supplies 5,1 5,9 24,1
Power Systems 1,8 1,3 5,7
Yhteensä 8,8 10,0 38,5

Vesa Leino, toimitusjohtaja:

”Enedon ensimmäinen neljännes kehittyi ja sujui suhteellisen tarkasti omien odotustemme mukaisesti. Koronan vaikutuksista toipuminen on joillain liiketoimintamme alueilla jo alkanut mutta liiketoiminnan normalisoitumiseen on vielä matkaa. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 8,8 milj. euroa, joka on vuoden takaista 1,2 milj. euroa pienempi. Pidämme koko vuotta koskevan ohjeistuksemme muuttumattomana.

Power Systems tuotekategorian liikevaihdon kehitys jatkui hyvänä myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvoi vuoden takaisesta lähes 40% ylittäen jonkin verran myös omat odotuksemme. Power Systems tuotekategorian ratkaisuiden ja erityisesti uusimman MHE tasasuuntaajan ympärille rakennetun tuoteperheen laajentaminen uusiin asiakkuuksiin jatkuu edelleen tämän vuoden aikana, kun tuotteen sertifiointi uusiin käyttökohteisiin ja uusille teollisuudenaloille etenee.

Liikevaihdon lasku viime vuoteen verrattuna tuli Led Drivers ja Power Supplies tuotekategorioista. Viihde- ja kulttuurisidonnaisten Led drivereiden kysyntä oli edelleen matala johtuen koronan vaikutuksista. Led Drivers tuotekategorian kysynnän piristymisestä on jo joitakin orastavia merkkejä ja muutamat asiakkaiden odotustilassa olleet hankkeet ja projektit ovat lähteneet etenemään. Odotamme kuitenkin, että toteutuneissa luvuissa kysynnän todellinen normalisoituminen näkyy vasta toisen vuosipuoliskon aikana.

Power Supplies tuotekategorian tilanne on kahta edellistä monitahoisempi ja osalla asiakkaista liiketoiminta ja sitä kautta myös meidän myyntimme on kehittynyt hyvin mutta osalla kysyntätilanne jatkuu edelleen erityisen heikkona. Kokonaisuutena Power Supplies tuotekategorian myynti laski 0,8 milj. euroa vuoden takaisesta, mikä oli kuitenkin täysin omien alkuvuoden odotuksiemme mukaista.

Maantieteellisesti katsottuna, Amerikan markkinoiden hidas kysyntä jatkui myös tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Tähän vaikutti erityisesti Yhdysvaltain yleinen koronatilanne. Jakelijoiden varastotilaukset eivät myöskään ole vielä lähteneet liikkeelle. Myös Amerikan markkinassa on kuitenkin nähtävissä jo hienoisia palautumisen merkkejä ja joitain asiakkaiden kanssa käynnissä olleita hankkeita ja projekteja on saatu aktivoitua uudelleen. Koronatilanteen helpottaessa odotamme myös Amerikan markkinoiden kysynnän elpyvän toisella vuosipuoliskolla.

Toimituskyky ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli yleisestä komponenttimarkkinoiden tilanteesta huolimatta kuitenkin suhteellisen hyvä. Joitain toimituksia jouduttiin komponenttitoimittajien viime hetken aikataulumuutoksista johtuen siirtämään eteenpäin ja joidenkin komponenttien toimitusajat pidentyivät merkittävästi erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen loppua kohti. Nämä koskivat sekä omaa tuotantoa Tunisiassa että sopimusvalmistajien tuotantoa. Komponenttien saatavuus ja niiden toimitusaikojen luotettavuus tulee olemaan tärkeä tekijä kuluvan vuoden myynnin kehityksen kannalta.

Osakeantien yhteydessä tiedotimme käänneohjelmasta, jolla tavoitellaan yhteensä arviolta 4,0 milj. euron pysyviä säästöjä. Osa muutosprojekteista on aloitettu jo viime vuoden puolella ja toteuttaminen jatkui myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin uusi ja yhtenäinen toiminnanohjausjärjestelmä otetaan talouden osalta käyttöön toisen neljänneksen aikana. Uuden järjestelmän käyttöönotto taloushallinnossa mahdollistaa säästötoimenpiteet, joiden vaikutukset näkyvät osittain jo toisella vuosipuoliskolla. Työ uuden toiminnanohjausjärjestelmän muiden osa-alueiden käyttöönoton osalta jatkuu ja uskomme koko järjestelmän olevan valmiina vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

Osana muutosprojekteja olemme myös parantamassa Tunisian tehtaan tehokkuutta sekä vahvistamassa ja laajentamassa Tunisian tuotannon itsenäisyyttä Italian organisaatiosta. Suomen tuotteiden osalta tavoitteenamme on löytää kustannussäästöjä sekä tuotantoverkostoa tehostamalla, että komponenttien ostohintoja yhtenäistämällä. Italiassa jatkoimme henkilöstön väliaikaisia lomautuksia koko ensimmäinen neljänneksen ajan.

Tiedotimme 7.4.2021 merkintäoikeus – ja suunnatun annin lopullisesta tuloksesta. Onnistuneet annit mahdollistavat käänneohjelman toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen ja tuovat turvaa sen läpiviemisen ajaksi. Annit liittyivät myös 16.2.2021 tiedotettuun 8,6 milj. euron lainojen järjestelyyn, jossa yhtiö maksaa näistä lainoista 5,3 milj. euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 milj. euroa. Lainajärjestely toteutettiin uusien osakkeiden kaupparekisteröinnin jälkeen 9.4.2021. Annit yhdessä lainojen järjestelyn kanssa tuovat olennaisen parannuksen yhtiön rahoitus- ja taseasemaan.

Koronatilanteen parantuminen ja sitä kautta asiakkaidemme liiketoimintojen toipuminen sisältävät edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, joilla on vaikutusta omien liiketoimintojemme kehitykseen seuraavien kuukausien aikana. Uskon kuitenkin, että rokotekattavuuden edistyessä ja koronatilanteen asteittain helpottaessa, tuotteidemme kysynnän asteittainen elpyminen yhdistettynä käänneohjelman määrätietoiseen toteuttamiseen antaa hyvät eväät liikevaihdon ja tuloksen kasvattamiselle.”

Liiketoiminnan kehitys

Enedo esittää liiketoimintakatsauksessa liikevaihdon kehityksen alkuvuonna 2020 uudistetun tuotekategoriajaon mukaisesti. Esitettävät tuotekategoriat ovat Power Supplies, Led Drivers ja Power Systems. Power Supplies -tuotekategoriaan kuuluvat teollisuuden teholähteet, Led Drivers -kategoriaan valaistusratkaisuihin keskittyvät teholähteet ja Power Systems -kategoriaan puolestaan järjestelmätuotteet ja raideliikenteen teholähderatkaisut

Power Supplies tuotekategorian liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,1 milj. euroa, joka oli 0,8 milj. euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Led Drivers tuotekategorian liikevaihto oli 1,9 milj. euroa, joka oli 0,9 milj. euroa heikompi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Power Systems tuotekategoriassa puolestaan nähtiin kasvua. Power Systems tuotekategorian liikevaihto katsauskaudella oli 1,8 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa korkeampi kuin vuodentakaisella vertailukaudella. Ensimmäisen vuosineljänneksen keskeisimmät liiketoiminnan volyymiin vaikuttavat tekijät olivat koronaviruksen seurauksena hitaana jatkunut kysyntä Led Drivers tuotekategoriassa, Power Supplies tuotekategorian joidenkin asiakkaiden heikon kysyntätilanteen heijastuminen Enedon liikevaihtoon sekä Power Systems tuotekategorian vahvana jatkuva kasvu MHE -tuotteen tukemana.

Yleinen kehitys komponenttimarkkinoilla erityisesti mikroprosessorien sekä myös joidenkin standardi komponenttien osalta näkyi myös Enedon tuotannon suunnittelussa ja joidenkin toimitusten siirtymisenä yhtiöstä riippumattomista syistä eteenpäin. Tämä koski sekä omaa tuotantoa Tunisiassa että sopimusvalmitajien tuotantoa. Muutoksiin kyettiin reagoimaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kuitenkin suhteellisen hyvin. Komponenttien saatavuus ja niiden toimitusaikojen luotettavuus tulee olemaan tärkeä tekijä kuluvan vuoden myynnin kehityksen kannalta.

ENEDO OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa 28.4.2021 klo 13 – 15 toimitusjohtaja Vesa Leino,
puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Enedo
Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com

Liite

Attachments


Enedo liiketoimintakatsaus Q1_2021

Enedo liiketoimintakatsaus Q1_2021…Alkuperäinen artikkeli